Eti­kos sar­gų iš­va­da: Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius „Aly­taus bu­tų ūkiui” ne­ga­li va­do­vau­ti dėl šiurkš­čių pa­žei­di­mų

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (10)
2019 Sausis 25
nuotrauka
Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius įsitikinęs, kad etikos sargams adresuotas anonimo skundas – pagalių kaišiojimas į ratus. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są lai­mė­jęs Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys Au­re­li­jus Ja­ru­še­vi­čius va­do­vau­ti įstai­gai ne­ga­li dėl pa­da­ry­tų šiurkš­čių pa­žei­di­mų. To­kią iš­va­dą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui ir ta­ry­bai pir­ma­die­nį pa­tei­kė Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), iš­nag­ri­nė­ju­si ano­ni­mi­nį skun­dą dėl A.Ja­ru­še­vi­čiaus el­ge­sio ati­tik­ties Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­toms.

Drau­di­mas – tre­jiems me­tams

VTEK at­sto­vai dar pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­tį vy­ku­sia­me po­sė­dy­je pri­ta­rė sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mui, ku­ria­me bu­vo kon­sta­tuo­ta, kad A.Ja­ru­še­vi­čius šiurkš­čiai pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo nuo­sta­tas ne­ša­liš­kai, są­ži­nin­gai ir tin­ka­mai at­lik­ti tar­ny­bi­nes pa­rei­gas, tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka ir prie­mo­nė­mis veng­ti in­te­re­sų kon­flik­to ir elg­tis taip, kad ne­kil­tų abe­jo­nių, jog toks kon­flik­tas yra.

Taip pat raš­te tei­gia­ma, jog bu­vo pa­žeis­tos įsta­ty­mo nuo­sta­tos, skel­bian­čios, kad as­me­niui, dir­ban­čiam vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je, drau­džia­ma da­ly­vau­ti ren­giant, svars­tant ar pri­imant spren­di­mus ar­ba ki­taip pa­veik­ti spren­di­mus, ku­rie su­ke­lia in­te­re­sų kon­flik­tą.

Pa­gal įsta­ty­mą, prieš pra­de­dant to­kio spren­di­mo ren­gi­mo, svars­ty­mo ar pri­ėmi­mo pro­ce­dū­rą ar­ba pa­čios pro­ce­dū­ros me­tu as­muo, dir­ban­tis vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je, pri­va­lo in­for­muo­ti sa­vo ins­ti­tu­ci­jos va­do­vą ar ins­ti­tu­ci­jos va­do­vo įga­lio­tą at­sto­vą ar­ba ko­le­gia­lią vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­ją, ku­rios na­riu jis yra, ir as­me­nis, ku­rie kar­tu da­ly­vau­ja ren­giant, svars­tant ar pri­imant spren­di­mą, apie esa­mą in­te­re­sų kon­flik­tą, pa­reikš­ti apie nu­si­ša­li­ni­mą ir jo­kia for­ma ne­da­ly­vau­ti to­liau ren­giant, svars­tant ar pri­imant spren­di­mą.

Pri­pa­žįs­ta­ma, kad A.Ja­ru­še­vi­čius šiurkš­čiai pa­žei­dė šias nuo­sta­tas, to­dėl vi­sų šių iš­var­dy­tų pa­žei­di­mų pa­sek­mė – tre­jus me­tus nuo pa­žei­di­mo pa­aiš­kė­ji­mo die­nos jis ne­ga­li bū­ti ska­ti­na­mas, pri­ima­mas, ski­ria­mas ar ren­ka­mas į aukš­tes­nes pa­rei­gas, mat jam dar ga­lio­ja įsta­ty­me įtvir­tin­tas drau­di­mas.

Ka­dan­gi A.Ja­ru­še­vi­čius nuo 2016-ųjų iki 2018 me­tų lap­kri­čio ėjo „Aly­taus bu­tų ūkio“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, o šių me­tų sau­sio 11 die­ną lai­mė­jo mi­nė­tos ben­dro­vės di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­są, ir tai yra aukš­tes­nės kva­li­fi­ka­ci­jos vals­ty­bės tar­ny­bai pri­ski­ria­mos pa­rei­gos už prieš tai ei­tas, po­li­ti­kas va­do­vau­ti įmo­nei ne­ga­li.

Kai­šio­ja pa­ga­lius į ra­tus

Su­si­sie­kus su pa­čiu A.Ja­ru­še­vi­čiu­mi ir jo pa­pra­šius pa­ko­men­tuo­ti šią si­tu­a­ci­ją, po­li­ti­kas tei­gė jau ži­no­jęs fak­tą apie Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Vy­tau­tui Jast­rems­kui ir ta­ry­bai ad­re­suo­tą VTEK raš­tą dėl jo.

„Ma­no po­zi­ci­ja ne­si­kei­tė, lau­kiu lai­ko­tar­pio dėl kon­kur­so re­zul­ta­tų ap­skun­di­mo ir ati­tin­ka­mų tar­ny­bų iš­va­dų pa­tei­ki­mo dėl ma­no tin­ka­mu­mo už­im­ti va­do­vo pa­rei­gas pa­bai­gos ir ne­sku­bu su­da­ri­nė­ti dar­bo su­tar­ties, kad iš­veng­čiau vie­no­kių ar ki­to­kių in­ter­pre­ta­ci­jų. Pats raš­to tu­ri­nys yra dis­ku­tuo­ti­nas, ne su vi­so­mis nuo­sta­to­mis su­tik­čiau. Da­bar yra mo­men­tas tą raš­tą įver­tin­ti, o kai tai pa­da­rys ir spren­di­mus pri­ims ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius, ta­da ir žiū­rė­siu“, – taip ko­men­ta­vo A.Ja­ru­še­vi­čius.

Ka­dan­gi VTEK iš­va­dos pa­ra­šy­tos skun­do pa­grin­du, po­li­ti­kas ne­abe­jo­ja, kad tai su­in­te­re­suo­ti as­me­nys kai­šio­ja pa­ga­lius į ra­tus ir ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad, su­si­klos­čius jo at­žvil­giu ne­pa­lan­kiam spren­di­mui, kreip­sis į tei­sė­sau­gą.

Re­dak­ci­ja ban­dė su­si­siek­ti ir ko­men­ta­ro pa­pra­šy­ti iš, ga­vus VTEK raš­tą, spren­di­mą dėl A.Ja­ru­še­vi­čiaus pri­im­ti tu­rin­čio V.Jast­rems­ko, ta­čiau jis ne­at­si­lie­pė.

Pri­me­na­me, kad eti­kos sar­gams A.Ja­ru­še­vi­čiui te­ko aiš­kin­tis, kai dirb­da­mas sa­vi­val­dy­bės val­do­mo­jo­je įmo­nė­je „Aly­taus bu­tų ūkis“ di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ju, rug­pjū­čio 30 die­ną vy­ku­sia­me ta­ry­bos po­sė­dy­je, svars­tant klau­si­mą dėl dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų mak­si­ma­lių tech­ni­nės prie­žiū­ros ta­ri­fų nu­sta­ty­mo, ne­nu­si­ša­li­no nuo klau­si­mo svars­ty­mo, taip ga­li­mai su­pai­nio­da­mas in­te­re­sus. „Aly­taus bu­tų ūkis“ Aly­tu­je ad­mi­nist­ruo­ja da­lį dau­gia­bu­čių na­mų, tad svars­ty­tas klau­si­mas bu­vo su­si­jęs su tuo­me­ti­ne ta­ry­bos na­rio dar­bo­vie­te.