Nr. 113 (13783)

2022-10-06

„Alytaus naujienų“ numeryje 113 (13783) skaitykite:

 • Mo­ky­to­ja Da­ri­na kas­die­ny­bės pras­mę at­ra­do bur­da­ma tau­tie­čius ir pa­dė­da­ma jų vai­kams įgy­ti ži­nių, ku­rių rei­kės tai­kio­je ryt­die­no­je
 • Gė­lių kios­kas Aly­taus cen­tre: ga­li­mas sa­va­va­liš­kas že­mės už­ėmi­mas, ar pa­vyks jį pa­ša­lin­ti?
 • Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui Al­gir­das Rei­pas va­do­vau­s lai­ki­nai
 • Tarp­tau­ti­nės mo­ky­to­jų die­nos pro­ga – pi­ni­gi­nės pre­mi­jos ir sim­bo­li­nės plunks­nos
 • Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­svei­ki­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus, po­li­ci­ja dė­ko­jo se­niū­nams
 • Nuo pir­ma­die­nio Aly­tu­je skel­bia­ma šil­dy­mo se­zo­no pra­džia, pir­miau­sia jis bus įjung­tas dar­že­liuo­se, vė­liau – mo­kyk­lo­se
 • Ge­di­mi­nas Kra­saus­kas: „Po­li­ti­ko­je nor­ma­lu ir klys­ti, ir pa­klaus­ti, kai ne­ži­nai at­sa­ky­mo”
 • Mo­ky­to­jos Ri­mos Bart­kie­nės pe­da­go­gi­nė veik­la – gar­bė Aly­taus Jot­vin­gių gim­na­zi­jai
 • Jau­nie­ji Mer­ki­nės ver­sli­nin­kai Kro­a­ti­jo­je
 • Ap­ta­rė nar­ko­ti­kų, al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko var­to­ji­mo pre­ven­ci­jos veiks­mų 2022–2023 me­tų pla­no įgy­ven­di­ni­mą
 • Alytaus švietimo įstaigas, mokyklas ir darželius, lanko 172 ukrainiečių vaikai ir jaunuoliai
 • Ar gali Lietuva būti dar gražesnė?
 • „Didžiausias malonumas pabūti gamtoje, stebėti Dievo kūrybą, tai didžiulis atsipalaidavimas“
 • „Rudeninių lapų šnarėjimas ar sniego girgždesys – man pati gražiausia muzika“
 • Mokytojui Augustinui patinka surinkinėti Rubiko kubus
 • Kelionė į Varšuvą su šeštokais. O kada, jei ne dabar?
 • Alytaus rajono pedagogai – šiuolaikiški, siekiantys ugdyti drąsias ir įvairiapuses asmenybes
 • Pristatomoje knygoje – nepaprasta Karolio gyvenimo istorija
Mies­to so­das – mėgs­ta­mas įvai­raus am­žiaus žmo­nių. Čia daž­nai su­tik­si sen­jo­rų, ku­riuos ly­di ar­ti­mie­ji, vi­sa­da ra­si ma­mų ir tė­čių su ma­žy­liais, jau­ni­mo. Daž­nas ap­žiū­rė­jęs...
Rug­sė­jo 23-iąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­reng­ta­me ver­slo fo­ru­me ne kar­tą ak­cen­tuo­tas da­bar­ti­nis ener­ge­ti­kos kai­nų šo­kas, pa­lie­čian­tis vi­sus...
Sa­ko­ma, kad vi­sa­da ge­riau mė­gin­ti, nei gai­lė­tis taip ir ne­iš­drį­sus to pa­da­ry­ti. Kam­pa­ni­jos „At­rask ga­li­my­bes“ or­ga­ni­za­to­riai, Ne­įga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tas prie...
Rug­sė­jo 27-ąją Sei­mas pri­ta­rė Pi­ni­gi­nės so­cia­li­nės pa­ra­mos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams įsta­ty­mo pa­kei­ti­mui, ku­riuo nu­sta­ty­ta, jog dar­bin­go am­žiaus as­me­nims,...
Rug­sė­jo 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je dirbs ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius. Tad ši frak­ci­ja...
Ne vie­na­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kai ku­rie ta­ry­bos na­riai aiš­ki­no ne­su­pran­tan­tys, ko­kiu bū­du yra su­for­muo­ta Spor­to ta­ry­ba, net šmaikš­ta­vo –...
Jau ke­li mė­ne­siai aly­tiš­kiai ir ki­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jai elek­tro­ni­niu pa­štu gau­na ne­va Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro Re­na­to Po­žė­los pa­si­ra­šy­tus laiš­kus,...
Rug­sė­jo 30-ąją įvy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tas Šal­ti­nių pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus kon­kur­sas. Jį lai­mė­jo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...
„Mokytojas, kuris, užuot vertęs, išlaisvina, kuris ne tempia, bet kelia, ne spaudžia, bet formuoja, ne liepia, bet moko, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvens daugybę įkvepiančių...
„Mokytojas, kuris, užuot vertęs, išlaisvina, kuris ne tempia, bet kelia, ne spaudžia, bet formuoja, ne liepia, bet moko, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvens daugybę įkvepiančių...
„Mokytojas, kuris, užuot vertęs, išlaisvina, kuris ne tempia, bet kelia, ne spaudžia, bet formuoja, ne liepia, bet moko, ne reikalauja, bet klausia, kartu su vaiku išgyvens daugybę įkvepiančių...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.