Nr. 117(13347)

2019-10-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 117(13347) skaitykite:

  • Aly­taus uni­ver­si­te­ti­nio mies­to vi­zi­ja tam­pa re­a­ly­be: VGTU pri­si­dės prie pa­klau­sių rin­ko­je stu­di­jų pro­gra­mų įgy­ven­di­ni­mo
  • Ar Krem­liaus pro­pa­gan­da bū­na tik ru­sų kal­ba?
  • Ge­ri vy­rai ge­roj gi­rioj...
  • Ne­įma­no­ma nu­slėp­ti mies­to, ku­ris pa­sta­ty­tas ant kal­no
  • Mai­nų punk­tų var­do kon­kur­sas bai­gė­si – pa­aiš­kė­jo nu­ga­lė­to­jai
  • Kal­niš­kės g. ga­ra­žų sa­vi­nin­kų dė­me­siui – at­lais­vin­ki­te te­ri­to­ri­ją
  • Kro­kia­lau­kio se­niū­nas Ri­mas Jar­ma­la pa­li­ko se­niū­no pa­rei­gas
  • „Re­git­ra” at­vė­rė dar dau­giau nu­me­rio žen­klų de­ri­nių iš „L” rai­dės: pir­me­ny­bė ren­kan­tis in­ter­ne­tu
  • At­skrie­ju­si COM•@ į Aly­taus mies­to te­at­rą at­ne­šė ant sa­vo uo­de­gos ir ypa­tin­gą žiū­ro­vą – pa­čius ma­žiau­sius vai­kiu­kus
  • „Aly­taus nau­jie­nų” tau­rė – Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jai
Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiems moks­lo me­tams pa­tvir­ti­no di­des­nį kla­sių skai­čių kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se nei tai bu­vo nu­sta­čiu­si...
Elektros tiekimo sutrikimai namuose niekada nebuvo malonus dalykas – maisto produktai šaldytuve genda greičiau, vandens tiekimas nutrūksta, elektrinės šildymo sistemos taip pat nebeveikia, o šiais...
Šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­jo Šve­di­jos sos­ti­nė­je Stok­hol­me gy­ve­nan­čiai aly­tiš­kei Eg­lei Ar­laus­kai­tei pa­lan­kus Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas, ku­riuo Aly­taus...
Sei­me po svars­ty­mo pri­tar­ta Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, pa­gal ku­rias vi­siems 75 me­tų ir vy­res­niems as­me­nims kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai ir me­di­ci­nos pa­gal­bos...
Per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne iš­au­gęs gy­ve­na­mo­jo būs­to par­da­vi­mas štur­muo­ja nau­jas aukš­tu­mas.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.