Ar mis­ti­ne pa­va­din­tai Spor­to ta­ry­bai lem­ta iš­nyk­ti? (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Ne vie­na­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kai ku­rie ta­ry­bos na­riai aiš­ki­no ne­su­pran­tan­tys, ko­kiu bū­du yra su­for­muo­ta Spor­to ta­ry­ba, net šmaikš­ta­vo – gal­būt alu­ba­ry­je. Rug­sė­jo 29-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, pa­tei­ku­si spren­di­mo pro­jek­tą dėl Spor­to ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo, šią ta­ry­ba pa­va­di­no mis­ti­ne ir pa­brė­žė no­rin­ti ele­men­ta­rios tvar­kos, ku­ri yra ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se ir kad Spor­to ta­ry­ba veik­tų pa­na­šiu prin­ci­pu kaip, pa­vyz­džiui, Jau­ni­mo rei­ka­lų ar Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos.

Įvar­di­jo at­lie­ka­mas svar­bias funk­ci­jas

Rug­sė­jo 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­ste­bė­ta, kad dar prieš tris de­šimt­me­čius sa­vi­val­dy­bė­je ap­si­spręs­ta for­muo­ti Spor­to ta­ry­bą. Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vės L.Ra­dze­vi­čiū­tės, pa­tei­ku­sios spren­di­mo pro­jek­tą dėl Spor­to ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo, tei­gi­mu, šian­dien tik­rai jau ne­be­aiš­kūs ir pa­se­nę jos for­ma­vi­mo ir veik­los kri­te­ri­jai: „Ta­čiau ši mis­ti­nė, taip ją pa­va­din­čiau, Spor­to ta­ry­ba at­lie­ka svar­bias funk­ci­jas. Ski­ria at­sto­vus į sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ją, ku­ri skirs­to biu­dže­to pi­ni­gus spor­to klu­bams, spren­džia dėl ap­do­va­no­ja­mų spor­ti­nin­kų, reiš­kia nuo­mo­nę dėl Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pa­slau­gų įkai­nių. Tai iš tie­sų svar­būs klau­si­mai ir, ma­ny­čiau, ne­nor­ma­lu, kai tai spren­džia šian­dien jau ne­aiš­kiais kri­te­ri­jais va­do­vau­jan­tis su­da­ry­ta Spor­to ta­ry­ba.“

L.Ra­dze­vi­čiū­tė tvir­ti­no prieš mė­ne­sį Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­ku pri­sis­ta­tan­čiam Kęs­tu­čiui Ber­na­ta­vi­čiui iš­siun­tu­si raš­tą ir pa­pra­šiu­si in­for­muo­ti, ko­kiu ju­ri­di­niu pa­grin­du vei­kia ši ta­ry­ba, taip pat pa­teik­ti jos įsta­tus ar ki­tus do­ku­men­tus, ku­riuo­se at­si­spin­dė­tų veik­los sri­tys, mies­to spor­to ben­druo­me­nės at­sto­va­vi­mo pa­grin­das, ta­ry­bai pri­klau­san­čių as­me­nų są­ra­šą, jos rek­vi­zi­tus, bu­vei­nės ad­re­są, kon­tak­ti­nius duo­me­nis. Ta­čiau, kaip sa­kė Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vė, ji pra­šo­mų do­ku­men­tų ir in­for­ma­ci­jos apie Spor­to ta­ry­bos veik­lą, jos tei­sė­tu­mą iki šiol ne­su­lau­ku­si: „To­dėl pa­si­tvir­ti­no ma­no įta­ri­mai, kad ši mis­ti­nė Spor­to ta­ry­ba – tik ke­le­to as­me­nų, tu­rin­čių kon­kre­čių as­me­ni­nių in­te­re­sų, gru­pe­lė. Be­je, šio­je ta­ry­bo­je nė­ra dau­giau­sia lai­mė­ji­mų per pas­ta­rą­jį de­šimt­me­tį mies­tui at­ne­šu­sio ran­ki­nio ir dau­giau­sia sir­ga­lių pri­trau­kian­čių fut­bo­lo at­sto­vų. Nė­ra ir ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, vyk­dan­čių spor­ti­nę veik­lą Aly­tu­je, at­sto­vų.“

„Ko­dėl vi­sos ta­ry­bos yra pa­tvir­tin­tos sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos, o Spor­to ta­ry­ba ne­lie­čia­ma. Ma­tau pro­ble­mą in­te­re­suo­se“, – sa­kė ta­ry­bos na­rys Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Kad yra Spor­to ta­ry­ba, ku­rios veik­la nau­jai ne­reg­la­men­tuo­ta, ste­bė­jo­si ir ta­ry­bos na­rys Val­das Rač­kaus­kas.

Ta­ry­bos na­rys Ge­di­mi­nas Dauk­šys kvie­tė pa­ga­liau ei­ti į švie­są ir Spor­to ta­ry­bą for­muo­ti pa­gal nau­jus nuo­sta­tus.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba yra pa­tvir­ti­nu­si Jau­ni­mo rei­ka­lų, Kul­tū­ros ir me­no, Ver­slo plėt­ros ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­bų nuo­sta­tus bei su­dė­tį.

 

Nuo­sta­tai pa­tvir­tin­ti vie­no bal­so per­sva­ra

Tik vie­no po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sio mies­to ta­ry­bos na­rio bal­so per­sva­ra bu­vo pri­tar­ta Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vės spren­di­mo pro­jek­tui dėl Spor­to ta­ry­bos nuo­sta­tų pa­tvir­ti­ni­mo.

Ka­dan­gi svars­tant šį klau­si­mą spren­di­mo pro­jek­to ren­gė­jai bu­vo prie­kaiš­tau­ja­ma, kad ji mi­nė­tos ta­ry­bos nuo­sta­tus pa­ren­gė pa­gal Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė­je esan­čius Spor­to ta­ry­bos nuo­sta­tus, L.Ra­dze­vi­čiū­tė pa­brė­žė no­rin­ti to­kios pat tvar­kos, ku­ri yra ne tik Aly­taus Jau­ni­mo rei­ka­lų ar Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bo­se, bet ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se: „Dvi­ra­tis iš­ras­tas, ne­rei­kia jo iš­ra­di­nė­ti iš nau­jo. Ne­ma­tau nie­ko blo­go, jei­gu Aly­tus seks pui­kiai be­si­tvar­kan­čio spor­te, kul­tū­ro­je Klai­pė­dos mies­to pa­vyz­džiui.“

Pa­gal pa­tvir­tin­tus Spor­to ta­ry­bos nuo­sta­tus ši ta­ry­ba su­da­ro­ma iš 14 na­rių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piui. Jo­je dirbs sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kul­tū­ros, švie­ti­mo ir spor­to ko­mi­te­to, me­ro, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus, Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro, ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, vyk­dan­čių spor­ti­nę veik­lą Aly­tu­je, mies­te esan­čių olim­pi­nių ir ne­olim­pi­nių spor­to ša­kų or­ga­ni­za­ci­jų de­le­guo­ti at­sto­vai. Pas­ta­rų­jų dvie­jų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų Spor­to ta­ry­bo­je bus dau­giau­sia.

O Spor­to ta­ry­bos pa­skir­tis – ana­li­zuo­ti spor­to si­tu­a­ci­ją mies­te ir teik­ti siū­ly­mus dėl fi­zi­nio ak­ty­vu­mo bei spor­to si­tu­a­ci­jos ge­ri­ni­mo.

Ka­da mies­te at­si­ras Spor­to ta­ry­ba, vei­kian­ti pa­gal pa­tvir­tin­tus jos nuo­sta­tus? Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vė sa­kė, kad tai pri­klau­sys nuo to, ka­da sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja at­liks tam tik­ras pro­ce­dū­ras, ku­rios aiš­kiai api­brėž­tos nau­juo­se nuo­sta­tuo­se, ir pa­teiks mies­to ta­ry­bai tvir­tin­ti jos su­dė­tį.

 

Veiks dvi Spor­to ta­ry­bos?

Da­bar­ti­nės Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas, Aly­taus šo­kių stu­di­jos „Ale­ma­na“ va­do­vas Kęs­tu­tis Ber­na­ta­vi­čius tvir­ti­no, kad pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką jo va­do­va­vi­mo mi­nė­tai ta­ry­bai ka­den­ci­ja bai­gia­si at­ei­nan­čių me­tų ru­de­nį: „Ma­nau, kad to­kia Spor­to ta­ry­ba, ne­pri­klau­san­ti nuo vie­ti­nių po­li­ti­kų va­lios, gy­vuos ir to­liau, kaip, pa­vyz­džiui, gy­vuo­ja tė­vų ben­druo­me­nės švie­ti­mo įstai­go­se. Ne­ma­nau, kad Spor­to ta­ry­ba tu­ri bū­ti re­gist­ruo­tas ju­ri­di­nis as­muo. Da­bar Spor­to ta­ry­bo­je yra aš­tuo­ni na­riai ir ne­re­tai sun­ku vi­siems su­si­rink­ti. Ne­ži­nau, kaip su­si­rinks ke­tu­rio­li­ka jos na­rių pa­gal da­bar pa­tvir­tin­tus nuo­sta­tus. O ši ta­ry­ba tu­ri tik pa­ta­ria­mą­jį bal­są spren­džiant spor­ti­nius klau­si­mus mies­te. Dar kar­tą pa­brė­žiu, kad šio­je ta­ry­bo­je tu­ri bū­ti nuo mies­to val­džios ne­pri­klau­so­mi na­riai. Kaip su­pran­tu, pa­gal da­bar­ti­nius nuo­sta­tus taip ne­be­bus.“

Re­a­lu, kad mies­te vie­nu me­tu ga­li veik­ti dvi Spor­to ta­ry­bos, ir tai bū­tų iš­skir­ti­nis at­ve­jis ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. Pa­gal mies­to ta­ry­bos da­bar pri­im­tus nuo­sta­tus tei­sė­ta tu­rė­tų bū­ti nau­jai su­da­ry­ta Spor­to ta­ry­ba. Kaip bus su anks­tes­ni­ą­ja, ar vie­ti­nė val­džia klau­sys jos pa­ta­ria­mo­jo bal­so, tik­riau­siai ne­tru­kus bus ma­ty­ti.

 

 

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.