Ne­nešk šiukš­lių iš na­mų – at­lie­kas rei­kia mes­ti į sa­vo kon­tei­ne­rį! (5)

konteiniai visiems
„Aš at­lie­kas rū­šiuo­ju, bet į sa­vo kon­tei­ne­rį jų ne­me­tu – ne­šu į ben­drus, įreng­tus prie dau­gia­bu­čių. Man taip pa­to­giau – ne­rei­kia sa­vo kon­tei­ne­rio nei iš­trauk­ti, nei plau­ti“, – pa­si­tei­si­no in­di­vi­du­a­lia­me na­me gy­ve­nan­tis vy­riš­kis, ga­vęs Aly­taus re­gio­no at­lie­kų cen­tro pra­ne­ši­mą, kad ne­iš­trau­kia iš­tuš­ti­ni­mui sa­vo mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­rio. Taip be­si­el­gian­čių­jų – ne jis vie­nas. Ar­gi taip ne­ga­li­ma? – klau­sia gy­ven­to­jai. At­sa­ko­me: ne­ga­li­ma!

Kiek­vie­nas at­lie­kų tu­rė­to­jas pri­va­lo nau­do­tis jam pri­skir­tu kon­tei­ne­riu. Juk in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kai tik­riau­siai vi­sai ne­no­rė­tų, kad, per­si­pil­džius ben­dro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­riams, ša­lia esan­čių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai pra­dė­tų neš­ti at­lie­kas į in­di­vi­du­a­lius kon­tei­ne­rius.

Tad taip elg­tis ne­tu­rė­tų ir in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jai. Prie dau­gia­bu­čių na­mų įren­gia­mų kon­tei­ne­rių kie­kis bu­vo pa­skai­čiuo­tas įver­ti­nus jais be­si­nau­do­jan­čių gy­ven­to­jų skai­čių ir pas juos su­si­da­ran­čių at­lie­kų nor­mą – kad iš­rū­šiuo­toms dau­gia­bu­čių at­lie­koms vi­suo­met už­tek­tų vie­tos kon­tei­ne­riuo­se.

Be to, at­lie­kos iš in­di­vi­du­a­lių ir dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jų su­ren­ka­mos pa­gal skir­tin­gą gra­fi­ką, šių gru­pių gy­ven­to­jams skir­tin­gai ap­skai­čiuo­ja­ma kin­ta­mo­ji vie­ti­nės rin­klia­vos da­lis. Tad in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams me­tant at­lie­kas į ben­dro nau­do­ji­mo kon­tei­ne­rius, iš­de­ri­na­ma vi­sa su­kur­ta at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­ma.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­tos At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad in­di­vi­du­a­lių na­mų ūkiuo­se mais­to at­lie­kos tal­pi­na­mos į tam skir­tus 120 kub. m tal­pos ru­dos spal­vos mais­to at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius, o at­lie­kų tu­rė­to­jai pri­va­lo lai­ky­tis kon­tei­ne­rių nau­do­ji­mo­si ir rū­šia­vi­mo in­struk­ci­jų ir dė­ti į kon­tei­ne­rius tik tas at­lie­kas, ku­rioms šie kon­tei­ne­riai yra skir­ti.

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras dė­ko­ja gy­ven­to­jams, ku­rie lai­ko­si At­lie­kų tvar­ky­mo tai­syk­lių, o su­ren­ka­mų at­lie­kų sta­tis­ti­ka ro­do, kad to­kių žmo­nių dau­gė­ja ir vis dau­giau gy­ven­to­jų iš­trau­kia iš­tuš­ti­ni­mui mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­rius. Rug­pjū­čio mė­ne­sį mais­to at­lie­kų kon­tei­ne­rių iš­tuš­ti­ni­mui iš­trauk­ta be­veik 2 tūkst. dau­giau nei lie­pą ir iš re­gio­no gy­ven­to­jų su­rink­ta 460 to­nų mais­to at­lie­kų – tai 120 to­nų dau­giau ne­gu pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­tį. Ačiū!

Aly­taus re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro inf.

Užs. Nr. 088

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Perskaičius,,dėmesys ir visiškai" komentarus nesistebiu , kad dar daug Alytuje gyventojų kurie naudojasi jiems nepriklausančiais konteineriais. Mieste dar daug problemų yra , Reikia jas mažinti , bet su šia tarybos dauguma neįmanoma .Tai užprogramuotų robotų komanda.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.