Nr. 102 (13918)

2023-09-12

„Alytaus naujienų“ numeryje 102 (13918) skaitykite:

 • No­ras sta­ty­ti pen­kia­aukš­čius se­no­jo­je Aly­taus da­ly­je tarp dvie­jų ug­nių: pla­no ren­gė­jai siū­lo pai­sy­ti gy­ven­to­jų nuo­mo­nės, sa­vi­val­dy­bės vadovybė su ja ne­su­tin­ka
 • Siū­lo­ma grą­žin­ti Po­ciū­nų ir Aly­taus ae­ro­dro­mus į na­cio­na­li­niam sau­gu­mui už­tik­rin­ti svar­bių įmo­nių są­ra­šą
 • Iš­rink­to­ji val­dy­to­ja – aly­tiš­kė
 • Li­go­ni­nei jau grei­tai – 105-eri!
 • Iš­ko­vo­jo dvi ant­rą­sias vie­tas ir pa­ge­ri­no Eu­ro­pos re­kor­dą
 • „Sim­no ko­mu­na­li­nin­ko” są­skai­tų ap­mo­kė­ji­mas – vos ke­liais pa­spau­di­mais
 • Dau­guo­se ra­lio „Ap­link Lie­tu­vą 2023” da­ly­viai var­žy­sis dėl me­rės tau­rės
 • Su­si­pa­žin­ki­te su nau­jais de­ko­ra­ty­vių lau­ki­nių au­ga­lų, ki­mi­nų,
 • nen­drių, miš­ko pa­klo­tės nau­do­ji­mo, ga­ny­mo miš­ke rei­ka­la­vi­mais
 • Mal­dos ir psi­cho­te­ra­pi­jos gru­pė mo­te­rims, iš­gy­ve­nan­čioms vie­nat­vę
 • Ne­dek­la­ruo­ti ru­siš­ki gin­ta­ro vė­ri­niai „pa­bran­go” mui­ti­nės pos­te
 • Vi­da Jur­kie­nė: „Man kū­ry­ba – tai dar vie­nas gy­ve­ni­mo at­spal­vis, dar vie­nas gy­ve­ni­mo po­sko­nis, gal­būt ir gy­ve­ni­mo drus­ka”
 • Į Jur­gio Kun­či­no kū­ry­bą – ki­tu kam­pu
 • Na­cio­na­li­nė­se Re­vų žir­gų var­žy­bo­se – ir da­ly­viai iš už­sie­nio
 • Ne­nešk šiukš­lių iš na­mų – at­lie­kas rei­kia mes­ti į sa­vo kon­tei­ne­rį!
 • Išgyvenęs Terezino koncentracijos stovyklą knygos „Kažkur vis tiek išaušta rytas“ autorius: nieko blogiau būti negali
 • Punios bibliotekininkė Irena Kaškonienė: „Bibliotekininkas, visų pirma, turi būti tolerantiškas ir komunikabilus, gebėti bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis“
 • „Var­sa-Stron­gla­sas” iš­ko­vo­jo pir­mą nau­jo se­zo­no ti­tu­lą – į Aly­tų su­grą­žin­ta Lie­tu­vos ran­ki­nio su­per­tau­rė
Rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, kaip rei­ka­lau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, pa­si­skel­bė ta­ry­bos dau­gu­ma, ku­riai pri­klau­so...
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bėn su­tik­ta per­im­ti da­bar Lie­tu­vos kalėji­mų tar­ny­bos pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mus...
Vi­są šią sa­vai­tę, iki rug­sė­jo 9 die­nos Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je vei­kia tarp­tau­ti­nė bon­sų, me­džio dro­ži­nių ir gam­tos fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da. Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas...
Kaip ne­pa­rei­gin­go mo­ki­nio na­mų dar­bus daž­nai „su­val­go šuo“, taip klau­sos su­tri­ki­mų tu­rin­tys, ta­čiau ven­gian­tys tai pri­pa­žin­ti žmo­nės tu­ri sa­vų pa­aiš­ki­ni­mų,...
Dvi die­nas Ru­mu­ni­jos vy­riau­sy­bė ka­te­go­riš­kai ne­igė Uk­rai­nos po­li­ti­kų pra­ne­ši­mus apie tai, kad ma­žiau­siai vie­nas ru­sų pa­leis­tas „dro­nas-sa­vi­žu­dis“, nu­tai­ky­tas į...
„Aš at­lie­kas rū­šiuo­ju, bet į sa­vo kon­tei­ne­rį jų ne­me­tu – ne­šu į ben­drus, įreng­tus prie dau­gia­bu­čių. Man taip pa­to­giau – ne­rei­kia sa­vo kon­tei­ne­rio nei iš­trauk­ti, nei plau­ti“,...
Jūsų patikimas apskaitos partneris Siekiame tapti patikimais jūsų apskaitos partneriais.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.