Nr. 11 (13241)

2019-01-25

„Alytaus naujienų“ numeryje 11 (13241) skaitykite:

 • Bu­vu­si Ne­mu­nai­čio mo­kyk­la po re­konst­ruk­ci­jos nuo šių me­tų vai­kus pri­ims kaip sto­vyk­la
 • Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įstai­goms – sau­lės ko­lek­to­riai
 • Iš­gel­bė­ta gy­vy­bė Aly­taus ra­jo­no ke­ly­je
 • Iš­ma­nio­sio­mis tre­ni­ruo­tė­mis – prieš ant­svo­rį ir trau­mas
 • Vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mas Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­ja dar la­biau iš­au­go
 • Juo­zas Skes­te­nis: „Aly­taus ra­jo­nas su­bren­do po­ky­čiams, skaid­ru­mui ir at­sig­rę­ži­mui į žmo­nes”
 • Kai­my­niš­kas ben­dra­dar­bia­vi­mas
 • 500 eu­rų ban­kno­tai į apy­var­tą ne­be­bus lei­džia­mi, ta­čiau jais ir to­liau ga­li­ma at­si­skai­ty­ti
 • Dau­giau­sia vai­kų tu­rin­čia­me Aly­taus ra­jo­no
 • dar­že­ly­je – mo­der­niai at­nau­jin­tos gru­pės
 • Res­tau­ra­to­riai at­gai­vi­no uni­ka­lios Per­lo­jos baž­ny­čios gro­žį
 • Le­do skulp­tū­rų fes­ti­va­ly­je Drus­ki­nin­kuo­se – me­ni­nin­kai iš In­do­ne­zi­jos ir Vo­kie­ti­jos
 • Ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos pa­što žen­klui – 100. Kau­no lai­dos
Šių me­tų pra­džio­je Aly­tu­je pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms sri­tims nu­si­pel­nę mies­to žmo­nės bei įmo­nės. Me­tų ap­do­va­no­ji­mą už so­cia­liai...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas vie­nas gau­siau­sių, o ja­me spren­džia­mi klau­si­mai yra ar­čiau­siai žmo­gaus. Apie at­lik­tus dar­bus kal­ba...
Dar nė ne­pra­si­dė­jus tik­ro­sioms sa­vi­val­dos rin­ki­mų ko­voms, iš jų rin­go jau iš­kri­to trys Aly­taus mies­to ir vie­nas ra­jo­no pre­ten­den­tas į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Vi­si jie...
„Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są lai­mė­jęs Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius va­do­vau­ti įstai­gai ne­ga­li dėl pa­da­ry­tų šiurkš­čių...
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.