Nr. 100 (13916)

2023-09-07

„Alytaus naujienų“ numeryje 100 (13916) skaitykite:

 • Di­džio­ji dau­gu­ma ra­jo­no ta­ry­bos na­rių ei­na va­do­vų pa­rei­gas, o tai ga­ran­tuo­ja di­des­nes al­gas
 • Aly­tiš­kė sau­gią žai­di­mų erd­vę vai­kams prie dau­gia­bu­čio įren­gė sa­vo lė­šo­mis
 • Iš­šū­kis der­lių skai­čiuo­jan­tiems Aly­taus ra­jo­no ūki­nin­kams – ma­žos su­pir­ki­mo kai­nos
 • Aly­taus ra­jo­no gy­dy­mo įstai­go­je – nau­ja gy­dy­to­ja
 • Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Ba­kas: „Si­tu­a­ci­ja Aly­taus li­go­ni­nė­je – kri­ti­nė”
 • Pra­si­dė­jo ap­švie­ti­mo stul­pų at­ra­mų mon­ta­vi­mo dar­bai
 • Vi­sų sun­kiau­sia – pa­žin­ti sa­ve, vi­sų leng­viau­sia – pa­ta­ri­nė­ti ki­tiems
 • Ver­tė­ja Rū­ta Jo­ny­nai­tė: „Ge­rų, bran­džių teks­tų ge­ri ver­ti­mai tur­ti­na, ple­čia ir įtvir­ti­na gim­to­sios kal­bos raiš­ką”
 • Sa­lo­mė­ja Jo­ny­nai­tė: „Mes bu­vom pa­tys tik­riau­si sa­vo ša­lies am­ba­sa­do­riai...”
 • Rugsėjis Alytaus miesto teatre: koks jis?
 • Jau­no­ji me­ni­nin­kė Živilė Ste­niu­ky­nai­tė-For­na­ri: „Kū­ry­bos pro­ce­sas – lyg ne­nu­sto­jan­ti upės tėk­mė”
 • 5 psi­cho­lo­gės pa­ta­ri­mai, kaip elg­tis pa­ste­bė­jus pa­ty­čias ir pa­dė­ti pa­aug­liui
De­vy­nio­li­ka me­tų Aly­tu­je vei­kian­ti minkš­tų­jų bal­dų ga­min­to­jų ben­dro­vė „S-Form” va­kar, rug­pjū­čio 28-ąją, at­lei­do vi­sus dar­buo­to­jus, ku­rių čia bu­vo 160. Va­do­vau­jan­tis...
Rug­pjū­čio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­kei­tė va­sa­ros pra­džio­je pri­im­tą spren­di­mą dėl kla­sių ir gru­pių skai­čiaus mo­kyk­lo­se at­ei­nan­čiais moks­lo me­tais. Pa­kei­ti­mas ak­tu­a­liau­sias But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos Pu­nios pra­di­nio ug­dy­mo sky­riui – nuo šie­me­čio rug­sė­jo čia ne­be­lie­ka pra­di­nu­kų.
Pra­ėju­siais me­tais ša­ly­je pra­si­dė­jo dis­ku­si­jos dėl vals­ty­bi­nių ko­le­gi­jų re­or­ga­ni­za­ci­jos, kai ku­rias jas su­jun­giant ir sie­kiant aukš­tes­nės moks­lo ko­ky­bės. Per­nykš­tį...
Te­at­ra­li­zuo­tu Aly­taus mies­to te­at­ro ak­to­rių pa­si­ro­dy­mu vi­suo­me­nei bu­vo pri­sta­ty­ta me­ni­nin­kų bro­lių Al­gir­do ir Re­mi­gi­jaus Ga­ta­vec­kų su­kur­ta skulp­tū­ra „Sku­bėk...
Rug­pjū­čio 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­sta­ty­ti šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čios vals­ty­bi­nės že­mės, iš­nuo­mo­tos ne...
Bu­vu­sio Sta­ty­bos tres­to ini­cia­ty­va prie jo cen­tri­nio pa­sta­to Nau­jo­jo­je gat­vė­je 1974-aisiais bu­vo pa­sta­ty­tas fon­ta­nas. Jis vei­kė prak­tiš­kai tik šios, tuo­met gar­sios Aly­taus...
Ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­nė­ji­mai Aly­taus pi­lia­kal­nio su gy­ven­vie­te te­ri­to­ri­jo­je vy­ko 2016 me­tais. Po me­tų jų re­zul­ta­tai ir ra­di­niai bu­vo ap­ra­šy­ti. Ras­ta me­ta­li­nių,...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.