So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je dar pa­gau­sė­jo (18)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Socialdemokratų frakcija Alytaus miesto savivaldybės taryboje (iš kairės) – Skaistė Ulčickaitė, Valius Micevičius, Laima Vincė Kirkliauskienė, Nerijus Cesiulis, Jurgita Šukevičienė, Edmundas Čečėta ir Henrikas Šivokas.
Socialdemokratų frakcija Alytaus miesto savivaldybės taryboje (iš kairės) – Skaistė Ulčickaitė, Valius Micevičius, Laima Vincė Kirkliauskienė, Nerijus Cesiulis, Jurgita Šukevičienė, Edmundas Čečėta ir Henrikas Šivokas.
Rug­sė­jo 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je dirbs ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius. Tad ši frak­ci­ja jau tu­ri sep­ty­nis na­rius ir kaip iki šiol bus gau­siau­sia mies­to ta­ry­bo­je.

„Tik­rai il­gai gal­vo­jau apie dar­bą nau­jo­je frak­ci­jo­je“

Va­lius Mi­ce­vi­čius į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą bu­vo iš­rink­tas pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Ta­čiau iš taip be­si­va­di­nan­čios aso­cia­ci­jos jis ir pa­gal mi­nė­to vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to są­ra­šą iš­rink­ti ta­ry­bos na­riai Ge­di­mi­nas Dauk­šys, Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius pa­si­trau­kė dėl ki­lu­sių ne­su­ta­ri­mų.

Maž­daug prieš dve­jus me­tus jie vi­si trys mies­to ta­ry­bo­je įkū­rė nau­ją frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“.

Bir­že­lio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pra­neš­ta, kad šią frak­ci­ją pa­lie­ka V.Mi­ce­vi­čius.

Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­sta­ty­tą frak­ci­jų for­ma­vi­mo tvar­ką frak­ci­ją tu­ri su­da­ry­ti ma­žiau­siai trys na­riai. Tad iš „Spren­di­mų ir at­sa­ko­my­bės“ pa­si­trau­kus V.Mi­ce­vi­čiui, to­kia frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je nu­sto­jo gy­vuo­ti.

Tre­čia ka­den­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je dir­ban­tis šis ta­ry­bos na­rys tuo­met sa­kė, kad tai bu­vo jo as­me­ni­nis ap­si­spren­di­mas pa­lik­ti frak­ci­ją „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ ir kol kas ne­gal­vo­jan­tis jung­tis prie ki­tų ta­ry­bo­je vei­kian­čių frak­ci­jų.

Rug­sė­jo 29-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pra­neš­ta, kad nuo šiol V.Mi­ce­vi­čius dirbs ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je esan­čio­je So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je.

„Tik­rai il­gai gal­vo­jau apie dar­bą nau­jo­je frak­ci­jo­je. Esu da­vęs pa­ža­dus rin­kė­jams ini­ci­juo­ti sa­vi­val­dy­bės spren­di­mus dėl mies­to biu­dže­to di­di­na­mo da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo au­to­mo­bi­lių aikš­te­lėms prie dau­gia­bu­čių as­fal­tuo­ti, tvar­ky­ti mies­to in­fra­struk­tū­ri­nius ob­jek­tus. Šiuos pa­ža­dus, sa­vi­val­dy­bei pa­de­dant, pa­vyks­ta te­sė­ti. Kad ir to­liau ga­lė­čiau vyk­dy­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus aly­tiš­kiams, nu­spren­džiau dirb­ti ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos frak­ci­jo­je“, – tei­gė V.Mi­ce­vi­čius.

Jis tvir­ti­no šian­dien ne­gal­vo­jan­tis sto­ti į So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ją.

 

Frak­ci­ja ėmė gau­sė­ti ko­vo pa­bai­go­je

Iki ko­vo pa­bai­gos So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je tu­rė­jo pen­kis na­rius. Jo­je bu­vo mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Ed­mun­das Če­čė­ta, Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė ir Hen­ri­kas Ši­vo­kas.

Ko­vo pa­bai­go­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je in­for­muo­ta, kad šio­je frak­ci­jo­je dirbs Skais­tė Ul­čic­kai­tė.

Ji yra pir­mą­kart iš­rink­ta į da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą. Į pas­ta­rą­ją pre­ten­da­vo pa­gal Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų są­ra­šą. Be­veik nuo ka­den­ci­jos pra­džios iki per­nykš­čio ru­dens va­do­va­vo mi­nė­tos są­jun­gos frak­ci­jai ta­ry­bo­je.

Per­nykš­tį ru­de­nį, ne­su­ta­pus jos ir frak­ci­jos na­rių nuo­mo­nėms dėl dar­bo ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, S.Ul­čic­kai­tė bu­vo pa­ša­lin­ta iš Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos.

Ne­li­kus įsta­ty­miš­kai nu­ma­ty­tam mi­ni­ma­liam tri­jų na­rių skai­čiui frak­ci­jo­je, mies­to ta­ry­bo­je Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos ne­be­li­ko. Ne­tru­kus S.Ul­čic­kai­tė pa­li­ko ir šią są­jun­gą.

Apie ap­si­spren­di­mą dirb­ti So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jo­je S.Ul­čic­kai­tė yra sa­kiu­si, jog tai lė­mė su­ta­pu­sios nuo­mo­nės dau­ge­liu klau­si­mų.

Kaip da­bar tvir­ti­no ši ta­ry­bos na­rė, ji yra ne­par­ti­nė.

So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja su še­šiais na­riais ko­vo pa­bai­go­je ta­po gau­siau­sia mies­to ta­ry­bo­je, da­bar, jo­je ėmus dirb­ti V.Mi­ce­vi­čiui, dar pa­gau­sė­jo. Frak­ci­jai va­do­vau­ja me­ro pa­va­duo­to­ja J.Šu­ke­vi­čie­nė.

Be So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos, mies­to ta­ry­bo­je šiuo me­tu vei­kia dar trys frak­ci­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų, „Už Aly­tų“, „Aly­taus pi­lie­čių“ ir Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė. Pen­ki ta­ry­bos na­riai dir­ba kaip ne­pri­klau­san­tys frak­ci­joms ar gru­pėms.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Tarybos nariai davę priesaikas laikytis įstatymų, atitikt politikos garbės Elgesio kodekso aukštus reikalavimus, aiškint žmonėms kur neaišku. Konst. 22 str.- teismas ir įstatymas saugos asmens ir šeimos garbę. Tai ar po tarybos nario leksikono teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 triadom - kas ubagui davė teisę klaust ir aiškint, klykė kad trisėja dėtų dideles baudas.., ar nereikėtų dėl tokio elgesio atsiprašyt alytiškio ir kitų eilinių žmonių, kad taip sau tarybos narys leidžia? Ar tegyvuoja įteisinta baudžiava net trismo salėse? Ar Alytaus politinis ir teisėsaugos elitas jau praradę žmoniškumus tai toleruodami ir iki galo nekonkretindami alytiškiams nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 kur ir tos pačios triados?

  Komentaras

  Konstitucijos 33 str.-piliečiams laiduojama teisė kritikuot valdžios, pareigūnų veiksmus. Draudžiama persekiot už kritiką. Kodėl to nežino tarybos narys S.Leonavičius, kaip tarybos narys davęs priesaiką laikytis įstatymų, aiškint žmonėms kur domisi? O ne kaip politikui neėtinkančius klausimus slopint po privačiais ieškiniais. Kaip Alytaus trismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 pats kaip tarybos narys save prilyginęs tik privačiam asmeniui, dar už ieškinio paruošimą primokėjęs advokatei net 1300 eurų? Kaip ir nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 teisėsauga nekonkretina, kas rašinėjo žeidžiančius komentarus? Kur turinys sutampa kur politikas pats teisme nuo tokio turinio alpinėjo prieš alytiškį. Apie politikų elgseną žmonės turi viską žinot. O štai jei pasitraukia į eilinio poziciją, tada net neįdomu ką daro. Tad einant į politiką reikia galvot, ar išlaikys politikam keliamus aukštus reikalavimus? O ne burnot prieš neįtinkančius.

  Komentaras

  Įdomiausia, kad Alytuj bijo reikliai vertinti nuteisto už žmonių šmeižtą piliečio Albino tolesnį tyčiojimąsi bei šmeižimą komentaruose. Šis žmogelis jau gal 5 metai terorizuoja visus skaitytojus savo neadekvačiais kliedesiais apie gerb. tarybos narį

  Komentaras

  Įdomiausia, kad Alytuj bijo reikliai vertint tarybos nario S.Leonavičiaus elgesio ypatumus anoj kadencijoj ir šioj. Kur nesiderina su politikams keliamais reikalavimais. Kaip ir šioj kadencijoj dėl Jaunimo parko pirmiau skundinėt teisėsaugai, nei per tarybą pirmiau bandytis aiškintis. Vertinant, kad tai verslininkas ir verslo asociacijų lyderis tik tokius metodus demonstruoja- čia rimčiau nri nykuma per Alytų. Čia daugiau požymiai per šantažus per teisėsaugą įtakot, slopont neįtinkančius. Čia ksip požymiai atgijusių rafinuotų gaujinių metodų nesiskaitant net su žmoniškumo normom. Čia pavojinga miesto interesams.

  Komentaras

  Ypač išskirtinis atvejas, kaip dėl Jaunimo parko statinių net su padidžiavimu skundžia prokurorams. Nors kaip tarybos strateginio komiteto pirmininkas netikslumus turėjo pastebėt dar prieš pusmetį. Ir dėl to komitetas pagal kompetenciją laiku turėjo teikt siūlymus tarybai, kad netikslumų nelikt. O čia su pasigardžiavimu teisėsaugai skundinėja. Po ko per savivaldybę vengia rimtų projektų inicijuot, nes iš pavydo kad kiti sugeba, apskundinės trukdydami.

  Komentaras

  Situaciją dėl Alytaus teismo civ. btlos Nr.2-952-292/2017 gerai žino LR Prezidentas, LR Generalinė prokurorė kuri vis kąžką tikslina, nemažai teisėsaugis ir politikų. Kaip ir nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 subtilybes, tas pats ciniškumas tik po moters kompiuteriais pridengtas ir atsisakė duot parodymus. Būtent per šiuos epizodus Alytuj iki šiol užslopinta iniciatyvos dėl pramonės parko ir aerodromo potencialų rimto vystymo. Aerodromo - turėto orlaivio sasajų intrigų.. Tad su šiuo veikėju atsargiai... Ir tai kad tarybos narys V.M. dryso pasitraukt ir nepaklust - čia matyt įkyrėjo iki tiek tie metodai, kad? Nes apart blusinėjimų ką kolegos dao ir skundinėt, ar per užsakomus straipsnius ant viso miesto dergt- dar tokių iškrypimų valdyme nebuvo. Su tokiom žaviom kombinacijom.

  Komentaras

  Visi alytiškiai žino, kaip elgės tarybos naeys S.Leonavičius po privačiu ieškiniu slopindamas neįtinkantį alytiškį Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017. Kur tarybos narys gyrės, kad dėl alytiškių už atliekas kovoja. Tik alytiškis uždavė klausimą tarybos nariui, kur oficialūs siūlymai tarybai dėl to, prasidėjo triados turiniu- kas ubagui davė teisę klaust ir aiškint, klykė kad teisėja dėt dideles baudas neįtikusiui ponui. Vadinant alytiškį žmogysta, stovėdamas politikas pabala ir drimba ant kėdės. Ir jei ne tabletė, kur pirštu parodė advokatei iš kurios kišenės ištraukt, vardu ar savo kojom iš teismo salės būt išėjęs nuo savo intrigų. O teisėja net greitis nekvietė. -Tad malonu, kad tarybos narys pasitraukė iš tos gaujinio mentalitrto frakcijos ir nepabūgo gaujinių šantažų per teisėsaugą. Nes iš jų visko galima sulsukt. Keista ko taryba tokio taeybos nario S.L. viešai nepasmerkė išsidirbinėjant net teismo salėse. Kad kiti nedryatų kelt nepatogių klausimų dėl orlaivio- buvudio orlaivio sasajų, pramonės parko įpatumų. Alytiškiai apie savo rinktų politikų elgesio motyvus turi viską žinot, ką įstatymai ir leidžia. Nes tokiems metodams politikoj ne vieta.

  Komentaras

  Vienok alytiškiai turėtų pastebėt, kad tarybos lygį lieka nepastebėta didelę reikšmę miesto vystymui nepilnaveečiai miesto labui panaudojant galingus pramobės parko ir aerodromo potencialus. Aerodromo sasajų su turėto orlaivio pasekmės miesto intereso labui. Šių temų vengia ir žiniasklaida. Kad rimčiau paanalizuot dar turimo miesto potencialo efektyvumą miesto labui.

  Komentaras

  Už Valstiečius!!!
  Vakar mačiau, kad Valstiečiai pakilo reitinguose, lipa Svernui ant kulnų, šaunuoliai!
  Už socdemus nebalsuosiu, nes palaiko LGBT ir sijonų nešiojimą berniukams mokyklose, baisu kas darosi.

  Komentaras

  Kadangi politikai bijo, gal gali žiniasklaida užklaust tarybos nario S.Leonavičiaus, kuris ir verslo asociacijų lyderis, kodėl politikoj? Kaip Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 pats primokėjęs advokatei net 1300 eurų, būdamas tarybos nariu save prilygino tik privačiam asmeniui? Nors kaip tarybos narys davęs priesaiką laikytis įstatymo turėjo alytiškiams aiškint ir jam nepatogius klausimus dęl aerodromo- buvusio orlaivio sasajų? Kaip ir kodėl teisėja D.Kvedaravičienė jo nevertino kaip tarybos nario kuriam reikalavimai daug aukštesni nei paprastam, ir net teismo salėj ir ieškinį pats politkas save reklamavo politiku ir viešu asmeniu kaip verslo asociacijų lyderiu. Tad suprantama, kaip tada S.Leonavičius pasitraukia iš tarybos nario pozicijos ir neįtinkantį gainioja per privačius ieškinį. Kaip ir verslininkų rinkusį tokį lyderiu kaip vertina tokius savo lyderio akibrokštus taryboj? Ir kas būtų jei visi tarybos nariai taip elgtūs, neįtiko kaip politikui tema, ir per privatų ieškinį kaip politiko asmwns įžeidimą gainioja? Ar čia taip didina įtakas, kad kiti bijotų neįtikt? Iš anksto dėkui ir jei paviešins alytiškiams, bus didelė nausa miesto labui ir intrigoms pabaigt.

  Komentaras

  Politikai rie- kur sugeba telkt kūrimui. Socdemai tą įrodo. O štai kadencijos pradžioj buvus viena iš didesnių frakcija už Alytų, pabiro. Nes ir alytiškiams nepriimtini negarbingi metodai per tarybą. Kaip negebant teikt tarybos svarstymui rimtų klausimų pradeda skundinėdami manipuliuot per teisėsaugą, kad nuslopint neįtinkančius. Net būnant politikais po privačiais ieškiniais slopint ir gasdint, kad nedrystų prabilt apie strateginę reikšmę turinčių miesto vystymui nepakankamą pramonės parko ir aeeodromo įveiklinimą. Tokių kaip nuo praeities gaujinių metodų miesto valdyme neturi likt. Tad ir nyksta šios pseudofrakcijos natūraliu būdu. Vienok įdomus dalykas, jei išskirtiniui tarybos nariui kartu būnant ir Vilniaus pramonės ir amatų rūmų prezidentui realiai taryboj nesugeba net frakcijos iš 3 išlaijyt ir vis tiek bando politiką vaizduot, kokie prasti mentalitetai bent dalies verslininkų, renkančių tokio lygio į verslo asociacijų lyderio postus?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.