Aly­tus – pi­lo­ti­nių pro­jek­tų ly­de­ris

nuotrauka
Marius Grišmanauskas: „Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir ta­ry­bos na­rių pa­stan­go­mis 30 proc. su­ma­ži­nus šil­dy­mo kai­nas, per pas­ta­ruo­sius šil­dy­mo se­zo­nus aly­tiš­kiai su­tau­pė 9,67 mi­li­jo­nų eu­rų.“ Gintarė Rimkutė-Merčaitienė: „Taip, kaip mes in­ves­tuo­ja­me į vai­kus, taip rū­pi­na­mės sa­vo mies­tu.“
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­tas vie­nas gau­siau­sių, o ja­me spren­džia­mi klau­si­mai yra ar­čiau­siai žmo­gaus. Apie at­lik­tus dar­bus kal­ba ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Gin­ta­rė Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė ir ko­mi­te­to na­rys Ma­rius Griš­ma­naus­kas.

Ko­mi­te­to na­riams – že­miš­ki gy­ven­to­jų klau­si­mai

Vie­na­me svar­biau­sių Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­te nag­ri­nė­ja­mi klau­si­mai, ku­riuos tei­kia Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ta­čiau kiek­vie­na­me po­sė­dy­je svars­to­mi ir pro­to­ko­li­niai klau­si­mai. „Tai to­kie klau­si­mai, dėl ku­rių į ko­mi­te­to na­rius krei­pė­si gy­ven­to­jai“, – sa­ko ta­ry­bos na­rė, ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė, džiaug­da­ma­si įgy­tu aly­tiš­kių pa­si­ti­kė­ji­mu.

Gy­ven­to­jų klau­si­mų dia­pa­zo­nas pla­tus – tai pro­ble­mi­niai klau­si­mai, ku­rie ki­lo dėl to, kad ne­bu­vo ras­ta spren­di­mo su Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, ki­ti klau­si­mai sie­jo­si su tuo, jog, ne­ra­dus tei­sin­go ir no­ri­mo spren­di­mo, į ko­mi­te­tą bu­vo kreip­ta­si ieš­kant pa­gal­bos.

Anot ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės, „sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dir­bo prin­ci­pin­gai, lai­kan­tis tei­sės ak­tų, to­dėl ir gy­ven­to­jams yra te­kę pa­sa­ky­ti, kad, pa­vyz­džiui, žvy­ruo­tų gat­vių as­fal­ta­vi­mo, me­džių kir­ti­mų pa­tvir­tin­ta tvar­ka ga­lio­ja vi­siems vie­no­da“.

 

Pi­lie­ti­nis biu­dže­tas – at­vi­res­nis ir no­va­to­riš­kes­nis mies­tas

„2018 me­tais pir­mą kar­tą Aly­tu­je star­ta­vo pi­lie­ti­nis biu­dže­tas“, – sa­ko Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to na­rys M.Griš­ma­naus­kas. „Ta­ry­bos na­riai no­ri la­biau įtrauk­ti ben­druo­me­nę į mies­to gy­ve­ni­mą ir spren­di­mų pri­ėmi­mą. Gy­ven­to­jai pa­tys tei­kia pa­siū­ly­mus, pa­tys už juos bal­suo­ja ir tuo­met įgy­ven­di­na­mi dar­bai, ku­rie su­rin­ko dau­giau­sia bal­sų. Taip gy­ven­to­jai tie­sio­giai spren­džia, kaip pa­nau­do­ti 200 tūkst. eu­rų kas­met“, – min­ti­mis da­li­ja­si M.Griš­ma­naus­kas.

„No­riu pri­min­ti, kad ir šie­met, iki sau­sio mė­ne­sio pa­bai­gos, aly­tiš­kiai ga­li siū­ly­ti tai, ko, jų ma­ny­mu, la­biau­siai rei­kia mies­tui. Pa­tys gy­ven­to­jai yra ga­ran­tas, kad lė­šos bus nu­kreip­tos tiks­lin­gai“, – kal­ba ko­mi­te­to na­rys.

Pi­lie­ti­nio biu­dže­to įgy­ven­di­ni­mas bu­vo pa­ste­bė­tas ir įver­tin­tas ša­lies mas­tu, Aly­tus pir­ma­sis Lie­tu­vo­je tą pa­da­rė, ga­vo „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mą ir ta­po ge­ruo­ju pa­vyz­džiu ki­toms sa­vi­val­dy­bėms.

 

Lai­mė­tas vie­šo­jo trans­por­to mū­šis –  ko­ky­biš­kes­nė pa­slau­ga gy­ven­to­jams

Aly­taus mies­to vie­ša­sis trans­por­tas pa­si­kei­tė iš es­mės. Šian­dien aly­tiš­kiai įver­ti­na nau­jus pa­to­gius au­to­bu­sus, jų marš­ru­tus. Anot G.Rim­ku­tės-Mer­čai­tie­nės, „ver­ti­nant šį pro­ce­są, tai vie­nas ge­riau­sių ben­dro dar­bo pa­vyz­džių“. Ne­tru­kus au­to­bu­sų su­sto­ji­mo aikš­te­lė­se at­si­ras švies­len­tės, ku­rio­se bus pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, ka­da, ku­rio marš­ru­to au­to­bu­sas at­va­žiuos, gy­ven­to­jų pa­to­gu­mui bus įves­tas elek­tro­ni­nis bi­lie­tas.

Svar­bu nu­ra­min­ti gy­ven­to­jus, kad žmo­nės ne­si­jau­din­tų dėl pri­va­taus ver­slo įta­kos vie­šo­jo trans­por­to sis­te­mai. „Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė kon­tro­liuo­ja vie­šą­jį trans­por­tą, ji tu­ri vi­sus įran­kius ir tei­sę re­gu­liuo­ti au­to­bu­sų marš­ru­tus, jų kie­kį, in­ten­sy­vu­mą, bi­lie­tų kai­nas ir pan.“, – sa­ko Ap­lin­kos ir plėt­ros ko­mi­te­to na­rys M.Griš­ma­naus­kas ir pri­me­na, kad gy­ven­to­jai pa­ste­bė­ji­mus bei pa­gei­da­vi­mus dėl vie­šo­jo trans­por­to marš­ru­tų ga­li teik­ti elek­tro­ni­niu pa­štu trans­por­tas@aly­tus.lt.

Kal­bant apie mies­to in­fra­struk­tū­rą, ga­li­ma pa­si­džiaug­ti, jog tiek lė­šų ap­lin­kos ge­ri­ni­mui dar nie­ka­da ne­bu­vo skir­ta. „Čia kal­bu apie gat­vių as­fal­ta­vi­mą, ša­li­gat­vių tvar­ky­mą ir pri­tai­ky­mą ne­įga­lie­siems bei dvi­ra­ti­nin­kams. Ap­lin­kos ir gy­ve­ni­mo ko­ky­bę ypač pa­ge­ri­no baig­ti stra­te­gi­nių mies­to su­si­sie­ki­mo ar­te­ri­jų pro­jek­tai – Pra­mo­nės ra­jo­no gat­vių su­jun­gi­mas, Jot­vin­gių gat­vės re­konst­ruk­ci­ja. Ir tai bu­vo pa­da­ry­ta ne­ma­ži­nant fi­nan­sa­vi­mo ki­toms sri­tims. Šiuo me­tu ak­ty­viai dir­ba­ma, kad sun­kias­vo­rio trans­por­to srau­tas bū­tų nu­kreip­tas apy­lan­ka, su­ma­ži­nant jo ju­dė­ji­mą per gy­ve­na­muo­sius ra­jo­nus“, – pa­sa­ko­ja ta­ry­bos na­rys.

 

Pro­ver­žis so­cia­li­nės ly­de­rys­tės sri­ty­je

Mies­tas – tai kiek­vie­nas žmo­gus. Kal­bė­da­mi apie Aly­tų kaip šei­mos mies­tą tu­ri­me pa­si­rū­pin­ti kiek­vie­nu, o in­ves­ti­ci­ja į ma­žiau­sius mies­to gy­ven­to­jus yra in­ves­ti­ci­ja į mies­to at­ei­tį. „Taip, kaip mes in­ves­tuo­ja­me į vai­kus, taip rū­pi­na­mės sa­vo mies­tu“, – tei­gia G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė. 2018 me­tais bu­vo skir­tos re­kor­di­nės biu­dže­to lė­šos at­nau­ji­nant lop­še­lių-dar­že­lių sa­ni­ta­ri­nius maz­gus, vir­tu­vė­les, ski­riant lė­šų lo­go­pe­dų dar­bui ir kt.

„Mes kal­ba­me ne tik apie ap­lin­kos su­tvar­ky­mą, bet ir apie vai­ko as­me­ny­bės ug­dy­mą. Juk nė vie­nas iš mū­sų ne­no­rė­tu­me gam­ti­nius rei­ka­lus at­lik­ti tu­a­le­te be per­tva­rų ir du­rų“, – kal­ba M.Griš­ma­naus­kas.

Pri­ori­te­tai so­cia­li­nės ly­de­rys­tės sri­ty­je lė­mė, kad Aly­tu­je įgy­ven­din­tas pi­lo­ti­nis as­me­ni­nio asis­ten­to pro­jek­tas, už­tik­ri­nan­tis di­des­nes ga­li­my­bes, įkur­tos ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių dirb­tu­vė­lės.

Ypač daug dė­me­sio skir­ta pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pa­slau­gų plėt­rai. „Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je įgy­ven­di­nus pi­lo­ti­nį p­ro­jek­tą, vos per lap­kri­čio–gruo­džio mė­ne­sius sie­lo­va­di­nin­ko pa­slau­ga pa­si­nau­do­jo 105, o psi­cho­lo­go – 36 pa­cien­tai“, – džiau­gia­si ta­ry­bos na­rė G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė, tvir­tin­da­ma, kad li­go­niams yra svar­bus ne tik me­di­ka­men­ti­nis gy­dy­mas, bet ir pa­gal­ba spren­džiant su­dė­tin­gus eg­zis­ten­ci­nius klau­si­mus, dva­si­nis pa­lai­ky­mas.

Jau pa­reng­ti lanks­ti­nu­kai, in­for­ma­ci­nis fil­mas, kur pa­tei­kia­ma svar­biau­sia in­for­ma­ci­ja, ką da­ry­ti, at­si­dū­rus su­dė­tin­go­je gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jo­je. G.Rim­ku­tė-Mer­čai­tie­nė tvir­ti­na, kad šios pa­slau­gos at­si­ra­di­mą lė­mė ben­druo­me­nės įsi­trau­ki­mas ir ak­ty­vi ne­vy­riau­sy­bi­nių bei ki­tų or­ga­ni­za­ci­jų veik­la.

Rū­pi­nan­tis gy­ven­to­jų svei­ka­ta la­bai svar­bu, kad po il­gų de­ry­bų Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je pa­vy­ko Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nei nu­pirk­ti nau­ją mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fą. Mies­to bei re­gio­no gy­ven­to­jams šiuo me­tu vėl tei­kia­ma ko­ky­biš­ka pa­slau­ga, o to­mog­ra­fas nu­pirk­tas su­tau­pant 500 tūkst. eu­rų. 

 

Aly­tiš­kiai su­tau­pė 9,67 mi­li­jo­nus eu­rų

Įvai­rio­se sri­ty­se su­tau­py­tos lė­šos nu­kreip­tos mies­to gy­ven­to­jų ge­ro­vei. „Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir ta­ry­bos na­rių pa­stan­go­mis 30 proc. su­ma­ži­nus šil­dy­mo kai­nas, per pas­ta­ruo­sius šil­dy­mo se­zo­nus aly­tiš­kiai su­tau­pė 9,67 mi­li­jo­nų eu­rų“, – pa­ste­bi M.Griš­ma­naus­kas, pa­brėž­da­mas, kad su­tau­py­tas lė­šas už sa­vi­val­dy­bės įstai­gų šil­dy­mą ga­li­ma bu­vo pa­nau­do­ti ki­tiems mies­tie­čių po­rei­kiams.

 

Mies­to vei­das – mū­sų, aly­tiš­kių, vei­das

Ga­li­me sa­ky­ti, kad tai, ką ma­to­me, yra ne­svar­bu, to­dėl in­ves­tuo­ti į kai ku­riuos ma­to­mus da­ly­kus yra ne­reikš­min­ga. Ta­čiau, ar tai tie­sa?

Pir­mas įvaiz­dis, ku­rį pa­ma­to­me at­vy­kę į mies­tą, lie­ka il­gam. Vi­so­je ša­ly­je įver­tin­tas ir mies­tui pa­do­va­no­tas žen­klas „Aly­tus-my­liu“, laik­ro­dis Ro­tu­šės aikš­tė­je, #Aly­tus, nau­jas vie­ša­sis trans­por­tas – tai ben­dra vi­su­ma, ku­rian­ti mies­to vei­dą, ku­ris yra ir mū­sų kiek­vie­no, gy­ve­nan­čio šia­me mies­te.

Mies­to įvaiz­džio kū­ri­mas yra il­gas pro­ce­sas, ap­gai­les­tau­ja­ma, kad 2019 me­tais biu­dže­te re­zer­vuo­ta ir ne­ga­li­ma pa­nau­do­ti be­veik 0,5 mi­li­jo­no eu­rų. Vis dar vyks­ta teis­mai dėl Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro re­konst­ruk­ci­jos, dėl to, kad ran­go­vas su­da­rė iš­skir­ti­nes są­ly­gas su­bran­go­vui UAB „Kor­tas“, o to ne­ga­lė­jo da­ry­ti pa­gal kon­kur­so są­ly­gas, to­dėl mies­tui ga­li tek­ti grą­žin­ti 480 tūkst. eu­rų Eu­ro­pos pa­ra­mos. Juk mies­to biu­dže­tas – tai vi­sų aly­tiš­kių su­mo­kė­ti mo­kes­čiai.

Api­ben­dri­nant, 2018 me­tai bu­vo dė­kin­gi, in­ves­ta­vo­me daug į mies­to in­fra­struk­tū­rą. Dėl to ne­nu­ken­tė­jo švie­ti­mo, kul­tū­ros, svei­ka­tos ir ki­tos sri­tys, joms taip pat bu­vo skir­ta dau­giau lė­šų nei anks­čiau. „Kai vie­šie­ji pir­ki­mai vyk­do­mi skaid­riai, ta­da ir pi­ni­gų už­ten­ka vi­soms sri­tims“, – sa­ko vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo sis­te­mą sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to pus­la­py­je įgy­ven­di­nęs po­li­ti­kas.

Rūtenis ANDRIJAUSKAS

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2015-11-19 spren­di­mu Nr. T-333 pa­tvir­tin­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu.

  Komentaras

  Vyr architektas Matažinskas 2 metus prastūminėja ACIB, Kucevičiaus, Jeremičiaus kompanijai nachališką schemą prie Jazminų turgaus. Sugalvojo schemą kaip iš miesto atimti Signatarų, Kovo 11 -osios, Matulaičio gatves ir kelis šimtus arų ( žemės kaina keli šimtai tūkstančių EUR ) perduoti Jeremičiui, kuriuo prisidengia ir už kurio kyšo Kucevičiaus, ACIB, Matažinsko - Alytaus brigados - ausys. Glass market savivaldybėj kyšių nemoka, tai ją reikia dusinti, daryti spaudimą, o dirbti su savais patikrintais kadrais. Matažinskas Tarybos narius prausia, makaronus saujom kabina ant ausų, manipulioja net nemirksėdamas, nepaiso Tarybos nurodymų. Glass market turi sutartį su savivaldybe, kad Matulaičio gatvėj turi būti nenaikinama automobilių aikštelė, savivaldybė privalės susimokėti baudas jeigu nesilaikys sutarties. Apie tai 2 metus rašo, transliuoja žiniasklaida, o Matažinskui Do lampočki. Dėl schemos Matažinskas paskersavo ir ant žiniasklaidos. Makštutienės žentui savivaldybėj jūra iki kelių.

  Komentaras

  Net Alytaus žiniasklaida informavo. Kad šioje kadencijoje drastiškai beveik perpus darbuotojų per reorganizacijas mažino valstybinių institucijų padaliniai esantys Alytuje. Kadangi kiekviena ministerija fiksuoja gyventojų kitimą per metus Alytuj todėl ir reagavo. Kadangi daugiausia gyventojų mažėjo iki šiol buvusių mažesnių lygų, todėl neleido sau išlaikyt perteklinių darbuotojų skaičiaus Alytuje. Tik viena savivaldybė kaip nereaguodama į gyventojų mažėjimą berods atskiri skyriai net ir smarkiai padidėjo. Kieno sąskaita? Žiūrim situaciją. Šioje kadencijoje nesugebėta užvest rimtų projektų iš ES, kuriems paprastai skolinasi savivaldybė. Vėliau tos lėšos atgal gryžta. Reiškia jei iš savęs išsilaiko savivaldybė, galėjo turėt kažkur 2-3 milijonus kaip gyventojų pajamų skirtumams lyginti. Dabar jei turi apie 16 milijonų eurų paskolų, kaip jau gryžę visų refinansuotų projektų lėšos, čia per daug. Nors ir sumažino apie 5 milijonus, kur grįžtamos lėšos buvo iš ankstesnių projektų- to aiškiai per maža. Vėl paskolas galima mažint per strategines įmones, kol eina ES parama jos dėka užsukant projektus ir uždirbant tiek, kad būt iš kur biudžeto paskolas atiduot. Ką kitos savivaldybės ir padarę. Per savo strategines įmones uždirbinėja ir palaiko miesto ekonomiką. Alytuj kaip kitiems atidavę ir net iš mero-tarybos kompetencijos nesigirdi kas su tomis įmonėm darosi. Reiškia pelningiausias sritis kaip ir atidavę kitiems uždirbt. Sau palikę mažėjančius centus. Ir imituoja, kad viskas gerai. Nors neaišku, kaip ateity atidavinės paskolas? Nes ir dėl negebėjimo atlikt švietimo pertvarkų kažin kokiam balanse išlaikydami nors dalį pustuščių mokyklų?

  Komentaras

  kad tie savivaldybės klerkai, žinoję, kad ,,lėšų į miestą ,,pritraukėjas'' Č.Daugėla daro aferas, dirba iki šiol? Beveik pusė milijono Eurų bauda, plius bylinėjimosi išlaido. Gražiai čia ,,pritrauktos investicijos''

  Komentaras

  Gali komitete sėdėt ir... bezdėt kaip tas čia besigiriantis straipsnyje. Nei girdėjom jo, nei matėm, nei pasireiškė jis per 4 metus. Kas mus ir mūsų interesus gynė mes puikiausiai matėm ir žinom, taigi, nevaryk čia tos savo demagogijos. Rūpinkitės pilietininkai ir toliau tik savo "šeimom", o mes pasirūpinsim, kad jūsų nei kvapo neliktų, nes prasmardinot visą miestą su savo intrigom

  Komentaras

  Tuodu iš pilietininkų tikrai ne patys blogiausi, bet tam, kuris sugalvojo pavadinimą „Alytaus piliečiai"nereikėtų leisti toliau reikštis.
  Kas per arogancija ir koks kitų miestelėnų niekinimas - atseit, tik mūsų šutvė yra tikri Alytaus piliečiai su komisaru priekyje, o visi kiti - tiesiog š...o gabalas. Kažkur anksčiau tai jau girdėta.

  Komentaras

  Iš kur tokie komentuotojai ? Taip ir neišmoko faktais remtis, tik dezinformaciją skleist. Nesunku nueiti į alytus.lt ir pasitikrinti, nepatingėjau.
  Po vasaros atostogų Grišmanauskas iš 10 posėdžių 8 dalyvavo. Leonavičius iš 10 VIENAM ! Tai kuris čia statistas ?
  Savivaldybės skolą Alytaus piliečiai sumažino 5,2 mln eurų.
  Tai nesuprantu kam rašyt tokius komentarus, net ir oponentai turėtų išmokt gerbt faktus, jeigu save gerbia.

  Komentaras

  Melas, melas sildymas pabrango jaunimas isvažiavo gyventoju kasmet po 2000 mažėja alytuje is 76 tukst gyv. liko apie 40tukst. gamyklos bankrutuoja nėra ko girtis or meluot.........

  Komentaras

  Kam girtis, kad laimėjo transporte dėl kokybės? Esmėj vietoj to, kad padėt savoms firmoms pagerint kokybę keleivių pervežimo srity ir tas įmanoma per savivaldybės kompetencijas, jie atvedė stipresnę firmą iš svetur. Suteikdami galimybę tai firmai uždirbt Kaunui kur registruoti. O savi vežioję bankrutuoja ir dar mažiau mokančių mokesčius į praskolintą miesto biudžetą. Kurio turimo didelio paskolų dydžio nenori matyt. Kaip ir tas paskolas atiduot kiti turės. Reiškia savų silpninimą stipresnių išorinių naudai vadina kaip laimėjimais? Ir tuo garsiai girtis nedrįstų net pats aršiausias Alytaus priešas, kaip šiems gaunas.

  Komentaras

  Dėl šildymo kainos sumažėjo pagrinde, kad iš Vilniaus paspaudė per šilumos skaičiavimo metodikas per visą Lietuvą. O Alytuj savo gabumais per visą kadenciją nesugebėjo iki šiol dar persiimt šilumos tinklų. Paliko sekančiai kadencijai. Kaip ir patys išsiderėt nesugeba beveik vieninteliai aplink. Nors dėl šilumos tinklų į valdybas po nepriklausomais susivedė su gerais atlyginimais, advokatam 100 tūkstančių mokama kur patys derėtis turi sugebėt, pačiuose savivaldybei priklausančiuose šilumos tinkluose virš 10 darbuotojų... Ir rezultato NĖRA. Atsiprašant taip alytiškius už nosies vedžiot - tik Alytuj gal per Lietuvą įmanoma.

  Komentaras

  Realiai kur sutaupė? jei būt tiek sutaupę, per metus būt padaugėję tūkstančių gyventojų. o ne sumažėję. Šis komitetas silpniausias iki šiol buvusių. iš vis apie rimtas strategijas ir projektus nesuvokia. Kurių ir užvest nesugebėjo. Menkniekiuose ir erzelynuose susireikšminę. Įtarimas, kad gal nukreipt alytiškių dėmesį nuo. Kad į savivaldybės strateginių įmonių kur didžiausi lėšų srautai sukasi suvesti po nepriklausomais su įdomiom reputacijom. Atseit alytiškiai peškites dėl cento, bet nematykit kur n milijonų vaikšto. Apie statybų srity net priartėt bijo kas ten vyko. Kaip ir dėl biudžeto paskolų. Kurios dideles ir vietoj to, kad sumažint - tabu..O po 2020 metų mažės ES parama, valstybės paskolas pradės gražint reiškia finansavimas iš Vilniaus mažės, pati savivaldybė turės gražint dalį paskolų? iš kur, kol šie susireikšminę vaikų darželį žaidžia? Kur baigiantis kadencijai valdininkai iš neturėjimo ką veikt daro akcijas Valentino proga. Nes taryba strategijų neturi.

  Komentaras

  O prie ko čia Grišmanauskas ? Buvo tik statistinis komiteto vienetas, labiausiai mieste nugarsėjęs rūpesčiu savo motina, kuri neaiškiais keliais grąžintu žemės sklypu viduryje gyvenamųjų namų kiemų, pridarė daugybę nepatogumų gyventojams. Daugiausia dirbo ir problemų aplinkos komitete sprendė Leonavičius, bet aišku, jis labai neparankus pilietininkams, todėl ir giriasi čia tik šitie abudu "darbininkėliai". O ko nerašot apie Jučą, Krasnicką, Misevičių ?

  Komentaras

  Regis aplamai nesigaudo ką šneka. Jei savivaldybė turi apie 16 milijonų eurų paskolų ir gyventojų tūkstančiu mažėja per metus.Su ES parama kaip dirbt regis nesuvokiami dalykai. Infrastruktūros tvarkymas dauguma iš biudžeto - taip sau neleidžia dauguma savivaldybių. Nes stengias iš ES paramos. vėl projektų atsiperkamumas kaip šaligatvių asfaltavimas išardant prieš sudėta plyteles kur dar galima naudot - efektyvumas ypač mažas. iš kur sapnuoja sutaupytus milijonus -gal tik patys žino. Būtent savivaldybės reikalas taip parinkt projektus, kad labiausiai atsipirktų. Švelnintų gyventojų mažėjimą..

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.