Teis­mą dėl W rai­dės pa­var­dė­je po san­tuo­kos lai­mė­ju­si Eg­lė Ar­laus­kai­tė: „Ma­no tei­sė tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Spalis 11
Eglė Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand
Su vy­ru šve­du Eglė Arlauskaitė su­si­tuo­kė šie­me­tės ge­gu­žės pa­bai­go­je Vil­niaus evangelikų liuteronų baž­ny­čio­je ir po san­tuo­kos pa­si­rin­ko sa­vo bei su­tuok­ti­nio pa­var­dę Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand. „Fo­to­Plunks­nos“ nuotr.
Šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­jo Šve­di­jos sos­ti­nė­je Stok­hol­me gy­ve­nan­čiai aly­tiš­kei Eg­lei Ar­laus­kai­tei pa­lan­kus Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas, ku­riuo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įpa­rei­go­tas iš­duo­ti san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą su pa­var­de „Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand“. Tai pir­mas at­ve­jis Aly­tu­je, kai lie­tu­vė krei­pė­si į mi­nė­tą sky­rių dėl pa­var­dės po san­tuo­kos pa­kei­ti­mo su W rai­de ir bu­vo at­si­sa­ky­ta ją pa­keis­ti. „Ma­no tei­sė tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę re­gist­ruo­se ir pa­se. Di­džiuo­juo­si bū­da­ma lie­tu­vė. Man bu­vo svar­bu, kad san­tuo­ka ir ma­no pa­si­rin­ki­mas bū­tų pri­pa­žin­tas tė­vy­nė­je“, – sa­ko teis­mą lai­mė­ju­si Eg­lė.

Su­si­tuo­kė ge­gu­žės pa­bai­go­je

E.Ar­laus­kai­tė iš Aly­taus iš­vy­ko prieš vie­nuo­li­ka me­tų, kai bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir įsto­jo mo­ky­tis į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą.

Po čia baig­tų tarp­tau­ti­nio ver­slo va­dy­bos ba­ka­lau­ro stu­di­jų mer­gi­na to­liau mo­ky­tis nu­spren­dė Šve­di­jo­je – tarp­tau­ti­nio mar­ke­tin­go ir pre­kių žen­klo va­dy­bos ma­gist­ran­tū­ro­je.

„Nie­ka­da ne­pla­na­vau vi­sam lai­kui ap­si­gy­ven­ti Šve­di­jo­je. Bet po stu­di­jų nu­spren­džiau trum­pam pa­si­lik­ti, iš­mok­ti šve­dų kal­bos ir įgy­ti tarp­tau­ti­nės dar­bo pa­tir­ties. Taip jau at­si­ti­ko, kad su­si­pa­ži­nau su bū­si­mu vy­ru, ap­si­gy­ve­nau Stok­hol­me. Šiuo me­tu čia ir gy­ve­nu, dir­bu elek­tro­ni­nės ko­mer­ci­jos bei mar­ke­tin­go sri­ty­je vie­no­je iš Šve­di­jos kom­pa­ni­jų“, – pa­sa­ko­jo Eg­lė.

Pra­dė­ju­si gy­ven­ti Stok­hol­me ji įsi­trau­kė į Lie­tu­vių jau­ni­mo ben­druo­me­nės Šve­di­jo­je veik­lą. Ši ben­druo­me­nė ben­dra­dar­biau­ja su ki­to­mis Lie­tu­vių ben­druo­me­nė­mis šiau­rės ša­ly­se, ku­ria ben­drus pro­jek­tus ne tik už­sie­ny­je, bet ir Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams.

„Ne­pa­mirš­ta­me svar­bių Lie­tu­vos ak­tu­a­li­jų, pa­vyz­džiui, rin­ki­mų, nuo­lat dis­ku­tuo­ja­me, kaip mes, už­sie­nio lie­tu­viai, ga­li­me pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos ge­ro­vės kū­ri­mo. Į Aly­tų grįž­tu kiek­vie­ną kar­tą, kai tik lan­kau­si Lie­tu­vo­je, nes čia gy­ve­na ma­no tė­vai ir man vi­sa­da mie­la grįž­ti na­mo. Lie­tu­vo­je ir Aly­tu­je lan­kau­si ma­žiau­siai du ar tris kar­tus per me­tus – per Ka­lė­das ir va­sa­rą. Ir man, ir da­bar ma­no vy­rui vi­sa­da ge­ra bū­ti Aly­tu­je“, – dės­tė jau­na mo­te­ris.

Su vy­ru šve­du ji su­si­tuo­kė šie­me­tės ge­gu­žės pa­bai­go­je  Vil­niaus evangelikų liuteronų baž­ny­čio­je ir po san­tuo­kos pa­si­rin­ko sa­vo bei su­tuok­ti­nio pa­var­dę Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Kai bir­že­lio vi­du­ry­je Eg­lė krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių pra­šy­da­ma pa­keis­ti pa­var­dę, ne­tru­kus ga­vo ne­igia­mą at­sa­ky­mą.

At­si­sa­ky­mas grin­džia­mas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­to­mis As­mens var­do ir pa­var­dės kei­ti­mo tai­syk­lė­mis bei ki­tais šiuo me­tu ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, ku­rie ne­su­tei­kia tei­sės lie­tu­vei pa­keis­ti pa­var­dės su W rai­de.

Teis­mas įpa­rei­go­jo ten­kin­ti mo­ters pra­šy­mą

Eg­lė, ap­si­spren­du­si tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę, krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus ir pra­šė pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čia bei pa­nai­kin­ti Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus bir­že­lio pa­bai­go­je iš­duo­tą iš­va­dą dėl at­si­sa­ky­mo pa­keis­ti pa­var­dę į Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Kaip tvir­ti­no mo­te­ris, to­kia iš­va­da yra ne­tei­sė­ta, pa­žei­džian­ti jos ir šei­mos na­rių tei­ses bei tei­sė­tus in­te­re­sus, tai ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo prak­ti­kos, su­tar­ties dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų, pa­žei­džia Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos tam tik­rus straips­nius.

Šian­dien Šve­di­jos sos­ti­nė­je gy­ve­nan­ti aly­tiš­kė jau ga­li pa­si­džiaug­ti šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­ju­siu Aly­taus teis­mo spren­di­mu.

Juo pa­nai­kin­ta Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus bir­že­lio pa­bai­go­je iš­duo­ta iš­va­da, sky­rius įpa­rei­go­tas iš­duo­ti san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą su pa­var­de Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Teis­mas įvertino Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, ku­rie nu­ma­to, jog ša­lies pi­lie­čių var­dai ir pa­var­dės pasuose, kituose doku­mentuose tu­ri bū­ti ra­šo­mi vals­ty­bi­ne kal­ba, Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pa­teik­tą iš­va­dą ir pri­im­tus Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mus šio­je sri­ty­je. Pas­ta­ruo­siuo­se kon­sta­tuo­ta, jog skir­tin­gas tos pa­čios pa­var­dės, tai­ko­mos dviem vie­nos su­tuok­ti­nių po­ros as­me­nims, už­ra­šy­mas ga­li su­kel­ti rim­tų ne­pa­to­gu­mų žmo­nėms tiek pro­fe­si­nia­me, tiek pri­va­čia­me gy­ve­ni­me.

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja pa­tei­kė iš­va­dą, kad pa­var­dės Wigst­rand ra­šy­mas prieš­ta­rau­tų ga­lio­jan­tiems tei­sės ak­tams, ta­čiau, at­si­žvel­giant į da­bar­ti­nės lie­tu­vių kal­bos po­rei­kius, ga­li­mos kai ku­rios iš­im­tys. Vie­na jų – su už­sie­nie­čiais san­tuo­ką su­da­ran­čių ir jų pa­var­des pa­si­rin­ku­sių Lie­tu­vos pi­lie­čių, taip pat to­kių su­tuok­ti­nių vai­kų pa­var­dės ga­li bū­ti įra­šo­mos lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, do­ku­men­to šal­ti­niu lai­kant už­sie­nie­čio as­mens do­ku­men­tą.

„No­rė­čiau ti­kė­ti, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­lū­nie­nė tvir­ti­no, kad teis­mo spren­di­mas dėl Ar­laus­kai­tės-Wigst­rand bus įvyk­dy­tas: „Tai pir­mas at­ve­jis Aly­tu­je, kai mo­te­ris krei­pė­si į mū­sų sky­rių pra­šy­da­ma pa­keis­ti pa­var­dę pa­si­rink­da­ma vy­ro pa­var­dę su W rai­de. Mes to pa­da­ry­ti ne­ga­lė­jo­me pa­gal ša­ly­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus. Kol Sei­mas dėl lo­ty­niš­kų rai­džių ra­šy­mo lie­tu­vių pa­var­dė­se nė­ra iš­reiš­kęs po­li­ti­nės va­lios, dėl jų ra­šy­mo pa­var­dė­se Lie­tu­vos pi­lie­čiams ten­ka kreip­tis į teis­mus. Tik teis­mas mus ga­li įpa­rei­go­ti tai pa­da­ry­ti. Jei į sky­rių kreip­sis dau­giau to­kių as­me­nų kaip po­nia Eg­lė, pa­teik­si­me to­kias pat ne­igia­mas iš­va­das.“

E.Ar­laus­kai­tė tei­gė esan­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, w, x rai­džių ra­šy­mo ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se ša­li­nin­kė: „Gy­ve­na­me lais­vo­je, glo­ba­lio­je Lie­tu­vo­je. Ga­li­my­bė ke­liau­ti, mo­ky­tis ir dirb­ti sve­tur yra pri­vi­le­gi­ja, ku­rios ne­tu­rė­jo mū­sų tė­vai ir se­ne­liai. Tad na­tū­ra­lu, kad da­lis žmo­nių su­ran­da sa­vo ant­rą­sias pu­ses sve­tur ir čia pra­de­da kur­ti gy­ve­ni­mą. Bet ne­ga­li­ma ma­ny­ti, kad Lie­tu­va jiems ne­bran­gi, kad juos rei­kia trak­tuo­ti kaip ant­ra­rū­šius pi­lie­čius. No­rė­čiau ti­kė­ti, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis ir bū­si­moms nuo­ta­koms ne­be­rei­kės kar­tu su ves­tu­vė­mis pla­nuo­ti tei­si­nių pro­ce­sų.“

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.