Kas sie­ja Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lą ir XIX am­žiaus fi­zi­nės chemijos pradininką Te­odo­rą Gro­tu­są? (0)

Saulė Pinkevičienė
Janė Liutkienė
„Mes neauginame konkursų laureatų, bet suteikiame jaunimui saviraiškos galimybę“, – sako chemijos mokytoja ekspertė Janė Liutkienė, kurios pastangos įvertintos svariu apdovanojimu – Teodoro Grotuso fondo medaliu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ketvir­tie­ji moks­lo me­tai po Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos sto­gu gy­vuo­jan­čio­je Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je pra­si­dė­jo iš­kil­min­gai: che­mi­jos mo­ky­to­jai eks­per­tei Ja­nei Liut­kie­nei įteik­tas pir­mo­jo Lie­tu­vos fi­zi­ko­che­mi­ko Te­odo­ro Gro­tu­so fondo at­mi­ni­mo me­da­lis. Taip įver­tin­ta mo­ky­to­jos veik­la ku­riant šią mo­kyk­lą ir ug­dant jo­je kas­met per pu­sę šim­to įvai­rio­se mies­to ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­čių che­mi­jai ir ki­tiems gam­tos moks­lams ga­bių moks­lei­vių.

Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je vei­kian­čio­je Aly­taus jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lo­je (AJChM) pra­si­de­da nau­ji moks­lo me­tai. Tra­di­ciš­kai juos žen­kli­na įdo­mie­ji ban­dy­mai, ku­rie ski­ria­mi ypa­tin­goms pro­goms. O kiek­vie­ną pir­ma­die­nį čia įreng­to­je bio­che­mi­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je tris va­lan­das vyks­ta už­si­ė­mi­mai, rei­ka­lau­jan­tys kan­traus dar­bo ir ne­ma­žų pa­stan­gų.

Įgy­tas ži­nias jau­nie­ji che­mi­kai sėk­min­gai de­monst­ruo­ja įvai­riuo­se moks­lo kon­kur­suo­se, gar­sin­da­mi Aly­taus var­dą ne tik res­pub­li­ko­je, bet ir pa­sau­ly­je. Di­džiau­sias pra­ėju­sių moks­lo me­tų pa­sie­ki­mas – bron­zos me­da­lis tarp­tau­ti­nė­je 52-ojo­je D. Men­de­le­je­vo che­mi­jos olim­pia­do­je. Me­da­lį iš­ko­vo­jo Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos III kla­sės gim­na­zis­tas, AJChM mo­ki­nys No­jus Ra­dze­vi­čius, ku­ris res­pub­li­ki­nė­je 56-ojo­je Lie­tu­vos mo­ki­nių che­mi­jos olim­pia­do­je lai­mė­jo tre­čio laips­nio di­plo­mą.

„Kaip su­val­kie­tis tur­būt tu­rė­čiau sa­ky­ti, kad la­bo­ra­to­ri­ją gim­na­zi­ja ga­lė­tų nau­do­ti sa­vo reik­mėms, bet iš tik­rų­jų aš la­bai džiau­giuo­si, kad pa­vy­ko su­kur­ti sis­te­mą, kaip ji­ ga­lė­tų bū­ti nau­din­ga vi­sam Aly­tui, ug­dant šiuos ga­bius ži­nių sie­kian­čius jau­nus žmo­nes iš įvai­rių mies­to mo­kyk­lų“, – sa­ko gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vir­gi­ni­jus Skrob­las.

Jis taip pat pa­brė­žia, kad vis­kas pri­klau­so nuo žmo­nių – pa­vy­ko su­bur­ti pro­fe­sio­na­lių che­mi­jos mo­ky­to­jų bū­rį, nes šio moks­lo dės­ty­mas rei­ka­lau­ja aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos. Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­los veik­lą pla­nuo­ja, pa­de­da reng­tis kon­kur­sams trys pa­ty­ru­sios mo­ky­to­jos: che­mi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Al­vy­ra Ge­le­žaus­kie­nė, che­mi­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ire­na Mig­li­nie­nė ir che­mi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė J.Liut­kie­nė.

Nuo šio rug­sė­jo lai­ki­nai, ke­le­tą mė­ne­sių, sa­va­ran­kiš­kais pa­grin­dais mo­ky­to­joms pa­gel­bė­ti su­ti­ko aly­tiš­kis, che­mi­jos moks­lų dak­ta­ras Do­na­tas Žmui­di­na­vi­čius. Jis sa­vo lai­ku gar­si­no Aly­tų mo­ki­nių kon­kur­suo­se ir olim­pia­duo­se, yra tri­jų tarp­tau­ti­nių olim­pia­dų pri­zi­nin­kas.

Di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vai re­mia ne tik dai­nuo­jan­čius ir šo­kan­čius moks­lei­vius, bet ir tuos, ku­rie sie­ja at­ei­tį su moks­lu. Šios in­ves­ti­ci­jos ver­tę liu­di­ja ne tik jau­nų­jų che­mi­kų pa­siek­ti re­zul­ta­tai – lai­mė­ji­mai mies­to, res­pub­li­ki­niuo­se che­mi­jos kon­kur­suo­se ir olim­pia­do­se, bet ir tai, kad jau dvi AJChM bai­gu­sios abi­tu­rien­tų kar­tos 100 proc. pa­si­rin­ko su che­mi­ja su­si­ju­sias spe­cia­ly­bes.

Mo­ki­niai ne tik da­ly­vau­ja kon­kur­suo­se, bet ir vyks­ta į edu­ka­ci­nes iš­vy­kas moks­lo įstai­go­se bei ga­my­bos įmo­nė­se, ki­tais bū­dais ple­čia aki­ra­tį ir su­ži­no apie bū­si­mos kar­je­ros ga­li­my­bes. Apie sa­vo veik­lą nau­jų moks­lo me­tų pra­džios pro­ga jie tra­di­ciš­kai pa­sa­ko­jo gau­siam bū­riui sve­čių: prof. che­mi­jos moks­lų dak­ta­rui, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Che­mi­jos ins­ti­tu­to di­rek­to­riui Ai­va­rui Ka­rei­vai, An­ta­nui Mar­ci­no­niui, UAB „Gro­ta“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui, UAB „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ vy­riau­sia­jam tech­no­lo­gui Edu­ar­dui Ja­nu­šaus­kui, UAB „Ma­ri­sa“ generaliniam di­rek­to­riui Vir­gi­ni­jui Ja­ru­šui, gim­na­zi­jų ir pa­grin­di­nių mo­kyk­lų, sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams ir ki­tiems. AJChM fi­nan­suo­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau jų at­sto­vau­ja­mų įmo­nių ir moks­lo įstai­gų pa­ra­ma la­bai rei­ka­lin­ga Aly­taus jau­nie­siems che­mi­kams.

„No­riu pa­sa­ky­ti ačiū už pi­lie­tiš­ku­mą vi­siems, ku­rie re­mia Jau­nų­jų che­mi­kų mo­kyk­lą, ir ne tik fi­nan­siš­kai. Džiu­gu, kad šią veik­lą pa­lai­ko ir bu­vę aly­tiš­kiai, ku­rie su­pran­ta, ko­kia ji svar­bi ir rei­ka­lin­ga ga­biems Aly­taus vai­kams. Mes ne­au­gi­na­me kon­kur­sų lau­re­a­tų, bet su­tei­kia­me jau­ni­mui sa­vi­raiš­kos ga­li­my­bę, pa­de­da­me iš­ban­dy­ti ir at­ras­ti sa­ve“, – sa­ko che­mi­jos mo­ky­to­ja eks­per­tė J.Liut­kie­nė, ku­rios pa­stan­gos įver­tin­tos sva­riu ap­do­va­no­ji­mu – T.Gro­tu­so me­da­liu. Jį kar­tu su T.Gro­tu­so fon­du yra įstei­gu­si Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­ją, o jos tiks­las – at­gai­vin­ti žy­maus moks­li­nin­ko at­mi­ni­mą ir po­pu­lia­rin­ti jo moks­li­nį pa­li­ki­mą. 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai