Vai­kų da­ly­bos tarp mies­to ir ra­jo­no: kas lai­mi, o kas pra­lai­mi?

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Spalis 15
Mokyklos
Šiais mokslo metais 1 tūkst. 733 vai­kai iš Alytaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ko Alytaus miesto ben­dro­jo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.          Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.  
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ini­ci­ja­vo su­si­ti­ki­mą su kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais ap­tar­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės švie­ti­mo įstai­gas lan­kan­čių vai­kų klau­si­mą. Nors kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų rū­pin­tis sa­vo vai­kų ug­dy­mu, ta­čiau jau daug me­tų mies­to sa­vi­val­dy­bei ten­ka vi­sa fi­nan­si­nė naš­ta už švie­ti­mo po­rei­kiams nau­do­ja­mų pa­sta­tų iš­lai­ky­mą, ski­ria­mas leng­va­tas iki­mo­kyk­li­nu­kams ir prieš­mo­kyk­li­nu­kams iš so­cia­liai rem­ti­nų ra­jo­no šei­mų. Mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas šiais moks­lo me­tais lan­ko per 1,7 tūkst. vai­kų iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Kol kas nie­ko kon­kre­taus ne­su­tar­ta

Šiais moks­lo me­tais sep­ty­nio­li­ka Aly­taus mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų lan­ko 6 tūkst. 787 mo­ki­niai. Iš jų 1 tūkst. 294 – iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių. Dau­gu­ma jų – 1 tūkst. 254 – iš kai­my­ni­nės Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Mo­ki­nių skai­čius ben­dro­jo ug­dy­mo įstai­go­se pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais su­ma­žė­jo 45-iais.

Try­li­ka iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų – lop­še­liai-dar­že­liai ir dvi mo­kyk­los-dar­že­liai – su­lau­kė 2 tūkst. 645 ug­dy­ti­nių: 2 tūkst. 189 iki­mo­kyk­li­nu­kų bei 456 prieš­mo­kyk­li­nu­kų. Iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes lan­ko 669 vai­kai iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių, dau­gu­ma jų – 479 – vėl­gi iš Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės.

Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais pas­ta­rų­jų ug­dy­ti­nių mies­to švie­ti­mo įstai­go­se su­ma­žė­jo 61.

Kaip pa­ste­bi mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai, jau ke­le­rius me­tus vai­kų su­ma­žė­ji­mas ben­dro­jo ug­dy­mo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se svy­ruo­ja apie 100, anks­čiau jų ma­žė­jo dau­giau.

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jos Rim­vy­dos Ali­šaus­kie­nės tei­gi­mu, tai nu­lė­mė aly­tiš­kių grį­ži­mas gy­ven­ti į mies­tą, kai ku­riais lai­ko­tar­piais pa­di­dė­jęs vai­kų gims­ta­mu­mas: „Kai ku­riuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se jau at­si­ran­da pro­ble­mų dėl lais­vų vie­tų for­muo­jant gru­pes. Įstai­gų va­do­vai pa­gal ga­lio­jan­čias vai­kų pri­ėmi­mo tvar­kas tei­kia pir­mu­mą mies­to vai­kams.“

Kaip tik ši pro­ble­ma ap­tar­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ini­cia­ty­va su­reng­ta­me su­si­ti­ki­me su Aly­taus ra­jo­no va­do­vais. Taip pat dis­ku­tuo­ta apie kiek­vie­nos sa­vi­val­dy­bės pa­rei­gą rū­pin­tis sa­vo vai­kų ug­dy­mu, o da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja liu­di­ja, kad 1 tūkst. 733 vai­kai iš ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lan­ko miesto ben­dro­jo ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu iš tie­sų pa­ste­bi­me, kad lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se ima trūk­ti lais­vų vie­tų, iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vai pra­šo steig­ti nau­jas gru­pes, ka­dan­gi yra lan­kan­čių­jų ir lau­kian­čių­jų jas lan­ky­ti vaikų iš ra­jo­no. Mes sa­vo biu­dže­to są­skai­ta tei­kia­me leng­va­tas už iki­mo­kyk­li­nį ir prieš­mo­kyk­li­nį ug­dy­mą vai­kams iš so­cia­liai rem­ti­nų rajono šei­mų. Anks­čiau mo­ki­nio krep­še­lio, da­bar mo­ky­mo lė­šas, ski­ria­mas iš vals­ty­bės biu­dže­to, už vai­kų ug­dy­mą iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių gau­na­me, ta­čiau dar yra švie­ti­mo įstai­gų pa­sta­tų iš­lai­ky­mo, va­di­na­mo­sios ūki­nės lė­šos, ski­ria­mos iš mies­to biu­dže­to. Apie tai dis­ku­tuo­ta su­si­ti­ki­me su ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vais. Kol kas nie­ko kon­kre­taus ne­su­tar­ta, tai bu­vo pir­mas su­si­ti­ki­mas šiuo klau­si­mu, at­ei­ty­je apie tai dar dis­ku­tuo­si­me“, – sa­kė Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, ku­ruo­jan­ti švie­ti­mo klau­si­mus.

Aly­taus ra­jo­no me­ro Al­gir­do Vrub­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, su­tar­ta ana­li­zuo­ti ra­jo­no vai­kų skai­čių mies­to švie­ti­mo įstai­go­se, svars­tant švie­ti­mo klau­si­mus pri­si­min­ti ir so­dų ben­dri­jų rei­ka­lai, – čia so­dus tu­ri apie 4 tūkst. aly­tiš­kių, o so­dų ben­dri­jų in­fra­struk­tū­ra, dau­giau­sia – ke­liais, rū­pi­na­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

„Bu­vo me­tas, kai Aly­taus ra­jo­no ir ki­tos ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bės Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je mies­to sa­vi­val­dy­bės nau­dai at­si­sa­kė 40 mi­li­jo­nų li­tų, mies­tas už šiuos pi­ni­gus tvar­kė sa­vo in­fra­struk­tū­rą. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mies­to gy­ven­to­jai nau­do­ja­si mū­sų bib­lio­te­kos, esan­čios po­li­kli­ni­kos pa­sta­te, skai­tyk­la, taip pat pa­gal pa­nau­dą su­tei­kę pa­tal­pas mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiai po­li­kli­ni­kai. Mus sie­ja daug ben­drų klau­si­mų, to­li gra­žu ne vien ra­jo­no vai­kų mo­ky­ma­sis mies­to švie­ti­mo įstai­go­se. Tu­rė­tu­me dau­giau kal­bė­ti apie tai, kaip at­ei­ty­je Aly­taus re­gio­nas kon­ku­ruos su ki­tais ša­lies re­gio­nais dėl eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šų, in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mo, Pra­mo­nės par­ko pra­plė­ti­mo, o ne už­si­im­ti tam tik­ru se­pa­ra­tiz­mu“, – mintimis dalijosi rajono meras.

Vai­kų da­ly­bos tarp mies­to ir ra­jo­no yra žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių bė­da. Pa­na­šu, kad ji bus tol, kol gy­vuos to­kios sa­vi­val­dy­bės. Kas šio­se da­ly­bo­se lai­mi, o kas pra­lai­mi? Re­gis, di­des­nė sa­vi­val­dy­bė, su­lau­ku­si vai­kų iš ma­žes­nės sa­vi­val­dy­bės, tu­rė­tų džiaug­tis, bet kai iš­ky­la grės­mė aly­tiš­kių vai­kams ne­be­pa­tek­ti į kaž­ku­rį lop­še­lį-dar­že­lį dėl to, jog bus pri­im­ti ra­jo­no vai­kai, džiaugs­mas ima blės­ti.

Bent kol kas šio­je si­tu­a­ci­jo­je lai­mi vai­kų tė­vai, ku­rie sa­vo at­ža­loms ga­li rink­tis mies­to ar ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gą. Tik ne­aiš­ku, ar taip bus po pla­nuo­ja­mos mies­to švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos.

Ra­jo­no mo­kyk­los ve­ža­si ir mies­tie­čių vai­kus

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gos, ku­rių čia yra še­šios gim­na­zi­jos ir vie­na spe­cia­lio­ji mo­kyk­la, šiuos moks­lo me­tus pa­si­ti­ko su 1 tūkst. 396 mo­ki­niais. Gim­na­zi­jų še­ši iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo sky­riai su­lau­kė 229 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 83 prieš­mo­kyk­li­nu­kų.

Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais moks­lo me­tais ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ki­nių ir prieš­mo­kyk­li­nu­kų su­ma­žė­jo 118.

Už­per­nai mo­ki­nių skai­čius su­si­trau­kė de­vy­nias­de­šim­čia. Ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas Že­mai­tis pa­ste­bi, kad jau ke­le­rius me­tus švie­ti­mo įstai­go­se vai­kų ma­žė­ja maž­daug 100, anks­čiau jų su­ma­žė­da­vo ir 150, ir dar dau­giau.

Šiais moks­lo me­tais dvi ra­jo­no gim­na­zi­jos – Mi­ros­la­vo ir Pi­va­šiū­nų – mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais at­si­ve­ža 24 aly­tiš­kių vai­kus. Pas­ta­ro­sios gim­na­zi­jos ug­dy­ti mies­tie­čių vai­kus vež­da­vo­si ir anks­tes­niais moks­lo me­tais.

Ve­dė­jo pa­si­tei­ra­vus, dėl ko­kių prie­žas­čių ra­jo­no švie­ti­mo įstai­go­se mo­ko­mi aly­tiš­kių vai­kai, at­sa­kė: „Dau­gu­ma to­kių mo­ki­nių tu­ri el­ge­sio su­tri­ki­mų, stokoja mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­jos ir mies­to mo­kyk­lo­se ne­pri­tam­pa.“

  Komentaras

  Kažkoks absurdas vėl pradedamas. Ir vėl, kaip kažkur yra valdžios spragos, priežastis ieškoma silpniausioje pusėje. Tas, kas turi iniciatyvą riboti rajono vaikams priėjimą prie miesto mokyklų, tegul dar padirba namų darbus ir pagalvoja: kaip garantuos rajono vaikams galimybę lankyti būrelius, pvz. dailės, muzikos , kurie visi išdėstyti miestuose? Gal tarsitės su tų vaikų tėvų darbdaviais, kad kiekvieną dieną leistų išvažinėti iš darbų. Kodėl suinteresuoti asmenys nepagalvoja, kad dauguma tėvų darbo vietos pačiame mieste: mes taip pat prisidedame prie miesto biudžeto, apsipirkinėdami miesto prekybos centruose, lankydami kultūrinius renginius mieste. Pagaliau čia yra teisė pasirinkti švietimo įstaigą. Pirmiausiai gal tada pagalvokite kaip vystyti rajonų infrastruktūrą ir pan., užimtumą po pamokų ir pan. Vyktų savotiška diskriminacija.

  Komentaras

  Per paskutinį pusmetį Druskininkai, Birštonas, Varėna daro proveržį per es paramos projektus tvarkant ir ekonomiškai stiprint regionus. Kad gerėtų salygos susidaryt normalioms darbo vietoms. Ir per tai išgyvent savo regipnų žmonėms. Miesta strstegija panaši į trauką likusioms mieste žemėms nusivairuot. Per ką vieni kitus apskundę grimzta į savityrinėjimus. Mieste nesugebėts net švietimo pertvarkos padaryt nuo anos kadencijos paliktų apmokamo audito išvadų, kitur neįsivaizduojama. Kaip valdžioje tokie iki šiol iš vis išsilaiko. Švietimo pertvarkos esmėj valdančių partijų mieste ir rajone pagrindai pedagogai. Kurie jau tarpusavį neišstenka. Jau ir juos palietė didelę dalį tapt pertekliniais. Kur Alytuj nėr kur eit. Arba pas verslus už minimumus vargt, kur dar ar žmonėm laiko? Ar emigruot.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.