Mi­nist­rės vi­zi­tas Aly­tu­je: siū­ly­mai iš­gry­nin­ti tik­ruo­sius be­dar­bius ir per­im­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos dar­bą mieste (19)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Mi­nist­rė me­ro pa­siū­ly­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo, pa­reikš­da­ma: „Pi­lo­tuo­si­me įvai­rias ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Mi­nist­rė me­ro pa­siū­ly­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo, pa­reikš­da­ma: „Pi­lo­tuo­si­me įvai­rias ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis.“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va spa­lio 21-ąją Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­šė­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė su ko­man­da ir da­ly­va­vo dis­ku­si­jo­je apie si­tu­a­ci­ją da­bar­ti­nė­je dar­bo rin­ko­je, ku­rio­je be­dar­bių pil­na, o dirb­ti nė­ra kam. Į dis­ku­si­ją pa­kvies­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos, „Sodros“, ver­slo at­sto­vai. Jo­je at­si­ra­do siū­ly­mai iš­gry­nin­ti tik­ruo­sius be­dar­bius, pa­čiai sa­vi­val­dy­bei iš­si­ana­li­zuo­ti, ko­kių pro­fe­si­jų at­sto­vų trūks­ta. O mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis pa­tei­kė pa­tį ra­di­ka­liau­sią pa­siū­ly­mą, pi­lo­ti­nį pro­jek­tą ša­ly­je – ek­pe­ri­men­to tvar­ka sa­vi­val­dy­bei per­im­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos dar­bą Alytuje.

„Kai į vie­ną lais­vą dar­bo vie­tą yra pen­kio­li­ka be­dar­bių ir dar­buo­to­jo ne­ran­da­ma, kaž­kas ne­ge­rai“

Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis dis­ku­si­jos apie da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją dar­bo rin­ko­je pra­džio­je iš­sky­rė še­šis jos po­žy­mius, su­si­ju­sius su darb­da­viais, dar­buo­to­jais, jau­ni­mu, pa­šal­pų ga­vė­jais, kles­tin­čiu še­šė­liu ir se­zo­niš­ku­mu: „Darb­da­viai tvir­ti­na, kad trūks­ta dar­buo­to­jų, jie be pa­tir­ties, kom­pe­ten­ci­jų, mo­ty­va­ci­jos. Dar­buo­to­jai kal­ba apie dar­bo vie­tų trū­ku­mą, ma­žas al­gas, per sun­kias dar­bo są­ly­gas. Jau­ni­mas tu­ri mo­ty­va­ci­jos dirb­ti, ta­čiau be pa­tir­ties gau­ti dar­bą su­dė­tin­ga. Pa­šal­pų ga­vė­jams mo­ty­va­ci­jos dirb­ti nė­ra, nes iš­mo­kos, pa­šal­pos ir ki­ta pa­ra­ma yra pa­kan­ka­mai di­de­lė. Dar­bo rin­ko­je kles­ti še­šė­lis, nes pa­šal­pų ga­vė­jai dir­ba ne­le­ga­liai. Pa­ste­bė­ta, kad šil­tuo­ju me­tų lai­ku, kai pra­si­de­da ūkio dar­bai so­duo­se ir so­dy­bo­se, dar­buo­to­jai daž­niau ser­ga.“

Mies­to me­ras pa­tei­kė kon­kre­čią Už­im­tu­mo tar­ny­bos skel­bia­mą sta­tis­ti­ką apie be­dar­bius ir lais­vas dar­bo vie­tas Aly­tu­je, rug­sė­jo 30-osios duo­me­ni­mis. Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – net 3 tūkst. 300 be­dar­bių. Jų ne­dar­bas nuo dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jų sie­kia 10,9 proc. Mies­te re­gist­ruo­ta 418 lais­vų dar­bo vie­tų. Pavyzdžiui, be dar­bo yra 121 siu­vė­ja, o joms lais­vų dar­bo vie­tų – 10. Dar­bo ne­tu­ri 346 to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai, o jiems siū­lo­mos 87 lais­vos dar­bo vie­tos. Be dar­bo 432 pa­gal­bi­niai dar­bi­nin­kai, jiems lais­vos 28 dar­bo vie­tos.

Tarp be­dar­bių – 51 proc. mo­te­rų ir be­veik 49 proc. vy­rų. Vy­res­nių nei 50 me­tų be­dar­bių – 40 proc. Il­ga­lai­kių be­dar­bių, ku­rie re­gist­ruo­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je dau­giau nei me­tus, vy­res­ni nei 25-erių me­tų, – be­veik 32 proc. Dau­giau­sia be­dar­bių su pro­fe­si­ne kva­li­fi­ka­ci­ja – 46 proc.

N.Ce­siu­lis su­skai­čia­vo, ko­kią pa­ra­mą gau­na ke­tu­rių as­me­nų so­cia­liai rem­ti­na šei­ma, au­gi­nan­ti du dar­že­li­nu­kus, – be­veik 1 tūkst. 247 eu­rus. Tai so­cia­li­nė pa­šal­pa, iš­mo­kos vai­kams, su­teik­tas so­cia­li­nis būs­tas, šil­dy­mo, karš­to van­dens, šiukš­lių su­rin­ki­mo kom­pen­sa­ci­jos, ne­mo­ka­mas dar­že­lis, pa­ra­ma mo­ki­nio reik­me­nims prieš­mo­kyk­li­nė­je gru­pė­je, mais­to pro­duk­tais, ne­mo­­ka­ma tei­si­nė pa­gal­ba, nemo­ka­mos odon­to­lo­go pa­slau­gos Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je, leng­va­tos lan­kant bū­re­lius, pa­vyz­džiui, Mu­zi­kos mo­kyk­lo­je, Jau­ni­mo cen­tre.

„Kai ku­rio­se sri­ty­se į vie­ną lais­vą dar­bo vie­tą yra pen­kio­li­ka be­dar­bių ir dar­buo­to­jo ne­ran­da­ma, kaž­kas ne­ge­rai Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Kai be­dar­bio pa­šal­pų at­va­žiuo­ja­ma pa­si­im­ti au­to­mo­bi­liu su už­ra­šu „Da­žy­mas. Glais­ty­mas“, kaž­kas ne­nor­ma­laus. Iki tūks­tan­čio dar­bo vie­tų Aly­tu­je at­si­ras per at­ei­nan­čius me­tus, įmo­nėms rei­kės dar­buo­to­jų. Mi­nist­re, ką ga­li­te pa­siū­ly­ti to­kio­je si­tu­a­ci­jo­je“, – me­ras krei­pė­si į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rę M.Na­vic­kie­nę.

Pa­tei­kė Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­vyz­dį

Mi­nist­rė si­tu­a­ci­jos Aly­tu­je ne­iš­sky­rė, pa­reiš­kė, kad ji pa­na­ši vi­so­je Lie­tu­vo­je. „Mo­ka­mos iš­mo­kos ko­vi­do me­tu dar­bo ne­te­ku­siems pa­ska­ti­no juos re­gist­ruo­tis Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. Ji ta­po dar vie­na so­cia­li­ne įstai­ga. Da­bar Lie­tu­vo­je – apie 200 tūkst. Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­tų žmo­nių. Pu­sė jų ne­gau­na iš­mo­kų, čia jie re­gist­ruo­ja­si dėl svei­ka­tos drau­di­mo. Tik­rai di­de­lė še­šė­li­nio dar­bo rin­ka ir jos to­le­ran­ci­ja. Ki­ta pu­sė be­dar­bių gau­na tam tik­ras vals­ty­bės iš­mo­kas. Ne­dar­bo drau­di­mo iš­mo­kas ga­li­ma gau­ti iki de­vy­nių mė­ne­sių, ta­čiau as­me­nys iki 50 me­tų il­giau­siai Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je iš­bū­na še­šis mė­ne­sius, jie yra mo­ty­vuo­ti dirb­ti ir dar­bą su­si­ran­da“, – da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je api­bū­di­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė M.Na­vic­kie­nė.

Ji kal­bė­jo ir apie nu­ma­to­mus po­ky­čius Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, ku­rio­je bū­tų sie­kia­ma kuo dau­giau be­dar­bių grą­žin­ti į dar­bo rin­ką, in­di­vi­du­a­liai dir­ba­ma su il­ga­lai­kiais be­dar­biais, iš­gry­ni­na­mi tik­rie­ji be­dar­biai.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vu­sio Už­im­tu­mo tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Gy­čio Da­ru­lio tei­gi­mu, dir­ba­ma ir su tais, ku­rie ne­no­ri dar­bo, ir su tais, ku­rie ne­no­ri to­kių žmo­nių: „Mums at­lais­vin­tų ran­kas, jei reik­tų dirb­ti tik su tais, ku­rie no­ri dar­bo.“

Mi­nist­rė pa­čiai sa­vi­val­dy­bei siū­lė nu­si­sta­ty­ti, ko­kių kon­kre­čiai dar­buo­to­jų rei­kia, jų kva­li­fi­ka­ci­nius po­rei­kius. M.Na­vic­kie­nė tvir­ti­no, kad mi­nis­te­ri­jos re­ak­ci­ja į tai tik­rai bus.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rė pa­tei­kė Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­vyz­dį dėl ne­le­ga­laus dar­bo: „Sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va į su­si­ti­ki­mą bu­vo pa­kvies­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vai, se­niū­nai, se­niū­nai­čiai, darb­da­viai, be­dar­biai. Taip iš­si­aiš­kin­ta, kas ir kur ne­le­ga­liai dir­ba. Po to­kio su­si­ti­ki­mo sa­vi­val­dy­bė­je su­ma­žė­jo ne­dar­bas. Kai sa­vi­val­dy­bės lyg­me­niu pa­si­sa­ko­ma, kad netoleruojamas ne­le­ga­lus dar­bas, re­zul­ta­tai pa­ge­rė­ja.“

„Pi­lo­tuo­si­me įvai­rias ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis“

Dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vu­si Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio ver­slo ta­ry­bos pir­mi­nin­kė, Aly­taus kraš­to ver­sli­nin­kų aso­cia­ci­jos va­do­vė Da­lia Ma­tu­kie­nė siū­lė plė­to­ti re­gio­no mas­tu val­do­mos be­dar­bys­tės idė­jas, pa­vyz­džiui, be­dar­biams mo­ka­mų iš­mo­kų mo­kė­ji­mą per­duo­ti skirs­ty­ti se­niū­ni­joms, nes ten ge­riau­siai ži­no­ma, kas ir ką dir­ba. Jos nuo­mo­ne, Aly­tu­je taip pat kaž­ką dėl be­dar­bių pa­šal­pų mo­kė­ji­mo ga­li­ma pa­da­ry­ti per se­niū­nai­ti­jas.

Apie tai, kad šiuo me­tu Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je yra tik sta­tis­ti­niai be­dar­biai ir po­rei­kį iš­si­aiš­kin­ti re­a­lų tik­rų be­dar­bių skai­čių, kal­bė­jo ir Vil­niaus pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas, Aly­taus ben­dro­vės „Trai­de­nis“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­rei M.Na­vic­kie­nei pa­siū­lė kaip pi­lo­ti­nį, eks­pe­ri­men­ti­nį pro­jek­tą ša­ly­je – sa­vi­val­dy­bei per­im­ti Už­im­tu­mo tar­ny­bos dar­bą mieste. Mies­to va­do­vas pri­si­mi­nė, kai prieš ku­rį lai­ką sa­vi­val­dy­bei bu­vo per­duo­tas so­cia­li­nių pa­šal­pų mo­kė­ji­mas ir pra­dė­ta tau­py­ti po ke­lis mi­li­jo­nus eu­rų per me­tus.

Mi­nist­rė me­ro pa­siū­ly­mui ne­pri­eš­ta­ra­vo, pa­reikš­da­ma: „Pi­lo­tuo­si­me įvai­rias ben­dra­dar­bia­vi­mo prie­mo­nes su sa­vi­val­dy­bė­mis.“

 

Greitieji kreditai bedarbiams ir pakolos internetu https://paskolos-internetu.eu/

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Stunning post! I really like your work. It fulfills me and I'm content with the procedure of your post. I think this is stunningly stood segregated from another blog for me since this is unendingly essential for me. A responsibility of appreciation is all together for sharing.

  Triveni Nagar Escorts Service
  Udaipur Escorts Service
  Vaishali Nagar Escorts Service
  Vidhyadhar Nagar Escorts Service
  Vishwakarma Industrial Area Escorts Service
  Vivek Vihar Escorts Service
  Vki Area Escorts Service

  Komentaras

  This is the shocking post you have shared, I need to give you unflinching information about the need. There are two or three virgins in our alliance, who don't eliminate up around latently and stop booking any of the juiciest youngsters, book persistently when you see young women from our workplaces.

  Tonk Escorts Service
  Tonk Phatak Escorts Service
  Tonk Road Escorts Service
  Transport Nagar Escorts Service
  Tripolia Bazar Escorts Service

  Komentaras

  Tai jei meras ubagų šeimos finansais domis, gali ir taryboj turtuolių iš verslo finansais paaidomėt? Kaip ir kitų iš verslo besiskundžiančių. Kokie aitvarai sunešė, su tokiais lygiais? Kokią kitą kart visuomenės grupę puls? Dėl valdininkų nepasisekė. Dėl bedarbių fiasko.. Kur kiti dar silpnesni Alytuj yra, ant kurių iš bejėgiškumų gali lietis? Apie pagarba Konstitucijoje nunatytoms žmogaus teisėms net neverta. Kaip net teismai atskirais atvejais ne tik nepaiso..

  Komentaras

  Panašu, Alytuj vietoj normalaus valdymo, kur turi vyraut kuriamoji ir vienijanti energija, ir toliau patiria nervinių priepuolių bangas. Kur vasarą nuo to gynės valdininkai kolektyviniu pareiškimu dėl mobingo. Kur valdininkai profesonaliai sudėjo priekaištus dėl spaudimo teismais mosikuojant... Nedryso svarstyt taryba, vertint teisėsauga. Neįdomu, kas teismais kaip skuduru..Per tai paliko landas per intrigas silpnint savivaldos siekį gint viešą interesą. Dabar vietoj bedarbystės problemos visapusiško vertinimo ir kokybiškų sprendimų priėmimo, nueita lengviausiu keliu išsiliet ant silpniausių. Kur po tuo panašu siekis vergų saskaita pratest galimų bankrotų agonijas..Kas tik didina įtampas. Tuo tarpu žvilgtelėjus į būsimos tarybos posėdžio dienotvarkę, rimtų klausimų nesimato. Apart atskiriems kaip išgyvent. Tad nesugebant, tik nervinėm konvulsijom ant silpnesnių lepintis...

  Komentaras

  Mero tarybos kompetencijų lygius nusako savivaldos įstatyme. Meras teikia tarybai svarstyt strateginius miesto vystymo klausimus. Taryba svarsto ir tvirtona. Kur tarybos nariai ir patys siūlyt gali. Tad taryboj tvirtintų strategijų pasekmė didelė bedarbystė, maži atlyginimų vidurkiai, pilnai neapkrautas pramonės parkas pritraukiant rimtus užsienio investuotojus. Ką kitur sugeba, Alytuj ne. Tad čia blogų strategijų pasekmės. Kurias reikia gerint. O indenfikuot, sekiot su kokiom mašinom privažiuoja bedarbiai ar blusinėt kiek lengvatų ubagai gauna, maža. Kad blogų strategijų dėka mažėja gyventojų skaičius, dar ir likučius sekiot.. - čia gi kaip policijos informatorių veikla. Sekiot, skūst neįtinkančius..Maža taryba saviskundinėjimų sritį pasižymi, dabar ant bedarbių ir ubagų likučių pereina. Seklių miestas...Vietoj kuriamos ir vienijamos energijos, į sekiojimą po indentifikavimais...Ar suvokia alytiškiai, ką į valdžias renkas?

  Komentaras

  Reikia skirt kompetencijas. Kur verslą atstovaujantys jų interesai, kaip verslams išsilaikyt bent kokia kaina. Ministrės, mero, tarybos narių - dirba žmonėms. Ko ministrė prieš atvykdama nepasidomėjo, kokie atlyginimų vidurkiai? Kokios Alytaus firmų finansinės galimybės, kokius konkrečius atlyginimus moka? Ypač firmos, į kurias vengia eit dirbt? Mero tarybos lygį kokios kokybės vystymo strategijos? Nors į pustuščią Alytaus pramonės parką žvilgtelėjus, kaip kiti parkai dūzgia nuo perkrauti rimtų užsienio investuotojų, iš kart aišku. Kokio lygio gudručiai Alytuj vyrauja. Nors premjerė Lietuvos mastu verslą pastatė į savo vietą, gal ministrei prieš atvykstant į Alytų reikėjo su premjere pasikonsultuot, dėl vietinių ypatumų. O čia atvyko ir su vietiniais bedarbius blusinėja. Kas kokia mašina į biržą atvyksta. Dar gal sekioja, kas kur..? Meras, gaudamas viso apie 3000 eurų atlyginimą per mėnesį šniukštinėja, kiek ubagų šeima lengvatų surenka. Neįsivaizduojama, kaip Kauno meras ubagus blusinėtų. Lyg tai per žema tokiuose ranguose turėtų būt?

  Komentaras

  Skiriasi interesai verslų ir valdžios. Valdžios, pagal kompetencijas, dirbt žmonėms ir jei firmose problemos dėl mokėjimų, išvados kitokios. O ne vyt kaip vergus į salygas... Verslo, kad nebankrutuot bent kokiom priemonėm. Kur įmanoma mažiau mokėt. Todėl toks ciniškas elgesys net jų atskirų atstovų taryboje. Kiek anksčiau šia tema komentaruose matėsi, galėtų, tai iš bedarbių ubagų atimtų ir pašalpas, ligos biuletenius... Ir kokiais metodais per teisėsaugą slopina retus, jų interesams neįtinkančius, gerai šiandien žino dalis politikų, patys teisėsauga. Po Naujų metų padidėjus minimumams, bus dar didesnės įtampos. Kaip išgyvent. Dėl mero, rimto mero Alytus neturi. Ir ka žin, ar nori turėt?

  Komentaras

  Įdomu tai, kad ministrė primiršta, kad dirba žmonėms. Ir ant vienpusiškų darbdavių emocijų nereikia pasinert. Reikia ir kitų pusių situacijas išanalizuot. Kokie tarybų sprendimai strateginiuose klausimuose. Bet kaip vietos konservatorių veikėjai silpni, net partiniu mastu neturi su kuo pasikonsultuot dėl Alytaus ypatumų. Nes pavyzdžiui premjerė darbdavių užmačioms rimčiau užmetė. Tipo nėra ko išsidirbinėt, tegu į save prieš pažiūri. Dėl darbo vietų, kaip pakils minimumai, ka žin?

  Komentaras

  Perskaičius straipsnį, susidaro įspūdis, kad žurnalistė nedalyvavo susitikime. Susitikime su ministre daugiausiai diskutavo ir kalbėjo Leonavičius ir Matukiene, dar Vencius, o ne meras. Rašykit teisybę, nes nustosim skaityti jūsų straipsnius, kurie visiškai neatspindi realios situacijos

  Komentaras

  Pagal įstatymus tik tarybos išimtinė kompetencija priiminėt strateginius sprendimus dėl miesto vystymo. Už ką jie atsakingi ir atskaitingi alytiškiams. Ir jei meras neteikia tokių klausimų, gali teikt bent kuris iš 27 tarybos narių. Dabar kuo jie užsiima - kaip strateginiai dalykai. Šiuo atveju iš emocijų silpniausius blusinėt. Kitais atvejais reti, kas neįtinka, per teisėsaugą slopint. Kiti pavargę nuo ūnterpeliacijų dabar vieni prie kitų prieina ir jau kažkokia butaforinė dauguma. Kur, ar ji yra, ar nėra tas pats - kaip leisgyviai kaip patiems išgyvent. Ir, jei kas dėl mobingo iš apačių prabyla, ramiai apslopint. Kad kiti nedrystų.

  Komentaras

  Tai kam eit į postus ir iš bejėgiškumo liet emocijas ant silpnesnių? Kam užimt vietas tų, kurie gal sugeba sprest problemas? Kuriozai kaip atskiruose atvejuose būdami politikais net teismo salėj lieja ant eilinių ubagų už nepatogius klausimus triadom. Kas ubagui, bedarbiui davė teisę klaust? Linki blogo šeimai. Vadinant žmogysta pačiam bloga daros ir tablete gaivina. O jei būt neatgaivinę ir numiręs, ką mirties nwkrologe būt rašę? Už žmones kovojo..? Kas atsakingas? - Kaip Konst. 109 str. sako, teisėjai nagrinėdami bylą klauso tik įstatymo. 110 str. - teisėjai nagrinėdami bylą negali taikyt įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Jei neaišku, kaip vertint politiką kuriam aukšti reikalavimai, kreipias į Konst. twismą išaiškinimo. 21 str. - draudžiama žemint ar suteikt privilegijų pagal socialins grupes. 22 str. - teismas ir įstatymas saugo asmens ir šeimos garbę. 33 str. - piliečiams laiduojama teisė kritikuot pareigūnų, politikų darbą. Draudžiama persekiot už kritiką. 118 str. - prokuroras įstatymo nustatyta tvarka gina asmens, visuomenės teises bei ūnteresus. - Visa tai gerai žino Prezidentūra, LR Gen. prok. ir kur iniciatyvos pagal kompetencijas Alytuj užtikrint teisingumą? Ar geriau tegu bujoja link baudžiaviniai metodai link silpnesnių? Kad nedrystų net krustelt?

  Komentaras

  Nuvažiavo elitiniai, kaip vietoj rimtų sprendimų pagal savo politikų kompetencijas teikimų, ubagų blusukes skaičiuoja. Tegu pasigiria, kiek per tarybą sprendė rimtų strateginių problemų dėl paskolų, savivaldybės veiklos efektyvumų..Kodėl kitur pramonės parkai perkrauti rimtų užsienio investuotojų, o Alytuj..? Kiek dėl mobingo prasiskverbė į viešumą, visur vietoj objektyvaus ištyrimo ir paviešinimo, kaip tabu. Apie galima piktnaudžiavimo teise galimybes, kaip asmenys būdami politikais ir viešais asmenimis naudojasi privataus kaltinimo institutu nepagrystai. Tyčia siekdami pakenkt ar tokiu būdu daryt spaudimą neįtinkantiems, kad nekelt nepatogių klausimų apie aerodromo ir pramonės parko ypatumus. Kodėl nepaisoma Konst. 21 str.- negalima įžeidinėt socialinių grupių. 22 str. - teismas ir įstatymas gina asmens ir šeimos garbę.

  Komentaras

  Jau savivaldybės sistema panašėja į darbo biržą saviems partiečiams. Kad užsitikrint elektoratą būsimiems rinkimams. Per ką į valdymą nepapult principingesniems ir kompetentingesniems. Per ką smarkiai kenčia miesto vystymas. Mažėja gyventojų skaičius, apie paskolas ir..tabu. Vienok skirias uab ir savivalda. Per savivaldą dirbama viso apie 49 tūkstančių alytiškių bendram labui. Uab tik dėl savęs. Ir jei siūlysi viso miwsto labui sprendimus švietimo sritį, dėl pramonės parko ar aerodromo, ar optomizuot milijonius srautus vardijant paskolas ir būdus mažint, viskas. Neįtinki uab atskiriems interesams. Todėl svarbiausia bėda Alytuj teisingumo stoka ir žmogaus teisių užtikrinimas. Kad viešas interesas būt aukščiau privačių.

  Komentaras

  Pirmą kart Alytus negavo krivulių iš savivaldybės asociacijos ir ministerijų. Reiškia neprogresyvūs Lietuvos mastu. Susireikšminę stagnatoriukai su primityviu šou. Jei didmiesčiuose pramonės parkai dūzgia perpildyti rimtų užsienio investuotojų ir vidutiniai atlyginimai didesni bei daugėja gyventojų, Alytuj atvirkščiai. Pustuščias pramonės parkas orentuotas į vietinius smulkius, kur ar pakils? Atlyginimų vidurkiai mažesni ir gyventojų skaičius sumažėjo iki 49 tūkstančių. Iškrito iš savivaldybių kategorijos 50 tūkst.- 70 tūkstančių. Reiškia mažintis valdininkų. Mero tarybos lygiuose nepakylama iki strategonių klausimų kiek paskolų ir kaip mažons, kaip gerint salygas susidaryt nirmalioms darbo vietoms, kaip optimizuot milijonius sandorius miesto labui..Kaip tabu šie klausimai. Ir išsiliet orentuojamasi į tam momente silpnesnius, kur nelemia. Nesugeba savo kompetencijose siūlyt sprendimus, erzinasi lysdami į kitų kompetencijų ribas. Trumpiau vietoj rimto darbo miesto labui kaip uabai atskiros interesų grupės žiūri kaip išgyvent miesto interesų saskaita. Toli iki rimtos savivaldos. Imitacija pigaus šou fone. Net partijos su negabiais lyderiais, panašėja į uždarus uab kaip išgyvent.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.