Lai­kas dė­ti taš­ką: „Ne plo­tas šiukš­li­na, o žmo­gus”

sarknickas
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga ir to­liau tvir­tai lai­ko­si, ge­rin­da­ma ir stip­rin­da­ma so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą žmo­nėms. Mū­sų dau­gu­mos ko­a­li­ci­jos part­ne­riai Pet­ras Čim­ba­ras ir An­drius Pa­lio­nis Sei­me pa­tei­kė įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria siū­lo­ma nuo 2020 me­tų tai­ky­ti nau­ją ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo kai­no­da­rą. Mes, bal­sų dau­gu­ma, pri­ta­rė­me jų siū­ly­mui.

Aly­taus gy­ven­to­jai iki šiol yra pik­ti, kad šiukš­lių mo­kes­tį rei­kia mo­kė­ti už plo­tą, bet ne už žmo­gų. Va­di­na­si, va­do­vau­ja­ma­si sam­pra­ta, kad ne žmo­gus šiukš­li­na, o plo­tas. Ži­no­ma, Vy­riau­sy­bė yra nu­sta­čiu­si, kad sa­vi­val­dy­bės tu­ri rink­tis, kaip or­ga­ni­zuo­ti mo­kė­ji­mo tvar­ką – ar plo­tas, ar žmo­gus šiukš­li­na. De­ja, Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras, į ku­rį įei­na Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bės, jau daug me­tų va­do­vau­ja­si „mo­kėk už plo­tą“ tai­syk­le.

Ge­ras pa­vyz­dys yra Šiau­lių mies­tas, ku­ria­me gy­ven­to­jai dėl to ne­su­ka gal­vos. Mo­kė­ji­mo už as­me­nų skai­čių tvar­ka lei­džia žmo­nėms ne­bi­jo­ti tu­rė­ti di­de­lio plo­to būs­tą, ka­dan­gi vis­kas yra skai­čiuo­ja­ma nuo gy­ven­to­jų, gy­ve­nan­čių ta­me bu­te ar na­me, skai­čiaus. Ki­tas da­ly­kas, už plo­tą mo­ka tik įmo­nės, bet ir čia jau svars­to­me, ieš­ko­me spren­di­mų, ka­dan­gi ran­da­me tam tik­rų abe­jo­nių dėl per di­de­lės už­krau­tos mo­kes­ti­nės naš­tos įmo­nėms.

Šia te­ma pla­nuo­ju su­si­ti­ki­mus su Aly­taus įmo­nių va­do­vais, ieš­ko­si­me vie­no ben­dro spren­di­mo, ku­ris bū­tų vi­soms pu­sėms tei­sin­gas.

Apie ga­li­mus pa­gud­ra­vi­mus. Šiau­lių mies­tas įro­dė, kad ga­li­ma pui­kiai val­dy­ti si­tu­a­ci­ją. Tai­gi, kaip, šiukš­lių mo­kes­tį imant „nuo gal­vos“, o ne nuo būs­to plo­to, ga­li bū­ti pik­tnau­džiau­ja­ma? Sa­vi­val­da tu­rė­tų ras­ti prie­mo­nių, kaip su­skai­čiuo­ti gy­ven­to­jus. Yra ge­rų pa­vyz­džių.

Ko­mu­na­li­nius mo­kes­čius skai­čiuo­ti pa­gal nau­do­to­jų skai­čių, o ne pa­gal būs­to plo­tą Sei­me siū­ly­ta ir anks­čiau, val­dant ki­tiems, bet tam ne­bu­vo pri­tar­ta. O šian­dien tu­ri­me ga­li­my­bę so­cia­liai pa­dė­ti žmo­nėms ir vie­ną kar­tą už­baig­ti pa­gud­ra­vi­mus.

 

LR Sei­mo na­rys,

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

 

Užs. Nr. 0218

 

 

  Komentaras

  Gana mus mulkinti. Reikalaujame SVERTI IR TIK SVERTI išmetamas atliekas. Tik tada bus teisinga. Negi 21 amžiaus Lietuva vis dar gyvena kokiam 18 amžiuje, kad neturi svėrimo technikos ? Tada gėda totali

  Komentaras

  Mieste ekologinė katastrofa, o jis apie šiukšles rašinėja, absurdas. Tuo labiau, kad ne jo čia iniciatyva siūloma. Bet rinkimams artėjant reikia gi prilipti prie tokių temų, kurios aktualios visiems :) Seimo nary, kai ruošitės rinkimams, prašome žinoti kiek kg šiukšlių Jūs išmetėte per mėnesį. O mes pateiksime kaimynės pensininkės išmetamų šiukšlių kg per mėnesį. Kai palyginsim, suprasit, kad siūlot vėl eilinį blefą ir už tokių gerai gyvenančių šiukšlių kiekį mokės pensininkės "galva". Nes gi jūs siūlot "galvas" skaičiuoti

  Komentaras

  cia rikliavos mokestis valdzios reketo moksstis.Dauguma zmoniu gyvena uzsienyje,yra dekralve kad yra isvyke, butuose ir namuose niekas negyvena,vistiek reketo mokesti moka.Uz toki reketo mokesti turi uzsimti teisesauga.Savivaldybes ,kaip nori taip daro,niekas negina zmogaus teisiu,tik edasi vienas kita seime ir savivaldybese.

  Komentaras

  Šaunuolis seimo narys. Tik po padangų gaisro kažin kiek tų žmonių liks net netolimoj ateitį?Kaip sekasi alytiškiams su valdžiom. Vieni už kitus šaunesni. Meras, taryba na ir Seimo narys aukštumoj. Net padangų gaisro fone jis suranda gudrią temą pasireklamuot. Neatsitiktinai gudriausi alytiškiai į Seimą rinko.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.