Eks­pe­ri­men­tas su saus­kel­nė­mis. Kas pa­si­keis­tų jų at­si­sa­kius?

nuotruka
Gal­vo­jant, kaip bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją ir su­ma­žin­ti saus­kel­nių at­lie­kų kie­kį, įvar­dy­ta vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va – daug­kar­ti­nės saus­kel­nės. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ap­lin­kos tar­ša kie­to­sio­mis da­le­lė­mis pa­pras­tai pa­di­dė­ja esant di­des­nei mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai, kai dau­giau kū­re­na­ma ir vy­rau­ja sil­pnas, ne­pa­lan­kus ter­ša­lams sklai­dy­tis vė­jas. Di­džiau­sias pa­di­dė­ji­mas jau­čia­mas mies­to in­di­vi­du­a­lių na­mų ra­jo­nuo­se, kur pa­tal­pos šil­do­mos daž­nai nau­do­jant ne­ko­ky­biš­ką ku­rą ar­ba įvai­rias at­lie­kas.

Šio eks­pe­ri­men­to ini­cia­to­rius bu­vo Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras (ARATC). „Saus­kel­nės su­da­ro la­bai di­de­lę at­lie­kų da­lį – apie 15 pro­cen­tų vi­so miš­rių at­lie­kų kie­kio. Jos ne­tin­ka­mos per­dir­bi­mui ir vi­sos ša­li­na­mos są­var­ty­ne. Tai yra di­džiu­lė pro­ble­ma“, – kal­bė­jo ARATC di­rek­to­rius Al­gir­das Rei­pas.

Gal­vo­jant, kaip bū­tų ga­li­ma pa­keis­ti si­tu­a­ci­ją ir su­ma­žin­ti saus­kel­nių at­lie­kų kie­kį, įvar­dy­ta vie­nin­te­lė al­ter­na­ty­va – daug­kar­ti­nės saus­kel­nės. Ta­čiau dau­ge­lį nuo to­kio pa­si­rin­ki­mo at­bai­do kai­na – vy­rau­ja įsi­ti­ki­ni­mas, kad daug­kar­ti­nės saus­kel­nės yra ge­ro­kai bran­ges­nės.

„La­bai no­rė­jo­si iš­si­aiš­kin­ti, ar iš tie­sų kai­nos skir­tu­mas yra toks di­de­lis, kad daug­kar­ti­nių saus­kel­nių nau­do­ji­mas, net jo ne­pa­ban­džius, at­ro­do la­bai ne­pa­trauk­lus. Tad pa­si­kal­bė­jau su mo­ti­nys­tės atos­to­go­se esan­čia mū­sų dar­buo­to­ja. Su­ta­rė­me, kad ji at­liks eks­pe­ri­men­tą ir iš­si­aiš­kins, kaip yra iš tik­rų­jų“, – pa­sa­ko­jo A.Rei­pas.

Prieš pra­dė­da­ma nau­do­ti daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, ty­ri­mą at­li­ku­si Eval­da sa­vai­tę ati­džiai skai­čia­vo ir fik­sa­vo, kiek vien­kar­ti­nių at­lie­kų su­nau­do­ja ir kiek at­lie­kų iš jų su­si­da­ro.

Per sa­vai­tę bu­vo su­nau­do­ta 58 vie­ne­tai vien­kar­ti­nių saus­kel­nių. Ben­dras jų svo­ris su­da­rė 5,12 kg. Vie­nai die­nai vi­du­ti­niš­kai rei­kė­jo dau­giau kaip 9 vie­ne­tų saus­kel­nių.

Kū­di­kio prie­žiū­rai šei­ma nau­do­jo vien­kar­ti­nes saus­kel­nes su in­di­ka­to­riu­mi. Vie­nas vie­ne­tas šių saus­kel­nių kai­na­vo 16 cen­tų.

At­li­ku­si šiuos skai­čia­vi­mus, šei­ma įsi­gi­jo daug­kar­ti­nių saus­kel­nių ir mė­ne­sį nau­do­jo tik jas. Aly­tiš­kiai pa­si­rin­ko bam­bu­ko an­glies pluoš­to daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, ku­rių vie­nas kom­plek­tas – iš­ori­nės kel­nai­tės ir įklo­tas – kai­na­vo 11,64 eu­ro.

Aly­tiš­kiai įsi­gi­jo ir nau­do­jo 20 to­kių kom­plek­tų. Per vie­ną die­ną pa­nau­do­da­vo 6–9 kom­plek­tus, o ben­dras die­nos vi­dur­kis bu­vo 7,63 kom­plek­to.

Su­dė­jus ir pa­ly­gi­nus saus­kel­nių kai­ną, pa­aiš­kė­jo, kad vien­kar­ti­nės saus­kel­nės pu­sei me­tų kai­nuo­tų 219,84 eu­ro, daug­kar­ti­nės tam pa­čiam lai­ko­tar­piui – 232,80 eu­ro. Bet jos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ir to­liau, o vien­kar­ti­nių rei­kia nuo­lat pirk­ti.

Ty­ri­mui nau­do­tos daug­kar­ti­nės saus­kel­nės su spe­cia­lio­mis spau­dė­mis, dėl ku­rių saus­kel­nes ga­li­ma nuo­lat „pa­di­din­ti“ ir jų dy­dis tin­ka, kol kū­di­kis už­au­ga iki 17 ki­log­ra­mų. Tad tai ir­gi lei­džia ge­ro­kai su­tau­py­ti.

Tie­sa, nau­do­jant daug­kar­ti­nes saus­kel­nes at­si­ran­da pa­pil­do­mų iš­lai­dų van­de­niui ir skal­bi­mo prie­mo­nėms. Eks­pe­ri­men­tą at­li­ku­si šei­ma saus­kel­nes, kaip re­ko­men­duo­ja­ma, skal­bė 30 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros van­de­ny­je, bet kiek jo su­nau­do­jo, tiks­liai ap­skai­čiuo­ti ne­ga­lė­jo, nes van­duo bu­vo nau­do­ja­mas ir ki­toms reik­mėms. 

Skal­bi­mui nau­do­jo vai­kų dra­bu­žiams skir­tą eko­lo­giš­ką skal­bi­mo prie­mo­nę, o džio­vi­no saus­kel­nes, kaip ir re­ko­men­duo­ja­ma, na­tū­ra­liu bū­du. De­šim­čiai kom­plek­tų saus­kel­nių iš­džio­vin­ti pri­rei­kia ne­ma­žai vie­tos, ir kai lau­ke jau vė­su, o pa­tal­pos dar ne­šil­do­mos, jas iš­džio­vin­ti bū­na ne­la­bai leng­va.

Dau­giau jo­kių es­mi­nių skir­tu­mų tarp vien­kar­ti­nių ir daug­kar­ti­nių saus­kel­nių nau­do­ji­mo aly­tiš­kiai ne­pa­ste­bė­jo. Skal­biant ne­pa­si­kei­tė nei daug­kar­ti­nių saus­kel­nių sa­vy­bės, nei iš­vaiz­da, o kū­di­kis vie­no­dai lai­min­gas jau­tė­si ir už­dė­jus vie­nas, ir ki­tas saus­kel­nes.

Tik jo tė­vai pa­ste­bė­jo, kad nau­do­jant daug­kar­ti­nes saus­kel­nes at­lie­kų vi­sai ne­su­si­da­rė. Nau­do­jant vien­kar­ti­nes per tą pa­tį lai­ką bū­tų su­si­da­rę apie 20 kg at­lie­kų.

„Iš­ban­dę daug­kar­ti­nes saus­kel­nes, jas da­bar daž­niau­siai ir nau­do­ja­me. Vien­kar­ti­nes ima­me tik kur nors iš­vyk­da­mi. Jas mauna­me ir nak­čiai, nes mū­sų įsi­gy­tos daug­kar­ti­nės saus­kel­nės yra be in­di­ka­to­riaus, ro­dan­čio, ar kū­di­kis pa­si­šla­pi­no, ar pa­si­tuš­ti­no ir ar rei­kia keis­ti saus­kel­nes. Vien­kar­ti­nės saus­kel­nės to­kį in­di­ka­to­rių tu­ri, tad nak­čiai de­da­me jas“, – apie sa­vo pa­tir­tį pa­sa­ko­jo Eval­da.

Au­gin­da­ma pir­mą vai­ką, šei­ma nau­do­jo tik vien­kar­ti­nes saus­kel­nes. „Apie daug­kar­ti­nes saus­kel­nes yra la­bai ma­žai in­for­ma­ci­jos ir įsi­gy­ti jų par­duo­tu­vė­se nė­ra ga­li­my­bių. Ir šį­kart daug­kar­ti­nes saus­kel­nes įsi­gi­jo­me už­si­sa­kę in­ter­ne­tu“, – kal­bė­jo eks­pe­ri­men­tą at­li­ku­si aly­tiš­kė.

Jau­na šei­ma pri­ėjo iš­va­dą, kad nau­do­ti daug­kar­ti­nes saus­kel­nes yra pa­to­gu, eko­no­miš­ka ir eko­lo­giš­ka, o bent iš da­lies at­si­sa­kius vien­kar­ti­nių saus­kel­nių ga­li­ma gy­ven­ti ap­sup­tiems ge­ro­kai ma­žes­nio at­lie­kų kie­kio. Pa­ban­dom?

ARATC inf.

 Užs. Nr. 0026

 

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.