Nr. 124 (131107)

2018-10-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 124 (131107) skaitykite:

 • Gau­si Val­do­vų rū­muo­se ras­tų pei­lių ko­lek­ci­ja at­vyks­ta į Aly­tų 
 • Pro­fe­si­nių są­jun­gų ir darb­da­vių  ben­dra­dar­bia­vi­mas, vys­tant so­cia­li­nį dia­lo­gą 
 • Že­mės mo­kes­tį lė­mė ta­ri­fai, nau­jos že­mių ver­tės bei pri­tai­ky­tos leng­va­tos 
 • Ne­už­mirš­ki­me mūsų sen­jo­rų 
 • Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis į Užupių kapines kursuos papildomi 4-ojo maršruto mikroautobuso reisai 
 • Per Aly­taus kraš­tą be­si­drie­kian­čius Kau­no ir Vil­niaus Šv. Jo­kū­bo ke­lius bei Šv. Jo­kū­bo žie­dą jau įvei­kė šim­tai pi­lig­ri­mų 
 • Tai, kas ge­riau­sia, yra ne­mo­ka­ma, tik rei­kia pa­čiam at­ras­ti 
 • Lie­tu­vo­je ban­ko kor­te­lė­mis at­si­skai­to­ma re­čiau už Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį  
 • Svei­kas dar­buo­to­jas – lai­min­gas darb­da­vys 
 • Slie­kas nu­run­gia gu­mi­nu­ką (2) 
 • Pu­ti­nų ben­druo­me­nės dar­že­lius su­vie­ni­ju­si spor­to šven­tė – ko­vai su kon­ku­ren­ci­ja  
 • Kvie­čia žy­gis pės­čio­mis „Žvė­rin­čius kei­čia kai­lį”
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je prieš ter­mi­ną bu­vo nu­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis su Kau­ne vei­kian­čia ben­dro­ve...
Laisvės gynėjo Arūno Sakalausko 55-ojo gimtadienio išvakarėse jo vardo klube surengta diskusija apie dekomunizaciją – jautri tema sulaukė nemažo susidomėjimo Alytuje. Ją moderavo Seimo narys Laurynas...
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, Dzūkijos TV, „Alytaus naujienos“, „Alytaus gidas“
Nau­ja­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­sas įpa­rei­go­ja lai­ky­tis dar­bo įsta­ty­mų, su­da­ry­ti dir­ban­tie­siems sau­gias ir svei­kas dar­bo są­ly­gas, lai­ku iš­mo­kė­ti dar­bo...
Šią savaitę baigėsi teismai dėl Žaliosios gatvės projekto. Jį įgyvendinusi UAB „Kaminta“ į teismą kreipėsi dėl išsiskyrusių pozicijų apie tai, už kokią dalį papildomų darbų, neaptartų pradinėje...
Gera žinia Kalvos seniūnaitijos gyventojams – sutvarkyta šalia Geležinkelio stoties esanti Gražinos gatvė. 0,732 km gatvės atkarpoje patiestas asfaltas, įrengtas apšvietimas, įvažiavimo keliukai,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.