Nr. 113 (13196)

2018-10-04

„Alytaus naujienų“ numeryje 113 (13196) skaitykite:

  • Pi­ges­nio šil­dy­mo se­zo­nas Aly­tu­je pra­si­de­da! 
  • Kon­sta­ta­vi­mas: Ku­me­čių mo­kyk­los ne­be­lie­ka 
  • Ar ta­ry­bos na­riai ūki­nin­kai ne­su­pai­nio­jo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų? 
  • „Mes ren­ka­mės ne am­bi­ci­jas, ne kė­des, mes ren­ka­mės žmo­gų” 
  • Be­na­miai gy­vū­nai – mū­sų at­sa­kin­gu­mo ir at­jau­tos veid­ro­dis  
  • Pu­nios ši­las – ga­li­my­bė Min­dau­go Sur­vi­los „Sen­gi­rę” tu­rė­ti re­a­ly­bė­je? 
  • Ar Aly­tu­je pra­si­skins ke­lią „So­cia­li­nis tak­si”? 
  • Kai­me gel­bė­jo pir­šlys, o pra­ku­tu­siems moks­luo­se – laik­raš­tis  
  • „Taip da­ro žmo­gus veid­mai­nin­gas, kol jam esi ne­rei­ka­lin­gas” 
  • „Mes vi­si te­tu­ri­me vie­ną troš­ki­mą – iš­ko­vo­ti Lie­tu­vai lais­vę”
Šį antradienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pakeistas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų planas, nuo spalio 5-osios nebelieka Kumečių mokyklos. Tokiu...
Spa­lio 4-oji, Pa­sau­li­nė gy­vū­nų die­na – dar vie­na pro­ga pri­si­min­ti skriau­džia­mus, kan­ki­na­mus, iš­mes­tus ir iš­duo­tus gy­vū­nus ir dar vie­na pro­ga ras­ti ga­li­my­bių jiems...
Mados žinovai sako, kad dabar kaklaraištis išgyvena ne pačius geriausius laikus, nes tapo ne itin geidžiamu vyrų aksesuaru. Tačiau tai negalioja niekada žodžio kišenėje neieškančiam Alytaus miesto...
Taip šį pir­ma­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas,...
Pu­nios ši­las to se­niai ne­ma­tė: vir­ti­nė au­to­mo­bi­lių, nu­si­drie­ku­si per re­zer­va­tą ve­dan­čiu miš­ko ke­liu­ku, ku­riais ap­žiū­rė­ti be žmo­gaus įsi­ki­ši­mo gy­vuo­jan­čio re­zer­va­to...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.