Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne par­duo­da­ma vis dau­giau gy­ve­na­mų­jų būs­tų

Rita KRUŠINSKAITĖ
Komentarai (7)
2019 Spalis 15
Butai
Šie­met ypač su­ak­ty­vė­jo bu­tų par­da­vi­mas Aly­taus mies­te ir na­mų par­da­vi­mas Aly­taus ra­jo­ne.   Zi­tos STAN­KE­VI­ČIE­NĖS nuotr.
Per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne iš­au­gęs gy­ve­na­mo­jo būs­to par­da­vi­mas štur­muo­ja nau­jas aukš­tu­mas.

Re­gist­rų cen­tro duo­me­ni­mis, ga­li­ma drą­siai teig­ti, kad pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį bu­tų rin­ka Aly­taus mies­te, o gy­ve­na­mų­jų na­mų Aly­taus ra­jo­ne yra ak­ty­viau­sia.

Dau­giau bu­tų mies­te par­duo­ta tik 2007 me­tais. Tą pa­tį ga­li­ma pa­sa­ky­ti ir apie gy­ve­na­mų­jų na­mų rin­ką Aly­taus ra­jo­ne, kur par­da­vi­mas taip pat žen­kliai au­ga. Šie­met čia gy­ve­na­mų­jų na­mų par­duo­ta dau­giau­sia nuo 2006 me­tų.

 Ne­abe­jo­ja­ma, kad to­kias ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kos ten­den­ci­jas, spar­tų par­da­vi­mo au­gi­mą ne­ma­ža da­li­mi le­mia ben­dras vi­so re­gio­no eko­no­mi­kos au­gi­mas ir dėl ra­jo­no vys­ty­mo­si au­gan­ti būs­to pa­klau­sa bei pa­lan­kios są­ly­gos įsi­gy­ti ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą.

Šie­met per tris ket­vir­čius Aly­taus mies­te par­duo­ta 564 bu­tai – 11 proc. dau­giau nei per­nai per de­vy­nis mė­ne­sius, kai bu­vo par­duo­ta 509 bu­tai.

Pa­pras­tai pir­kė­jai bu­tus ren­ka­si se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se, nes nau­jų dau­gia­bu­čių mies­te be­veik ne­sta­to­ma. Nau­jų bu­tų ga­li­ma įsi­gy­ti tik iš vieš­bu­čio re­konst­ruo­ta­me dau­gia­bu­ty­je San­tai­kos gat­vė­je – „San­tai­kos slė­ny­je“ ar­ba mies­to cen­tre sta­to­ma­me ke­tu­rių aukš­tų na­me, ku­ria­me su­pro­jek­tuo­ti sep­ty­ni bu­tai.

„Di­džiau­sią pa­klau­są tu­ri 2–3 kam­ba­rių bu­tai, nors la­bai per­ka­mi ir 1 kam­ba­rio bu­tai. Pir­kė­jai 1–2 kam­ba­rių bu­tų daž­niau­siai ieš­ko pir­muo­se aukš­tuo­se. 1 kam­ba­rio bu­tą ga­li­ma nu­pirk­ti už 15–25 tūkst. eu­rų, 2 kam­ba­rių – už 20–35 tūkst. eu­rų, 3 kam­ba­rių – už 25–40 tūkst. eu­rų.

Tai vi­du­ti­nės kai­nos, jos pri­klau­so nuo bu­to būk­lės, vie­tos, ku­ria­me mik­ro­ra­jo­ne yra na­mas. Ta­čiau bu­tų pir­ki­mo ten­den­ci­ja yra ta, kad per­ka­ma, kas pa­siū­lo­ma, o pa­siū­la mi­ni­ma­li“, – pa­sa­ko­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros CA­PI­TAL Aly­taus biu­ro va­do­vas Ne­ri­jus Čap­li­kas.

Aly­taus ra­jo­ne per tą pa­tį lai­ko­tar­pį par­duo­ta vos 34 bu­tai, o per pra­ėju­sių me­tų de­vy­nis mė­ne­sius nau­ji sa­vi­nin­kai ra­jo­ne įsi­gi­jo 19 bu­tų.

Ta­čiau ra­jo­ne kur kas ak­ty­ves­nė in­di­vi­du­a­lių gy­ve­na­mų­jų na­mų rin­ka – čia per de­vy­nis šių me­tų mė­ne­sius sa­vi­nin­kus jau pa­kei­tė 155 na­mai, ar­ba net 40 proc. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį, kai bu­vo par­duo­ta 111 gy­ve­na­mų­jų na­mų.

Anot N.Čap­li­ko, pir­kė­jai na­mus ap­link Aly­tų daž­niau­siai per­ka maž­daug 20 ki­lo­met­rų at­stu­mu. Ka­dan­gi so­dy­bų pa­siū­la ne­ma­ža, pir­miau­sia ieš­ko gra­žio­se vie­to­se prie miš­ke­lio, van­dens tel­ki­nių, la­bai svar­bu, kad bū­tų ge­ras pri­va­žia­vi­mas, kuo ma­žiau žvyr­ke­lio.

So­dy­bas ap­link Aly­tų ren­ka­si ne tik Dzū­ki­jos gy­ven­to­jai, čia kaip ant­rus na­mus per­ka vis dau­giau Kau­no ir Vil­niaus gy­ven­to­jų.

So­dy­bų kai­nos svy­ruo­ja nuo ke­lio­li­kos iki ke­lias­de­šimt ar šim­tų tūks­tan­čių eu­rų.

Aly­taus mies­te na­mų rin­ka per 2019 me­tus be­veik ne­pa­ki­to – šie­met ir per­nai per tris ket­vir­čius par­duo­ta po maž­daug 50 na­mų.

  Komentaras

  Per šiuos metus Druskininkai, Birštonas, Varėna per savivaldos projektus į regionus pritraukė beveik jų metinio biudžeto dydžio es paramos. Bet, kad pasiekt akivaizdų gyventojų didėjimą, vis tiek nesijaučia. Alytaus mieste atviras merdėjimas per šių valdžioje negebėjimus dirbt per es paramos projektus. Nesugeba patys, bet nepraleis sugebančių. Ir be šansų prie jų. Nes jie nugrimzdę grimzda žemyn. Pradėję nuo likučių erzintis dėl žemių, pastatų, dabar sėlina iš biudžeto atseit sportui atsiriekt apie 0,5 milijono eurų. Reiškia vėl intrigos, kombinacijos kaip kitų rankom padaryt. Blogiausia ir taryba kaip bejėgiai...Tad, kad butų daugiau atsiranda - reiškia neišlaiko jų... Bėga į kaimus kur pigiau, arba emigruoja.

  Komentaras

  Man īdomu kur dingo gyventojai kad tiek butų laisvų. Ćia labiau tikėtina melas ir dar kartą melas , juk naujų namų tai nestato.Tai ką išeina kad visi išmirė.....

  Komentaras

  Keisti Alytaus miestas per valdymą. Jei per paskutinį pusmetį Druskininkai, Birštonas, Varėna veržliai vysto projektus per es paramą, kad ekonomiškai stiprint regionus ir padėt žmonėms išgyvent, Alytuj priešingai. Nuo kadencijos pradžios link žemių ir pastatų likučių kaip nuvairuot. Saviskundinėjimai ir grimzdimas į savityrimus. Esmėj dėl mažėjančių likučių erxelynės kam išlikt.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.