Kur vyks­ta ge­riau­si va­ka­rė­liai Aly­tu­je? Tarp ga­li­mų at­sa­ky­mo va­rian­tų – nau­ja vie­ta mies­te (1)

Į va­ka­rė­lį aly­tiš­kiai at­vy­ko su bai­siau­sių per­so­na­žų kos­tiu­mais, įsi­jau­tę į bau­gi­nan­čius vaid­me­nis. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad He­lo­vy­no va­ka­rė­lis ku­po­le pra­no­ko vi­sų lū­kes­čius.
Į va­ka­rė­lį aly­tiš­kiai at­vy­ko su bai­siau­sių per­so­na­žų kos­tiu­mais, įsi­jau­tę į bau­gi­nan­čius vaid­me­nis. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad He­lo­vy­no va­ka­rė­lis ku­po­le pra­no­ko vi­sų lū­kes­čius.
Lie­tu­vo­je vis la­biau po­pu­lia­rė­ja He­lo­vy­no tra­di­ci­jos ir žmo­nės vis daž­niau pra­de­da jį švęs­ti įsi­kū­ny­da­mi į šiur­pius per­so­na­žus. Tu­rė­da­mi pui­kią vie­tą to­kiam ren­gi­niui, Ja­ku­čiai Bal­tą­jį ku­po­lą pa­ver­tė šiur­pia, bet kar­tu ypa­tin­ga ap­lin­ka va­ka­rė­liui.

Su drau­gės Vi­tos Sa­ka­vi­čiū­tės pa­gal­ba idė­jos erd­vės pa­ruo­ši­mui ir de­ko­ra­vi­mui gi­mė vie­na po ki­tos.

Į va­ka­rė­lį aly­tiš­kiai at­vy­ko su bai­siau­sių per­so­na­žų kos­tiu­mais, įsi­jau­tę į bau­gi­nan­čius vaid­me­nis. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai džiau­gia­si, kad He­lo­vy­no va­ka­rė­lis ku­po­le pra­no­ko vi­sų lū­kes­čius.

„Ne­dings­tan­čios žmo­nių šyp­se­nos va­ka­rė­lio me­tu, pa­dė­kos per ren­gi­nį ir po jo lei­do su­pras­ti, kad aly­tiš­kiams rei­kia to­kių ren­gi­nių, to­dėl at­ei­ty­je bū­ti­nai or­ga­ni­zuo­si­me dau­giau“, – sa­ko Ra­min­ta Ja­ku­tė.

Ku­po­lo at­si­ra­di­mo is­to­ri­ja

Šei­ma, au­gi­nan­ti tris vai­kus Aly­tu­je, vi­suo­met pa­sva­jo­da­vo apie erd­vę šven­tėms, kur šei­moms bū­tų pa­kan­ka­mai veik­los ne tik už­da­ro­je pa­tal­po­je, bet ir lau­ke. Aly­tiš­kiai nu­spren­dė, kad to­kią erd­vę ga­li ir no­ri su­kur­ti pa­tys. Il­gai ne­lau­kę pra­dė­jo įgy­ven­din­ti sa­vo idė­jas: įkū­rė sau­gią, už­da­rą te­ri­to­ri­ją – pil­ną įvai­rių pra­mo­gų vai­kams ir su­au­gu­siems.

Ra­min­ta sa­ko: „Tie­siog su­kū­rė­me tai, ko pa­tys pa­si­ge­do­me. Ku­po­las su erd­via te­ra­sa, ap­sup­tas tūks­tan­čiais švie­se­lių ir jau­ki at­mo­sfe­ra pri­si­dės prie Jū­sų šven­tės iš­skir­ti­nu­mo. Tai vie­ta, tin­kan­ti įvai­riems ren­gi­niams ir šven­tėms. Sten­gė­mės su­kur­ti to­kią erd­vę, ku­rio­je bū­tų jau­ku ir ge­ra.“

 

At­ei­ties pla­nai

Aly­tiš­kiai ku­po­lą ir jo ap­lin­ką puo­se­lė­ja, to­bu­li­na, įgy­ven­di­na nau­jas idė­jas. „Džiu­gi­na jau­čia­mas to­kios vie­tos po­rei­kis, to­dėl ir to­liau steng­si­mės pa­siū­ly­ti įvai­rių nau­jo­vių. Mes ga­li­me suor­ga­ni­zuo­ti įmo­nės ren­gi­nius, gim­ta­die­nius, krikš­ty­nas, ves­tu­ves ar ki­tą žmo­nėms svar­bią šven­tę. Šiuo me­tu Bal­ta­sis ku­po­las kvie­čia su­kur­ti pa­čius gra­žiau­sius ka­lė­di­nius at­vi­ru­kus kar­tu su fo­to­gra­fe Fo­to­Mur jau­kiai de­ko­ruo­to­je ir iš­skir­ti­nė­je ap­lin­ko­je“, – pa­sa­ko­ja R. Ja­ku­tė.

Mus ra­si­te:

Nau­jo­ji g. 122D,

FB Bal­ta­sis ku­po­las Aly­tu­je.

Tel. +370 603 33 321.

 

Užs. Nr. 151

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.