Sėk­min­gas „Snai­gės” de­biu­tas Ita­li­jo­je vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je sve­tin­gu­mo ver­slų pa­ro­do­je „Host Mi­la­no” (0)

Snaige _ Alytus
120 kv. met­rų sten­de „Snaigė“ pri­sta­tė vit­ri­ni­nius šal­dy­tu­vus, skir­tus gė­ri­mams lai­ky­ti, san­dė­lia­vi­mo šal­dy­tu­vus, šal­dy­mo ag­re­ga­tą, vit­ri­nas, skir­tas maž­me­nai, ku­li­na­ri­jai ir kon­di­te­ri­jai, RET­RO di­zai­no li­ni­jos šal­dy­tu­vus bei me­di­ci­ni­nį šal­dy­tu­vą.
Spa­lio pa­bai­go­je Mi­la­ne bai­gė­si tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Host Mi­la­no 2021“, skir­ta vieš­bu­čių ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo ver­slo pro­fe­sio­na­lams. Tai di­džiau­sia ir svar­biau­sia šios in­dust­ri­jos pa­ro­da, po me­tų per­trau­kos vy­ku­si gy­vai ir, ne­pai­sant pan­de­mi­jos, pri­trau­ku­si 1200 da­ly­vių ir be­veik 150 000 lan­ky­to­jų, at­sto­va­vu­sių 2700 įmo­nių ne tik iš Eu­ro­pos, bet ir iš Šiau­rės bei Pie­tų Ame­ri­kos, Azi­jos bei Af­ri­kos.

Įmo­nės pri­sta­tė įvai­rią mais­to ir gė­ri­mų ga­my­bos, ruo­ši­mo, šal­dy­mo, sau­go­ji­mo bei pa­tei­ki­mo įran­gą ir prie­tai­sus, bal­dus bei vi­sa ki­ta, kas su­si­ję su vie­šuo­ju mai­ti­ni­mu.

Pa­ro­do­je sėk­min­gai de­biu­ta­vo ir Aly­taus šal­dy­tu­vų ga­min­to­ja „Snai­gė“, ku­ri pri­sta­tė sa­vo pro­duk­tų li­ni­ją, skir­tą pro­fe­sio­na­lams.

Pa­sak ben­dro­vės rin­ko­da­ros di­rek­to­rės Rū­tos Pet­raus­kai­tės, įmo­nė jau ke­le­ri me­tai sėk­min­gai vys­to pro­fe­sio­na­lios šal­dy­mo įran­gos pro­duk­ci­jos kryp­tį: „La­bai no­rė­jo­me pa­ro­dy­ti sa­vo ga­mi­nius pa­sau­liui, su­lauk­ti įver­ti­ni­mo bei pla­tes­nio pri­pa­ži­ni­mo. No­rė­jo­me su­si­pa­žin­ti su šios in­dust­ri­jos at­sto­vais, plės­ti esa­mą klien­tų ra­tą, to­dėl spren­di­mą da­ly­vau­ti gy­vai vyks­tan­čio­je pa­ro­do­je pri­ėmė­me gan grei­tai, ne­pai­sant ne­ga­ty­vių prog­no­zių, kad, pa­blo­gė­jus pan­de­mi­nei si­tu­a­ci­jai, ji ap­skri­tai ga­li ne­įvyk­ti.“

R.Pet­raus­kai­tės tei­gi­mu, ri­zi­ka at­si­pir­ko su kau­pu, su­lauk­ta di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo, gau­ta au­to­ri­te­tin­ga bei tei­gia­ma nuo­mo­nė apie ga­mi­nius, už­megz­ta daug nau­din­gų kon­tak­tų su po­ten­cia­liais klien­tais iš Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Is­pa­ni­jos, Šiau­rės Af­ri­kos ir ki­tų ša­lių.

120 kv. met­rų sten­de ben­dro­vė pri­sta­tė vit­ri­ni­nius šal­dy­tu­vus, skir­tus gė­ri­mams lai­ky­ti, san­dė­lia­vi­mo šal­dy­tu­vus, ke­li jų jau da­bar Vo­kie­ti­jo­je yra tarp ge­riau­siai par­duo­da­mų ga­mi­nių, pa­žy­mė­ti TOP SEL­LER žen­klu, šal­dy­mo ag­re­ga­tą, vit­ri­nas, skir­tas maž­me­nai, ku­li­na­ri­jai ir kon­di­te­ri­jai, RET­RO di­zai­no li­ni­jos šal­dy­tu­vus bei me­di­ci­ni­nį šal­dy­tu­vą.

„Pas­ta­ra­sis ne vi­sai ati­ti­ko pa­ro­dos te­ma­ti­ką. Ta­čiau jis yra pats nau­jau­sias mū­sų ga­mi­nys, ser­ti­fi­kuo­tas DIN ser­ti­fi­ka­tu, įro­dan­čiu aukš­tą šio ga­mi­nio ko­ky­bę bei ati­ti­ki­mą me­di­ci­ni­niams šal­dy­tu­vams tai­ko­miems griež­tiems rei­ka­la­vi­mams. Kaip ir nu­ma­nė­me, bu­vo ne­ma­žai klien­tų ir šios sfe­ros, tad tik­rai ne­pra­šo­vė­me“, – tvir­ti­no „Snai­gės“ rin­ko­da­ros di­rek­to­rė.

Ben­dro­vės sten­das trau­kė lan­ky­to­jų akį ne tik ele­gan­tiš­ku mo­der­niu di­zai­nu, bet ir įvai­rias­pal­viais RET­RO sti­liaus šal­dy­tu­vais. Nors jie yra skir­ti na­mams, ta­čiau pui­kiai tin­ka ir sti­lin­gam ba­rui, ir ka­vi­nei, ir res­to­ra­nui. Šių šal­dy­tu­vų for­mos ir spal­vos tiks RET­RO, POP ART sti­liaus in­ter­je­rui, taip pat ga­li tap­ti ryš­kiu ak­cen­tu bet ku­rio­je ap­lin­ko­je.

Ne­pra­ėjus pus­va­lan­džiui po pa­ro­dos ati­da­ry­mo ke­le­tas RET­RO šal­dy­tu­vų bu­vo re­zer­vuo­ti ir po pa­ro­dos iš­ke­lia­vo į Is­pa­ni­ją. Vie­nos įmo­nės at­sto­vas iš šios ša­lies nu­spren­dė ne­lauk­ti pa­ro­dos pa­bai­gos, de­ry­bų ir ki­tų for­ma­lu­mų bei už­si­tik­rin­ti grei­čiau­sią šių ga­mi­nių pa­vyz­džių pri­sta­ty­mą į Is­pa­ni­ją.

Šiuo me­tu pro­fe­sio­na­lios pa­skir­ties ga­mi­niai už­ima dau­giau kaip 20 proc. ben­dra­me „Snai­gės“ ga­mi­nių port­fe­ly­je. Ben­dro­vė pla­nuo­ja, kad ki­tais me­tais šių ga­mi­nių da­lis pa­di­dės iki 45 proc.

 

„Snai­gės“ ir „A.N.“ inf.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.