Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius: „So­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės tu­rė­tų bū­ti nor­ma, o ne iš­im­tis”

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (3)
2019 Sausis 25
nuotrauka
Vla­dis­la­vas Gu­ne­vi­čius: „Gy­ve­ni­mas – tai ke­lio­nė, ku­rios ko­ky­bė pir­miau­sia pri­klau­so nuo pa­ties sa­vęs, o jau to­liau – nuo pa­si­rink­to ke­lio ir ja­me su­tik­tų žmo­nių. Vi­sa tai ne pa­pras­tas, bet la­bai ve­žan­tis rei­ka­las!“ „Miško Motės“ nuotr.
Šių me­tų pra­džio­je Aly­tu­je pa­gerb­ti la­biau­siai kul­tū­ros, ver­slo, švie­ti­mo ir ki­toms sri­tims nu­si­pel­nę mies­to žmo­nės bei įmo­nės. Me­tų ap­do­va­no­ji­mą už so­cia­liai at­sa­kin­gą veik­lą ga­vo Aly­taus ra­jo­ne įsi­kū­ru­si įmo­nė „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“. Ben­dro­vės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Vla­dis­la­vo Gu­ne­vi­čiaus įsi­ti­ki­ni­mu, so­cia­liai at­sa­kin­gi ver­slai yra mū­sų ša­lies at­ei­tis ir da­ro di­džiu­lę įta­ką vi­suo­me­nės rai­dai, to­dėl, pa­sak jo, no­rė­tų­si, kad so­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės Lie­tu­vo­je bū­tų nor­ma, o ne iš­im­tis.

Tai įmo­nę ve­da į prie­kį

Aly­taus me­tų ap­do­va­no­ji­muo­se ben­dro­vė „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ ap­do­va­no­ta už so­cia­liai at­sa­kin­gą veik­lą, ku­ri nuo įmo­nės ne­at­sie­ja­ma dau­gy­bę me­tų. V.Gu­ne­vi­čius pa­brė­žė, kad vie­nas iš įmo­nės „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ tiks­lų yra skleis­ti ge­rą pa­tir­tį ir siek­ti, kad so­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė bū­tų kiek­vie­no ver­slo or­ga­ni­za­ci­nės kul­tū­ros da­lis.

Ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vus, ką jam kaip va­do­vui reiš­kia šis ap­do­va­no­ji­mas, V.Gu­ne­vi­čius pa­ti­ki­no, kad pir­miau­sia tai jo įmo­nę ve­da į prie­kį.

„Į prie­kį mus ve­da ar­ti­mas dar­bas su klien­tais ir jų po­rei­kių re­a­li­za­vi­mas nau­juo­se ga­mi­niuo­se, ap­tar­nau­jant ir dir­bant at­sa­kin­gai. Vi­sa tai, ką ir kaip da­ro­me, at­si­spin­di re­zul­ta­tuo­se. Be to, ma­no pa­ties gy­ve­ni­me dar­bas – svar­bi da­lis, ir to­kie pri­pa­ži­ni­mai pa­tvir­ti­na, kad ju­da­me tei­sin­ga kryp­ti­mi“, – kal­bė­jo va­do­vas. 

Ką reiš­kia bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ne?

V.Gu­ne­vi­čius pa­si­da­li­jo pa­tir­ti­mi, ką reiš­kia bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­ga įmo­ne. Pa­gal jį, so­cia­li­nės įmo­nių at­sa­ko­my­bės es­mė yra, kai dar­buo­to­jų, ben­druo­me­nės ir ap­lin­kos la­bui vir­ši­ja­ma tai, ką įmo­nes įpa­rei­go­ja vyk­dy­ti tei­sės ak­tai.

Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ nuo­lat sklei­džia sa­vo, kaip so­cia­liai at­sa­kin­gos įmo­nės, po­zi­ci­ją, nes va­do­vau­ja­si po­žiū­riu, jog so­cia­liai at­sa­kin­gi ver­slai yra mū­sų ša­lies at­ei­tis ir da­ro di­džiu­lę įta­ką vi­suo­me­nės rai­dai.

„So­cia­li­nė at­sa­ko­my­bė – įvai­rias­luoks­nis rei­ka­las. Mū­sų at­sa­ko­my­bė – ko­kius ga­mi­nius ir kaip ga­mi­na­me, už sau­gą dar­be, kad vi­si su­grįž­tu­me į šei­mas svei­ki, kad ben­dra­vi­mas ko­lek­ty­vo vi­du­je bū­tų ko­rek­tiš­kas ir pa­gar­bus, ne­svar­bu, ko­kias pa­rei­gas ei­ni, tei­sin­gas at­ly­gis už dar­bą, o dar ir svei­ka­tin­gu­mo pro­gra­mos, ben­dri pa­si­bu­vi­mai. Tai su­si­ję su vi­di­niais įmo­nės rei­ka­lais, ku­rie iš­si­lie­ja į šei­mas ir ben­druo­me­nę. Iš­ori­niai so­cia­li­niai pro­jek­tai, į ku­riuos mes įsi­trau­kia­me, yra pa­gal­ba ne­įga­liems vai­kams ir jau­ni­mui, ben­dra­dar­bia­vi­mas su Aly­taus mies­to te­at­ru ir ki­to­mis svar­bio­mis ben­druo­me­nei or­ga­ni­za­ci­jo­mis. Vi­sa tai ben­drai ir su­ku­ria mū­sų įmo­nės so­cia­li­nį vei­dą. Jau ne­kal­bu apie lai­ku su­mo­kė­tus mo­kes­čius vals­ty­bei“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Gu­ne­vi­čius.

Vie­no­da at­sa­ko­my­bė – ir ver­slui, ir val­džiai

Di­rek­to­riaus įsi­ti­ki­ni­mu, ver­slas la­bai at­sa­kin­ga ir iš­šū­kių ku­pi­na veik­la. Svar­biau­sia – pa­gar­ba žmo­nėms, ku­rie ku­ria ir vys­to ver­slus, ne­svar­bu, ar esi sa­vi­nin­kas, ar sam­do­mas dar­buo­to­jas. „Kaip ir ką da­rai, koks esi va­do­vas, kaip el­gie­si su dar­buo­to­jais, ko­kia vi­du­je nuo­tai­ka – vi­sa tai ir at­ve­da į so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę. Tai lie­čia ir vals­ty­bi­nes įmo­nes, ir val­džios veik­lą, jos ko­ky­bę, kaip val­do­mos biu­dže­ti­nės lė­šos ir pro­jek­tai, koks dar­bų efek­ty­vu­mas. Šie du al­jan­sai – bet ko­kio dy­džio ver­slas ir val­džia – ku­ria so­cia­lu­mą vals­ty­bės ly­giu. Ir mes esa­me at­sa­kin­gi vie­no­dai“, – įsi­ti­ki­ni­mus dės­tė ver­sli­nin­kas. 

Kas ska­ti­no bū­ti so­cia­liai at­sa­kin­gais?

Ver­slo sėk­mė, sklei­džia­ma fi­lo­so­fi­ja ir dau­gy­bė ki­tų as­pek­tų pri­klau­so nuo va­do­vo. O kas V.Gu­ne­vi­čių ska­ti­no siek­ti to­kios so­cia­liai at­sa­kin­gos ben­dro­vės po­zi­ci­jos?

„Ma­no, kaip va­do­vo, su­pra­ti­mas au­go per sa­vęs to­bu­li­ni­mą. Esu ne toks, koks bu­vau ir ver­slo rei­ka­luo­se, ir už jo. No­ras ir ju­dė­ji­mas į prie­kį nuo­lat to­bu­li­nant tai, ką jau pa­da­rei, ir ve­da į pro­gre­są. Esu dė­kin­gas žmo­nėms, esan­tiems ša­lia ma­nęs – ko­lek­ty­vui, sa­vo šei­mai, žmo­nai Vio­le­tai, sa­vo tė­vams. Jų pa­lai­ky­mas ir, jei­gu rei­kia, pri­mi­ni­mai lei­do to­bu­lė­ti. Prie vi­so to stip­riai pri­si­dė­jo ir su­tik­ti žmo­nės, ku­riems lin­kiu stip­rios svei­ka­tos ir daug sėk­mės. Gy­ve­ni­mas – tai ke­lio­nė, ku­rios ko­ky­bė pir­miau­sia pri­klau­so nuo pa­ties sa­vęs, o jau to­liau – nuo pa­si­rink­to ke­lio ir ja­me su­tik­tų žmo­nių. Vi­sa tai ne pa­pras­tas, bet la­bai ve­žan­tis rei­ka­las!“ – šyp­so­jo­si „Vi­ta Bal­tic In­ter­na­tio­nal“ di­rek­to­rius.