Ketinimai nu...dinti milijonus sprogsta teismuose

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (5)
2018 Lapkritis 13
Laura Radzevičiūtė
Baudžiamosios bylos dėl šmeižimo per visuomenės informavimo priemones dalyvė Laura Radzevičiūtė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­me­tė bu­vu­sio Aly­taus mies­to me­ro, mies­to ta­ry­bos na­rio so­cial­de­mok­ra­to Jur­gio Kras­nic­ko, bu­vu­sios te­at­ro di­rek­to­rės, Sei­mo na­rio Nag­lio Pu­tei­kio pa­dė­jė­jos-sek­re­to­rės Lau­ros Ra­dze­vi­čiū­tės ape­lia­ci­nius skun­dus dėl Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo pri­im­to nuosp­ren­džio bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je jie abu bu­vo iš­tei­sin­ti ne­nu­sta­čius šmei­ži­mo per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes. Taip pat at­mes­ti ir bu­vu­sio miesto me­ro Čes­lo­vo Dau­gė­los bei bu­vu­sio miesto ta­ry­bos na­rio Gin­ta­ro Šur­kaus ape­lia­ci­niai skun­dai, ku­rie taip pat J.Kras­nic­ką kal­ti­no šmei­ži­mu per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes. Taip teis­muo­se spren­džia­ma bau­džia­mo­ji by­la dėl dau­giau kaip prieš tre­jus me­tus L.Ra­dze­vi­čiū­tės pa­gar­sin­to po­kal­bio su J.Kras­nic­ku įra­šo, ku­ria­me bu­vo kal­ba­ma apie ke­ti­ni­mus nu...din­ti mi­li­jo­nus ir sup..tą Lie­tu­vą.

Gar­sus įra­šas ir ne­nu­sta­ty­tas su­mon­ta­vi­mas

Dau­ge­lis aly­tiš­kių pri­si­me­na, kaip 2015-ųjų va­sa­rio pra­džio­je, ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams, bu­vu­si te­at­ro di­rek­to­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė pa­gar­si­no po­kal­bio su tuo­me­čiu mies­to me­ru J.Kras­nic­ku įra­šą. Ja­me J.Kras­nic­kas L.Ra­dze­vi­čiū­tei aiš­ki­no, kiek ga­lin­tis „kruš­tis už tą su­pis­tą Lie­tu­vą“, per­pra­tęs me­cha­niz­mus, ar­ba sės, ar­ba už­si­dirbs bent ke­tu­ris mi­li­jo­nus iš „tos me­ro su­pis­tos po­zi­ci­jos“, kad lin­kęs „su­žais­ti va bank, kai nu­pyz­din­siu mi­li­jo­ną, mi­ni­mum, tai, aš ma­nau, nei STT…, net ir Gry­baus­kai­tė ne­bus abe­jin­ga, nes pu­sė mi­li­jo­no ati­duo­siu tiems, ku­riems pri­klau­so“.

To­kį bu­vu­sio mies­to me­ro po­kal­bio įra­šą L.Ra­dze­vi­čiū­tė įkė­lė į vie­šo in­ter­ne­to por­ta­lą „You­Tu­be“.

J.Kras­nic­kas teis­mo po­sė­džiuo­se tvir­ti­no, kad tai iš ke­lių gar­so įra­šų pa­im­ti ir skir­tin­guo­se kon­teks­tuo­se pa­sa­ky­ti žo­džiai, jie su­jung­ti ir su­mon­tuo­ti su­ku­riant nau­jos pras­mės tei­gi­nius, ku­rių jis nė­ra sa­kęs. At­seit, tuo­se po­kal­biuo­se yra da­ly­va­vęs bu­vęs mies­to me­ras Č.Dau­gė­la, bu­vęs mies­to ta­ry­bos na­rys G.Šur­kus.

Po pa­gar­sin­to įra­šo pra­si­dė­jus jo svars­ty­mui įvai­rio­se ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se, J.Kras­nic­kas ne­gai­lė­jo at­si­lie­pi­mų apie L.Ra­dze­vi­čiū­tę, – ne­va tam tik­rą lai­ko­tar­pį Č.Dau­gė­la bu­vo jos gy­ve­ni­mo drau­gas, at­va­žiuo­da­vo prie jos dar­bo, bu­vo iš­va­žia­vę į Ita­li­ją. Po­li­ti­kas įžvel­gė, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė, pa­vie­šin­da­ma su­mon­tuo­to po­kal­bio frag­men­tus, vyk­dė ja ma­ni­pu­liuo­jan­čių žmo­nių už­sa­ky­mus, – „dar ap­mau­džiau, jei­gu tai, vi­so la­bo, tė­ra at­stum­tos mo­ters kerš­tas“.

Į Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mą pri­va­taus kal­ti­ni­mo tvar­ka krei­pė­si J.Kras­nic­kas, siek­da­mas, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė bū­tų nu­baus­ta pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl šmei­ži­mo per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes.

To­je pa­čio­je pri­va­taus kal­ti­ni­mo by­lo­je L.Ra­dze­vi­čiū­tė pa­tei­kė prieš­prie­ši­nį skun­dą, ku­ria­me J.Kras­nic­kas kal­ti­na­mas to­kiais pat da­ly­kais.

Šio­je by­lo­je fi­gū­ruo­ja ir Č.Dau­gė­la bei G.Šur­kus, J.Kras­nic­ką taip pat kal­ti­nan­tys šmei­ži­mu per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes, nes nė­ra da­rę jo­kių įra­šų.

Nag­ri­nė­jant by­lą teis­mi­nio pro­ce­so me­tu L.Ra­dze­vi­čiū­tės pa­gar­sin­tą įra­šą ty­rė trys spe­cia­lis­tai eks­per­tai dėl jo mon­ta­žo ga­li­my­bės. Nu­sta­ty­ta, kad gar­so įra­šas, esan­tis kom­pak­ti­nė­je plokš­te­lė­je, ir to pa­ties pa­va­di­ni­mo gar­so įra­šas yra iden­tiš­ki. Ne­ras­ta skir­tin­gos ap­lin­kos, kas leis­tų teig­ti, kad tai su­mon­tuo­ta.

Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas kon­sta­ta­vo, kad vien ob­jek­ty­viai tik­ro­vės ne­ati­tin­kan­čios in­for­ma­ci­jos, ga­lin­čios pa­nie­kin­ti ar pa­že­min­ti ki­tą as­me­nį, ar pa­kirs­ti juo pa­si­ti­kė­ji­mą, pa­sklei­di­mas dar ne­su­da­ro šmei­ži­mo nu­si­kal­ti­mo. Bū­ti­na nu­sta­ty­ti, kad to­kia in­for­ma­ci­ja pa­skleis­ta ty­čia.

Tad šis teis­mas nu­spren­dė, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tė nu­ro­dy­to­mis ap­lin­ky­bė­mis ne­ap­šmei­žė J.Kras­nic­ko. To­kia pat iš­va­da pa­da­ry­ta ir dėl J.Kras­nic­ko, – nė­ra pa­grin­do iš­va­dai, kad jis ap­šmei­žė L.Ra­dze­vi­čiū­tę, Č.Dau­gė­lą ir G.Šur­kų.

Va­do­vau­jan­tis Vil­niaus miesto apy­lin­kės teis­mo nuosp­ren­džiu, J.Kras­nic­kas ir L.Ra­dze­vi­čiū­tė iš­tei­sin­ti pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl šmei­ži­mo per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes, kaip ne­pa­da­riu­sius vei­kos, tu­rin­čios nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.

Ka­dan­gi jie li­ko iš­tei­sin­ti, pa­lik­ti ne­nag­ri­nė­ti vi­sų as­me­nų ci­vi­li­niai ieš­ki­niai dėl pa­tir­tos ne­tur­ti­nės ar­ba mo­ra­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Jų ben­dra su­ma – 110 tūkst. eu­rų.

J.Kras­nic­kas bu­vo pa­reiš­kęs ci­vi­li­nį ieš­ki­nį dėl 20 tūkst. eu­rų ne­tur­ti­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo iš L.Ra­dze­vi­čiū­tės. Ji, Č.Dau­gė­la ir G.Šur­kus kaip pa­tir­tą ne­tur­ti­nę ža­lą iš J.Kras­nic­ko sie­kė pri­si­teis­ti po 30 tūkst. eu­rų.

 Ne­nu­sta­ty­ta šmei­ži­mo ele­men­tų

Lie­pos pra­džio­je Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mo pri­im­tą nuosp­ren­dį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui skun­dė J.Kras­nic­kas, L.Ra­dze­vi­čiū­tė, Č.Dau­gė­la ir G.Šur­kus.

Vi­sos pu­sės sie­kė įro­dy­ti Bau­džia­ma­ja­me ko­dek­se nu­ma­ty­tą šmei­ži­mą per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes, už tai nu­ma­ty­ta bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dve­jų me­tų.

Taip pat rei­ka­lau­ta pa­ten­kin­ti ci­vi­li­nius ieš­ki­nius dėl pa­tir­tos ne­tur­ti­nės ža­los, ku­rie bu­vo pa­reikš­ti pir­mos ins­tan­ci­jos teis­mui.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas at­me­tė vi­sų mi­nė­tų ke­tu­rių as­me­nų ape­lia­ci­nius skun­dus.

Baudžiamųjų bylų sky­riaus tei­sė­jų ko­le­gi­ja, dar kar­tą įver­ti­nu­si J.Kras­nic­ko, L.Ra­dze­vi­čiū­tės, Č.Dau­gė­los ir G.Šur­kaus kal­ti­ni­me nu­ro­dy­tus pa­si­sa­ky­mus, pa­da­rė iš­va­dą, kad ne­nu­sta­ty­ta šmei­ži­mo ele­men­tų bau­džia­mo­sios tei­sės pras­me.

Teis­mo nu­tar­ty­je nu­ro­do­ma, kad L.Ra­dze­vi­čiū­tės slap­ta įra­šy­ta­me ir pa­vie­šin­ta­me įra­še nė­ra šmei­ži­mo po­žy­mių. Nors by­lo­je nu­sta­ty­tos J.Kras­nic­ko iš­sa­ky­tos fra­zės sa­vo tu­ri­niu ir iš­raiš­kos bū­du ga­lė­jo L.Ra­dze­vi­čiū­tei, Č.Dau­gė­lai ir G.Šur­kui su­kel­ti ne­igia­mų, ne­ma­lo­nių emo­ci­jų, ta­čiau iš­sa­ky­ti žo­džiai sie­ti­ni su hi­per­bo­li­zuo­tai per­tei­kia­ma si­tu­a­ci­ja, o ne J.Kras­nic­ko ty­čia ap­šmeiž­ti.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo nuo jos pri­ėmi­mo, ta­čiau per tris mė­ne­sius ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Šian­dien J.Kras­nic­kas ir L.Ra­dze­vi­čiū­tė dar ne­ga­li pa­sa­ky­ti, ar tęs by­li­nė­ji­mą­si Aukš­čiau­sia­ja­me Teis­me.

Baudžiamosios bylos dėl šmeižimo per visuomenės informavimo priemones dalyviai (iš kairės) – Jurgis Krasnickas, Laura Radzevičiūtė, Gintaras Šurkus ir Česlovas Daugėla. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.