Nr. 112 (13195)

2018-10-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 112 (13195) skaitykite:

  • Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus – Sau­lius Bi­ti­nas 
  • Ma­žes­nio mo­kes­čio už šiukš­les nė­ra ko ti­kė­tis 
  • Kas sie­ja Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lą ir XIX am­žiaus fi­zi­nės chemijos pradininką Te­odo­rą Gro­tu­są?
  • Nau­jo­vė Aly­tu­je pa­si­tei­si­no: ne­įga­lie­ji as­me­ni­nio asis­ten­to vi­zi­to lau­kia lyg šven­tės
  • Eu­ro­pos pi­lie­čio 2018 me­tų ap­do­va­no­ji­mas – Šv. Jo­kū­bo ke­lio sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai
  • Mė­sos įmo­nę įkū­rė li­tu­a­nis­tė ir bar­me­nas
  • Vai­kas vie­nas na­muo­se: ka­da tai sau­gu?
  • Sū­ri­nin­kys­tės ver­slo im­tis pa­ska­ti­no smal­su­mas ir po­mė­gis eks­pe­ri­men­tuo­ti
  • „Jū­sų as­me­ni­nė ver­tė ne­pri­klau­so nuo pa­da­ry­tų dar­bų kie­kio, nes Jūs esa­te ver­tin­ga be­są­ly­giš­kai tie­siog dėl to, kad esa­te”
  • An­tro Lie­tu­vos po­li­ci­jos šimt­me­čio is­to­ri­ją pa­rei­gū­nai ra­šys at­si­nau­ji­nę 
Va­kar Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė kan­di­da­tą į Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rus. Juo bus Aly­tu­je vei­kian­čios bri­tų...
Va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­gal Vy­riau­sy­bės tai­syk­les pa­tvir­tin­tais nau­jais at­lie­kų tvar­ky­mo nuo­sta­tais, nuo per­nykš­tės lie­pos kai ku­rioms...
Ketvir­tie­ji moks­lo me­tai po Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos sto­gu gy­vuo­jan­čio­je Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo iš­kil­min­gai: che­mi­jos mo­ky­to­jai...
Prieš še­še­rius me­tus bu­vu­si kau­nie­tė Vai­da Ge­nie­nė su šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į kai­mą Dau­gų se­niū­ni­jo­je. Da­bar mo­te­ris džiau­gia­si gy­ve­ni­mu gam­tos prie­globs­ty­je ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.