Nr. 127 (13650)

2021-11-11

„Alytaus naujienų“ numeryje 127 (13650) skaitykite:

 • Mei­lė Pla­tū­kie­nė: „Mo­ky­to­jai ne­re­tai bi­jo kal­bė­ti, nes vi­suo­me­nė­je ga­jus po­žiū­ris, kad kal­ti yra jie pa­tys”
 • Li­go­ni­nė­je dau­gu­ma ko­vi­di­nių li­go­nių – ne­skie­py­ti, vis daž­niau me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kia ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­siems vai­kams
 • Kvie­čia­me į X tarp­tau­ti­nio te­at­rų fes­ti­va­lio COM•ME­DIA ati­da­ry­mą
 • Po­pie­ri­niai laiš­kai su są­skai­to­mis kai­nuos bran­giau. Ver­ta jų at­si­sa­ky­ti!
 • Be­veik 24 tūkst. že­mės sa­vi­nin­kų – ma­žiau nei sa­vai­tė lai­ko su­mo­kė­ti že­mės mo­kes­tį
 • Pa­ra­ma pa­dės įgy­ven­din­ti se­ną sva­jo­nę
 • Nie­ka­da ne­si­stenk aiš­kin­tis san­ty­kių su žmo­nė­mis, ku­rie ta­ve nu­vy­lė. Ty­liai pa­lik juos su vi­su jų pur­vu. Ne­pa­si­gai­lė­si
 • „Kas vie­nam šiukš­lė – ki­tam lo­bis!”
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • „Slap­to ra­di­jo” au­to­rė An­ja Por­tin: „Vie­nat­vė
 • kan­ki­na vai­kus ir šios te­mos ne­ga­li­me veng­ti”
 • Prie za­duš­nų lau­žo Mar­gio­ny­se
Aly­tiš­kis Va­le­ri­jus Ven­cius, du kar­tus ėjęs Jo­kū­bo ke­liu, nu­si­drie­ku­siu per Pran­cū­zi­ją, Is­pa­ni­ją ir Por­tu­ga­li­ją, daž­nai gir­di klau­si­mą: „Ar kiek­vie­nas žmo­gus pa­jė­gus...
Pra­ėju­sią žie­mą, ypač sau­sio pa­bai­go­je ir va­sa­rio pra­džio­je, Aly­taus gat­vės ir ša­li­gat­viai bu­vo už­vers­ti snie­go. Dėl to pik­ti­no­si gy­ven­to­jai, sa­vi­val­dy­bės...
Lap­kri­čio 3-iąją, Me­džio­to­jų glo­bė­jo šv. Hu­ber­to die­ną, pa­mi­nė­tas Aly­taus me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos gy­va­vi­mo šimt­me­tis. Per šį lai­ko­tar­pį drau­gi­jai va­do­va­vo...
Lap­kri­čio 5-ąją vy­ku­sia­me Dar­bo par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riaus vi­suo­ti­nia­me ata­skai­ti­nia­me rin­ki­mų su­si­rin­ki­me jo pir­mi­nin­ku nau­jai dve­jų me­tų ka­den­ci­jai...
Spa­lio pa­bai­go­je Mi­la­ne bai­gė­si tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Host Mi­la­no 2021“, skir­ta vieš­bu­čių ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo ver­slo pro­fe­sio­na­lams. Tai di­džiau­sia ir svar­biau­sia šios...
Taip sa­ko bu­vęs miš­ki­nin­kas Ri­man­tas Prū­sai­tis, ku­rio va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ Aly­tu­je, Ne­mu­no gat­vė­je, pra­dė­jo sta­ty­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą. Jis yra...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.