Ro­ta­rie­čių gim­ta­die­nis – gau­sia­me drau­gų bū­ry­je

Zig­mas Me­de­lis
Komentarai (0)
2018 Lapkritis 13
rotary
Apie klubo steigimą prisiminimais dalijasi Romas Burba, Algimantas Pašukonis, Vytautas Junevičius, Juozas Skudra ir idėjinis klubo steigimo iniciatorius Juozas Daukšys. Pirmas iš kairės Alytaus Rotary 2018–2019 metų prezidentas Romas Baziliauskas. Ze­no­no Ši­lins­ko nuotr.
Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre Aly­taus Ro­ta­ry klu­bas šven­tė 20-ąjį klu­bo gim­ta­die­nį. Iš­lai­ky­da­mi lab­da­rin­gos tar­nys­tės tra­di­ci­jas, Aly­taus ro­ta­rie­čiai vi­suo­me­nę pa­kvie­tė pa­bū­ti kar­tu ir pa­si­mė­gau­ti ne­mo­ka­mu Bal­ta­ru­si­jos Gar­di­no mies­to vals­ty­bi­nės fil­har­mo­ni­jos dai­nų ir šo­kių an­sam­blio „Be­ly­je ro­sy“ kon­cer­tu.

Skam­bia dai­na Aly­taus ro­ta­rie­čius pir­miau­sia pa­svei­ki­no Aly­taus liau­dies dai­nų ir šo­kių ko­lek­ty­vas „Dai­na­va“. O spal­vin­gus ir emo­cin­gus pro­fe­sio­na­lių bal­ta­ru­sių at­li­kė­jų pa­si­ro­dy­mus ly­dė­jo griaus­min­gi be­veik pil­nos di­džio­sios rū­mų sa­lės žiū­ro­vų plo­ji­mai.

„Vis­kam yra pra­džia. Tar­nau­ti ki­tiems. Dva­siš­kai to­bu­lė­ti per ben­dra­vi­mą. Su­si­bū­rus pa­lik­ti kuo ryš­kes­nį as­me­ni­nį pėd­sa­ką mies­to ben­druo­me­nės gy­ve­ni­me.

To­kių min­čių ve­da­mi, ro­dos, ką tik, bet iš tik­rų­jų jau prieš dvi­de­šimt me­tų, 1998-ųjų pra­džio­je, še­ši pi­lie­tiš­kai ak­ty­vūs aly­tiš­kiai – ver­sli­nin­kai Vy­tau­tas Ju­ne­vi­čius, Juo­zas Mi­ke­lio­nis, El­ma­ras Mi­li­na­vi­čius, Juo­zas Skud­ra, ban­ki­nin­kas Al­gi­man­tas Pa­šu­ko­nis ir žur­na­lis­tas Ro­mas Bur­ba – įkū­rė Aly­taus Ro­ta­ry klu­bą, tap­da­mi jo stei­gė­jais, tai yra klu­bo sig­na­ta­rais. Tai bro­liai, kaip vie­ni ki­tus kas­dien va­di­na klu­bo na­riai, ku­rie dar tuo­met su­vo­kė, kad gy­ven­ti, dirb­ti ir veik­ti kar­tu ver­ta ne vien tik dėl sa­vęs“, – sa­kė Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo 2018–2019 me­tų pre­zi­den­tas Ro­mas Ba­zi­liaus­kas.

Be­je, idė­ji­nis Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo įkū­ri­mo ini­cia­to­rius yra bu­vęs il­ga­me­tis „Ali­tos“ va­do­vas Juo­zas Dauk­šys, ku­ris ir da­bar yra klu­bo Gar­bės na­rys. 

 Šian­dien Aly­taus Ro­ta­ry klu­be yra 34 ak­ty­vūs tik­rie­ji na­riai, klu­bo ne­už­mirš­ta ir ke­le­tas Gar­bės na­rių, klu­bo gre­tos pas­ta­rai­siais me­tais at­jau­nė­jo. O per dvi­de­šimt me­tų, au­ko­jant bran­gų lai­ką, be­ne tūks­tan­tį kar­tų rink­ta­si į po­sė­džius, su­si­rin­ki­mus: pla­nuo­ti, kur­ti, de­rin­ti, gin­čy­tis, da­ry­ti. Tik­riau­siai to­dėl šian­dien Aly­taus ro­ta­rie­čiai tu­ri ką pri­si­min­ti, kuo pa­si­džiaug­ti var­dy­da­mi įvyk­dy­tus, vyk­do­mus ar bū­si­mus pro­jek­tus.

„Net ir šį šven­tiš­ką va­ka­rą bū­tų su­dė­tin­ga iš­skir­ti pa­tį di­džiau­sią ar svar­biau­sią tik klu­bo jė­go­mis ar kar­tu su part­ne­riais įgy­ven­din­tą pro­jek­tą. Jų net ke­lios de­šim­tys, kai ku­rie tru­kę net ke­le­rius me­tus, pa­leng­vi­nę gy­ve­ni­mą ne­įga­lie­siems, sen­jo­rams, so­cia­liai rem­ti­noms šei­moms, už­tik­ri­nę ko­ky­biš­kes­nes me­di­ci­nos pa­slau­gas, su­da­rę są­ly­gas jau­niems aly­tiš­kiams ug­dy­ti sa­vo ge­bė­ji­mus ski­riant jiems sti­pen­di­jas stu­di­joms įvai­rio­se už­sie­nio mo­kyk­lo­se, ar pro­jek­tai, ku­riuos vyk­dant su­kur­ti iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­rin­tys ob­jek­tai“, – kal­bė­jo R.Ba­zi­liaus­kas.

Štai tik ke­le­tas Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo ir kar­tu su part­ne­riais vyk­dy­tų pro­jek­tų:

 • Psi­cho­lo­gi­nė, ki­ne­zi­te­ra­pi­nė, spe­cia­lio­ji pa­gal­ba psi­chi­nę ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams „Vil­ties“ mo­kyk­lo­je-dar­že­ly­je.
 • Aly­taus ap­skri­ties su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­muo­se re­no­vuo­tas vie­nas kor­pu­sas, pa­keis­ti lan­gai, at­nau­jin­ta skal­byk­la.
 • Įreng­ta re­a­ni­ma­ci­jos pa­la­ta Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je.
 • Su­teik­ta pa­ra­ma Aly­taus tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nei vyk­dant pro­jek­tą „Sta­bi­li­zuo­ti tu­ber­ku­lio­zės pli­ti­mą ir ap­sau­go­ti gy­ven­to­jus nuo TBC“.
 • Ka­pi­ta­liš­kai re­no­vuo­ti Rum­bo­nių se­ne­lių na­mai.
 • Įreng­tas Svei­ka­tin­gu­mo skve­ras Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je.
 • Nu­pirk­tas pro­fe­sio­na­lus for­te­pi­jo­nas „Schim­mel“ jau­nų­jų ta­len­tų ug­dy­mui Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.
 • Ir de­šim­tys ki­tų pro­jek­tų…

Tai lab­da­ros pro­jek­tai, ku­rių įgy­ven­di­ni­mui rei­kė­jo ne tik at­ras­ti daug lai­ko or­ga­ni­za­ci­niams rei­ka­lams, bet ir au­ko­jant, ren­kant au­kas, ieš­kant rė­mė­jų su­ge­ne­ruo­ti per mi­li­jo­ną li­tų ir jau ke­le­tą šim­tų tūks­tan­čių eu­rų. Pre­zi­den­tas R.Ba­zi­liaus­kas ta­rė nuo­šir­džiai ačiū už da­ly­kiš­kus ir gra­žius san­ty­kius su LIONS, Aly­taus Zon­tos, Drus­ki­nin­kų ir Kau­no Ro­ta­ry klu­bais.

Klu­bas ne tik lab­da­rin­guo­se rū­pes­čiuo­se pa­sken­dęs, bu­vo ge­ra pro­ga pa­si­džiaug­ti ke­lias­de­šim­čia tau­rių ir pri­zų, Aly­taus Ro­ta­ry klu­bo iš­ko­vo­tų res­pub­li­ki­nė­se ro­ta­ria­do­se, pri­si­min­ti ben­drus nau­ja­me­tės lab­da­ros va­ka­rus, iš­kil­min­gas klu­bo pre­zi­den­tų inau­gu­ra­ci­jas, plau­ki­mus bai­da­rė­mis, boulingo turnyras, pa­žin­ti­nes eks­kur­si­jas po bro­lių dar­bo­vie­tes, Lie­tu­vą ir už­sie­nio ša­lis, su­si­ti­ki­mus su iš­skir­ti­nė­mis as­me­ny­bė­mis, gim­ta­die­nius ir šio­kia­die­nius…

Po kon­cer­to vy­ku­sio­je va­ka­ro­nė­je Aly­taus ro­ta­rie­čius svei­ki­no bro­liai ro­ta­rie­čiai iš Drus­ki­nin­kų, Jur­bar­ko, Kau­no, Klai­pė­dos, Ma­ri­jam­po­lės, Vil­ka­viš­kio, Vil­niaus, Ro­ta­ry val­dy­bos pir­mi­nin­kas Vir­gi­ni­jus Šniu­kas; sve­čiai iš Aly­taus Zon­tos, Dzū­ki­jos LIONS, Aly­taus mo­te­rų LIONS klu­bų, Sei­mo na­rys Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Aly­taus de­ka­nas Arū­nas Už­upis.

Aly­taus ro­ta­rie­čiai dė­ko­ja vi­siems sve­čiams o už ma­lo­nų pa­si­bu­vi­mą kar­tu, ypač au­ko­ju­siems va­ka­ro me­tu. Jū­sų au­kos yra pre­ci­ziš­kai su­skai­čiuo­tos ir bus pa­nau­do­tos bū­si­miems lab­da­ros pro­jek­tams.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.