Nr. 112 (13195)

2018-10-02

„Alytaus naujienų“ numeryje 112 (13195) skaitykite:

  • Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus – Sau­lius Bi­ti­nas 
  • Ma­žes­nio mo­kes­čio už šiukš­les nė­ra ko ti­kė­tis 
  • Kas sie­ja Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lą ir XIX am­žiaus fi­zi­nės chemijos pradininką Te­odo­rą Gro­tu­są?
  • Nau­jo­vė Aly­tu­je pa­si­tei­si­no: ne­įga­lie­ji as­me­ni­nio asis­ten­to vi­zi­to lau­kia lyg šven­tės
  • Eu­ro­pos pi­lie­čio 2018 me­tų ap­do­va­no­ji­mas – Šv. Jo­kū­bo ke­lio sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jai
  • Mė­sos įmo­nę įkū­rė li­tu­a­nis­tė ir bar­me­nas
  • Vai­kas vie­nas na­muo­se: ka­da tai sau­gu?
  • Sū­ri­nin­kys­tės ver­slo im­tis pa­ska­ti­no smal­su­mas ir po­mė­gis eks­pe­ri­men­tuo­ti
  • „Jū­sų as­me­ni­nė ver­tė ne­pri­klau­so nuo pa­da­ry­tų dar­bų kie­kio, nes Jūs esa­te ver­tin­ga be­są­ly­giš­kai tie­siog dėl to, kad esa­te”
  • An­tro Lie­tu­vos po­li­ci­jos šimt­me­čio is­to­ri­ją pa­rei­gū­nai ra­šys at­si­nau­ji­nę 
Va­kar Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė kan­di­da­tą į Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rus. Juo bus Aly­tu­je vei­kian­čios bri­tų...
Va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­gal Vy­riau­sy­bės tai­syk­les pa­tvir­tin­tais nau­jais at­lie­kų tvar­ky­mo nuo­sta­tais, nuo per­nykš­tės lie­pos kai ku­rioms...
Ketvir­tie­ji moks­lo me­tai po Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos sto­gu gy­vuo­jan­čio­je Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo iš­kil­min­gai: che­mi­jos mo­ky­to­jai...
Prieš še­še­rius me­tus bu­vu­si kau­nie­tė Vai­da Ge­nie­nė su šei­ma per­si­kė­lė gy­ven­ti į kai­mą Dau­gų se­niū­ni­jo­je. Da­bar mo­te­ris džiau­gia­si gy­ve­ni­mu gam­tos prie­globs­ty­je ir...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.