Kon­sta­ta­vi­mas: Ku­me­čių mo­kyk­los ne­be­lie­ka

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2018 Spalis 4
Ku­me­čiai
Dau­gu­ma ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tais pla­no kei­ti­mui ir nuo spa­lio 5-osios bus pa­nai­kin­tas Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rius. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šį antradienį vykusiame Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje pakeistas bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų planas, nuo spalio 5-osios nebelieka Kumečių mokyklos. Tokiu sprendimu tik konstatuotas faktas, nes mokslo metų pradžioje į šią mokyklą neatvyko nė vienas mokinys.

„Ar čia ne kaž­koks žai­di­mas?“

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu mo­kyk­la Ku­me­čiuo­se prieš me­tus ta­po Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riu­mi.

Dar rug­pjū­čio pra­džio­je Ku­me­čių gy­ven­to­jus op­ti­mis­tiš­kai nu­tei­kė su­si­ti­ki­me su ra­jo­no me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku jo su­teik­ta ga­ran­ti­ja, kad mo­kyk­la šia­me kai­me bus. Tad mo­ki­niai ir kai­mo ben­druo­me­nė ruo­šė­si nau­jiems moks­lo me­tams.

Bet at­ėjęs rug­sė­jis Ku­me­čių mo­kyk­lai bu­vo liūd­nas. Moks­lo me­tų pra­džio­je į ją ne­at­ėjo nė vie­nas mo­ki­nys. De­šim­čiai šios mo­kyk­los mo­ky­to­jų pra­dė­ta mo­kė­ti už pra­sto­vas. Lauk­ta ra­jo­no ta­ry­bos spren­di­mo dėl Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­riaus lik­vi­da­vi­mo, kad dar­buo­to­jus bū­tų ga­li­ma at­leis­ti iš dar­bo.

Šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­siai ra­jo­no ta­ry­bai klau­si­mą dėl mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tais plano pa­kei­ti­mo pri­sta­tęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, lai­ki­nai vyk­dan­tis šio sky­riaus ve­dė­jo funk­ci­jas Vy­tau­tas Pa­ške­vi­čius sa­kė, kad iki rug­sė­jo Ku­me­čių mo­kyk­lo­je li­ko tik ke­tu­rio­li­ka mo­ki­nių, o su to­kiu skai­čiu­mi sky­rius ne­ga­li gy­vuo­ti.

„Me­ro ko­man­da lan­kė­si Ku­me­čiuo­se, ža­dė­jo, kad mo­kyk­la iš­liks, da­bar įvy­ko kaž­koks nesu­si­pra­ti­mas, ar čia ne kaž­koks žai­di­mas. Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos di­rek­to­rius va­žia­vo pas tė­vus ir sa­kė, kad mo­kyk­los ne­be­bus“, – už­va­kar vy­ku­sia­me po­sė­dy­je tvir­ti­no ta­ry­bos na­rys, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Juo­zas Pil­ve­lis.

V.Pa­ške­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, di­rek­to­rius tu­rė­jo per­spė­ti tė­vus, kad la­bai ma­žas skai­čius vai­kų pa­no­ro lan­ky­ti Ku­me­čių mo­kyk­lą, tė­vai pa­si­rin­ko ki­tas mo­kyk­las, pa­vė­žė­ja­mi į Mi­ros­la­vo, Sim­no gim­na­zi­jas, tad nė vie­nas mo­ki­nys į Ku­me­čių mo­kyk­lą ir ne­at­ėjo.

Dau­gu­ma ra­jo­no ta­ry­bos na­rių pri­ta­rė mo­kyk­lų tin­klo per­tvar­kos 2016–2020 me­tais pla­no kei­ti­mui ir nuo spa­lio 5-osios bus pa­nai­kin­tas Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos Ku­me­čių pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rius.

Pa­nai­kin­tas me­tus ne­vei­kian­tis sky­rius

Šį ant­ra­die­nį po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba, keis­da­ma mi­nė­tą pla­ną, pa­nai­ki­no ir Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos Kro­kia­lau­kio dau­gia­funk­cį sky­rių.

Toks sky­rius jau ne­vei­kia nuo per­nykš­čio rug­sė­jo. Kro­kia­lau­kio gim­na­zi­jos kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riaus ir me­no ko­lek­ty­vų va­do­vų pa­rei­gy­bės per­duo­tos sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros cen­trui, prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė per­kel­ta į gim­na­zi­jos pa­tal­pas.

Ko­dėl me­tus Kro­kia­lau­kio To­mo No­raus-Na­ru­še­vi­čiaus gim­na­zi­jos struk­tū­ro­je dar bu­vo Kro­kia­lau­kio dau­gia­funk­cis cen­tras?

V.Pa­ške­vi­čiaus tei­gi­mu, tai ap­si­spręs­ta pa­da­ry­ti vie­nu spren­di­mu kar­tu su Ku­me­čių mo­kyk­los lik­vi­da­vi­mu.

Šiais moks­lo me­tais še­šias ra­jo­no gim­na­zi­jas ir ke­tu­ris jų pa­grin­di­nio ug­dy­mo sky­rius kar­tu su prieš­mo­kyk­li­nu­kais lan­ko 1 tūkst. 566 mo­ki­niai. Maž­daug 90 ma­žiau nei pra­ėju­siais moks­lo me­tais. 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.