Nr. 121 (13644)

2021-10-26

„Alytaus naujienų“ numeryje 121 (13644) skaitykite:

  • Po­li­kli­ni­ko­je – vėl Karš­čia­vi­mo kli­ni­ka, ko­vi­das – vi­so­se Aly­taus mo­kyk­lo­se
  • „Iš pe­da­go­gi­kos no­rė­jo­si pa­suk­ti į švie­ti­mo va­dy­bą ir pri­si­dė­ti prie ko­ky­bi­nių po­ky­čių švie­ti­me”
  • Dar­bo par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riui to­liau va­do­vaus Kęs­tu­tis Ąžuo­las
  • Tarp­tau­ti­nia­me fil­mų fes­ti­va­ly­je Len­ki­jo­je ap­do­va­no­tas Aly­taus pa­tai­sos na­mų fil­mas
  • Mediniai stebuklai
  • „Par­ei­nan­ti ru­dens ke­liu...“
  • Skam­ban­ti mu­zi­kos is­to­ri­ja: Gied­rius ir Vik­to­ras Kup­re­vi­čiai
  • Sve­čiuo­se pas Len­ki­jos to­to­rius
  • „Auk­so vai­ni­kas 2021”: ir lie­pi­nu­kės, ir pirš­ti­nės su ran­ko­vė­lė­mis, ir ki­to­kie auk­so ran­kų kū­ri­niai
  • Ne viskas taip, kaip atrodo
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus tu­ri­mais spa­lio 19-osios dar­bo die­nos pa­bai­gos duo­me­ni­mis, iš 300 kla­sių ben­dro­jo ug­dy­mo...
Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­ja ant­ra­die­nį mies­to va­do­vus ir ki­tus sve­čius pa­kvie­tė į su­tvar­ky­tas erd­ves ša­lia se­no­jo gim­na­zi­jos pa­sta­to ir Ka­zi­mie­ro...
Ba­lan­džio pra­džio­je pra­si­dė­jo re­a­lūs, vi­siems gy­ven­to­jams ma­to­mi Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­ko Nau­jo­jo­je gat­vė­je re­konst­ra­vi­mo dar­bai: bu­vo de­mon­tuo­tas se­na­sis šis...
Jeigu bent kartą vartėte „Avon“ kosmetikos katalogą, greičiausiai teko bendrauti ir su tą katalogą pasiūliusiu konsultantu. Laikais, kai nuolat skubama, šie žmonės pardavinėja grožio prekes jau tarsi...
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su dviem ži­no­mais Lie­tu­vos pen­kia­ko­vi­nin­kais – An­dre­ju­mi Zad­nep­rov­skiu ir Lau­ra...
Aly­taus po­li­kli­ni­kos Vai­kų ir pa­aug­lių psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­re Dau­gų gat­vė­je – ypa­tin­gos įkur­tu­vės. Du­ris at­vė­rė mul­ti­sen­so­ri­nė kli­ni­ka, jai nu­pirk­ta spe­cia­li...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va spa­lio 21-ąją Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė su ko­man­da ir da­ly­va­vo...
„Pre­ky­ba žmo­nė­mis šian­dien įvar­di­ja­ma kaip mo­der­ni ver­go­vės for­ma. Pa­sau­ly­je eg­zis­tuo­ja dau­gy­bė pre­ky­bos žmo­nė­mis for­mų, jos nuo­lat kin­ta, at­si­ran­da nau­jų bū­dų ir...
Šiuo me­tu Aly­taus mies­to te­at­re vyks­ta in­ten­sy­vus pa­si­ruo­ši­mas nau­ja­jai prem­je­rai „Bro­liai ir se­se­rys“, ku­rią te­at­ro sce­no­je iš­vy­si­me jau lap­kri­čio 5 die­ną 18 val. O kol...
Niekas virtuvėje nėra taip plačiai naudojamas kaip puodai. Tai vieni iš svarbiausių, reikalingiausių ir naudingiausių virtuvinių, maisto ruošimo reikmenų, be kurių negalėtumėte mėgautis skaniausiais...
Renkantis šilumos siurblius, kurie rūpinasi Jūsų gyvenimo kokybe ne tik žiemomis, tačiau taip pat ir vasaromis - svarbiausia ne tik susipažinti su sistemos charakteristikomis, tačiau taip pat ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.