Nr. 117(13347)

2019-10-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 117(13347) skaitykite:

  • Aly­taus uni­ver­si­te­ti­nio mies­to vi­zi­ja tam­pa re­a­ly­be: VGTU pri­si­dės prie pa­klau­sių rin­ko­je stu­di­jų pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mo
  • Ar Krem­liaus pro­pa­gan­da bū­na tik ru­sų kal­ba?
  • Ge­ri vy­rai ge­roj gi­rioj...
  • Ne­įma­no­ma nu­slėp­ti mies­to, ku­ris pa­sta­ty­tas ant kal­no
  • Mai­nų punk­tų var­do kon­kur­sas bai­gė­si – pa­aiš­kė­jo nu­ga­lė­to­jai
  • Kal­niš­kės g. ga­ra­žų sa­vi­nin­kų dė­me­siui – at­lais­vin­ki­te te­ri­to­ri­ją
  • Kro­kia­lau­kio se­niū­nas Ri­mas Jar­ma­la pa­li­ko se­niū­no pa­rei­gas
  • „Re­git­ra” at­vė­rė dar dau­giau nu­me­rio žen­klų de­ri­nių iš „L” rai­dės: pir­me­ny­bė ren­kan­tis in­ter­ne­tu
  • At­skrie­ju­si COM•@ į Aly­taus mies­to te­at­rą at­ne­šė ant sa­vo uo­de­gos ir ypa­tin­gą žiū­ro­vą – pa­čius ma­žiau­sius vai­kiu­kus
  • „Aly­taus nau­jie­nų” tau­rė – Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jai
Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiems moks­lo me­tams pa­tvir­ti­no di­des­nį kla­sių skai­čių kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se nei tai bu­vo nu­sta­čiu­si...
Elektros tiekimo sutrikimai namuose niekada nebuvo malonus dalykas – maisto produktai šaldytuve genda greičiau, vandens tiekimas nutrūksta, elektrinės šildymo sistemos taip pat nebeveikia, o šiais...
Šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­jo Šve­di­jos sos­ti­nė­je Stok­hol­me gy­ve­nan­čiai aly­tiš­kei Eg­lei Ar­laus­kai­tei pa­lan­kus Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas, ku­riuo Aly­taus...
Sei­me po svars­ty­mo pri­tar­ta Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, pa­gal ku­rias vi­siems 75 me­tų ir vy­res­niems as­me­nims kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai ir me­di­ci­nos pa­gal­bos...
Per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne iš­au­gęs gy­ve­na­mo­jo būs­to par­da­vi­mas štur­muo­ja nau­jas aukš­tu­mas.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.