Dėl tė­vų pa­si­rin­ki­mo pa­siū­ly­ta net baus­ti mo­kyk­lų va­do­vus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (9)
2019 Spalis 1
mokykla
Jeigu kai kuriose švietimo įtaigose vienas ar keli moki­niai nebuvo priimti, mo­kyklos laikėsi savivaldybės tarybos nustatytos klasių komplektavimo tvarkos. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šiems moks­lo me­tams pa­tvir­ti­no di­des­nį kla­sių skai­čių kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se nei tai bu­vo nu­sta­čiu­si ta­ry­ba per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je. Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai net siū­lė baus­ti to­kių mo­kyk­lų va­do­vus, ne­pai­siu­sius ta­ry­bos pa­tvir­tin­tos kla­sių kom­plek­ta­vi­mo tvar­kos. Ar ki­taip ga­lė­jo pa­si­elg­ti mo­kyk­los, kai tė­vai at­ža­lų ug­dy­mui pa­si­rin­ko kon­kre­čias mo­kyk­las?

Siū­lė už­kirs­ti ke­lią ma­ni­pu­lia­ci­joms

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė kla­sių kom­plek­tų skai­čių mo­kyk­lo­se šiems moks­lo me­tams. Tam kri­te­ri­jus yra pa­tvir­ti­nu­si Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja.

Prieš nau­jų moks­lo me­tų pra­džią sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar kar­tą pri­ima spren­di­mą dėl kon­kre­taus kla­sių skai­čiaus pa­val­džio­se švie­ti­mo įstai­go­se. Šį­kart tai bu­vo pa­da­ry­ta pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je. Ta­čiau si­tu­a­ci­ja bū­tų ne­pa­si­kei­tu­si, jei toks spren­di­mas bū­tų pri­im­tas ir rug­pjū­čio pa­bai­go­je.

O jo es­mė – ke­tu­rios švie­ti­mo įstai­gos ne­pai­sė per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je pri­im­to ta­ry­bos spren­di­mo: ar­ba su­kom­plek­ta­vo per daug kla­sių, ar­ba pa­da­rė jung­ti­nį dvie­jų kla­sių kom­plek­tą.

Ta­ry­bos na­rio, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vo Val­do Rač­kaus­ko pa­ste­bė­ji­mu, ta­ry­ba to­kiu bū­du yra pa­sta­ty­ta prieš fak­tą: „Kad kai ku­rios mo­kyk­los su­rin­ko di­des­nį vai­kų skai­čių, tai ge­rai. Bet taip ne­vyk­do­mas ta­ry­bos spren­di­mas.“

Apie su­si­klos­čiu­sią keis­tą si­tu­a­ci­ją kal­bė­jo ir ta­ry­bos na­rys, vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ at­sto­vas Ge­di­mi­nas Dauk­šys: „Ta­ry­ba pri­ima spren­di­mus, o pas­kui jie ne­vyk­do­mi. Rei­kia už­kirs­ti ke­lią, kad mu­mis ne­ma­ni­pu­liuo­tų. Gal reik­tų at­lik­ti ty­ri­mą ir nu­sta­ty­ti, kas mu­mis ma­ni­pu­liuo­ja.“

Ta­ry­bos na­rio, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vo An­driaus Ju­čo įsi­ti­ki­ni­mu, ge­riau­sia mo­ty­va­ci­ja bū­tų per fi­nan­sus, kad taip pa­si­el­gę va­do­vai nu­ken­tė­tų fi­nan­siš­kai.

Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai kal­bė­jo apie draus­mi­nių nuo­bau­dų pri­tai­ky­mą švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams, ku­rie pa­žei­dė ta­ry­bos pa­tvir­tin­tą kla­sių kom­plek­ta­vi­mo tvar­ką.

Dėl jų spren­di­mo ne­pai­sy­mo įsi­aud­ri­nu­sius ta­ry­bos na­rius ėmė tram­dy­ti ta­ry­bos na­rė, so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė, pa­reikš­da­ma, kad rei­kia gal­vo­ti apie tė­vus, ku­rie vai­kams rin­ko švie­ti­mo įstai­gą: „Jei Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos pir­mų kla­sių tė­ve­liai at­ei­tų į šią sa­lę, ne­ži­nia kur dė­tu­mė­tės. Sa­vo mik­ro­ra­jo­no vai­kus mo­kyk­los tu­ri pri­im­ti, ne­gi vai­kai va­ži­nės į ki­tų mik­ro­ra­jo­nų mo­kyk­las.“

„Čia nė­ra ko tir­ti“

Taip at­sa­kė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas tiems ta­ry­bos na­riams, ku­rie siū­lė at­lik­ti ty­ri­mą dėl anks­tes­nį ta­ry­bos spen­di­mą pa­žei­du­sių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų.

Ko­kios gi mo­kyk­los ne­pai­sė ta­ry­bos nu­sta­ty­to kom­plek­ta­vi­mo tvar­kos? Dzū­ki­jos mo­kyk­la vie­toj nu­ma­ty­tų tri­jų penk­tų kla­sių su­kom­plek­ta­vo ke­tu­rias, Pa­ne­mu­nės, Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos vie­toj po dvi nu­sta­ty­tas pir­mo­kų kla­ses su­rin­ko po tris, o Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­la pa­da­rė iš anks­to ne­nu­ma­ty­tą 7–8 jau­ni­mo kla­sių jung­ti­nį kom­plek­tą.

Pa­ne­mu­nės pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Gied­rė Ro­maš­kie­nė tvir­ti­no, kad dau­gu­ma at­ėju­sių pir­mo­kų yra iš šio mik­ro­ra­jo­no ir jų ne­pri­im­ti ne­bu­vo ga­li­ma. Tą pa­tį sa­kė ir Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Do­na­tas Va­si­liaus­kas: „Vai­kų tė­vai tu­ri tei­sę mo­kyk­lą pa­si­rink­ti pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Pas mus dau­gu­ma to­kių vai­kų.“

Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas tei­gė su­pran­tan­tis švie­ti­mo įstai­gas, ku­rios su­kom­plek­ta­vo dau­giau kla­sių: „Bet yra ta­ry­bos spren­di­mas, ku­rio pri­va­lu pai­sy­ti. Ir ta­ry­bos na­riai tei­sūs, pik­tin­da­mie­si, kad ne­vyk­do­mas jų pri­im­tas spren­di­mas.“

Ar ga­li ta­ry­bos spren­di­mas ap­ri­bo­ti tė­vų ir vai­kų pa­si­rin­ki­mo ga­li­my­bes? Ar ta­ry­bos spren­di­mas yra tik­rai ne­pa­ju­di­na­mas? Klau­si­mai anaip­tol ne re­to­ri­niai. Be­je, nė vie­na mies­to mo­kyk­la nė­ra per­pil­dy­ta ir jo­se vi­so­se mo­ki­niai lau­kia­mi.

  Komentaras

  valdžiai nusišnirpšt ant visokių mokyklų. Jiems labiausiai rūpi, kaip pakeliaut po pasaulį ir ,,prisikviest'' investitorių. O gal palaukim kol atvyks anos valdžios ,,prikviesti investitoriai'' iš Kinijos, Japonijos,.. Ar tuos jau ,,metėt per bortą''?

  Komentaras

  Visur mėgdžioja Skandinaviją, tai ko gi čia nebuvo ir nėra pasimokyta ,kad vienas mokytojas galėtų vienu metu mokyti kelių klasių mokinius, kaip Norvegijos salose? Tada nereikėtų targavoti ,kaip dabar ,mokyklų pastatais , o būtų vietos ir atvažiuojančioms ambulatorijoms ir bibliotekoms! Nesiristume į viduramžius, o ir tas lansbergizmas ne amžinas...

  Komentaras

  Tai prašymai į mokyklą rašomi iš anksto,o ne rugsėjo pirmą.Kas ir būtų,jei visi sueitų į vieną mokyklą.Visi viską žino,bet merdinčios mokyklos tokiu būdu stengias išlikti.

  Komentaras

  Atsikvošėkit nuo priešų darymo kur jų nėra. Direktoriai suinteresuoti, kad per mažai mokinių nebūtų. Ir realybėj be rugsėjo 1, kur kiek ateina ir paaiškėja kiek iš tikro yra, jie tik tada žino. Ir ką daryt? Jei taryva liepos pabaigoj nedarė posėdžio kur apkalbėt tokius atvejus ir kaip elgtis, ir dabar tik rugsėjo pabaigoj aiškinas. Jau į tarybą prisirinko ypač iš verslo patekę kas kur, vietoj savalaikio problemų sprendimų tik tirt... Kažkaip jiems priešai per politiką vaidenas. Taip ir į apačias ant direktorių, kurie tik vykdytojai, kaip ant priešų žiūri. Kažkokie Alytuj vyrauja nepasitintys ir tik erzintis.

  Komentaras

  tai tik rodo visiškq chaosq ,kai direktoriai gali daryti kq nori ir dirba kaip savo privačiose mokyklose.Tinklo pertvarka nevykdoma,studijoms pinigai mėtomi veltui,nes nėra gero stratego,kuris žinotų bent 5 m,į priekį,kaip atrodys miesto švietimo sistema.Gaila,kad rajonas gerokai aplenkė savo sprendimais ir puikiu lėšų taupymu.

  Komentaras

  Patys tarybos nariai su meru atsakingi. Kad liepos mėnesį neorganizavo tarybos posėdžio ir neanalizavo padėties švietime. Nes pav. Kauno miesto savivaldybė liepos mėnesį organizavo tarybos posėdį. Kur koregavo projektų vykdymą ir situaciją švietimo sritį. Nes matės kaip formuosis klasės ir gana detaliai situaciją dėliojosi. Kad problemos neužkluptų. Alytuj vasarą pramiegojo ir už savo spragas meta ant valdininkų. Kurie pavaldūs administracijos direktoriui. O šis pavaldus tarybai ir atskaitingas merui irtarybai. O meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai irbendruomenei. Tai kaip tarybos nariai vengdami pareijalaut iš mero ir direktoriaus ir negebėdami problemų sprendimų siūlyt tik tirt siūlo - gali eit į teisėsaugos organus darbintis ir tirt kiek nori. Nes savivaldoj turi vyraut kuriamoji, vienijanti energija. Nekalbant, kad iki šiol nesimato tarybai pateiktos švietimo reformos nors kaip ponams auditi išvados nuo anos kadencijos pateiktos, jei nesugeba - gali atsistatydint. Ir užleist vietas sugebantiems. Nes kiek galima murkdytis, kur kitos savivaldybės normaliai be problemų tokius klausimus sprendžiasi.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.