Cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­ma ši­lu­ma Aly­tu­je: prog­no­zės tau­py­mui ir bran­gi­mui (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Mindaugas Ne­var­daus­kas
„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Mindaugas Ne­var­daus­kas sa­kė, kad gal­būt ne pa­sau­li­nė, bet ko­va rin­ko­je vyks­ta ir dėl bio­ku­ro. Šilumos tiekėjų bendrovėje artėjančiam šildymo sezonui jau paruoštos skysto kuro talpyklos.
Rug­sė­jo 23-iąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­reng­ta­me ver­slo fo­ru­me ne kar­tą ak­cen­tuo­tas da­bar­ti­nis ener­ge­ti­kos kai­nų šo­kas, pa­lie­čian­tis vi­sus gy­ven­to­jus ir įmo­nes. Mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio pa­ste­bė­ji­mu, vi­siš­kai ne­se­niai kal­bė­ta apie trū­ki­nė­jan­čias sta­ty­bi­nių me­džia­gų, įren­gi­mų lo­gis­ti­kos gran­di­nes, iš­au­gu­sias jų kai­nas, da­bar jau kal­ba­ma apie ener­ge­ti­nių iš­tek­lių kai­nų au­gi­mą: „Sa­vi­val­dy­bė šio­je sri­ty­je ne tiek ir daug ga­li pa­da­ry­ti, daug ką nu­lems Vy­riau­sy­bės spren­di­mai.“ Ta­čiau fo­ru­me da­ly­va­vęs sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas, kal­bė­da­mas apie at­ei­nan­tį šil­dy­mo se­zo­ną di­dė­sian­čias ši­lu­mos kai­nas, įvar­di­jo kon­kre­čius ši­lu­mos tie­kė­jų prieš šį se­zo­ną at­lik­tus dar­bus, ku­rie leis tau­py­ti ener­ge­ti­nius iš­tek­lius, taip pat kiek įma­no­ma sta­bi­li­zuo­ti cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­ną gy­ven­to­jams.

At­si­ra­do ga­li­my­bė ši­lu­mos ener­gi­ją tau­py­ti iki 20 proc.

Šią va­sa­rą „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se įren­gė nuo­to­li­nį ši­lu­mos punk­tų val­dy­mą. Kaip sa­kė ši­lu­mos tie­kė­jų ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius M.Ne­var­daus­kas, tai pa­da­ry­ta vi­so­se 49-io­se įstai­go­se: „Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms jau at­ei­nan­tį šil­dy­mo se­zo­ną at­si­ra­do ga­li­my­bė tau­py­ti iki 20 pro­cen­tų su­nau­do­ja­mos ši­lu­mos. Įreng­tas nuo­to­li­nis ši­lu­mos punk­tų val­dy­mas, kai tem­pe­ra­tū­ri­niai da­vik­liai nu­skai­to­mi nuo­to­li­niu bū­du ir su­jung­ti su ši­lu­mos punk­tų val­dy­mu, leis re­gu­liuo­ti pa­sta­tų šil­dy­mo sis­te­mą ir ma­ty­ti, kiek ši­lu­mos yra su­nau­do­ja­ma.“

M.Ne­var­daus­kas pa­žy­mė­jo, kad ši­lu­mos re­gu­lia­vi­mas sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se pri­klau­sys ir nuo šių įstai­gų už ūkį at­sa­kin­gų spe­cia­lis­tų dar­bo, nes ir jie ga­lės re­gu­liuo­ti ši­lu­mos tie­ki­mą vi­suo­se pa­sta­tuo­se ar tam tik­ro­se pa­tal­po­se, pa­vyz­džiui, kla­sė­se.

Įreng­to nuo­to­li­nio ši­lu­mos punk­tų val­dy­mo sis­te­mą sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se. „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ va­do­vas įvar­di­jo kaip nau­ją pro­duk­tą rin­ko­je, – dau­ge­lis cen­tra­li­zuo­tam šil­dy­mui įren­gi­nius ga­mi­nan­čių įmo­nių to ne­tu­rė­jo, už­tru­ko mi­nė­tos sis­te­mos pa­ieš­kos.

Aly­taus cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo tie­kė­jų sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se įdieg­tas nuo­to­li­nis ši­lu­mos punk­tų val­dy­mas yra nau­jo­vė tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Pa­sak M.Ne­var­daus­ko, „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, brangs­tant ši­lu­mos ener­gi­jai, ieš­ko­jo ga­li­my­bių pa­dė­ti tau­py­ti sa­vi­val­dy­bės įstai­goms, tiks­liau – šioms įstai­goms su­teik­ti ener­gi­jos tau­py­mo įran­kį.

Mi­nė­to ši­lu­mos punk­tų val­dy­mo įren­gi­mas „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ kai­na­vo apie 90 tūkst. eu­rų.

 

„Aly­tus – vie­nin­te­lis mies­tas Lie­tu­vo­je, kur per nuo­to­lį nu­ra­šo­mi vi­si skai­tik­liai dau­gia­bu­čiuo­se“

Prieš tre­jus me­tus „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, iš anks­tes­nių ši­lu­mos tie­kė­jų – pran­cū­zų kom­pa­ni­jos „Ve­o­lia“ ant­ri­nės įmo­nės „Li­tes­ko“, pe­rė­mę Dzū­ki­jos sos­ti­nės ši­lu­mos ūkį, tu­rė­jo ap­si­spręs­ti, kaip to­liau vyk­dy­ti nuo­to­li­nį ši­lu­mos ir karš­to van­dens skai­tik­lių nu­ra­šy­mą dau­gia­bu­čiuo­se. Ar­ba rei­kė­jo at­si­sa­ky­ti šios pa­slau­gos, nes anks­tes­ni cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jai vi­sas pa­slau­gas pir­ko iš vie­nos įmo­nės, ku­riai pri­klau­sė įran­ga, o tai pa­da­rius, pa­vyz­džiui, gy­ven­to­jai bu­tuo­se vėl tu­rė­tų pa­tys nu­ra­ši­nė­ti karš­to van­dens skai­tik­lių pa­ro­dy­mus, ar­ba kur­ti nau­ją tam rei­ka­lin­gą sis­te­mą.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ pa­si­rin­ko pas­ta­rą­jį ke­lią ir per tre­jus me­tus vi­suo­se mies­to dau­gia­bu­čiuo­se, ku­rių yra apie 600, bu­vo įreng­tas nuo­to­li­nis ši­lu­mos ir karš­to van­dens skai­tik­lių nu­ra­šy­mas. Dar­bai baig­ti šiais me­tais ir jie ši­lu­mos tie­kė­jams kai­na­vo apie 800 tūkst. eu­rų.

„Aly­tus – vie­nin­te­lis mies­tas Lie­tu­vo­je, kur per nuo­to­lį nu­ra­šo­mi vi­si skai­tik­lių rod­me­nys dau­gia­bu­čiuo­se. O tai duo­da tiks­les­nę ši­lu­mos ir karš­to van­dens ap­skai­tą ir pa­to­gu­mą gy­ven­to­jams, kai skai­tik­lių pa­ro­dy­mų ne­be­rei­kia pa­tiems fik­suo­ti mo­kant už pa­slau­gas. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad mū­sų in­ves­ti­ci­jos į per nuo­to­lį nu­ra­šo­mus skai­tik­lius dau­gia­bu­čiuo­se jau at­si­pir­ko“, – tei­gė „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius.

Jis tvir­ti­no, kad šiuo me­tu ši­lu­mos tie­kė­jų įdieg­tos mi­nė­tos sis­te­mos dau­gia­bu­čiuo­se pa­vyz­džiu jau nau­do­ja­si ki­ta mies­to sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­ma ben­dro­vė „Dzū­ki­jos van­de­nys“, įren­gian­ti nuo­to­li­nį šal­to van­dens skai­tik­lių nu­ra­šy­mą.

 

Prog­no­zuo­ja­mas cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos pa­bran­gi­mas – apie 20 proc.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ prog­no­zuo­ja, kad at­ei­nan­tį šil­dy­mo se­zo­ną cen­tra­li­zuo­ta ši­lu­ma Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je pa­brangs apie 20 proc., pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siu šiuo lai­ko­tar­piu. Tai pri­klau­sys nuo ku­ro kai­nų rin­ko­je.

Už spa­lį ši­lu­ma, pa­ly­gin­ti su per­nykš­čiu šiuo mė­ne­siu, pa­brangs apie 40 proc., nes ji dar bus skai­čiuo­ja­ma pa­gal pa­tvir­tin­tą se­ną ši­lu­mos skai­čia­vi­mo for­mu­lę, o nuo lap­kri­čio kai­na tu­rė­tų pra­dė­ti ma­žė­ti.

Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jai šios ener­gi­jos ga­my­bai nau­do­ja 75 proc. bio­ku­ro, ku­ris da­bar rin­ko­je, pa­ly­gin­ti su prieš dve­jus me­tus bu­vu­sia kai­na, pa­bran­go maž­daug ke­tu­ris kar­tus, ir 25 proc. gam­ti­nių du­jų, ku­rių da­bar­ti­nė kai­na, pa­ly­gin­ti su mi­nė­tu lai­ko­tar­piu, pa­di­dė­jo nuo aš­tuo­nių iki de­šim­ties kar­tų.

Ši­lu­mos kai­nų ma­žė­ji­mas nuo lap­kri­čio sie­ja­mas su tuo, kad nuo šio mė­ne­sio „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ vie­toj gam­ti­nių du­jų pra­dės nau­do­ti rin­ko­je pi­ges­nį skys­tą ar­ba kros­nių ku­rą. Taip pat iš da­bar re­konst­ruo­ja­mų dvie­jų ka­ti­lų, ku­rie ga­min­ti ši­lu­mai bus pra­dė­ti lap­kri­tį, vie­nas bus skir­tas kū­ren­ti skys­tu ku­ru.

Kaip rug­sė­jo 23-iąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­reng­ta­me ver­slo fo­ru­me pa­ste­bė­jo „Swed­bank“ vy­res­ny­sis eko­no­mis­tas Vy­te­nis Šim­kus, vi­sa Eu­ro­pa ruo­šia­si žie­mai, ap­si­rū­pin­da­ma ener­ge­ti­nė­mis at­sar­go­mis, o su­skys­tin­tos du­jos tam­pa šal­ti­niu, dėl ku­rio ko­vo­ja­ma vi­sa­me pa­sau­ly­je.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius M.Ne­var­daus­kas sa­kė, kad gal­būt ne pa­sau­li­nė, bet ko­va rin­ko­je vyks­ta ir dėl bio­ku­ro: „Mes dėl šio ku­ro pri­vers­ti ko­vo­ti su len­kais. Jie anks­čiau bio­ku­rą pir­ko iš Bal­ta­ru­si­jos, da­bar jo ieš­ko Lie­tu­vos rin­ko­je ir iš­ke­lia kai­ną. Ir dar kas svar­bu – len­kai už šį ku­rą at­si­skai­to pa­gal įsi­gy­tus kie­kius ir grei­tai, o tai pa­to­gu bio­ku­ro tie­kė­jams. Mes pa­gal Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos ir bir­žos rei­ka­la­vi­mus mo­ka­me už ener­gi­jos vie­ne­tus, o tam rei­ka­lin­ga nu­sta­ty­ti bio­ku­ro ka­lo­rin­gu­mą, drėg­nu­mą ir pe­le­nin­gu­mą, tai nu­sta­ty­ti už­trun­ka, nes rei­kia at­lik­ti la­bo­ra­to­ri­nius ty­ri­mus.“

Aly­taus cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jai in­for­ma­vo, kad ši­lu­mos kai­nos de­da­mo­sios ne­pa­ki­tu­sios nuo 2017-ųjų, kaip pa­vyz­dį pa­tei­kė rug­sė­jo mė­ne­sio ši­lu­mos kai­ną, ku­ri – 10,09 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę: jo­je ben­dro­vės da­lis, ski­ria­ma at­ly­gi­ni­mams, re­mon­to dar­bams, eks­plo­a­ta­ci­nėms me­džia­goms ir in­ves­ti­ci­joms, yra tik 1,78 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę ar­ba 17 proc., ku­ras su­da­ro 7,48 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę ar­ba 74 proc. ir pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tis – 0,83 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę ar­ba 9 proc.

 

Cen­tra­li­zuo­tą šil­dy­mą įvar­di­jo kaip pi­giau­sią ir eko­lo­giš­kiau­sią

Šiuo me­tu „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ tu­ri dau­giau kaip 20 tūkst. cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos var­to­to­jų, tarp ku­rių dau­giau­sia – bu­tai dau­gia­bu­čiuo­se. Iš mi­nė­to skai­čiaus var­to­to­jų yra apie 400 Aly­taus įmo­nių.

Mies­to įmo­nės cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo ėmė at­si­sa­ky­ti pir­ma­me at­kur­tos ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos de­šimt­me­ty­je.

M.Ne­var­daus­ko pa­ste­bė­ji­mu, dau­gu­ma jų pa­čios įsi­ren­gė šil­dy­mą gam­ti­nė­mis du­jo­mis, ta­čiau pas­ta­ruo­ju me­tu vi­so­je Eu­ro­po­je, brangs­tant gam­ti­nėms du­joms, ne­ma­žai įmo­nių grįž­ta prie cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo, nes tai pi­giau­sias ir eko­lo­giš­kiau­sias ši­lu­mos ener­gi­jos tie­ki­mo bū­das.

Tad sa­vi­val­dy­bės su­reng­ta­me ver­slo fo­ru­me „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ va­do­vas pa­kvie­tė įmo­nes svars­ty­ti apie pri­si­jun­gi­mą prie cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tin­klų: „Ši in­fra­struk­tū­ra Aly­tu­je pa­kan­ka­mai ge­ra, pri­si­jun­gi­mas bran­giai ne­kai­nuo­tų, o eko­no­mi­nė nau­da įmo­nėms bū­tų aki­vaiz­di.“

Tuoj po rug­sė­jo 23-iąją su­reng­to ver­slo fo­ru­mo cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jai su­lau­kė dvie­jų Aly­taus įmo­nių pra­šy­mų su­da­ry­ti ga­li­my­bę nau­do­tis to­kia ši­lu­ma.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Pagirtina, kad savivaldybės įmonės vadovas analizuoja įmonės galimybes piginti šilumą. Vienok tokios gilios analizės nesimato iš mero - tarybos išimtinės kompetencijos strateguot kuo efektyvesnį miesto potencialo panaudojimą. Kodėl pratylima apie savivaldybės paskolas ir būdus gražint nekraunant naštos ateičiai per es paramos projektus, pilnai miesto labui neišnaudoti galingi pramonės parko ir aerodromo potencialai. Galintys turėt strateginę reikšmę miesto vystymui ir apie tai pirmi turintys kalbėt ir viešint politikai, pratyli. Dėmesį fokusuodami į smulkesnės vertės pasierzinimus.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.