Teis­mą dėl W rai­dės pa­var­dė­je po san­tuo­kos lai­mė­ju­si Eg­lė Ar­laus­kai­tė: „Ma­no tei­sė tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (20)
2019 Spalis 11
Eglė Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand
Su vy­ru šve­du Eglė Arlauskaitė su­si­tuo­kė šie­me­tės ge­gu­žės pa­bai­go­je Vil­niaus evangelikų liuteronų baž­ny­čio­je ir po san­tuo­kos pa­si­rin­ko sa­vo bei su­tuok­ti­nio pa­var­dę Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand. „Fo­to­Plunks­nos“ nuotr.
Šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­jo Šve­di­jos sos­ti­nė­je Stok­hol­me gy­ve­nan­čiai aly­tiš­kei Eg­lei Ar­laus­kai­tei pa­lan­kus Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas, ku­riuo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius įpa­rei­go­tas iš­duo­ti san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą su pa­var­de „Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand“. Tai pir­mas at­ve­jis Aly­tu­je, kai lie­tu­vė krei­pė­si į mi­nė­tą sky­rių dėl pa­var­dės po san­tuo­kos pa­kei­ti­mo su W rai­de ir bu­vo at­si­sa­ky­ta ją pa­keis­ti. „Ma­no tei­sė tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę re­gist­ruo­se ir pa­se. Di­džiuo­juo­si bū­da­ma lie­tu­vė. Man bu­vo svar­bu, kad san­tuo­ka ir ma­no pa­si­rin­ki­mas bū­tų pri­pa­žin­tas tė­vy­nė­je“, – sa­ko teis­mą lai­mė­ju­si Eg­lė.

Su­si­tuo­kė ge­gu­žės pa­bai­go­je

E.Ar­laus­kai­tė iš Aly­taus iš­vy­ko prieš vie­nuo­li­ka me­tų, kai bai­gė vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir įsto­jo mo­ky­tis į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą.

Po čia baig­tų tarp­tau­ti­nio ver­slo va­dy­bos ba­ka­lau­ro stu­di­jų mer­gi­na to­liau mo­ky­tis nu­spren­dė Šve­di­jo­je – tarp­tau­ti­nio mar­ke­tin­go ir pre­kių žen­klo va­dy­bos ma­gist­ran­tū­ro­je.

„Nie­ka­da ne­pla­na­vau vi­sam lai­kui ap­si­gy­ven­ti Šve­di­jo­je. Bet po stu­di­jų nu­spren­džiau trum­pam pa­si­lik­ti, iš­mok­ti šve­dų kal­bos ir įgy­ti tarp­tau­ti­nės dar­bo pa­tir­ties. Taip jau at­si­ti­ko, kad su­si­pa­ži­nau su bū­si­mu vy­ru, ap­si­gy­ve­nau Stok­hol­me. Šiuo me­tu čia ir gy­ve­nu, dir­bu elek­tro­ni­nės ko­mer­ci­jos bei mar­ke­tin­go sri­ty­je vie­no­je iš Šve­di­jos kom­pa­ni­jų“, – pa­sa­ko­jo Eg­lė.

Pra­dė­ju­si gy­ven­ti Stok­hol­me ji įsi­trau­kė į Lie­tu­vių jau­ni­mo ben­druo­me­nės Šve­di­jo­je veik­lą. Ši ben­druo­me­nė ben­dra­dar­biau­ja su ki­to­mis Lie­tu­vių ben­druo­me­nė­mis šiau­rės ša­ly­se, ku­ria ben­drus pro­jek­tus ne tik už­sie­ny­je, bet ir Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tiems lie­tu­viams.

„Ne­pa­mirš­ta­me svar­bių Lie­tu­vos ak­tu­a­li­jų, pa­vyz­džiui, rin­ki­mų, nuo­lat dis­ku­tuo­ja­me, kaip mes, už­sie­nio lie­tu­viai, ga­li­me pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos ge­ro­vės kū­ri­mo. Į Aly­tų grįž­tu kiek­vie­ną kar­tą, kai tik lan­kau­si Lie­tu­vo­je, nes čia gy­ve­na ma­no tė­vai ir man vi­sa­da mie­la grįž­ti na­mo. Lie­tu­vo­je ir Aly­tu­je lan­kau­si ma­žiau­siai du ar tris kar­tus per me­tus – per Ka­lė­das ir va­sa­rą. Ir man, ir da­bar ma­no vy­rui vi­sa­da ge­ra bū­ti Aly­tu­je“, – dės­tė jau­na mo­te­ris.

Su vy­ru šve­du ji su­si­tuo­kė šie­me­tės ge­gu­žės pa­bai­go­je  Vil­niaus evangelikų liuteronų baž­ny­čio­je ir po san­tuo­kos pa­si­rin­ko sa­vo bei su­tuok­ti­nio pa­var­dę Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Kai bir­že­lio vi­du­ry­je Eg­lė krei­pė­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių pra­šy­da­ma pa­keis­ti pa­var­dę, ne­tru­kus ga­vo ne­igia­mą at­sa­ky­mą.

At­si­sa­ky­mas grin­džia­mas Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­to­mis As­mens var­do ir pa­var­dės kei­ti­mo tai­syk­lė­mis bei ki­tais šiuo me­tu ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, ku­rie ne­su­tei­kia tei­sės lie­tu­vei pa­keis­ti pa­var­dės su W rai­de.

Teis­mas įpa­rei­go­jo ten­kin­ti mo­ters pra­šy­mą

Eg­lė, ap­si­spren­du­si tu­rė­ti ori­gi­na­lią vy­ro pa­var­dę, krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus ir pra­šė pri­pa­žin­ti ne­ga­lio­jan­čia bei pa­nai­kin­ti Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus bir­že­lio pa­bai­go­je iš­duo­tą iš­va­dą dėl at­si­sa­ky­mo pa­keis­ti pa­var­dę į Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Kaip tvir­ti­no mo­te­ris, to­kia iš­va­da yra ne­tei­sė­ta, pa­žei­džian­ti jos ir šei­mos na­rių tei­ses bei tei­sė­tus in­te­re­sus, tai ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo, Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo prak­ti­kos, su­tar­ties dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų, pa­žei­džia Lie­tu­vos Kon­sti­tu­ci­jos tam tik­rus straips­nius.

Šian­dien Šve­di­jos sos­ti­nė­je gy­ve­nan­ti aly­tiš­kė jau ga­li pa­si­džiaug­ti šį mė­ne­sį įsi­tei­sė­ju­siu Aly­taus teis­mo spren­di­mu.

Juo pa­nai­kin­ta Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus bir­že­lio pa­bai­go­je iš­duo­ta iš­va­da, sky­rius įpa­rei­go­tas iš­duo­ti san­tuo­kos su­da­ry­mo įra­šą su pa­var­de Ar­laus­kai­tė-Wigst­rand.

Teis­mas įvertino Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus, ku­rie nu­ma­to, jog ša­lies pi­lie­čių var­dai ir pa­var­dės pasuose, kituose doku­mentuose tu­ri bū­ti ra­šo­mi vals­ty­bi­ne kal­ba, Vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­jos pa­teik­tą iš­va­dą ir pri­im­tus Eu­ro­pos Są­jun­gos Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mus šio­je sri­ty­je. Pas­ta­ruo­siuo­se kon­sta­tuo­ta, jog skir­tin­gas tos pa­čios pa­var­dės, tai­ko­mos dviem vie­nos su­tuok­ti­nių po­ros as­me­nims, už­ra­šy­mas ga­li su­kel­ti rim­tų ne­pa­to­gu­mų žmo­nėms tiek pro­fe­si­nia­me, tiek pri­va­čia­me gy­ve­ni­me.

Vals­ty­bi­nė lie­tu­vių kal­bos ko­mi­si­ja pa­tei­kė iš­va­dą, kad pa­var­dės Wigst­rand ra­šy­mas prieš­ta­rau­tų ga­lio­jan­tiems tei­sės ak­tams, ta­čiau, at­si­žvel­giant į da­bar­ti­nės lie­tu­vių kal­bos po­rei­kius, ga­li­mos kai ku­rios iš­im­tys. Vie­na jų – su už­sie­nie­čiais san­tuo­ką su­da­ran­čių ir jų pa­var­des pa­si­rin­ku­sių Lie­tu­vos pi­lie­čių, taip pat to­kių su­tuok­ti­nių vai­kų pa­var­dės ga­li bū­ti įra­šo­mos lo­ty­niš­kais raš­me­ni­mis, do­ku­men­to šal­ti­niu lai­kant už­sie­nie­čio as­mens do­ku­men­tą.

„No­rė­čiau ti­kė­ti, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­lū­nie­nė tvir­ti­no, kad teis­mo spren­di­mas dėl Ar­laus­kai­tės-Wigst­rand bus įvyk­dy­tas: „Tai pir­mas at­ve­jis Aly­tu­je, kai mo­te­ris krei­pė­si į mū­sų sky­rių pra­šy­da­ma pa­keis­ti pa­var­dę pa­si­rink­da­ma vy­ro pa­var­dę su W rai­de. Mes to pa­da­ry­ti ne­ga­lė­jo­me pa­gal ša­ly­je ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus. Kol Sei­mas dėl lo­ty­niš­kų rai­džių ra­šy­mo lie­tu­vių pa­var­dė­se nė­ra iš­reiš­kęs po­li­ti­nės va­lios, dėl jų ra­šy­mo pa­var­dė­se Lie­tu­vos pi­lie­čiams ten­ka kreip­tis į teis­mus. Tik teis­mas mus ga­li įpa­rei­go­ti tai pa­da­ry­ti. Jei į sky­rių kreip­sis dau­giau to­kių as­me­nų kaip po­nia Eg­lė, pa­teik­si­me to­kias pat ne­igia­mas iš­va­das.“

E.Ar­laus­kai­tė tei­gė esan­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, w, x rai­džių ra­šy­mo ofi­cia­liuo­se do­ku­men­tuo­se ša­li­nin­kė: „Gy­ve­na­me lais­vo­je, glo­ba­lio­je Lie­tu­vo­je. Ga­li­my­bė ke­liau­ti, mo­ky­tis ir dirb­ti sve­tur yra pri­vi­le­gi­ja, ku­rios ne­tu­rė­jo mū­sų tė­vai ir se­ne­liai. Tad na­tū­ra­lu, kad da­lis žmo­nių su­ran­da sa­vo ant­rą­sias pu­ses sve­tur ir čia pra­de­da kur­ti gy­ve­ni­mą. Bet ne­ga­li­ma ma­ny­ti, kad Lie­tu­va jiems ne­bran­gi, kad juos rei­kia trak­tuo­ti kaip ant­ra­rū­šius pi­lie­čius. No­rė­čiau ti­kė­ti, kad si­tu­a­ci­ja pa­si­keis ir bū­si­moms nuo­ta­koms ne­be­rei­kės kar­tu su ves­tu­vė­mis pla­nuo­ti tei­si­nių pro­ce­sų.“

  Komentaras

  4 savaites ašarojau, nes mano vyras pasakė, kad nori skyrybų, aš buvau toks sutrikęs ir nuo širdies. Iki labai geros dienos, kai išgirdau apie daktarą Ajayi, jo svetainėje perskaičiau keletą liudijimų, kaip jis sugebėjo suderinti nutrūkusius santykius, todėl nusprendžiau pabandyti. Aš susisiekiau su juo ir jis man pasakė dalykus, kuriuos reikėjo padaryti, kad jis užburtų. Iš pradžių svarsčiau, ar turėčiau tai padaryti, ir nusprendžiau pabandyti. Aš padariau tai, ką daktaras Ajayi burtų leidėjas man liepė tai padaryti, tada ne iki 7 dienų pertraukos iš niekur mano vyras, kuris mane be jokios priežasties paliko, vieną vakarą grįžo namo ir maldavo mane sugrąžinti, jis netgi atėjo su broliu ir maldavo atleisti. Po tiek skausmo, kurį patyriau, mano vyras vis tiek grįžo ... esu labai laimingas ... dėka daktaro Ajayi, galite kreiptis į jį dėl bet kokio rašybos darbo. Tikiu, kad jis pamatys jus per jūsų RYŠIŲ problemas.

  El. Paštas: drajayi1990@gmail.com
  „Viber“ / „Whatsapp“: +2347084887094

  Komentaras

  Mano vardas Cynthia esu iš Lietuvos. Noriu padėkoti daktarui Lyaksandro Ivanui už tai, kad jis sugrąžino mano buvusį vyrą. Niekas negalėjo priversti manęs tuo patikėti. Tai buvo taip beviltiška. Aš niekada netikiu, kad mano buvęs vyras kada nors dar kartą pas mane sugrįš, nors aš niekada netikėjau burtų kerais ar niekuo, bet apie tai man pasakė labai artimas draugas. Aš nusprendžiau tai duoti takas.
  Su daktaro Lyaksandro Ivano pagalba aš galėjau jį susigrąžinti po 2 metų visiško išsiskyrimo. Jei perskaitėte šią žinutę ir jūsų santuokoje / santykiuose susidūrėte su liūdesiu, noriu jums tai pasakyti, to pabaiga daromas liūdesys ir kančia. Dr. Lyaksandro Ivan yra raktas, kurio reikia norint atverti visas artimas laimės duris, džiaugtis, meile ir pasitenkinimu jūsų santykiuose / santuokoje. Aš jums padėsiu palikdamas žemiau jo el. Pašto adresą “susisiekite su juo pagalbos. kad galėtumėte ištrūkti iš kančios (Lamspiritualtemple@yahoo.com), tai yra jo tiesioginis el. laiškas, jis jums atsakys ir padės jums iškilus bet kokioms problemoms. Ir prašau būti paklusnus, vykdydamas instrukcijas.

  Komentaras

  Mano gyvenimas buvo sunaikintas, kai vyras man siuntė daiktus, po 13 metų mes buvome kartu. Buvau pasimetusi ir bejėgė, išbandžiusi tiek daug būdų, kaip susigrąžinti vyrą. Vieną dieną darbe buvau išsiblaškęs, nežinodamas, kad man paskambino viršininkas, todėl jis sėdėjo ir klausė, kas tai yra, aš jam pasakiau, o jis nusišypsojo ir pasakė, kad tai nėra problema. Aš niekada nesupratau, ką jis turėjo omenyje, nesunku susigrąžinti savo vyrą. Jis sakė, kad jis naudojo burtą, norėdamas susigrąžinti savo žmoną, kai ji paliko jį kitam vyrui. Mano bosas. Jis man davė DR ODION el. Pašto adresą, kuris padėjo susigrąžinti žmoną. Aš niekada netikėjau, kad tai pavyks, bet neturėjau kito pasirinkimo susisiekti su mano pasakymais, ir jis paprašė mano informacijos mano vyras galėjo pasiūlyti išmesti jam burtą ir aš nusiunčiau jam išsamią informaciją, bet po dviejų dienų mama man paskambino, kad mano vyras meldžiasi, jog jis nori manęs grąžinti, aš niekada netikėjau, nes tai buvo tik svajonė, o aš turėjau skubėti pas mamą ir, mano nuostabai, klūpėdamas klūpojo, kad mano vyras prašytų manęs atleisti, kad jis nori manęs ir vaiko namo, kai aš pasakiau DR ODION pokalbį dėl staigaus vyro pasikeitimo ir jis aiškiai pasakė: manęs, kad mano vyras mylės mane iki pasaulio pabaigos, kad jis niekada nepaliks kitos moters. Dabar aš ir mano vyras vėl grįžome kartu ir pradėjome daryti juokingus dalykus, kurių dar nebuvo daręs, jis mane džiugina ir daro tai, ką manoma daryti kaip vyrui, nesikaupiant. Prašau, jei jums reikia bet kokios pagalbos, kreipkitės pagalbos į DR ODION. Jo el. Pašto adresas yra (drodion60@yandex.com) arba skambinkite telefonu +2349060503921 ARBA taip pat „WhatsApp“.

  Komentaras

  Aš beveik pasidaviau gyvenime, kai mano vyras pasakė, kad nori skyrybų, nes tai mane nustebino. Aš paklausiau jo, kokia problema, bet jis tiesiog pavargęs ir dabar domisi kita moterimi, tada mano instinktas man pasakė, kad kažkas negerai su juo, nes tai yra taip neįprasta, draugė supažindino mane su galingu vyru, vadinamu dr. Ajayi, ji man pasakė, kad jis yra tas žmogus, kuris po 2 metų skyrybų grąžino savo vyrą namo, aš parašiau burtų ratuką ir paaiškinau savo situaciją jam jis pasakė, kokia yra problema ir ką reikia padaryti, kad mano vyras persigalvotų dėl skyrybų, aš vykdžiau daktaro Ajayi nurodymą ir per dvi dienas pradėjau patirti savo vyro gėrį ir jis pasakė man jis nenori skyrybų, bet nori praleisti likusį gyvenimą su manimi. Jei susiduriate su bet kokia situacija, kurios jums nepatinka santuokoje ar santykiuose, susisiekite su dr. Ajayi savo „Viber“ arba „Whatsapp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Burtininko skambutis dr. Ajayi padėjo man susigrąžinti vyrą po 2 metų išsiskyrimo dėl nesusipratimo, ir aš kelis kartus maldavau jo grįžti namo, kad būtų su manimi ir mūsų trim vaikais, tačiau atsisako apsistoti pas kitą moterį, kuri, manau, manipuliuoja juo. Ieškodamas pagalbos internete pamačiau liudijimą apie burtininką dr. Ajayi, kuris paaiškino, kaip jis padėjo jai išvesti brolį iš kalėjimo atlikęs jai malonės užkeikimą, labai noriu, kad mano vyras grįžtų namo, todėl rašau rašybos ratukas „WhatsApp“: +2347084887094 ir pasakiau, ką reikia daryti, aš vykdžiau visus nurodymus ir šiandien taip pat turiu pasidalinti savo liudijimu, nes mano vyras grįžo namo praėjus trims dienoms po to, kai daktaras Ajayi atliko burtą, kad jis grįžtų namo, mes dabar gyvename laimingai. Aš turėjau abejonių, bet dabar jau nebeabejoju, nes visi burtų ratukai man pasakė, kas nutiko, kai jis man paaiškino, taigi, jei jums reikia burtų ratuko pagalbos dėl bet kokios rūšies gyvenimo problemų, susisiekite su dr. Ajayi paštas: drajayi1990@gmail.com arba „WhatsApp“: +2347084887094.

  Komentaras

  Niekada netikiu juodąja magija ar burtų liejėjais, tačiau burtai, vadinami dr. Ajayi, mano nuomonę keičia, jis yra puikus žmogus, kurį gausiai palaimino savo protėviai, galėdami išspręsti santykių problemas. Aš jį pažįstu per draugą, kuris padėjo užsitikrinti didžiulę sutartį, aš turėjau problemų savo santuokoje, nes mano 15 metų vyras sako, kad jis nori skyrybų, nes po to, kai mes kartu išgyvenome, tai sulaužė mano širdį, aš stengiuosi suprasti ką aš padariau neteisingai, bet nieko negalėjau pagalvoti, pasakiau burtų ištraukėjui savo situaciją, o jis man leido suprasti, kad mano vyras nėra jis pats, jis man pasakė, ką man daryti, ir aš vykdžiau instrukcijas, per tris dienas po burto, vyras suprato savo protą ir atšaukė skyrybas, nuo tada mes laimingai gyvename kartu be jokių problemų, jei jūsų santykiuose kyla problemų, susisiekite su dr. Ajayi ir ieškokite ilgalaikio sprendimo el. paštu: drajayi1990@gmail.com arba Whatsapp / Viber numeris: +2347084887094

  Komentaras

  Do you need an urgent blank ATM CARD to solve your financial needs and i just want to tell the world my experience with everyone. i discovered a hacking guy called Mike. he is really good at what he is doing, i inquired about the BLANK ATM CARD. if it works or even Exist, then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. three days later i received my card and tried it with the closest ATM machine close to me, to my greatest surprise it worked like magic. i was able to withdraw up to $4000. This was unbelievable and the happiest day of my life. there is no ATM MACHINES this BLANK ATM CARD CANNOT penetrate into it because it have been programmed with various tools and software. i just felt this might help those of us in need of financial stability. The card have really change my life. if you want to contact them, HERE is the email: blankatm156@gmail.com

  Komentaras

  Aš tik noriu, kad visas pasaulis žinotų apie šį burtų tatuiruotę, su kuria susipažinau prieš kurį laiką, negaliu pasakyti visko, ką jis padarė dėl manęs. mano vyras paliko mane prieš 3 metus su vaikais naršydamas internete, kai internete sutikau šio nuostabaus vyro parodymus, nusprendžiau išbandyti ir mano vyras grįžta dabar ir mes vėl esame laimingi, negaliu pateikti visko, kas man padėjo raštu, viskas, ką galiu pasakyti, labai ačiū, esu labai laiminga ir jis mane patikino, kad daro daug magijos, įskaitant

  Meilės burtai
  Galios burtai
  Sėkmės burtas
  Nėštumo likimas
  Santuokos burtai
  burtai dėl gerai apmokamo darbo
  Apsaugos burtai
  burtažodis laimėti teismo bylą
  sėkmės rašybos ir kt.

  jei jums reikia rašytojo pagalbos dr. Ajayi, susisiekite su juo šiuo el. pašto adresu (drajayi1990@gmail.com) arba pridėkite jį whatsapp +2347084887094 ir aptarkite su juo savo problemą. Jis yra geras žmogus ir aš visada jam būsiu dėkingas.

  Komentaras

  Aš buvau ant šešerių metų žmonos praradimo slenksčio, nes ji pasakė, kad ji daugiau nesidomi mūsų santuoka, kuri užaugina gražią dukrą, nes sunkvežimio vairuotoja aš visada einu keliu, bet aš tikrai myliu savo žmoną ir rūpinuosi ja. paklausiau jos ir mano dukters, kokia yra problema, tačiau ji nepateikė jokio pagrįsto paaiškinimo, sakydama, kad jai nuobodu dėl mūsų sąjungos, man tai buvo keista, nes mano žmona buvo mylinti moteris, staiga viskas tiesiog pasikeičia. ir jos požiūris į mane nebuvo geras, žinojau, kad kažkur negerai, todėl paaiškinau dalykus savo geram draugui Diegui, kuris supažindino mane su rašybos rašančiojo vardu dr. Ajayi, paaiškinau savo situaciją rašytojui, jis privertė mane suprask, kad buvęs meilužis manipuliuoja mano žmona, kad paliktų mane, bet liepė nesijaudinti. Jis padarė man prabilimą, o mano žmona grįžo prie savo įprastos savijautos ir laukiuosi iš jos savo antrojo kūdikio, esu tikrai dėkinga už tai, ką dr. Ajayi padėjėjas padarė už mane, todėl dalinuosi savo liudijimais, jei jūs susiduriate su bet kokia gyvenimo problema ir jums reikia sprendimo susisiekti su gydytoju Ajayi šiandien pagalbos.

  „Viber“ / „Whatsapp“ numeris: +2347084887094
  Paštas: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Mano buvęs draugas paliko mane prieš 7 savaites, aš bandžiau beveik viską atkurti savo santykius ir buvau nusivylęs. Nė vienas neveikė, po savaitės pamačiau gydytojo Ilekhojie svetainę ir po pagalbos kreipimosi į gydytoją Ilelhojie viskas automatiškai pasikeitė, mano liūdesys tapo džiaugsmu, šypsena buvo mano veide, viskas įvyko labai greitai ir rezultatas buvo efektyvus. Dr Ilekhojie yra TIK rašybos žinovas, su kuriuo man sekėsi, mano draugas man paskambino ir pasakė, kad nori, kad mes sugrįžtume, taip pat norime su manimi susituokti. jis grįžo pas mane maldaudamas priimti jį atgal, ir tai atsitiko Dėl dr. Ilekhojie pagalbos aš esu tokia laiminga, kad turiu savo vaikiną. Kreipkitės į dr. Ilekhojie dabar, kad galėtumėte skubiai ir greitai įsimylėti meilės romaną, kad sugrąžintumėte jūsų santykius. Štai jo kontaktinis telefonas skambinti / WhatsApp: 2348147400259 El. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  SVEIKI ATVYK TO DR DR AJAYI SPELL NAMUOSE, KURIUOS NUO JOS DIDELIAI ANKESTORIAI.

  Greitas emocinis grįžimas tarp lesbiečių ir gėjų bei sterilių moterų, kad būtų galima nedelsiant sugrąžinti meilę. Susisiekite su „Viber“ arba „Whatsapp“ numeriu: +2347084887094 arba el. Paštu: drajayi1990@gmail.com
  Ar turite santuokos problemų?
  Ar turite problemų dėl teisingumo?
  Ar turite problemų su savo viršininku?
  Ar norėtumėte gauti vairuotojo pažymėjimą?
  Ar jaučiate grėsmę aplinkiniams?
  Ar švaistote pinigus to nesuvokdami?
  Ar turite problemų pastoti?
  Ar turite klausimų apie persileidimus?
  Ar norite sužinoti savo ateitį?
  Jūs netenkinate savo sutuoktinio?
  Ar jūsų viršininkas atsiuntė jums darbą?
  Tavo vaikinas ką tik paliko tave?
  Ar nesijaučiate kaip kiti?
  Ar jūs ieškote gero darbo? ..
  Susisiekite su „Viber“ arba „Whatsapp“ numeriu: +2347084887094
  El. Paštas: drajayi1990@gmail.com visiems jūsų poreikiams.
  * PRIEINAMA 24/7 dienos.
  * Rezultatai garantuojami 100%.

  Komentaras

  Sėdėjau ant savo balkono galvodama, kaip mano santuoka ašarojančiomis akimis pasisuko iš geresnės į blogąją pusę, mano santuoka žlugo tiesiai prieš akis ir visos mano pastangos susitarti su vyru neveikė. Aš sužinojau, kad mano vyras mato vieną iš jo buvusių merginų, todėl kalbėjau su juo apie tai, ir žodžiai, kurie pasirodė jam iš burnos, sukrėtė mano širdį, nes jis sakė norintis skyrybų, ši kova tęsėsi keletą mėnesių, kol buvo lemtingą dieną. Aš ėjau per santykių svetainę, kai pamačiau ponios liudijimą. Ji aprašė, kaip galingas dvasinio rašybos žinovas dr. Ajayi padėjo jai sugrąžinti taiką į namus, liepdamas jai, aš nukopijavau jo numerį ir susisiekiau su juo. Iškart jis man uždavė keletą klausimų apie save ir aš aprašau savo situaciją jam, praėjus savaitei po burtų, mano vyras grįžo namo ir paprašė atleidimo, sakydamas, kad nežinojo, kas jį užklupo, ir pažada niekada niekada nesikreipti į savo buvusią merginą. vėl. Nuo tos dienos aš vėl taikau savo namuose ir dėkoju dr. Ajayi puikiajam rašytojui, nes jis yra jo žodžių žmogus. Jei susiduriate su kokia nors gyvenimo ar sveikatos problema, susisiekite su Dr. Ajayi el. paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber / Whatsapp“ numeriu: +2347084887094

  Komentaras

  Mano vardas Donnie ir aš esu 48 metų, turėdamas tris vaikus, mano santuoka beveik žlugo, kai sutikau gydytoją Ajayi, jį man pristatė draugas, kuris padėjo laimėti rimtą teismo bylą, kuri padarė ją labai turtingą, aš tikrai myli savo vyrą ir nenori, kad mes skyrybų, tačiau jis labai stengėsi dėl skyrybų, ir man tai buvo keista, nes jis yra mielas ir rūpestingas vyras man ir vaikams, bet staiga jis atsisuko prieš mus ir daugiau rūpi, aš jo maldavau kelis kartus, bet jis atsisako pakeisti savo širdį, žinojau, kad kažkur negerai, todėl sekiau savo draugo patarimus ir susisiekiau su rašytoju dr. Ajayi, paaiškinau jam savo situaciją ir jis papasakojo, kur yra problema. atvykęs iš pasikonsultavęs, aš parūpinau jam reikalingų daiktų, reikalingų rašybai, ir per tris dienas po to, kai buvo atliktas rašymas, mano vyras suprato, kad yra tinkamas jausmas ir nutraukia skyrybas, ir mes dabar gyvename laimingai. Aš rekomenduoju dr. Ajayi jums ir už tokią gyvenimo problemą, su kuria susiduriate. susisiekite el. paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber / WhatsApp“: +2347084887094

  Komentaras

  Sveikinu visus,
  Ar turite sunkumų savo gyvenime?
  Dabarties metu rašytojas Ajayi siūlo jums reikalingus sprendimus dėl savo metodų, įgytų per metus.
  Pirmą kartą su juo susisiekiau per „WhatsApp“, po jo telefono prisijungimo internete. Jis man uždavė keletą klausimų apie save, į kuriuos atsakiau, po kelių minučių jis man parašė ir papasakojo, kaip man išspręsti mano problemas, nes jam suteikta įžvalgos dovana. jo protėvių, nes jis yra iš rašybos liejimo linijos.
  Puikus rašytojas dr. Ajayi, kuris bendrauja su dvasios sritimi, dirba iš nuotraukų, maldų ir daugelio gaminių.
  Rašytojas dr. Ajayi teikia jums kasdienį stebėjimą ir galite paskambinti dr. Ajayi bet kuriuo paros metu.
  Jei turite problemų, išsiaiškinkite, kas davė gydytojui Ajayi sėkmę per tiek metų. Rezultatai stebina ir jis naudojasi tik grynosiomis ir naudingosiomis galiomis, kurios duoda gerų ir geresnių efektų, todėl jums nėra ko bijoti. Jam gerai sekasi dirbti šį rašybos būdą

  • Mylimojo grįžimas
  • Didelės meilės ieškojimas
  • Vėl užkariauti savo buvusią ar prarastą meilę
  • Žolelių medicina ir burtai nuo bet kokių ligų
  • Rašymas norint išvengti teismo nuosprendžio
  • Loterijos laimingas skaičius
  • Jūsų profesinė sėkmė
  • Jūsų verslo klestėjimas
  • Atšaukite blogus burtus prieš jus ar jūsų artimuosius
  • ir kiti

  Kaip matote, dr. Ajayi yra šviesa, kurios jums reikia norint pagerinti savo kasdienį gyvenimą ir suteikti ramybę bei apsaugą jūsų namuose.

  „Viber“ / „whatsApp“: +2347084887094
  Paštas: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Sveiki draugai, tikiuosi, kad esate geros sveikatos ir linkiu jums laimės gyvenime, nes be to gyvenimas bus apgailėtinas. Noriu pasinaudoti šia proga ir padėkoti dr. Ajayi už taikos atkūrimą mano santuokos namuose. Dr. Ajayi yra rašybos rašytojas, talentingas savo didžiųjų protėvių. Mano vyras buvo žiaurus prieš mane ir mūsų vaikus jau maždaug metus, sąžiningai kalbant, tada su juo jautėsi pragaras. Aš tikrai nežinau, ką mes padarėme, kad su tavimi elgtųsi taip, kaip jis elgiasi su mumis. Akimirksniu mano vyras kreipiasi į nepažįstamą savo šeimą ir nustoja būti kažkada mylinčiu ir rūpestingu vyru, kurį jis naudoja, kad visa tai būtų pradėta. Kai jis nuvažiavo į Ispaniją ir nuo to laiko daugiau nei tuziną kartų per metus viešėjo Ispanijoje ir ten, aš klausiu jo, kokia buvo problema, tačiau negavau iš jo teigiamo atsakymo, viskas man buvo tikrai sunku, todėl išėjau ieškoti Pagalba ir patarimai, ką reikia padaryti, norint išgelbėti mano stulbinančią santuoką, o man, laimei, aš perėjau internete naujienas ir pamačiau vienos ponios liudijimą, kaip dr. Ajayi padėjo jai su santuoka, pasinaudodama šia protėvių jam suteikta rašybos galia. , Skeptiškai žiūrėjau į tai, tačiau nusprendžiau pamėginti, susisiekiau su juo ir pateikiau jam tam tikros informacijos apie save ir vyrą. Tuo metu mano vyras buvo Italijoje per savo daugybę atsitiktinių kelionių. Dr Ažajus man liepė nušluostyti ašaras, kad netrukus viskas grįš į normalią būseną ir aš turėsiu priežasčių vėl liūdėti dėl vyro, man liepė atlikti keletą tam tikrų dalykų namuose. Aš padariau, kaip liepta, savo Didžiausia staigmena maždaug po dviejų dienų ir vyras grįžo iš Italijos, tačiau šį kartą pastebėjo gerus pokyčius jame. Jis atsiklaupė ir maldavo atleidimo sakydamas, kad nežino, kas jį užklupo ir kodėl jis žiauriai elgėsi su manimi ir vaikais. Aš buvau labai laiminga galėdama susigrąžinti savo vyrą ir nuo to laiko mes gyvenome laimingą gyvenimą, užpildytą meile. Viskas dėka Puikus rašytojas dr. Ajayi, jei turite problemų dėl savo santuokos ar santykių ir norite, kad jūsų skyrybų žmona ar vyras atgal neleistų drovumui sulaikyti jus, susisiekite su dr. Ajayi dėl jo „Viber“ / „WhatsApp“: +2347084887094 ARBA el. paštu: drajayi1990@gmail.com

  Komentaras

  Sveiki visi, tai yra pats nuostabiausias dalykas, kurį aš kada nors žinojau ir turiu pasidalyti šiuo puikiu liudijimu. Aš tik noriu padėkoti DR SUNNY už tai, kad skyrėte laiko minčiai, kuri sugrąžina mano buvusį meilužį, kuris po šešių mėnesių sužadėtuvių staiga prarado susidomėjimą manimi, tačiau šiandien esame vedę ir laimingesni nei niekada. Aš buvau apstulbęs ir sukrėstas, kai jis padarė darbą už mane, ir per 48 valandas Jamesas grįžo namo ir pradėjo maldauti atleidimo bei manęs, kad vėl jį priimčiau. Man tikrai trūksta žodžių ir nežinau, kiek perduok mano dėkingumą tau, DR SUNNY, tu esi Dievas, pasiųstas atstatyti nutrūkusius santykius. Jis labai myli padėti žmonėms įgyvendinti savo norus, surasti tikrąją meilę, sugrąžinti buvusius meilužius, nutraukti bjaurius santykius, rasti sėkmę, pritraukti laimę, susirasti sielos drauges ir dar daugiau. Susisiekite su juo šiandien ir leiskite jam parodyti jums jo meilės rašybos sistemos stebuklus. Tai suteikia geriausius rezultatus liejant tikrus burtus. Siųskite el. Laišką: drsunnydsolution1@gmail.com Taip pat galite jį pažiūrėti „Whatsapp“ telefonu +2349030731985.

  Komentaras

  Kai galų gale radau liudijimų apie šį rašytoją dr. AJAYI, kaip daug kam padėjo susigrąžinti savo meilužius ir sugriautus namus, susisiekiau su juo per savo „WhatsApp“ numerį: +2347084887094, nes mano vaikinas, kurį aš labai myliu iš visos širdies ir jis myli. aš taip pat, bet staiga jis pasikeitė ir atsisuko į mane ir nekentė manęs su aistra be jokios priežasties, kad paliko namus ir vėliau išgirdau, kad jis gyvena su kita moterimi. Šis elgesys buvo labai keistas, tarsi juo būtų manipuliuojama, jis užblokavo mane nuo visas jo kontaktas socialinėje žiniasklaidoje ir aš negalėjau su juo bendrauti. Aš norėjau susigrąžinti savo vaikiną. Gyvenimas be mano vaikino man buvo tikra netvarka, nes aš jį labai myliu ir žinau, kad jis mane myli ir aš, ieškau pagalbos iš jo artimų draugų ir šeimos narių, bet man nesiseka sugrįžti. Norėjau dramatiškų pokyčių ir maniau, kad magija gali būti sprendimas. Aptaręs rezoliuciją su DR AJAYI, jis man suteikė vilties, kad jis atkurs mano santykius atgal, nes jis jau mane užmezgė. Jaučiausi įsitikinęs, kad jis iš tikrųjų privers mano vaikiną grįžti namo, ir jis padarė! Fantastiška, ką šis puikus rašybos rašytojas padarė man, jo pagalba yra neįkainojama! Nežinau, ką būčiau padaręs be DR AJAYI. DR AJAYI atlieka savo darbą taip gerai, kad yra organizuotas ir labai funkcionuojantis, manau, kad jis yra geriausias rašybos ratukas, į kurį galiu pasikliauti, kai kalbama apie bet kokius burtus. Esu labai dėkingas, kad jo burtai suveikė, jei jums reikia pagalbos, susisiekite jam el. paštu: [drajayi1990@gmail.com] arba „WhatsApp“: +2347084887094. Užtikrinu, kad viskas pasikeis už jus.

  Komentaras

  Aš džiaugiuosi šiandien galėdamas pasidalyti savo liudijimu su pasauliu. Niekada neįsivaizduoju savęs tai darantis, tačiau esu kupinas džiaugsmo ir noriu, kad kiti turėtų savo pagalbą. Kaip biuro sekretorė pagal profesiją turiu du vaikus su vyru. Mano vyras paliko mane ir mūsų vaikus be jokio paaiškinimo. Jis tiesiog paliko namą, ir aš girdėjau, kad jis mato kitą moterį. Aš visomis išgalėmis bandžiau jį grąžinti namo, tačiau jis elgėsi keistai manęs atžvilgiu ir netgi apleido vaikus. Aš buvau nusivylęs ir nusiaubęs, ieškojau pagalbos iš įvairių pusių, kol pamačiau įrašą apie dr. Ajayi, rašybos žinovą. Kreipiausi į rašytoją, kuris man pasakė, ką daryti. Jis patikino mane, kad jis ištars rašybą ir viskas bus gerai per tris dienas, tačiau buvau skeptiškas ir išsakiau keletą minčių, kol galiausiai vėl susisiekiau su juo, mes kartu ėjome į procesą ir nustebau, kad rašyba suveikė, o mano vyras grįžo namo ir atsiklaupė, kad maldautų atleidimo, bet pirmasis buvo jo netikėtas skambutis, nes mes nesikalbėjome apie 6 mėnesius. Dr. Ajayi yra iš tikrųjų jo žodžių žmogus, jei turite santykių ar dėl kokių nors gyvenimo aspektų susisiekite su rašytoju dr. Ajayi dėl ilgalaikio sprendimo.

  Paštas: drajayi1990@gmail.com
  „WhatsApp“ numeris: +2347084887094

  Komentaras

  Oho sezoniniai sveikinimai visiems mano draugams. Kas skaito šį liudijimą, šiandien turėtų švęsti kartu su manimi ir mano šeima, nes kai kuriems žmonėms viskas prasidėjo kaip pokštas, o kiti sakė, kad tai neįmanoma. Mano vardas Denis Juralevič, aš esu iš Marijampolės, Vilniaus Apskritis, Lietuva, bet aš su žmona persikeliu į Čikagą JAV. Aš laimingai vedęs su dviem vaikais ir gražia žmona. Kažkas baisaus nutiko mano šeimai, aš praradau darbą ir žmona paliko namus, nes negalėjau pasirūpinti savimi ir savo šeimos poreikiais. jos ir mano vaikų tuo konkrečiu momentu. Aš sugebėjau devynerius metus, nė viena žmona nepalaikė manęs, kad gerai pasirūpintų vaikais. bandau išsiųsti testų žinutes savo žmonai, tačiau ji trukdo man bendrauti su ja. bandau kalbėtis su savo draugu ir jos šeimos nariais, tačiau vis tiek žinau, kad vienas gali man padėti, ir aš pateikiau prašymą vėliau tiek daug įmonių, bet vis tiek jie to nepadarė. paskambink man, kol ateis ištikima diena, kurios niekada nepamiršiu gyvenime. Kai sutikau seną savo draugą, kuriam paaiškinau visus savo sunkumus, ir jis papasakojo apie puikų vyrą, kuris padeda jam gerai padirbėti „coca cola“ kompanija ir jis man pasakė, kad jo burtininkas, bet aš esu asmuo, kuris niekada netiki buhalteriu, bet aš nusprendžiau pabandyti jį, o „Drigbinovia“ man įsakė ir parodė, ką man padaryti per šias septynias pietų dienas. vykdykite visas instrukcijas ir darykite tai, ko jis manęs paprašė, kad gerai padaryčiau.Drigbinovia įsitikinkite, kad viskas klostėsi gerai, o mano žmona vėl pamatys mane po Drigbonovijos nuostabaus darbo. Žmona paskambino man nežinomu numeriu ir atsiprašė. Ji man pasakė, kad man labai trūksta manęs, o mūsų vaikai ir mano žmona grįžta namo. Šiandien esu „Paragon“ kompanijos JAV vadovas. Patariu, jei kiltų problemų, nusiųskite pranešimą šiuo el. Paštu doctorigbinovia93@gmail.com, taip pat galite parašyti jam per „WhatsApp“ / „Viber“ telefonu +2348144480786 ir gausite geriausią rezultatą. Priimk dalykus kaip savaime suprantamą dalyką ir jis bus paimtas iš tavęs. Linkiu tau geriausio........

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.