Nr. 124 (131107)

2018-10-30

„Alytaus naujienų“ numeryje 124 (131107) skaitykite:

 • Gau­si Val­do­vų rū­muo­se ras­tų pei­lių ko­lek­ci­ja at­vyks­ta į Aly­tų 
 • Pro­fe­si­nių są­jun­gų ir darb­da­vių  ben­dra­dar­bia­vi­mas, vys­tant so­cia­li­nį dia­lo­gą 
 • Že­mės mo­kes­tį lė­mė ta­ri­fai, nau­jos že­mių ver­tės bei pri­tai­ky­tos leng­va­tos 
 • Ne­už­mirš­ki­me mūsų sen­jo­rų 
 • Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis į Užupių kapines kursuos papildomi 4-ojo maršruto mikroautobuso reisai 
 • Per Aly­taus kraš­tą be­si­drie­kian­čius Kau­no ir Vil­niaus Šv. Jo­kū­bo ke­lius bei Šv. Jo­kū­bo žie­dą jau įvei­kė šim­tai pi­lig­ri­mų 
 • Tai, kas ge­riau­sia, yra ne­mo­ka­ma, tik rei­kia pa­čiam at­ras­ti 
 • Lie­tu­vo­je ban­ko kor­te­lė­mis at­si­skai­to­ma re­čiau už Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį  
 • Svei­kas dar­buo­to­jas – lai­min­gas darb­da­vys 
 • Slie­kas nu­run­gia gu­mi­nu­ką (2) 
 • Pu­ti­nų ben­druo­me­nės dar­že­lius su­vie­ni­ju­si spor­to šven­tė – ko­vai su kon­ku­ren­ci­ja  
 • Kvie­čia žy­gis pės­čio­mis „Žvė­rin­čius kei­čia kai­lį”
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je prieš ter­mi­ną bu­vo nu­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis su Kau­ne vei­kian­čia ben­dro­ve...
Laisvės gynėjo Arūno Sakalausko 55-ojo gimtadienio išvakarėse jo vardo klube surengta diskusija apie dekomunizaciją – jautri tema sulaukė nemažo susidomėjimo Alytuje. Ją moderavo Seimo narys Laurynas...
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariams, Dzūkijos TV, „Alytaus naujienos“, „Alytaus gidas“
Nau­ja­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­sas įpa­rei­go­ja lai­ky­tis dar­bo įsta­ty­mų, su­da­ry­ti dir­ban­tie­siems sau­gias ir svei­kas dar­bo są­ly­gas, lai­ku iš­mo­kė­ti dar­bo...
Šią savaitę baigėsi teismai dėl Žaliosios gatvės projekto. Jį įgyvendinusi UAB „Kaminta“ į teismą kreipėsi dėl išsiskyrusių pozicijų apie tai, už kokią dalį papildomų darbų, neaptartų pradinėje...
Gera žinia Kalvos seniūnaitijos gyventojams – sutvarkyta šalia Geležinkelio stoties esanti Gražinos gatvė. 0,732 km gatvės atkarpoje patiestas asfaltas, įrengtas apšvietimas, įvažiavimo keliukai,...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.