Dau­gu­mo­je – so­cial­de­mok­ra­tai, opo­zi­ci­jo­je – kol kas ne­su­si­kal­bė­ji­mas (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos, pasiskel­busios opozicija, deleguotas jos lyderis Šarūnas Klėgeris.
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos, pasiskel­busios opozicija, deleguotas jos lyderis Šarūnas Klėgeris.
Rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, kaip rei­ka­lau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, pa­si­skel­bė ta­ry­bos dau­gu­ma, ku­riai pri­klau­so So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­riai. Ta­ry­bo­je at­si­ra­dus dau­gu­mai, at­ver­ti tei­si­niai ke­liai skelb­tis ta­ry­bos opo­zi­ci­jai ar­ba ma­žu­mai. Tą pa­čią die­ną po­sė­džia­vu­sios mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je taip pa­si­el­gė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos na­riai. Jie pa­si­skel­bė dirb­sian­tys opo­zi­ci­jo­je. Kiek anks­čiau, dar ne­sant ta­ry­bos dau­gu­mos, no­rą dirb­ti opo­zi­ci­jo­je bu­vo pa­reiš­kę du ta­ry­bos na­riai, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vai. Tad ta­ry­bos opo­zi­ci­nia­me flan­ge kol kas vy­rau­ja ne­su­si­kal­bė­ji­mas. Kol kas ne­aiš­ku ir kas bus tik­ras opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Grė­sė net tie­sio­gi­nis val­dy­mas

Pa­gal nau­ją Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą sa­vi­val­dy­bių ta­ry­boms pri­va­lu pa­si­skelb­ti dau­gu­mą, kad ga­lė­tų for­muo­tis opo­zi­ci­ja.

Nors nau­jos ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to ta­ry­ba, ku­rio­je 19 man­da­tų iš 27 yra iš­ko­vo­ję so­cial­de­mok­ra­tai, dar­bą pra­dė­jo ba­lan­džio 25-ąją, iki rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sio šios ta­ry­bos po­sė­džio val­dan­čio­ji dau­gu­ma ne­bu­vo pa­si­skel­bu­si.

Ne­vyk­dant to­kios įsta­ty­mi­nės nuo­sta­tos, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei grė­sė net tie­sio­gi­nis val­dy­mas, kuo­met ta­ry­ba pa­lei­džia­ma, o jos funk­ci­jas pe­ri­ma Vy­riau­sy­bės pa­skir­tas at­sto­vas.

Tad rug­pjū­čio 31-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos frak­ci­ja, tu­rin­ti 19 na­rių, pa­si­skel­bė ta­ry­bos dau­gu­ma.

 

Pa­ža­das – iš­as­fal­tuo­ti 20 žvy­ruo­tų gat­vių

Ta­me pa­čia­me mies­to ta­ry­bos pa­sė­dy­je, kaip rei­ka­lau­ja Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, bu­vo pa­gar­sin­ta ta­ry­bos dau­gu­mos pro­gra­ma.

Da­bar jau ofi­cia­lio­je dau­gu­mo­je dirb­sian­tys so­cial­de­mok­ra­tai įsi­pa­rei­go­ja at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos sri­ty­je skir­ti lė­šų tam, kad kiek­vie­na mo­kyk­la, dar­že­lis ir sa­vi­val­dy­bės įstai­ga pa­ti ap­si­rū­pin­tų elek­tros ir ši­lu­mos ener­gi­ja, tuo­met dau­giau pinigų lik­tų dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mams, bei ge­rin­ti tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę.

Nu­ma­to­ma pri­trauk­ti jau­nų švie­ti­mo, me­di­ci­nos spe­cia­lis­tų, in­ves­tuo­ti į mo­kyk­lų ma­te­ria­li­nę ba­zę, rem­ti Aly­tų gar­si­nan­čias spor­to ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jas, su­da­ry­ti są­ly­gas Aly­tu­je in­ves­tuo­ti įmo­nėms. O be­ne ak­tu­a­liau­sia aly­tiš­kiams, kad pla­nuo­ja­ma iš­as­fal­tuo­ti 20 žvy­ruo­tų gat­vių.

Įdo­mu tai, kad soc­de­mų – ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pro­gra­moje yra še­ši punk­tai, ku­rių pir­mo­sios rai­dės su­da­ro žo­dį „Aly­tus“.

 

Sie­kis, kad ne­si­for­muo­tų „ge­ros“ ir „blo­gos“ švie­ti­mo įstai­gos

Pas­ku­ti­nę va­sa­ros die­ną vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­skel­bus šios ta­ry­bos dau­gu­mai, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vai, ku­rių yra ke­tu­ri, pa­si­skel­bė ta­ry­bos opo­zi­ci­ja ar­ba ma­žu­ma.

Tai­po­gi jie pa­tei­kė sa­vo, kaip opozicinės frakcijos, veik­los kryp­tis. Jo­se kon­sta­tuo­ta, kad bus už­tik­ri­na­mas sa­vi­val­dy­bė­je vyks­tan­čių po­li­ti­nių, ad­mi­nist­ra­ci­nių procesų bei pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo skaid­ru­mas, vykdoma ga­li­mų ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų sa­vi­val­dy­bė­je prie­žiū­ra, ne­for­ma­laus švie­ti­mo skaid­ri­ni­mas, jog vi­si vai­kai tu­rė­tų ly­gias ga­li­my­bes ir fi­nan­sa­vi­mą, svei­ka­tos pa­slau­gų prie­na­mu­mo di­di­ni­mas, dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos ska­ti­ni­mas, ko­ky­biš­kų so­cia­li­nių pa­slau­gų šei­moms plėt­ra mik­ro­ra­jo­nuo­se, vi­suo­me­ni­nių, re­li­gi­nių, spor­to kul­tū­ros ben­druo­me­nių stip­ri­ni­mas ir pa­ra­ma joms.

Opo­zi­ci­jo­je nu­spren­dę dirb­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai įsi­pa­rei­go­ja pri­žiū­rė­ti, kad mies­to plėt­ra už­tik­rin­tų čia gy­ve­nan­čių ben­druo­me­nių, o ne tik ver­slo in­te­re­sus, kad švie­ti­mo tin­klas bū­tų su­ba­lan­suo­tas, ne­lik­tų per ma­žų ar per di­de­lių kla­sių, ne­si­for­muo­tų „ge­ros“ ir „blo­gos“ švie­ti­mo įstai­gos.

Tarp įsi­pa­rei­go­ji­mų – ini­ci­juo­ja­mos dis­ku­si­jos bei spren­di­mai dėl plin­tan­čių psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų mo­kyk­lo­se, iš­lei­džia­mų mies­to biu­dže­to lė­šų prie­žiū­ra, kad jos bū­tų pa­nau­do­ja­mos tin­ka­mai, o ne tik „ne­si­bai­gian­čiai mies­to me­ro vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­jai“ (citata).

 

„Frak­ci­ja dėl opo­zi­ci­jos ly­de­rio pa­reiš­kė tik no­rą“

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja, pa­si­skel­bu­si Aly­taus mies­to ta­ry­bos opo­zi­ci­ja, pas­ta­ro­sios ly­de­riu ro­ta­ci­jos prin­ci­pu de­le­ga­vo Ša­rū­ną Klė­ge­rį.

Va­do­vau­jan­tis nau­ju Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos tei­kia­mais iš­aiš­ki­ni­mais, opo­zi­ci­nė frak­ci­ja nė­ra pri­ly­gi­na­ma sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jai ir ne­su­tei­kia tei­sės de­kla­ruo­ti jos ly­de­rio. Dėl dar­bo opo­zi­ci­jo­je tu­ri ap­si­spręs­ti dau­gu­mo­je ne­dir­ban­tys ta­ry­bos na­riai, ku­rių šiuo me­tu Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je yra aš­tuo­ni.

Be­je, du ta­ry­bos na­riai, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ at­sto­vai dar bir­že­lį vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­skel­bė opo­zi­ci­ne ta­ry­bos na­rių gru­pe ir opo­zi­ci­jos ly­de­riu de­le­ga­vo Va­le­ri­jų Ven­cių. Iš­ky­la klau­si­mas, ar to­kia opo­zi­ci­nė gru­pė, ku­ri pa­si­skel­bė dar ne­sant ofi­cia­liai mies­to ta­ry­bos dau­gu­mai, yra tei­siš­kai ga­lio­jan­ti.

At­si­žvel­giant į mi­nė­tą įsta­ty­mą ir mi­nis­te­ri­jos iš­aiš­ki­ni­mus, ma­ny­ti­na, kad mies­to ta­ry­bo­je šiuo me­tu yra tik vie­na opo­zi­ci­nė frak­ci­ja, o ne ta­ry­bos opo­zi­ci­ja, ku­ri ga­li tu­rė­ti ofi­cia­lų ly­de­rį.

Tai su­pras­da­mas Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos, pa­si­skel­bu­sios dirb­ti ma­žu­mo­je, de­le­guo­tas jai va­do­vau­ti Š.Klė­ge­ris tvir­ti­no: „Frak­ci­ja dėl opo­zi­ci­jos lyderio pa­reiš­kė tik no­rą. Bus de­ra­ma­si su ki­tais mies­to ta­ry­bos na­riais, ku­rie ne­pri­klau­so ta­ry­bos dau­gu­mai, dėl dar­bo opo­zi­ci­jo­je. Tuo­met sprę­si­me ir dėl tik­ro opo­zi­ci­jos ly­de­rio.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Akmenės mero ir tarybos rūpestis, kaip pagerint 100 naujų darbuotojų atvykstantiems dirbt į Akmenės lez besiplečiančią medienos perdirbimo ir baldų gamyklas. Atidaroma jau trečia gamykla. Kur iki 2025 metų planuojama apie 0,5 milijardo investicijų. Bus sukurta apie 1000 darbo vietų. O Alytaus mieste meras su taryba blusinėjas kankindamiesi kurdami poziciją su opozicija. Ten jų programose kaž kur 20 km ar kiek ten kelių asfaltuot. Programos lygio valdininkų darbai atliekant miesto kasmetinį remontą. Trumpiau lygiai pagal Akmenę, kaip nesuprendę rimtų politikų mastymui pagal šiuolaikines strategijas. Nėra ką ir lygint. Sraigės žiedas žiede įvažiuojant į Alytų nuo Kauno strategine kryptim- pamatė sraigę ir aišku.. kokie lygiai.

  Komentaras

  Nėra tokio lygio. Kad kaip miesto politikai būt pilnaverčiai šeimininkai mieste. Užtikrintų teisingumą ir miesto interesų pirmenybę prieš kitus, kaip tai pagal įstatymus priklauso. Teikt ir vykdyt rimtas analizes dėl miesto vystymo pagal šalies bd prioritetus išnaudojant es paramą. Atvirai analizuotų galingų pramonės parko ir aerodromo potencialų per virš 100 ha ant valstybės žemės neišnaudotas galimybes. Trumpiau prieš oligarchinių interesų intrigas parklupę, nors per rinkimus alytiškiai padėjo išsivaduot nuo jų veikėjų. Gali į apačias erzintis dėl likučių, kur rimčiau bijo. Tesia kiek gali- pono vergo dvaro principus.

  Komentaras

  Deja ir šios kadencijos tarybai toli iki rimto miesto tarybos kompetencijų. Anoje nesusigaudė kas kur.., tas pats ir dabar. Nors per rinkimus alytiškiai padėjo eliminuot negatuvus, progreso nėra. Susireikšminę tarybos veiklos pradžiamokslį slidinėja ir kol kas rimčiau nesimato. Gudrūs, bet žemo intelekto.

  Komentaras

  nustos vazinet furos po zenklais o gal Alytuje milicija jau likviduota ar nedirba nes visi vaziuoja kur nori ir kada nori o kad isasfaltuos mieste 20 zvyriuotu gatviu tai cia ko gero Cesiulio pazadai ir pasakos

  Komentaras

  Tesiasi beviltiškumas. Jau anoje kadencijoje buvo problemos dėl pozicijos ir opozicijos pasiskelbimo. Dėl vystymo strategijų ir švietimo reformų buvo sudarę taryboj iki tol gausiausias darbo grupes iki tol net iš 30 narių. Kur atstovai buvo iš visų interesų grupių. Tradiciškas FIASKO. Tesias ir šioj kadencijoj. Kur kitur iš pirmų posėdžių nesunkiai sudaro tarybose pozicijas ir opozicijas, Alytuj problemos lygiose vietose. Programos, valdininkų kasdienio darbo plano. Ši taryba nepanašu, kad pakils į rimtą tarybos kompetencijų lygį. Erzinsis tarpusavy dėl mažėjančių biudžeto likučių. Vienok už tokį broką moka gerus valdiškus atlyginimus ir tarybos narių išmokas.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.