„Po de­šim­ties me­tų į Aly­tų su­grį­žau su dau­gia­bu­čio na­mo pro­jek­tu” (13)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kauno gš
Pir­ma­me namo aukš­te bus apie 350 kv. met­rų ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, ki­tuo­se dvie­juo­se aukš­tuo­se ke­tu­rio­li­ka bu­tų nuo 40 iki 65 kv. met­rų dy­džio.
Taip sa­ko bu­vęs miš­ki­nin­kas Ri­man­tas Prū­sai­tis, ku­rio va­do­vau­ja­ma ben­dro­vė „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ Aly­tu­je, Ne­mu­no gat­vė­je, pra­dė­jo sta­ty­ti gy­ve­na­mą­jį na­mą. Jis yra va­do­va­vęs Aly­taus miš­kų urė­di­jai, vė­liau Vals­ty­bi­nei miš­kų tar­ny­bai, Ge­ne­ra­li­nei miš­kų urė­di­jai, ap­si­gy­nęs bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją. „Ieš­ko­jau pro­jek­to, ku­rį ga­lė­čiau re­a­li­zuo­ti is­to­ri­nė­je mies­to da­ly­je. Bū­tent čia, kur ne­tru­kus iš­kils tri­jų aukš­tų na­mas su ad­mi­nist­ra­ci­nė­mis pa­tal­po­mis pir­ma­me aukš­te ir bu­tais dvie­juo­se aukš­tuo­se, Sme­to­nos lai­kais bu­vo įsi­kū­ru­si Aly­taus val­džia. O su ja są­sa­jų tu­rė­jo ir ma­no se­ne­lio bro­lis Juo­zas Prū­sai­tis, ėjęs va­do­vau­ja­mas pa­rei­gas tuo­me­čia­me Aly­taus ulo­nų pul­ke“, – apie nau­jam sta­ti­niui pa­si­rink­tą vie­tą pa­sa­ko­jo R.Prū­sai­tis.

Ben­dro­vė „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“, už­si­i­man­ti sta­ty­bo­mis, įkur­ta prieš tre­jus me­tus, ji re­gist­ruo­ta Aly­taus ra­jo­ne. Gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­ba Aly­tu­je, Ne­mu­no gat­vė­je, – pir­mas šios ben­dro­vės sta­ty­bų pro­jek­tas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je.

Na­mui pa­ma­tų duo­bė pra­dė­ta kas­ti ant­ro­je spa­lio pu­sė­je, tik ga­vus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lei­di­mą sta­ty­boms.

Kaip sa­kė „VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ di­rek­to­rius R.Prū­sai­tis, šio­je is­to­ri­nė­je mies­to vie­to­je, kur Sme­to­nos lai­kais bu­vo įsi­kū­ru­si Aly­taus val­džia, iš­kils tri­jų aukš­tų na­mas: „Vi­so sta­ti­nio dy­dis – 1 tūkst. 170 kv. met­rų. Pir­ma­me aukš­te bus apie 350 kv. met­rų ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos, ki­tuo­se dvie­juo­se aukš­tuo­se ke­tu­rio­li­ka bu­tų nuo 40 iki 65 kv. met­rų dy­džio. Nors ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų mies­te lyg ir už­ten­ka, net cen­tre yra nuo­mo­ja­mų, ta­čiau ti­ki­mės, kad mū­sų vie­ta bus pa­trauk­li steig­tis kai ku­riems biu­rams. O nau­jų bu­tų mies­te tik­rai trūks­ta.“

Di­rek­to­rius tvir­ti­no, kad tik pra­si­dė­jus sta­ty­boms, vie­nas dau­giau kaip 40 kv. met­rų dy­džio bu­tas jau re­zer­vuo­tas. No­rin­tie­ji įsi­gy­ti bu­tus sta­to­ma­me na­me Ne­mu­no gat­vė­je ga­li kreip­tis te­le­fo­nu 8 656 88151.

Prie na­mo bus 26 au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tos, skir­tos jo gy­ven­to­jams ir dir­ban­tiems ad­mi­nist­ra­ci­nė­se pa­tal­po­se.

„VI­RI In­ves­ti­ci­ja“ į gy­ve­na­mo­jo na­mo sta­ty­bą pla­nuo­ja in­ves­tuo­ti per 1 mln. eu­rų. Tai bus pa­čios ben­dro­vės lė­šos.

Jis sta­to­mas 19,42 aro že­mės skly­pe, ku­rį ben­dro­vė įsi­gi­jo iš pri­va­čių as­me­nų. Gy­ve­na­ma­sis na­mas prie pat mies­to cen­tro tu­ri bū­ti pa­sta­ty­tas iki 2022-ųjų rug­sė­jo. Ta­čiau R.Prū­sai­tis tei­gė, kad sta­ty­bas bus sten­gia­ma­si baig­ti anks­čiau.

Palaikyti šiuolaikišką dizainą, puikiai tinka modernios bei stilingos baro kėdės .

Namų Projektai - UAB "Architektų Gildija"

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Viskas puiku, tačiau ar projekto iniciatorius žino kokie smogai tvyro Kauno gatvėje šaltuoju periodu? Baisu ir pravažiuoti ta gatve, lango tikrai neatidarys, nes apsinuodysi. Tvyro baisi smarvė, iš kaminų virsta žali-geltoni dūmai, graužia akis ir gerklę. Aplinkinių namų gyventojai šildo namus toksiškomis atliekomis, degina šiūkšles, medienos plokštes , padengtas laku ir t.t. Visad galvoju pravažiuojant - o ką tuo klausimu galvoja Aplinkos apsaugos departamentas, esantis šalia?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.