Nr. 126 (13649)

2021-11-09

„Alytaus naujienų“ numeryje 126 (13649) skaitykite:

 • Po de­šim­ties me­tų į Aly­tų su­grį­žau su dau­gia­bu­čio na­mo pro­jek­tu”
 • Sėk­min­gas „Snai­gės” de­biu­tas Ita­li­jo­je vy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je sve­tin­gu­mo ver­slų pa­ro­do­je „Host Mi­la­no”
 • Ka­lė­dų eg­lė šie­met Aly­tu­je bus įžieb­ta penk­ta­die­nį, gruo­džio 3 die­ną, kar­tu tap­si­me Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne
 • At­ei­tis pri­klau­so nuo veiks­mų, ku­riuos pa­da­rai šian­dien
 • Alytuje – dvi nau­jos gy­vū­nų kli­ni­kos
 • Rai­mun­das Mar­kaus­kas to­liau va­do­vaus Dar­bo par­ti­jos Aly­taus ra­jo­no sky­riui
 • Ke­lia­la­piai link „Auk­so vai­ni­ko” – trims aly­tiš­kiams
 • Žalių­jų sa­vi­val­dy­bių rei­tin­ge Aly­taus ra­jo­nas už­ima 11 vie­tą
 • Ta­rė­si dėl kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo klau­si­mų
 • Aly­taus ra­jo­no PSPC pra­dė­jo dirb­ti gy­dy­to­ja re­zi­den­tė
 • Ne viskas taip, kaip atrodo
 • Esu to­dėl, jog esa­me mes!”
 • Dai­vu­tė – Vai­so­džių kai­mo švie­sos spin­du­lys
Pen­kio­lik­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ta­me Kon­sti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne da­ly­va­vo net 20 tūks­tan­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių iš vi­so pa­sau­lio. Pan­de­mi­jai pa­kei­tus pla­nus, jau nuo pra­ėju­sių...
Dienos jau gerokai sutrumpėjo, orai atšalo, o tai reiškia, kad jau visai netrukus – didžiausios ir gražiausios metų šventės. Gera žinia ta, kad pasiruošimo šioms šventėms daugybė žmonių laukia ne ką...
Alytaus rajone, Kurnėnuose, šiandien vyksta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos Alytaus apskrities seniūnų sueiga tema „Vietos savivalda ir regioninė politika“
„Esu aly­tiš­kė, vai­kys­tė­je gy­ve­nau mies­to cen­tre, ar­ti žais­lų par­duo­tu­vės, to­dėl ne­bu­vo pro­ble­mos per­bėg­ti gat­vę ir nu­si­pirk­ti spal­vo­to ak­so­mi­nio (bar­cha­ti­nio)...
Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje įkurdintoje improvizuotoje traukinio kupė jau antrą ketvirtadienį iš eilės skambėjo poezija, muzika ir pašnekesiai. Netikėtų pokalbio posūkių kupinoje...
Lie­tu­vo­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja He­lo­vy­no tra­di­ci­jos ir žmo­nės vis daž­niau pra­de­da jį švęs­ti įsi­kū­ny­da­mi į šiur­pius per­so­na­žus. Tu­rė­da­mi pui­kią vie­tą to­kiam...
Vilnius, lapkričio 10 d. (ELTA). Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad įvedus nepaprastąją padėtį įsigalioję ribojimai Lietuvoje jau esantiems migrantams komunikuoti socialinėje erdvėje mobiliosiomis...
Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga teigia, jog Europa skubiai turi spręsti ir keisti migracijos politiką ir su šia sritimi susijusius teisės aktus, o to nepadarius, mūsų laukia liūdnos...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.