Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus – Sau­lius Bi­ti­nas (0)

Al­ma Mos­tei­kai­tė
Saulius Bitinas
Kaip svar­biau­sius me­ro dar­bus mies­tui Saulius Bitinas įvar­di­jo ke­lio Aly­tus–Kau­nas re­konst­ruk­ci­ją, Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įkū­ri­mą ar­ba Pra­mo­nės par­ko plėt­rą, nes mies­te trūks­ta skly­pų bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, sa­vi­val­dy­bės ko­man­dos su­bū­ri­mą sie­kiant už­si­brėž­tų tiks­lų.                       Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Va­kar Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­tė kan­di­da­tą į Dzū­ki­jos sos­ti­nės me­rus. Juo bus Aly­tu­je vei­kian­čios bri­tų ka­pi­ta­lo ben­dro­vės „So­fa Brands“ va­do­vas Sau­lius Bi­ti­nas.

Kaip sa­kė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas, Sei­mo na­rys Ro­ber­tas Šar­knic­kas, ren­kan­tis kan­di­da­tą į me­rus pri­ori­te­tas bu­vo kom­pe­ten­ci­ja: „Mums to­kį žmo­gų pa­vy­ko su­ras­ti. Tai žmo­gus, sam­do­mas bū­ti už­sie­nio kom­pa­ni­jų va­do­vu. Im­po­na­vo tu­ri­ma stra­te­gi­ja ma­ty­ti mies­tą, ne­kon­flik­tiš­ku­mas, jis su­ge­ba su­vie­ny­ti apie pu­sę tūks­tan­čio dar­buo­to­jų tu­rin­tį ko­lek­ty­vą. Pla­nuo­ja at­ei­nan­čiais me­tais mies­te pa­sta­ty­ti ga­myk­lą, ku­rio­je dirbs 150 žmo­nių.“

46-erių Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tas į Aly­taus mies­to me­rus S.Bi­ti­nas tie­sio­gi­niuo­se jo rin­ki­muo­se pir­mus me­tus gy­ve­na Aly­tu­je, tu­ri aukš­tą­jį leng­vo­sios pra­mo­nės įren­gi­mų in­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą. Kaip ne­par­ti­nis jis bus Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos kan­di­da­tų sąraše į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą.

S.Bi­ti­nas va­do­vau­ja Aly­tu­je vei­kian­čiai bri­tų ka­pi­ta­lo ben­dro­vei „So­fa Brands“, ku­ri ga­mi­na kom­po­nen­tus minkš­tie­siems bal­dams. Pa­klaus­tas, ko­dėl su­ti­ko kan­di­da­tuo­ti į Aly­taus mies­to me­rus, at­sa­kė: „Kiek­vie­nam žmo­gui at­ei­na bran­da. Jau­čiuo­si tam su­bren­dęs.“

Kaip svar­biau­sius me­ro dar­bus mies­tui įvar­di­jo ke­lio Aly­tus–Kau­nas re­konst­ruk­ci­ją, Lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos įkū­ri­mą ar­ba Pra­mo­nės par­ko plėt­rą, nes mies­te trūks­ta skly­pų bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams, sa­vi­val­dy­bės ko­man­dos su­bū­ri­mą sie­kiant už­si­brėž­tų tiks­lų.

Dau­giau apie tai, ko­dėl Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­rius kan­di­da­tu į me­rus pa­si­rin­ko S.Bi­ti­ną, jo nu­ma­to­mus dar­bus mies­tui – at­ei­nan­čio ket­vir­ta­die­nio „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­ry­je. 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai