Dau­gia­bu­čio ben­dri­jos pir­mi­nin­kė: „Pa­ga­liau ne dėl mū­sų kal­tės su­dar­ky­ta ap­lin­ka pra­dė­ta tvar­ky­ti”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Spalis 17
Nau­jo­ji g. 112
Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je, kai Nau­jo­sios g. 112 ben­dri­jos pir­mi­nin­kės Vladislavos Ba­raus­kie­nės kvie­ti­mu lan­kė­mės prie šio na­mo, iš­dės­ty­ti bė­dų, pa­lik­tų po va­sa­rą at­lik­tų nuo­te­kų tin­klų re­no­va­vi­mo, at­ėjo ir dar du na­mo gy­ven­to­jai Pet­ras Pe­ko­rius bei Vy­tas Ma­ciuns­kas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Taip sa­ko Aly­tu­je, Nau­jo­jo­je g. 112, esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo ben­dri­jos pir­mi­nin­kė Vla­dis­la­va Ba­raus­kie­nė, ku­rios va­do­vau­ja­mos ben­dri­jos te­ri­to­ri­jo­je va­sa­ros pa­bai­go­je at­nau­jin­ti nuo­te­kų tin­klai. Šiuos dar­bus at­li­ku­si ben­dro­vė bu­vo pa­li­ku­si ne­su­tvar­ky­tą ap­lin­ką. Pir­mi­nin­kė tvir­ti­no daug kar­tų skam­bi­nu­si į mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rių, bet nepri­si­skam­bi­nu­si, tad ji ir na­mo gy­ven­to­jai, ne­ap­si­ken­tę pa­lik­tos ne­tvar­kos prie na­mo, nu­spren­dė kreip­tis į „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją. Šios sa­vai­tės pra­džio­je prie Nau­jo­sios g. 112 na­mo jau skal­da už­pil­tos duo­bės au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, iš­ly­gin­tas pa­lik­tas iš­klai­py­tas ša­li­gat­vis, su­tvar­ky­ta įdu­bu­si ve­ja.

„Skam­bi­nau gal tris­de­šimt kar­tų“

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je, kai Nau­jo­sios g. 112 ben­dri­jos pir­mi­nin­kės V.Ba­raus­kie­nės kvie­ti­mu lan­kė­mės prie šio na­mo, iš­dės­ty­ti bė­dų, pa­lik­tų po va­sa­rą at­lik­tų nuo­te­kų tin­klų re­no­va­vi­mo, at­ėjo ir dar du na­mo gy­ven­to­jai Pet­ras Pe­ko­rius bei Vy­tas Ma­ciuns­kas.

Nuo­te­kų tin­klai bu­vo at­nau­ji­na­mi ka­sant prie šio na­mo esan­čią te­ri­to­ri­ją, tad nu­ken­tė­jo ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, ir į vie­ną mi­nė­to na­mo laip­ti­nę ve­dan­tis ša­li­gat­vis, ir ža­lia ve­ja prie na­mo.

Ap­si­lan­ky­mo me­tu ža­lios ve­jos vie­ta bu­vo įdu­bu­si, pa­lik­tas iš­klai­py­tas ša­li­gat­vis, ku­riuo ei­da­mi gar­baus am­žiaus gy­ven­to­jai ar tė­vai, stum­da­mi vai­kiš­kus ve­ži­mė­lius, jau­čia­si ne­sau­gūs ir su bai­me lau­kia pra­si­dė­sian­čių šal­čių at­ne­ša­mo le­do. Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je po pra­ka­si­mų pa­lik­tos duo­bės, to­dėl gy­ven­to­jai pri­vers­ti trans­por­to prie­mo­nes sta­ty­ti į ba­las, į jas lip­ti iš­sė­dus iš au­to­mo­bi­lių.

„Į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­rių skam­bi­nau gal tris­de­šimt kar­tų, bet pri­sis­kam­bin­ti nie­kaip ne­pa­vy­ko. Šio sky­riaus spe­cia­lis­tų ieš­ko­jau per sa­vi­val­dy­bės Pri­ėmi­mo sky­rių, bet ir taip ne­pa­vy­ko. Aš no­rė­jau tik su­ži­no­ti, ar jau pa­si­ra­šy­ti nuo­te­kų tinklų at­nau­ji­ni­mo pri­ėmi­mo dar­bai, ar pas mus bus su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. Ka­dan­gi į sa­vi­val­dy­bę ne­pa­vy­ko pri­sis­kam­bin­ti, nu­spren­dė­me kreip­tis į jū­sų re­dak­ci­ją“, – sa­kė V.Ba­raus­kie­nė.

Iš kar­to po ap­si­lan­ky­mo prie Nau­jo­sios g. 112 dau­gia­bu­čio dėl ne­su­tvar­ky­tos ap­lin­kos po at­lik­tų nuo­te­kų tin­klų re­no­va­vi­mo dar­bų kal­bė­jo­mės su mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­ne.

Ji ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad ben­dri­jos pir­mi­nin­kei ne­pa­vy­ko pri­sis­kam­bin­ti sky­riaus spe­cia­lis­tams. Pa­ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti prie dau­gia­bu­čio pa­lik­ta ne­su­tvar­ky­ta ap­lin­ka.

 

Iš kar­to su­lau­kė įmo­nės va­do­vo vi­zi­to

Kaip tvir­ti­no V.Ba­raus­kie­nė, jau pra­ėju­sią sa­vai­tę, po žur­na­lis­tų ap­si­lan­ky­mo, prie dau­gia­bu­čio at­vy­ko nuo­te­kų re­no­va­vi­mo dar­bus at­li­ku­sios Aly­taus ben­dro­vės „Ner­da“ va­do­vas Ne­ri­jus Pi­lec­kas, ap­žiū­rė­jo te­ri­to­ri­ją, pa­ža­dė­jo ne­tru­kus su­tvar­ky­ti ir dar pa­li­ko vi­zi­ti­nę kor­te­lę, kad esant rei­ka­lui bū­tų krei­pia­ma­si tie­sio­giai į jį.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je iš tie­sų ša­li­gat­vis jau per­klo­tas, kad ja­me ne­lik­tų iš­si­klai­piu­sių ply­te­lių, iš­ly­gin­tos duo­bės ve­jo­je ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, o pa­va­sa­rį pa­ža­dė­ta duo­bių vie­tas iš­as­fal­tuo­ti.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­jos P.Raš­kaus­kie­nės tei­gi­mu, įdu­bos prie šio na­mo at­si­ra­do po gau­saus lie­taus, to­dėl nuo­te­kų tin­klų at­nau­ji­ni­mo dar­bus at­li­ku­sios ben­dro­vės bu­vo pa­rei­ka­lau­ta tai su­tvar­ky­ti.

Da­bar ben­dri­ja dar tu­ri pre­ten­zi­jų mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai dėl pa­ža­dė­tos iš­kel­ti elek­tros spin­tos, pa­sta­ty­tos prie pat na­mo ir tar­nau­jan­čios re­kla­mi­nio sky­do prie Nau­jo­sios gat­vės ap­švie­ti­mui. Ben­dri­jos pir­mi­nin­kės tvir­ti­ni­mu, ji truk­dys au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės pra­plė­ti­mui ar ga­li­miems na­mo re­no­va­ci­jos pro­ce­sams.

V.Ba­raus­kie­nė tu­ri bu­vu­sio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Jast­rems­ko šie­me­čio va­sa­rio vi­du­ry­je duo­tą raš­tiš­ką pa­ža­dą elek­tros spin­tą per­kel­ti prie re­kla­mi­nio sten­do, ta­čiau per­kė­li­mo ne­su­lau­kia­ma. Pa­na­šu, kad su elek­tros spin­tos sto­vė­ji­mu ve­jo­je prie šio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jams teks su­si­tai­ky­ti, nes tai jau yra elek­tros tin­klų įmo­nės tur­tas ir pas­ta­ra­sis yra ne dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jai pri­klau­san­čio­je te­ri­to­ri­jo­je.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.