Vais­van­de­nių ga­myk­los sta­ty­to­jai miesto sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą ke­ti­na skųs­ti teis­mui (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Jui­ce&wa­ter group“
„Jui­ce&wa­ter group“ ju­ris­tas sakė, kad įmonė į sklypą Pramonės parke in­ves­ta­vo­ virš pu­sės mi­li­jo­no eu­rų: pa­ren­gtas sta­ty­bų pro­jek­tas, skly­pą reikėjo iš­ly­gin­ti, pa­da­ry­ti pa­ma­tai, įkas­ti po­liai, pa­sta­ty­ti be­to­ni­niai stul­pai. 
Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je prieš ter­mi­ną bu­vo nu­trauk­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis su Kau­ne vei­kian­čia ben­dro­ve „Jui­ce&wa­ter group“, ku­ri Pra­mo­nės par­ke iš­si­nuo­mo­ta­me že­mės skly­pe pla­na­vo pa­sta­ty­ti sul­čių, vais­van­de­nių ir ki­tų gai­vių­jų gė­ri­mų ga­myk­lą. Pas­ta­ro­sios sta­ty­bos pra­džią liu­di­ja su­kal­ti be­to­ni­niai stul­pai, ta­čiau sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ben­dro­vei ne­pa­lan­kų spren­di­mą pri­ėmė, nes ji ne­įvyk­dė in­ves­ti­ci­jų su­tar­ty­je nu­ma­ty­tų įsi­pa­rei­go­ji­mų. „Jui­ce&wa­ter group“ ta­ry­bos spren­di­mą ke­ti­na skųs­ti teis­mui, – jau­čia pa­ty­ru­si nuos­to­lių dėl pra­dė­tos sta­ty­bos.

„In­ves­ta­vo­me virš pu­sės mi­li­jo­no eu­rų“

Tarp Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir Kau­ne vei­kian­čios ben­dro­vės „Jui­ce&wa­ter group“ in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta 2011-ųjų ge­gu­žės vi­du­ry­je. Va­do­vau­jan­tis šia su­tar­ti­mi, Kau­ne re­gist­ruo­ta įmo­nė Pra­mo­nės par­ke tu­rė­jo pa­sta­ty­ti sul­čių, vais­van­de­nių ir ki­tų gai­vių­jų gė­ri­mų ga­myk­lą. Pla­nuo­ja­ma in­ves­ti­ci­jų su­ma – be­veik 4 mln. 500 tūkst. eu­rų. Nu­ma­ty­ta įdar­bin­ti 20 žmo­nių.

Že­mės skly­pai „Jui­ce&wa­ter group“ Pra­mo­nės par­ke iš­nuo­mo­ti 99 me­tams, in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis ga­lio­jo to­kį pat lai­ko­tar­pį.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ke­tu­ris kar­tus bu­vo įspė­ju­si šią Kau­no įmo­nę dėl in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties nu­trau­ki­mo, ku­rią nu­trau­kus ji pra­ras­tų du že­mės skly­pus Pra­mo­nės par­ke, – Si­dab­rio gat­vė­je 2,4 hek­ta­ro, For­tų gat­vė­je 3,86 hek­ta­ro.

„Jui­ce&wa­ter group“ pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bei bu­vo pa­ža­dė­ju­si sa­va­no­riš­kai at­si­sa­ky­ti že­mės skly­po Si­dab­rio gat­vė­je, jei iki šie­me­tės ge­gu­žės pa­bai­gos čia ne­at­liks sta­ty­bos dar­bų. Kaip sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Man­tas Li­saus­kas, su vi­ce­me­ru Taut­vy­du Ta­mu­le­vi­čiu­mi bu­vo su­de­rin­tas sta­ty­bų dar­bų gra­fi­kas, bet jie vis tiek ne­bu­vo pra­dė­ti.

Ne­su­lau­kus pa­ža­dų vyk­dy­mo im­ta­si ryž­tin­go žings­nio, nu­trauk­ti prieš ter­mi­ną – nuo lap­kri­čio 1-osios – sa­vi­val­dy­bės su­da­ry­tą in­ves­ti­ci­jų su­tar­tį su „Jui­ce&wa­ter group“. Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba tam pri­ta­rė, tad Pra­mo­nės par­ke pra­ras­tas dar vie­nas in­ves­tuo­to­jas.

O in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis su Kau­no ben­dro­ve nu­trauk­ta šiai ne­įvyk­džius nė vie­no su­tar­ti­nio įsi­pa­rei­go­ji­mo: ne vė­liau kaip per 24 mė­ne­sius nuo lei­di­mo sta­ty­ti pa­sta­tus iš­da­vi­mo da­tos, 2012-ųjų bir­že­lio pa­bai­gos, pa­da­ry­ti ne ma­žes­nes kaip 724 tūkst. eu­rų in­ves­ti­ci­jas į vie­ną hek­ta­rą, ne vė­liau kaip per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį pa­sta­ty­to­je įmo­nė­je Pra­mo­nės par­ke su­kur­ti 20 vi­so dar­bo lai­ko eta­tų.

Ka­dan­gi vie­na­me Kau­no ben­dro­vei iš­nuo­mo­ta­me že­mės skly­pe For­tų gat­vė­je ma­ty­ti sta­ty­bos pra­džia – pa­sta­ty­ti be­to­ni­niai stul­pai, jau ta­ry­bos po­sė­dy­je kai ku­rie ta­ry­bos na­riai pa­ste­bė­jo, kad nu­trau­kus su­tar­tį teks at­ly­gin­ti nau­jos ga­myk­los sta­ty­to­jams.

„Jui­ce&wa­ter group“ ju­ris­tas Al­ber­tas Iva­naus­kas ta­ry­bos pri­im­tą spren­di­mą dėl in­ves­ti­ci­jų su­tar­ties nu­trau­ki­mo pa­ly­gi­no su kaž­ka­da ko­mu­nis­tų pa­imi­nė­tu tur­tu: „In­ves­ta­vo­me virš pu­sės mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ren­gė­me sta­ty­bų pro­jek­tą, skly­pą tu­rė­jo­me iš­ly­gin­ti, pa­da­ry­ti pa­ma­tai, įkas­ti po­liai, pa­sta­ty­ti be­to­ni­niai stul­pai, kai­na­vo ir be­to­nas, ir ar­ma­tū­ra. Mes tik­rai su­ti­ko­me at­si­sa­ky­ti vie­no skly­po, ku­ria­me ne­pra­dė­tos sta­ty­bos. Ki­tą mė­ne­sį su­sig­rą­žin­si­me pi­ni­gus iš ban­kru­ta­vu­sio ban­ko, pla­na­vo­me tęs­ti sta­ty­bas. Ka­dan­gi su­da­ry­ta in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis vyk­dant sta­ty­bas abie­juo­se skly­puo­se, ją nu­trau­kus ne­te­ko­me abie­jų skly­pų. Ži­no­ma, to­kį ta­ry­bos spren­di­mą skų­si­me teis­mui. Kaip ga­li­ma taip im­ti ir at­im­ti skly­pą. Ga­lė­jo leis­ti mums par­duo­ti tuos su­mon­tuo­tus stul­pus. Ma­nau, to­dėl su mu­mis taip pa­si­elg­ta, kad gal­būt yra ki­tas in­ves­tuo­to­jas.“

M.Li­saus­ko tvir­ti­ni­mu, pa­gal in­ves­ti­ci­jų su­tar­tį sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­ju­si kom­pen­suo­ti nuos­to­lius, ku­riuos in­ves­tuo­to­jas yra pa­ty­ręs dėl jos kal­tės, šiuo at­ve­ju sa­vi­val­dy­bė yra įvyk­džiu­si vi­sus su­tar­ties įsi­pa­rei­go­ji­mus, – iš­duo­tas sta­ty­bos lei­di­mas, įmo­nė bu­vo at­leis­ta nuo vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio.

Šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bė­je ren­gia­mas raš­tas „Jui­ce&wa­ter group”, kad ben­dro­vė at­lik­tų pra­dė­tos sta­ty­bos grio­vi­mo dar­bus ir at­lais­vin­tų skly­pą Pra­mo­nės par­ke, For­tų gat­vė­je.

Veik­lą vyk­do ke­tu­rios įmo­nės

Pir­mo­sios in­ves­ti­ci­jų su­tar­tys dėl nau­jų įmo­nių sta­ty­bos Aly­taus pra­mo­nės par­ke su­da­ry­tos prieš sep­ty­ne­rius me­tus. O šis par­kas įreng­tas už eu­ro­pi­nių fon­dų, vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šas. Jo įren­gi­mas nu­tie­siant pri­va­žia­vi­mus, įren­giant kai ku­rias ko­mu­ni­ka­ci­jas at­si­ė­jo per 5 mln. 500 tūkst. eu­rų.

Pra­mo­nės par­kas už­ima 63 hek­ta­rus, iš jų apie 12 hek­ta­rų pri­klau­so sa­vi­nin­kams. Šie­me­čia­me mies­to biu­dže­te nu­ma­ty­ta 250 tūkst. eu­rų, sie­kiant da­lį – apie 3 hek­ta­rus – iš­pirk­ti iš že­mės sa­vi­nin­kų.

Maž­daug 50 hek­ta­rų ga­li­ma­me nau­do­ti Pra­mo­nės par­ke iš­nuo­mo­ta dau­giau nei pu­sė plo­to. Per­nai iš mies­to biu­dže­to skir­ta dau­giau kaip 200 tūkst. eu­rų dur­pin­giems, krū­mais ap­žė­lu­siems skly­pams Pra­mo­nės par­ke tvar­ky­ti.

Kaip tvir­ti­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas M.Li­saus­kas, yra be­si­do­min­čių­jų skly­pais šia­me par­ke, ta­čiau dau­gu­ma bū­si­mų in­ves­tuo­to­jų ieš­ko di­de­lių, 4–7 hek­ta­ro plo­to skly­pų, o to­kių sa­vi­val­dy­bė kol kas ne­ga­li pa­siū­ly­ti, to­dėl ste­bi­mas pa­si­ra­šy­tų in­ves­ti­ci­jų su­tar­čių vyk­dy­mas: „Jei jos ne­vyk­do­mos, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba tu­ri tei­sę nu­trauk­ti su­tar­tis, taip at­lais­vi­na­mi že­mės skly­pai ki­tiems in­ves­tuo­to­jams. Šį­met va­sa­rį in­ves­ti­ci­jų su­tar­tis nu­trauk­ta su Vil­niaus ben­dro­ve „Bal­ti­jos NT“, ku­ri pla­na­vo sta­ty­ti gi­lu­mi­nės spau­dos būg­nų ga­my­bos įmo­nę, ta­čiau sta­ty­bos nu­sta­ty­tu lai­ku ne­pra­dė­jo. Aly­taus ben­dro­vė „So­fa Brands“, ga­mi­nan­ti kom­po­nen­tus minkš­tie­siems bal­dams, pa­ti ini­ci­ja­vo su­tar­ties dėl iš­nuo­mo­to že­mės skly­po nu­trau­ki­mą, nes šis jai ne­ti­ko.“

Šiuo me­tu Pra­mo­nės par­ke dėl nau­jų įmo­nių sta­ty­bos pa­si­ra­šy­ta vie­nuo­li­ka in­ves­ti­ci­jų su­tar­čių. Veik­lą vyk­do ke­tu­rios įmo­nės, ku­rios su­kū­ru­sios apie 80 dar­bo vie­tų. Čia vei­kia hid­rau­li­nių jung­čių ga­my­bos ben­dro­vė „Han­sa Flex Hid­rau­li­ka“, ko­ko­so alie­jaus ga­min­to­jų įmo­nė „Pre­mium oils“, stik­lo pa­ke­tus ga­mi­nan­ti „Glass LT“, kro­vi­ni­nio trans­por­to re­mon­tu bei san­dė­lia­vi­mu už­si­i­man­ti „Sau­kes­ta“.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai