Pa­si­tei­si­ni­mų TOP5: kaip žmo­nės daž­niau­siai ne­igia klau­sos pro­ble­mas? (1)

nuotr.
Kaip ne­pa­rei­gin­go mo­ki­nio na­mų dar­bus daž­nai „su­val­go šuo“, taip klau­sos su­tri­ki­mų tu­rin­tys, ta­čiau ven­gian­tys tai pri­pa­žin­ti žmo­nės tu­ri sa­vų pa­aiš­ki­ni­mų, pa­tei­si­nan­čių jų spren­di­mą ne­si­kreip­ti pa­gal­bos. Tiek „šuns su­val­gy­ti“ na­mų dar­bai, tiek ir klau­sos su­tri­ki­mų pa­si­tei­si­ni­mai kar­to­ja­si. 19-os me­tų pa­tir­tį klau­sos pro­te­za­vi­mo sri­ty­je skai­čiuo­jan­čios įmo­nės „Au­dio­me­di­ka“ klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tė Gin­ta­rė Vaiš­no­rai­tė da­li­na­si daž­niau­siais pa­si­tei­si­ni­mais ir sa­ko, kad tu­ri at­sa­ky­mą į kiek­vie­ną iš jų.

„Aš gir­džiu ge­rai – ki­ti kal­ba ne­aiš­kiai“

Tai – be­ne daž­niau­sias pa­si­tei­si­ni­mas. Jį nau­do­ja tie, ku­rių klau­sa pra­dė­jo silp­ti ne­se­niai. Žmo­gus kar­tais net­gi ima pyk­ti, kad ar­ti­mie­ji „bur­ba“ po no­si­mi, kal­ti­na, kad šie spe­cia­liai kal­ba ty­liai. Ar­ti­mie­siems prie­kaiš­tau­jan­tis as­muo net­gi tu­ri spren­di­mą – vi­siems rei­kė­tų kal­bė­ti gar­siau, ir pro­ble­ma bus iš­spręs­ta.

Vis dėl­to, anot G.Vaiš­no­rai­tės, ban­dy­mas ki­tus „pa­gar­sin­ti“ yra vie­nas iš nu­sil­pu­sios klau­sos po­žy­mių.

„Žmo­gus ga­li prie­kaiš­tau­ti dėl ty­lios kal­bos ne tik ar­ti­mie­siems, bet ir ra­di­jui, te­le­vi­zo­riui. Tie­sa, šiuos įren­gi­nius pa­gar­sin­ti yra leng­viau, nei vi­sus su­pan­čius ap­lin­ki­nius“, – pa­sa­ko­jo spe­cia­lis­tė.

Klau­sos nu­sil­pi­mas nė­ra re­ta pro­ble­ma. Ji pa­si­tai­ko 1 iš 6 su­au­gu­sių žmo­nių. Be no­ro „pa­gar­sin­ti“ ar­ti­muo­sius ir te­le­vi­zo­rių, nu­sil­pu­sią klau­są ga­li ro­dy­ti ir ki­ti po­žy­miai: sun­ku da­ly­vau­ti po­kal­by­je su ke­le­tu žmo­nių, su­dė­tin­ga gir­dė­ti kal­bą, esant di­des­niam at­stu­mui, ar­ba kai ne­ma­to­mas žmo­gaus vei­das ir lū­pos.

 

„Aš jau sen­jo­ras, to­dėl ne­gir­džiu – nie­ko ne­pa­da­ry­si“

Vie­na šio tei­gi­nio da­lis yra vi­siš­kai tei­sin­ga. Bė­gant me­tams nyks­ta klau­sos ląs­te­lės, to­dėl ti­ki­my­bė su­si­dur­ti su klau­sos nu­sil­pi­mu di­dė­ja, ypač su­lau­kus 55-erių me­tų.

„Ju­ti­mo ląs­te­lės, su­si­de­dan­čios iš ma­žų plau­ke­lių au­sy­se ir fik­suo­jan­čios gar­są, su am­žiu­mi pa­ma­žu nyks­ta, to­dėl klau­sa na­tū­ra­liai silps­ta. Iš pra­džių sil­pnė­ja aukš­to daž­nio gar­sai – to­kie, kaip vai­kų bal­sai, paukš­čių čiul­bė­ji­mas. Vė­liau prie jų pri­si­jun­gia ir ki­ti gar­sai“, - aiš­ki­no „Au­dio­me­di­ka“ spe­cia­lis­tė G.Vaiš­no­rai­tė.

Ta­čiau ant­ro­ji tei­gi­nio da­lis tė­ra klai­din­gas įsi­ti­ki­ni­mas. Se­nat­vi­nis klau­sos nu­sil­pi­mas yra ne­sun­kiai kom­pen­suo­ja­mas klau­sos apa­ra­tais.

„Šiuo­lai­ki­niai klau­sos apa­ra­tai yra pri­tai­ko­mi in­di­vi­du­a­liai, pa­gal at­lik­tos au­diog­ra­mos duo­me­nis. Jie ge­ba slo­pin­ti pa­ša­li­nį triukš­mą, iš­ryš­kin­ti žmo­gaus kal­bą. Klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tas įsi­klau­so į kiek­vie­no pa­cien­to si­tu­a­ci­ją ir pa­de­da iš­si­rink­ti jo gy­ve­ni­mo bū­dą, mo­to­ri­nius ge­bė­ji­mus ati­tin­kan­čius apa­ra­tus“, – ti­ki­no G.Vaiš­no­rai­tė.

 

„Aš dar ne­su se­nas“

Kar­tais nu­tin­ka ir taip, kad žmo­nės su­pran­ta tu­rin­tys klau­sos pro­ble­mų, krei­pia­si į klau­sos cen­trą, iš­ban­do klau­sos apa­ra­tus, ta­čiau ga­lų ga­le ne­si­ren­ka jų ne­šio­ti nuo­la­tos, ar­gu­men­tuo­da­mi, kad „dar nė­ra se­ni“.

„Pa­ste­biu, kad šį pa­si­tei­si­ni­mą la­biau lin­kę nau­do­ti vy­res­nio­jo am­žiaus žmo­nės. Jau­ni žmo­nės žy­miai drą­siau ne­šio­ja, ne­re­tai ren­ka­si ryš­kius klau­sos klau­sos apa­ra­tus, jų ne­ban­do slėp­ti ir pri­ima tar­si aki­nius. Juk lai­kui bė­gant silps­ta ir re­gė­ji­mas, ta­čiau aki­nių nie­kas ne­sie­ja su am­žiu­mi“, - ti­ki­no G.Vaiš­no­rai­tė.

„Au­dio­me­di­ka“ klau­sos cen­truo­se lan­ko­si ir tė­vai su kū­di­kiais, tu­rin­čiais įgim­tų klau­sos su­tri­ki­mų. Be to, nu­sil­pu­sią klau­są ga­li lem­ti ne tik am­žius, bet ir įvai­rios li­gos, vais­tai, trau­mos ar dar­bas triukš­min­go­je ap­lin­ko­je.

 

„Aš jau per se­nas“

Klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tė Gin­ta­rė šį ir prieš tai mi­nė­tą pa­si­tei­si­ni­mą ly­gi­na su pu­se stik­li­nės van­dens. Pa­klau­sus, kiek stik­li­nė­je van­dens, vie­niems ji at­ro­dys be­veik pil­na, ki­tiems – be­veik tuš­čia.

Pa­sak „Au­dio­me­di­ka“ spe­cia­lis­tės, tai tik po­žiū­rio į gy­ve­ni­mą klau­si­mas. Ji džiau­gė­si gar­bin­go am­žiaus pa­cien­tais, ku­rie dar no­ri pa­ma­ty­ti, pa­tir­ti, yra veik­lūs.

„La­bai sma­gu gir­dė­ti, kaip klau­sos apa­ra­tus pra­dė­ję ne­šio­ti pa­cien­tai vėl ima­si veik­lų, ku­rias bu­vo pa­mir­šę ar­ba ne­be­drįs­da­vo tai da­ry­ti – šo­ka, dai­nuo­ja, vaikš­to į ren­gi­nius, ga­lų ga­le, pa­skam­bi­na ar­ti­mie­siems ir ko­ky­biš­kai pa­si­kal­ba“, – džiau­gė­si ji.

Pui­kus tei­gia­mų po­ky­čių pa­vyz­dys – „Au­dio­me­di­ka“ pa­cien­tas Vac­lo­vas Ša­kū­nas. Šiau­liuo­se vie­nas gy­ve­nan­tis 97 me­tų sen­jo­ras sa­ko, kad su klau­sos apa­ra­tais ga­li bū­ti vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­kas. Be to, ge­riau gir­dė­da­mas jis jau­čia­si sau­ges­nis.

„Nu­ei­nu į po­li­kli­ni­ką ir man ne­rei­kia „ver­tė­jo“, kad su­pras­čiau, ką pa­sa­kė dak­ta­ras. Nors gy­ve­nu vie­nas, klau­sos apa­ra­tus ne­šio­ju kas­dien. Gir­džiu, kai į kie­mą ma­ši­na at­va­žiuo­ja, kai skam­bi­na te­le­fo­nas. Apa­ra­tai su­re­gu­liuo­ti taip, kad gir­dė­čiau bal­są tie­siai apa­ra­tuo­se“, - da­li­no­si min­ti­mis V.Ša­kū­nas.

 

„Kai­my­nas ban­dė – jam ne­pa­dė­jo“

Lie­tu­vių liau­dės pa­tar­lė sa­ko: de­vy­nis kar­tus pa­ma­tuok, o de­šim­tą kirpk. Ta­čiau kar­tais ši pa­tar­lė yra pa­mirš­ta­ma. Ieš­ko­da­mi pa­pras­tes­nių ir grei­tes­nių spren­di­mų, žmo­nės įsi­gy­ja įren­gi­nius, va­di­na­mus „klau­sos apa­ra­tais“, ku­rie ke­lia dis­kom­for­tą, nes ūžia, cy­pia, spau­džia. To­kie įren­gi­niai at­si­du­ria stal­čiu­je, o ne­igia­ma pa­tir­tis per­duo­da­ma iš lū­pų į lū­pas.

„In­ter­ne­te ar pre­ky­bos cen­tre įsi­gy­ti įren­gi­niai iš tie­sų nė­ra klau­sos apa­ra­tai. Tai – gar­sin­tu­vai. Jie tie­siog pa­di­di­na vi­są gar­si­nį fo­ną, ne­pri­klau­so­mai nuo klau­sos nu­sil­pi­mo ly­gio, to­dėl ke­lia ne­ma­lo­nius jaus­mus“, – pa­aiš­ki­no G.Vaiš­no­rai­tė.

Kuo gar­sin­tu­vai ski­ria­si nuo klau­sos apa­ra­tų? „Au­dio­me­di­ka“ klau­sos pro­te­za­vi­mo spe­cia­lis­tės tei­gi­mu, gar­sin­tu­vą ir klau­sos apa­ra­tą bū­tų ga­li­ma pa­ly­gin­ti su apel­si­no sul­čių spau­di­mu ran­ka ir nau­do­jant elek­tri­nę sul­čias­pau­dę. Ran­ka iš­spau­si­me šiek tiek sul­čių, ta­čiau pro­ce­sas ne­bus toks pa­to­gus, o re­zul­ta­tas toks ge­ras, ko­kį ga­li­me tu­rė­ti įdė­ję apel­si­ną į mo­der­nią sul­čių spau­di­mo ma­ši­ną.

„Ski­ria­si su­re­gu­lia­vi­mo pa­gal žmo­gaus klau­są ga­li­my­bės, re­ak­ci­jos į pa­si­kei­tu­sią gar­si­nę ap­lin­ką grei­tis, tiks­lu­mas, triukš­mo slo­pi­ni­mo ga­li­my­bės. Mo­der­nūs klau­sos apa­ra­tai ske­nuo­ja ap­lin­ką 500 kar­tų per se­kun­dę ir at­lie­ka tiks­lią gar­si­nę ana­li­zę, to­dėl žmo­gus gir­di švel­nes­nius, na­tū­ra­les­nius, „pa­to­ges­nius“ gar­sus“, – tvir­ti­no „Au­dio­me­di­ka“ spe­cia­lis­tė.

Na­mie mėgs­tan­tis meist­rau­ti, au­to­bu­su pas gi­mi­nai­čius daž­nai ke­liau­jan­tis V.Ša­kū­nas pa­tvir­ti­na, kad mo­der­nūs klau­sos apa­ra­tai žy­miai pa­leng­vi­na ne tik jo, bet ir jo ar­ti­mų­jų kas­die­ny­bę:

„Ei­da­mas gul­ti įde­du klau­sos apa­ra­tus krau­ti, o ry­te už­si­de­du. Ma­no anū­kas sa­vo te­le­fo­ne ma­to, kad klau­sos apa­ra­tai vei­kia ir ga­li bū­ti ra­mus – man vis­kas ge­rai. Aš at­si­kė­liau, už­si­dė­jau apa­ra­tus ir pra­dė­jau die­ną.“

audiomedika

 

Užs. Nr. 087

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.