Kas ir ko­dėl iš­kri­to iš rin­ki­mų ko­vos rin­go?

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (1)
2019 Sausis 25
nuotrauka
Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Dar nė ne­pra­si­dė­jus tik­ro­sioms sa­vi­val­dos rin­ki­mų ko­voms, iš jų rin­go jau iš­kri­to trys Aly­taus mies­to ir vie­nas ra­jo­no pre­ten­den­tas į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas. Vi­si jie ket­vir­ta­die­nį iš par­ti­jų rin­ki­mi­nių są­ra­šų Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos bu­vo iš­brauk­ti dėl tos pa­čios prie­žas­ties – ne lai­ku de­kla­ruo­tų gy­ve­na­mų­jų vie­tų.

Ne­spė­jo įšok­ti į trau­ki­nį

Kaip sa­kė Jo­li­ta Gru­zins­kie­nė, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, iš pre­ten­den­tų į Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bą bu­vo iš­brauk­ta tik vie­na kan­di­da­tė iš Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos. Tai ket­vir­ta par­ti­jos są­ra­še bu­vu­si Ug­nė Ma­tu­lė­nai­tė-Kaz­laus­kė.

Da­lia Je­zu­ke­vi­čie­nė, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė, tei­gė, kad pre­ten­den­tų į Aly­taus mies­to ta­ry­bą su­ma­žė­jo tri­mis kan­di­da­tais iš tri­jų par­ti­jų – Lie­tu­vos cen­tro, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos.

Su­si­sie­kus su kiek­vie­nos iš šių po­li­ti­nių jė­gų Aly­taus sky­rių va­do­vais, jie at­sklei­dė ir iš­brauk­tų­jų pa­var­des. Ar­tė­jan­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ne­ga­lės Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos Aly­taus sky­riaus są­ra­še įra­šy­ta Ag­nė Ba­ra­naus­kie­nė.

„Be­lie­ka tik ap­gai­les­tau­ti, kad to­kios ak­ty­vios mo­te­rys iš miesto ir rajono pretendenčių į tarybas sąrašų bu­vo iš­brauk­tos dėl ne lai­ku de­kla­ruo­tų gy­ve­na­mų­jų vie­tų. Vie­na su šei­ma į Aly­tų at­si­kraus­tė gy­ven­ti iš Vil­niaus, o ki­ta į rajoną – iš Pa­sva­lio. Į mies­to ir rajono gy­ve­ni­mą ir val­dy­mą jos no­rė­jo in­teg­ruo­tis ak­ty­viai, ta­čiau iš­brau­ki­mas iš rin­ki­mų są­ra­šų ne­reiš­kia, kad jos ne­bus ak­ty­vios“, – sa­kė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, Lie­tu­vos cen­tro par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus atstovė.

Va­le­ri­jus Ven­cius, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus sky­riaus pir­mi­nin­kas, at­sklei­dė, kad iš par­ti­jos rin­ki­mi­nio są­ra­šo nu­by­rė­jo vie­nas kan­di­da­tas – pen­kio­lik­tu nu­me­riu įra­šy­tas Ri­man­tas Prū­sai­tis. Iki tol gy­ve­nęs Aly­taus ra­jo­ne, jis ne­su­spė­jo lai­ku de­kla­ruo­ti gy­ve­na­mo­sios vie­tos mies­te.

Ro­ber­tas Šar­knic­kas, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Aly­taus mies­to sky­riaus pir­mi­nin­kas, sa­kė, kad iš par­ti­jos są­ra­šo bu­vo iš­brauk­tas Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­los-dar­že­lio tė­vų at­sto­vas Da­rius Sin­ke­vi­čius, ne­se­niai įsi­gi­jęs bu­tą Aly­taus mies­te ir taip pat ne­spė­jęs lai­ku de­kla­ruo­ti sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos mies­te.

Pa­gal Lie­tu­vos sa­vi­val­dos rin­ki­mų įsta­ty­mo po 2015 me­tų sa­vi­val­dos rin­ki­mų pri­im­tas pa­tai­sas, tiek rin­kė­jai, tiek kan­di­da­tai, no­rin­tys bal­suo­ti ar kan­di­da­tuo­ti kon­kre­čio­je sa­vi­val­dos rin­ki­mų apy­gar­do­je, pri­va­lo sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ruo­ti ne vė­liau kaip 90 die­nų iki sa­vi­val­dos rin­ki­mų die­nos. De­ja, ne vi­si Aly­taus mies­to ir ra­jo­no kandidatai spė­jo į šį trau­ki­nį įšok­ti. Tą pa­da­ry­ti jie tu­rė­jo iki gruo­džio 3 die­nos im­ti­nai.

Pa­sak D.Je­zu­ke­vi­čie­nės, ga­li bū­ti, kad tai ne ga­lu­ti­niai kan­di­da­tų są­ra­šai, jie dar ga­li trum­pė­ti. Ga­lu­ti­niai są­ra­šai bus iš­ka­bin­ti bal­sa­vi­mo apy­lin­kė­se rin­ki­mų die­ną, tai yra ko­vo 3-iąją. „Tai reiš­kia, kad dar ga­li vi­so nu­tik­ti“, – api­ben­dri­no pir­mi­nin­kė.

Dėl di­des­nių ne­sklan­du­mų ir skun­dų – kol kas ra­mu

Pa­si­do­mė­jus, ar Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne ne­įvy­ko jo­kių nesu­si­pra­ti­mų, ne­bu­vo jo­kių ap­skun­di­mų dėl pa­ra­šų rin­ki­mo, po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos, agi­ta­ci­jos ar ki­tais pa­na­šiais klau­si­mais, abi rin­ki­mų apy­gar­dos pir­mi­nin­kės ti­ki­no, kad kiek­vie­nų rin­ki­mų me­tu to­kie at­ve­jai nė­ra iš­ven­gia­mi.

„Dar­bas vir­te ver­da. Jau pir­ma­die­nį pri­sie­kė apy­lin­kių pir­mi­nin­kai. Per šią sa­vai­tę su­kvie­čia­mi vi­sų apy­lin­kių na­riai, ap­žiū­ri­mos pa­tal­pos, in­ven­to­rius, vyks­ta dar­bas gru­pė­se, ko­mi­si­jo­se. Ko­mi­si­jos na­riai taip pat jau pri­sie­kė, pa­si­skirs­tė pa­rei­go­mis. Jau at­ei­nan­tį pir­ma­die­nį va­ka­re vi­soms apy­lin­kėms bus or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai dirb­ti su sis­te­ma. Tai res­pub­li­ki­nio ly­gio nau­jo­vė, ku­ri iki šiol ne­bu­vo tai­ko­ma“, – pa­sa­ko­jo D.Je­zu­ke­vi­čie­nė.

Jos ti­ki­ni­mu, po­li­ti­nės re­kla­mos ste­bė­se­nos dar­bo gru­pė jau ga­vo nu­si­skun­di­mų dėl vie­nos te­le­vi­zi­jos lai­dos. Tą skun­dą nag­ri­nė­ju­si gru­pė pri­ėmė spren­di­mą ir jį pa­tei­kė apy­gar­dos ko­mi­si­jai, o ši taip pat pa­tvir­ti­no, kad laidoje po­li­ti­nės re­kla­mos ne­bu­vo.

Taip pat bu­vo su­lauk­ta ir žo­di­nių nu­si­skun­di­mų dėl agi­ta­ci­nių niu­an­sų, ta­čiau apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja nuo­lat ben­drau­ja su po­li­ti­nių par­ti­jų ir vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų at­sto­vais ir juos per­spė­ja žo­džiu, pa­ta­ria dėl įvai­rių ne­tiks­lu­mų, ne­ati­ti­ki­mų tiek dėl pla­ka­tų, tiek dėl po­li­ti­nės re­kla­mos, tiek dėl skel­bi­mų. D.Je­zu­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad iki šiol raš­tiš­kų skun­dų gau­ta nė­ra.

Pa­si­tei­ra­vus, ar daug rin­kė­jų pa­ra­šų bu­vo ne­įskai­ty­ta, ji tei­gė, kad tik­rai ne: „Par­ti­jos ir ko­mi­te­tai tei­kė po ne ma­žiau kaip 600 rin­kė­jų pa­ra­šų, dau­giau­sia jų bu­vo pa­teik­ta virš 900, o iš­brauk­ta vi­du­ti­niš­kai nuo 30 iki 70. Tai nė­ra di­de­li skai­čiai, ly­gi­nant su tuo, kiek par­ti­jos su­rin­ko, o Aly­taus mies­te jų rei­kė­jo su­rink­ti po 370. Vi­soms par­ti­joms ir rin­ki­mų ko­mi­te­tams rin­kė­jų pa­ra­šų pa­ka­ko, kad ga­lė­tų to­liau tęs­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­ją.“

Pil­dė vie­na ran­ka

Aly­taus ra­jo­ne mi­ni­ma­lią rin­kė­jų pa­ra­šų skai­čiaus ri­bą taip pat per­žen­gė vi­sos po­li­ti­nės par­ti­jos. J.Gru­zins­kie­nės tei­gi­mu, dau­giau­sia – net 190 rin­kė­jų – pa­ra­šų bu­vo ne­įskai­ty­ta Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vų pa­teik­tuo­se la­puo­se, o ma­žiau­siai – vos 15 – Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio rin­kė­jų pa­ra­šų la­puo­se.

„Dau­giau­sia bu­vo iš­brau­ky­ta pa­ra­šų, ku­rie bu­vo pil­dy­ti vie­na ran­ka. Bu­vo šiek tiek pa­ra­šų tų rin­kė­jų, ku­rie nė­ra ra­jo­no gy­ven­to­jai, ir bu­vo to­kių, ku­rie pa­si­ra­šė net ke­le­tą kar­tų. Taip pat kai ku­rie jų pa­tei­kė ne­tei­sin­gus sa­vo duo­me­nis. Bu­vo įvai­rių prie­žas­čių“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo pir­mi­nin­kė.

Jos ti­ki­ni­mu, Aly­taus ra­jo­ne skun­dų, pra­dė­tų ty­ri­mų dėl agi­ta­ci­jos, po­li­ti­nės re­kla­mos ar ki­tų su rin­ki­mais su­si­ju­sių da­ly­kų, kol kas nė­ra.

 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.