Nr. 12 (13242)

2019-01-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 12 (13242) skaitykite:

 • Aly­taus ra­jo­ne jau­ną vy­rą pra­žu­dė pa­si­va­ži­nė­ji­mas snie­go mo­to­cik­lu
 • Aly­tu­je prie nuo­te­kų tin­klų bus pri­jung­ta 80 pri­va­čių na­mų
 • Pu­niš­kis – kon­kur­so ly­de­ris iš ma­žo mies­te­lio
 • „Re­git­ra”: 2018-ai­siais lie­tu­viai daž­niau­siai rin­ko­si pil­kos spal­vos au­to­mo­bi­lius
 • Aly­tu­je skel­bia­ma gri­po epi­de­mi­ja
 • „Sar­tai 2019”: aly­tiš­kis Val­das Ven­ce­vi­čius
 • var­žy­sis dėl Di­džio­jo žie­mos pri­zo
 • Drus­ki­nin­kų le­do skulp­tū­rų fes­ti­va­lio lai­mė­to­jai „Ožia­ra­gį” ati­da­vė žie­mos ma­lo­nei
 • Į ro­ko ope­rą kvie­čian­ti Ie­va Za­si­maus­kai­tė: „Pri­im­ki­me vie­ni
 • ki­tus to­kius, ko­kie esa­me, o pa­si­kei­ti­mus pra­dė­ki­me nuo sa­vęs”
 • Koks skir­tu­mas tarp pro­tin­go ir kvai­lio?
 • Vy­rau­jant di­de­liems šal­čiams di­dė­ja oro tar­ša
 • Pareigūnai prašo gyventojų pagalbos
 • Į Aly­taus kul­tū­ros va­dy­bos aka­de­mi­ją bus pa­kvies­ta 30 da­ly­vių
 • Žie­mą už­kim­ba dau­giau smul­kmės
Ka­zach­sta­nas – dau­gia­tau­tė ša­lis Prieš pen­ke­rius me­tus už­si­mez­gu­si ma­no pa­žin­tis su Ka­zach­sta­nu bu­vo su­si­ju­si su šios ša­lies stu­den­tais, at­vy­ku­siais į Lie­tu
„Jei ne Ar­čio veis­li­nės sa­vy­bės, šian­dien šio vi­sai šei­mai bran­gaus bei my­li­mo au­gin­ti­nio jau ne­tu­rė­tu­me. Vo­kie­čių jeg­dter­je­rų cha­rak­te­ris – ne iš leng­vų­jų, bet jie...
Ap­lin­kos tar­ša kie­to­sio­mis da­le­lė­mis pa­pras­tai pa­di­dė­ja esant di­des­nei mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai, kai dau­giau kū­re­na­ma ir vy­rau­ja sil­pnas, ne­pa­lan­kus ter­ša­lams...
Ro­lan­dui Lu­ko­še­vi­čiui dziu­do – vai­kys­tės po­mė­gis, ta­pęs gy­ve­ni­mo bū­du. Jau 40 me­tų vy­ras ne­si­ski­ria su dziu­do, vie­nin­te­le ko­vos me­nų rū­ši­mi, tu­rin­čia mo­ra­lės...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.