Pro­fe­si­nių są­jun­gų ir darb­da­vių ben­dra­dar­bia­vi­mas, vys­tant so­cia­li­nį dia­lo­gą

pirmininke
Danutė Bačinskienė: „Gy­ve­ni­me daž­nai bū­na taip: kuo pa­rei­gū­nas-tar­nau­to­jas la­biau iš­si­la­vi­nęs, tuo jis nuo­šir­des­nis ir pri­ei­na­mes­nis, no­riai ben­drau­jan­tis.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Nau­ja­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­sas įpa­rei­go­ja lai­ky­tis dar­bo įsta­ty­mų, su­da­ry­ti dir­ban­tie­siems sau­gias ir svei­kas dar­bo są­ly­gas, lai­ku iš­mo­kė­ti dar­bo už­mo­kes­tį, įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas ir kt. Šiuo me­tu ypač už­ak­cen­tuo­tas so­cia­li­nio dia­lo­go plė­to­ji­mas tarp darb­da­vių ir pro­fe­si­nių są­jun­gų. Tai ben­dra­dar­bia­vi­mas, de­ri­nant in­te­re­sus so­cia­li­niais, eko­no­mi­niais bei dar­bo san­ty­kių klau­si­mais.

Nau­ja­sis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos dar­bo ko­dek­sas įpa­rei­go­ja lai­ky­tis dar­bo įsta­ty­mų, su­da­ry­ti dir­ban­tie­siems sau­gias ir svei­kas dar­bo są­ly­gas, lai­ku iš­mo­kė­ti dar­bo už­mo­kes­tį, įgy­ven­din­ti nu­ma­ty­tas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas ir kt.

Šiuo me­tu ypač už­ak­cen­tuo­tas so­cia­li­nio dia­lo­go plė­to­ji­mas tarp darb­da­vių ir pro­fe­si­nių są­jun­gų. Tai ben­dra­dar­bia­vi­mas, de­ri­nant in­te­re­sus so­cia­li­niais, eko­no­mi­niais bei dar­bo san­ty­kių klau­si­mais.

Vie­na iš so­cia­li­nės part­ne­rys­tės for­mų yra ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių ir su­si­ta­ri­mų su­da­ry­mas. Ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis – tai ra­šy­ti­nis su­si­ta­ri­mas tarp darb­da­vio ir įmo­nės dar­buo­to­jų dėl dar­bo ap­mo­kė­ji­mo, so­cia­li­nių bei eko­no­mi­nių są­ly­gų. Pa­si­ra­šant ko­lek­ty­vi­nę su­tar­tį, dar­buo­to­jams at­sto­vau­ja įmo­nės, įstai­gos pro­fe­si­nė są­jun­ga.

Ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je ša­lys nu­ma­to pa­pil­do­mas dar­bo, pro­fe­si­nes, so­cia­li­nes ir eko­no­mi­nes są­ly­gas bei ga­ran­ti­jas, ku­rios ge­ri­na dar­buo­to­jų pa­dė­tį, ly­gi­nant su nu­sta­ty­to­mis įsta­ty­mu. Taip pat re­gu­liuo­ja klau­si­mus, ku­riuos Dar­bo ko­dek­sas nu­ro­do spręs­ti ko­lek­ty­vi­nė­je su­tar­ty­je.

Ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis nuo jos pa­si­ra­šy­mo die­nos tai­ko­ma vi­siems tos įstai­gos, įmo­nės dar­buo­to­jams. Biu­dže­ti­nė­se įmo­nė­se, įstai­go­se virš įsta­ty­mo ne­daug ką ga­li­ma iš­si­de­rė­ti, bet ko­lek­ty­vi­nių su­tar­čių su­da­ry­mas draus­mi­na darb­da­vius ir dar­buo­to­jus, pra­ti­na prie pa­žan­ges­nio dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo ir dar­bų at­li­ki­mo ko­ky­bės. Ten, kur dir­ba pa­žan­gūs, aukš­tos kul­tū­ros va­do­vai-darb­da­viai, ten nė­ra sun­ku­mų ve­dant de­ry­bas ir su­da­rant ko­lek­ty­vi­nes su­tar­tis. Nor­ma­lus so­cia­li­nis dia­lo­gas vyks­ta Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bo­je, Aly­taus ra­jo­no kul­tū­ros cen­tre ir vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Per dvi­de­šimt me­tų nei žo­džiu, nei raš­tu ne­pa­vyks­ta su­si­tar­ti su SĮ „Sim­no ko­mu­na­li­nin­kas“ va­do­vu Juo­zu Ka­lė­da. Jis į pro­fe­si­nę są­jun­gą žiū­ri ne tik iš aukš­to, bet ir pa­si­ty­čio­ja, tuo de­monst­ruo­da­mas sa­vo že­mą kul­tū­rą. Jei­gu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dir­ba aukš­tos kul­tū­ros spe­cia­lis­tai, tai to ne­pa­sa­ky­si apie po­ną J.Ka­lė­dą, nes jis tik­rai ga­di­na ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įvaiz­dį. Ne­leng­va to­kio­je įmo­nė­je tiek dir­ban­tie­siems, tiek pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riams.

Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas įpa­rei­go­ja darb­da­vius, vi­sų įmo­nių, įstai­gų va­do­vus tau­so­ti sa­vo dir­ban­čiuo­sius. Bū­ti­na keis­ti po­žiū­rį į žmo­gų. Šian­dien bū­ti­na eli­mi­nuo­ti to­kius va­do­vus, ku­rie pri­si­gė­rę se­no­vi­nio rau­go, ku­rie ne­jaut­rūs dar­buo­to­jų at­žvil­giu. Nė vie­no­je įstai­go­je, or­ga­ni­za­ci­jo­je ne­ga­li bū­ti bet ko­kių biu­ro­kratizmo ap­raiš­kų. Pri­bren­do rei­ka­las keis­ti po­žiū­rį į žmo­gų, pra­de­dant že­miau­siais ir bai­giant aukš­čiau­siais ša­lies va­do­vais. Bū­ti­na, kad kiek­vie­nas žmo­gus, at­ėjęs į bet ku­rią įstai­gą, bū­tų ope­ra­ty­viai ir man­da­giai ap­tar­nau­tas, o ne va­ri­nė­ja­mas nuo vie­no prie ki­to. Šian­dien bū­ti­na, kad žmo­gus su­pras­tų, kad jis lau­kia­mas, kad su juo kal­ba­ma kaip su ly­giu. Gy­ve­ni­me daž­nai bū­na taip: kuo pa­rei­gū­nas-tar­nau­to­jas la­biau iš­si­la­vi­nęs, tuo jis nuo­šir­des­nis ir pri­ei­na­mes­nis, no­riai ben­drau­jan­tis.

Svar­bi so­cia­li­nio dia­lo­go da­lis yra tri­ša­lės ta­ry­bos. Jos yra na­cio­na­li­nio, ša­ki­nio ir ra­jo­ni­nio lyg­mens. Jos ana­li­zuo­ja so­cia­li­nes, eko­no­mi­nes ir dar­bo pro­ble­mas bei ki­tus vi­suo­me­nei ak­tu­a­lius klau­si­mus, tei­kia pa­siū­ly­mus pro­ble­moms spręs­ti, re­ko­men­da­ci­jas. Mi­nė­ta ta­ry­ba su­da­ry­ta prie ra­jo­no ir mies­to sa­vi­val­dy­bių. Ra­jo­no tri­ša­lė ta­ry­ba vei­kia, o mies­to – suž­lug­dy­ta. Tri­ša­lių ta­ry­bų veik­la la­biau tu­rė­tų rū­pė­ti prof­są­jun­goms.

Vie­na iš so­cia­li­nio dia­lo­go for­mų yra dar­bo ta­ry­bos. Nau­ja­me Dar­bo ko­dek­se darb­da­viams yra nu­ma­ty­ta pa­rei­ga ini­ci­juo­ti dar­bo ta­ry­bų su­da­ry­mą. Dar­bo ta­ry­ba darb­da­vio ini­cia­ty­va pri­va­lo bū­ti su­da­ry­ta, kai vi­du­ti­nis dar­buo­to­jų skai­čius yra dvi­de­šimt ir dau­giau dar­buo­to­jų, ten, kur pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rių skai­čius ne­su­da­ro treč­da­lio vi­sų dar­buo­to­jų. Dar­bo ta­ry­bą su­da­ro ne ma­žiau kaip trys ir ne dau­giau kaip vie­nuo­li­ka na­rių. Apie mi­nė­tos ta­ry­bos su­da­ry­mą ne vė­liau kaip per vie­ną mė­ne­sį nuo dar­bo ta­ry­bos įga­lio­ji­mų pra­džios ta­ry­bos pir­mi­nin­kas raš­tu in­for­muo­ja Vals­ty­bi­nės dar­bo ins­pek­ci­jos te­ri­to­ri­nį sky­rių. Jei­gu pro­fe­si­nės są­jun­gos na­rių yra dau­giau kaip trečda­lis vi­sų dar­buo­to­jų, dar­bo ta­ry­ba ne­su­da­ro­ma. Dar­bo ta­ry­ba ren­ka­ma slap­tu bal­sa­vi­mu. Ji ren­ka­ma tre­jiems me­tams. Darb­da­vys ar jam at­sto­vau­jan­tys as­me­nys ne­ga­li bū­ti ta­ry­bos na­riais.

Da­nu­tė Ba­čins­kie­nė

Aly­taus ap­skri­ties vals­ty­bės dar­buo­to­jųpro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė

 Užs. Nr. 1063

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.