Nr. 120 (13350)

2019-10-24

„Alytaus naujienų“ numeryje 120 (13350) skaitykite:

  • Vai­kiš­ki kap­ri­zai svar­biau už eko­lo­gi­nę ka­tast­ro­fą
  • Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams – dar dau­giau vie­tų spor­tuo­ti
  • Tu­rint pi­ni­gų nė­ra taip ge­rai, kaip yra blo­gai be jų
  • Fo­to­gra­fas Vy­tau­tas Sta­nio­nis: „Da­bar pla­nus ten­ka de­rin­ti prie spar­čiai kin­tan­čio lai­ko”
  • Jau­nat­viš­ku­mas ir ypa­tin­gas pa­si­di­džia­vi­mas – tar­na­vi­mo Lie­tu­vai 100-me­čio mi­nė­ji­me
  • Gaisro padarinių šalinimas: Miklusėnuose pradėtos valyti gatvės, tyrimams paimtos daržovės
  • Ką da­ry­ti darb­da­viams, vyk­dan­tiems veik­lą Aly­tu­je ne­to­li gais­ra­vie­tės?
  • Rekomendacijos, kaip valyti padangų gaisro paveiktas patalpas
  • Re­gist­rų cen­tras į elek­tro­ni­nę erd­vę per­kels 130 mln. do­ku­men­tų
  • Spal­vin­gos Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tų ke­lio­nės: ma­tė net 7 mi­li­jo­nus žy­din­čių gė­lių
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ap­tar­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių...
Anks­tų tre­čia­die­nio ry­tą Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne įsi­kū­ru­sios ben­dro­vės „Eko­lo­gis­ti­ka“ val­do­se ki­lęs gais­ras įvar­di­ja­mas kaip di­džiau­sia mū­sų mies­te ka­da nors...
Taip sa­ko Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je g. 112, esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Vla­dis­la­va Ba­raus­kie­nė, ku­rios va­do­vau­ja­mos ben­dri­jos te­ri­to­ri­jo­je va­sa­ros...
Alytaus rajono savivaldybės vadovai ir rajono ekstremalių situacijų komisija nuolat seka ir domisi situacija dėl kilusio gaisro Alytaus šiauriniame pramonės rajone. Vakar Alytaus rajono ekstremalių...
Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos departamentas (AAD) informuoja, kad siekiant tiksliai įvertinti vakar įmonėje UAB „Ekologistika“ kilusio gaisro metu padarytą žalą aplinkai,...
Dėl gaisro įmonėje „Ekologistika“ keliamos oro taršos blogai besijaučiantys Alytaus rajono gyventojai, norintys, bet neturintys kur išvykti, gali laikinai apsistoti Daugų palaikomo gydymo ir slaugos...
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ir to­liau tvir­tai lai­ko­si, ge­rin­da­ma ir stip­rin­da­ma so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą žmo­nėms. Mū­sų dau­gu­mos ko­a­li­ci­jos part­ne­riai Pet­ras...
Šią sa­vai­tę Lie­tu­vos lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­tas (LLRI) pa­skel­bė sa­vi­val­dy­bių in­dek­są, ku­ris su­da­ro­mas pa­gal gy­ven­to­jams ir in­ves­tuo­to­jams svar­biau­sias sri­tis, kur...
Spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gė vals­ty­bi­nės Eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų ko­mi­si­jos Aly­tu­je įkur­tas Spau­dos cen­tras, ku­riam va­do­vau­ja Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja. Jis...
Gaisravietėje tebesmilksta padangos, todėl Ekstremaliųjų situacijų komisija nusprendė spalio 23 d. palikti teisę tėvams pasirinkti alternatyvą – moksleiviams lankyti ugdymo įstaigas ar ne. Praleistų pamokų pateisinti nereikės, o tėvams apsisprendus vesti vaikus į švietimo įstaigas, neformalus ugdymas vyks tik mokyklų patalpose.
Po spalio 23 d. Seime vykusio neeilinio Aplinkos komiteto posėdžio, skirto situacijai Alytuje, BNS praneša, kad dėl gaisro padangų perdirbimo gamykloje Alytuje patirtą žalą turės dengti valstybė ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.