Teis­mą dėl W rai­dės pa­var­dė­je po san­tuo­kos lai­mė­ju­si Eg­lė Ar­laus­kai­tė: „Ma­no tei­sė tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (2)
2019 Spalis 11
Eglė Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand
Su vy­ru šve­du Eglė Arlauskaitė su­si­tuo­kė šie­me­tės ge­gu­žės pa­bai­go­je Vil­niaus evangelikų liuteronų baž­ny­čio­je ir po san­tuo­kos pa­si­rin­ko sa­vo bei su­tuok­ti­nio pa­var­dę Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand. „Fo­to­Plunks­nos“ nuotr.
Šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­jo Šve­di­jos sos­ti­nė­je Stok­hol­me gy­ve­nan­čiai aly­tiš­kei Eg­lei Ar­laus­kai­tei pa­lan­kus Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas, ku­riuo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įpa­rei­go­tas iš­duo­ti san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą su pa­var­de „Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand“. Tai pir­mas at­ve­jis Aly­tu­je, kai lie­tu­vė krei­pė­si į mi­nė­tą sky­rių dėl pa­var­dės po san­tuo­kos pa­kei­ti­mo su W rai­de ir bu­vo at­si­sa­ky­ta ją pa­keis­ti. „Ma­no tei­sė tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę re­gist­ruo­se ir pa­se. Di­džiuo­juo­si bū­da­ma lie­tu­vė. Man bu­vo svar­bu, kad san­tuo­ka ir ma­no pa­si­rin­ki­mas bū­tų pri­pa­žin­tas tė­vy­nė­je“, – sa­ko teis­mą lai­mė­ju­si Eg­lė.

Su­si­tuo­kė ge­gu­žės pa­bai­go­je

E.Ar­laus­kai­tė iš Aly­taus iš­vy­ko prieš vie­nuo­li­ka me­tų, kai bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir įsto­jo mo­ky­tis į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą.

Po čia baig­tų tarp­tau­ti­nio ver­slo va­dy­bos ba­ka­lau­ro stu­di­jų mer­gi­na to­liau mo­ky­tis nu­spren­dė Šve­di­jo­je – tarp­tau­ti­nio mar­ke­tin­go ir pre­kių žen­klo va­dy­bos ma­gist­ran­tū­ro­je.

„Nie­ka­da ne­pla­na­vau vi­sam lai­kui ap­si­gy­ven­ti Šve­di­jo­je. Bet po stu­di­jų nu­spren­džiau trum­pam pa­si­lik­ti, iš­mok­ti šve­dų kal­bos ir įgy­ti tarp­tau­ti­nės dar­bo pa­tir­ties. Taip jau at­si­ti­ko, kad su­si­pa­ži­nau su bū­si­mu vy­ru, ap­si­gy­ve­nau Stok­hol­me. Šiuo me­tu čia ir gy­ve­nu, dir­bu elek­tro­ni­nės ko­mer­ci­jos bei mar­ke­tin­go sri­ty­je vie­no­je iš Šve­di­jos kom­pa­ni­jų“, – pa­sa­ko­jo Eg­lė.

Pra­dė­ju­si gy­ven­ti Stok­hol­me ji įsi­trau­kė į Lie­tu­vių jau­ni­mo ben­druo­me­nės Šve­di­jo­je veik­lą. Ši ben­druo­me­nė ben­dra­dar­biau­ja su ki­to­mis Lie­tu­vių ben­druo­me­nė­mis šiau­rės ša­ly­se, ku­ria ben­drus pro­jek­tus ne tik už­sie­ny­je, bet ir Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams.

„Ne­pa­mirš­ta­me svar­bių Lie­tu­vos ak­tu­a­li­jų, pa­vyz­džiui, rin­ki­mų, nuo­lat dis­ku­tuo­ja­me, kaip mes, už­sie­nio lie­tu­viai, ga­li­me pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos ge­ro­vės kū­ri­mo. Į Aly­tų grįž­tu kiek­vie­ną kar­tą, kai tik lan­kau­si Lie­tu­vo­je, nes čia gy­ve­na ma­no tė­vai ir man vi­sa­da mie­la grįž­ti na­mo. Lie­tu­vo­je ir Aly­tu­je lan­kau­si ma­žiau­siai du ar tris kar­tus per me­tus – per Ka­lė­das ir va­sa­rą. Ir man, ir da­bar ma­no vy­rui vi­sa­da ge­ra bū­ti Aly­tu­je“, – dės­tė jau­na mo­te­ris.

Su vy­ru šve­du ji su­si­tuo­kė šie­me­tės ge­gu­žės pa­bai­go­je  Vil­niaus evangelikų liuteronų baž­ny­čio­je ir po san­tuo­kos pa­si­rin­ko sa­vo bei su­tuok­ti­nio pa­var­dę Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Kai bir­že­lio vi­du­ry­je Eg­lė krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių pra­šy­da­ma pa­keis­ti pa­var­dę, ne­tru­kus ga­vo ne­igia­mą at­sa­ky­mą.

At­si­sa­ky­mas grin­džia­mas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­to­mis As­mens var­do ir pa­var­dės kei­ti­mo tai­syk­lė­mis bei ki­tais šiuo me­tu ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, ku­rie ne­su­tei­kia tei­sės lie­tu­vei pa­keis­ti pa­var­dės su W rai­de.

Teis­mas įpa­rei­go­jo ten­kin­ti mo­ters pra­šy­mą

Eg­lė, ap­si­spren­du­si tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę, krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus ir pra­šė pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čia bei pa­nai­kin­ti Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus bir­že­lio pa­bai­go­je iš­duo­tą iš­va­dą dėl at­si­sa­ky­mo pa­keis­ti pa­var­dę į Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Kaip tvir­ti­no mo­te­ris, to­kia iš­va­da yra ne­tei­sė­ta, pa­žei­džian­ti jos ir šei­mos na­rių tei­ses bei tei­sė­tus in­te­re­sus, tai ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo prak­ti­kos, su­tar­ties dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų, pa­žei­džia Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos tam tik­rus straips­nius.

Šian­dien Šve­di­jos sos­ti­nė­je gy­ve­nan­ti aly­tiš­kė jau ga­li pa­si­džiaug­ti šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­ju­siu Aly­taus teis­mo spren­di­mu.

Juo pa­nai­kin­ta Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus bir­že­lio pa­bai­go­je iš­duo­ta iš­va­da, sky­rius įpa­rei­go­tas iš­duo­ti san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą su pa­var­de Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Teis­mas įvertino Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, ku­rie nu­ma­to, jog ša­lies pi­lie­čių var­dai ir pa­var­dės pasuose, kituose doku­mentuose tu­ri bū­ti ra­šo­mi vals­ty­bi­ne kal­ba, Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pa­teik­tą iš­va­dą ir pri­im­tus Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mus šio­je sri­ty­je. Pas­ta­ruo­siuo­se kon­sta­tuo­ta, jog skir­tin­gas tos pa­čios pa­var­dės, tai­ko­mos dviem vie­nos su­tuok­ti­nių po­ros as­me­nims, už­ra­šy­mas ga­li su­kel­ti rim­tų ne­pa­to­gu­mų žmo­nėms tiek pro­fe­si­nia­me, tiek pri­va­čia­me gy­ve­ni­me.

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja pa­tei­kė iš­va­dą, kad pa­var­dės Wigst­rand ra­šy­mas prieš­ta­rau­tų ga­lio­jan­tiems tei­sės ak­tams, ta­čiau, at­si­žvel­giant į da­bar­ti­nės lie­tu­vių kal­bos po­rei­kius, ga­li­mos kai ku­rios iš­im­tys. Vie­na jų – su už­sie­nie­čiais san­tuo­ką su­da­ran­čių ir jų pa­var­des pa­si­rin­ku­sių Lie­tu­vos pi­lie­čių, taip pat to­kių su­tuok­ti­nių vai­kų pa­var­dės ga­li bū­ti įra­šo­mos lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, do­ku­men­to šal­ti­niu lai­kant už­sie­nie­čio as­mens do­ku­men­tą.

„No­rė­čiau ti­kė­ti, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­lū­nie­nė tvir­ti­no, kad teis­mo spren­di­mas dėl Ar­laus­kai­tės-Wigst­rand bus įvyk­dy­tas: „Tai pir­mas at­ve­jis Aly­tu­je, kai mo­te­ris krei­pė­si į mū­sų sky­rių pra­šy­da­ma pa­keis­ti pa­var­dę pa­si­rink­da­ma vy­ro pa­var­dę su W rai­de. Mes to pa­da­ry­ti ne­ga­lė­jo­me pa­gal ša­ly­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus. Kol Sei­mas dėl lo­ty­niš­kų rai­džių ra­šy­mo lie­tu­vių pa­var­dė­se nė­ra iš­reiš­kęs po­li­ti­nės va­lios, dėl jų ra­šy­mo pa­var­dė­se Lie­tu­vos pi­lie­čiams ten­ka kreip­tis į teis­mus. Tik teis­mas mus ga­li įpa­rei­go­ti tai pa­da­ry­ti. Jei į sky­rių kreip­sis dau­giau to­kių as­me­nų kaip po­nia Eg­lė, pa­teik­si­me to­kias pat ne­igia­mas iš­va­das.“

E.Ar­laus­kai­tė tei­gė esan­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, w, x rai­džių ra­šy­mo ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se ša­li­nin­kė: „Gy­ve­na­me lais­vo­je, glo­ba­lio­je Lie­tu­vo­je. Ga­li­my­bė ke­liau­ti, mo­ky­tis ir dirb­ti sve­tur yra pri­vi­le­gi­ja, ku­rios ne­tu­rė­jo mū­sų tė­vai ir se­ne­liai. Tad na­tū­ra­lu, kad da­lis žmo­nių su­ran­da sa­vo ant­rą­sias pu­ses sve­tur ir čia pra­de­da kur­ti gy­ve­ni­mą. Bet ne­ga­li­ma ma­ny­ti, kad Lie­tu­va jiems ne­bran­gi, kad juos rei­kia trak­tuo­ti kaip ant­ra­rū­šius pi­lie­čius. No­rė­čiau ti­kė­ti, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis ir bū­si­moms nuo­ta­koms ne­be­rei­kės kar­tu su ves­tu­vė­mis pla­nuo­ti tei­si­nių pro­ce­sų.“

  Komentaras

  Oho sezoniniai sveikinimai visiems mano draugams. Kas skaito šį liudijimą, šiandien turėtų švęsti kartu su manimi ir mano šeima, nes kai kuriems žmonėms viskas prasidėjo kaip pokštas, o kiti sakė, kad tai neįmanoma. Mano vardas Denis Juralevič, aš esu iš Marijampolės, Vilniaus Apskritis, Lietuva, bet aš su žmona persikeliu į Čikagą JAV. Aš laimingai vedęs su dviem vaikais ir gražia žmona. Kažkas baisaus nutiko mano šeimai, aš praradau darbą ir žmona paliko namus, nes negalėjau pasirūpinti savimi ir savo šeimos poreikiais. jos ir mano vaikų tuo konkrečiu momentu. Aš sugebėjau devynerius metus, nė viena žmona nepalaikė manęs, kad gerai pasirūpintų vaikais. bandau išsiųsti testų žinutes savo žmonai, tačiau ji trukdo man bendrauti su ja. bandau kalbėtis su savo draugu ir jos šeimos nariais, tačiau vis tiek žinau, kad vienas gali man padėti, ir aš pateikiau prašymą vėliau tiek daug įmonių, bet vis tiek jie to nepadarė. paskambink man, kol ateis ištikima diena, kurios niekada nepamiršiu gyvenime. Kai sutikau seną savo draugą, kuriam paaiškinau visus savo sunkumus, ir jis papasakojo apie puikų vyrą, kuris padeda jam gerai padirbėti „coca cola“ kompanija ir jis man pasakė, kad jo burtininkas, bet aš esu asmuo, kuris niekada netiki buhalteriu, bet aš nusprendžiau pabandyti jį, o „Drigbinovia“ man įsakė ir parodė, ką man padaryti per šias septynias pietų dienas. vykdykite visas instrukcijas ir darykite tai, ko jis manęs paprašė, kad gerai padaryčiau.Drigbinovia įsitikinkite, kad viskas klostėsi gerai, o mano žmona vėl pamatys mane po Drigbonovijos nuostabaus darbo. Žmona paskambino man nežinomu numeriu ir atsiprašė. Ji man pasakė, kad man labai trūksta manęs, o mūsų vaikai ir mano žmona grįžta namo. Šiandien esu „Paragon“ kompanijos JAV vadovas. Patariu, jei kiltų problemų, nusiųskite pranešimą šiuo el. Paštu doctorigbinovia93@gmail.com, taip pat galite parašyti jam per „WhatsApp“ / „Viber“ telefonu +2348144480786 ir gausite geriausią rezultatą. Priimk dalykus kaip savaime suprantamą dalyką ir jis bus paimtas iš tavęs. Linkiu tau geriausio........

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.