Ne­mo­ka­mi vais­tai

Ro­ber­tas Šar­knic­kas
Sei­me po svars­ty­mo pri­tar­ta Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­soms, pa­gal ku­rias vi­siems 75 me­tų ir vy­res­niems as­me­nims kom­pen­suo­ja­mie­ji vais­tai ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nės bū­tų 100 proc. kom­pen­suo­ja­mi iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to lė­šų.

Taip pat ir ma­žas pa­ja­mas gau­nan­tiems gy­ven­to­jams ne­rei­kės mo­kė­ti prie­mo­kų už kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus bei me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes.

Be to, ne­mo­ka­mai kom­pen­suo­ja­mus vais­tus gau­tų pen­si­nin­kai ir ne­įga­lie­ji, jei­gu jų pa­ja­mos (pen­si­jos, šal­pos ir kom­pen­sa­ci­nės iš­mo­kos, ren­tos) yra ma­žes­nės kaip 95 proc. pra­ėju­sių me­tų mi­ni­ma­lių var­to­ji­mo po­rei­kių dy­džio (da­bar jis yra 176–251 eu­ras, pri­klau­so­mai nuo šei­mos na­rių skai­čiaus).

 

LR Sei­mo na­rys, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rys

Ro­ber­tas Šar­knic­kas

Užs. Nr. 0214

  Komentaras

  derėtų žinoti, kad net sūris pelių spąstuose yra mokamas, nors jis "nemokamai" pateikiamas kvailoms pelėms vilioti. Mes dar turime pakankamai sveiko proto, kad suprastume, jog prieš rinkimus valstiečiai apipils "nemokamomis" gėrybėmis savo potencialius rinkėjus, atimdami lėšas iš tų, kurie tokiais triukais nenuperkami: iš kultūros darbuotojų medikų, švietimo ir mokslo darbuotojų, vis dar silpno viduriniojo visuomenės sluoksnio. Po kiek opiumas liaudžiai?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.