Minkš­tų­jų bal­dų ga­min­to­jų ben­dro­vė at­lei­do vi­sus dar­buo­to­jus (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sform
De­vy­nio­li­ka me­tų Aly­tu­je vei­kian­ti minkš­tų­jų bal­dų ga­min­to­jų ben­dro­vė „S-Form” va­kar, rug­pjū­čio 28-ąją, at­lei­do vi­sus dar­buo­to­jus, ku­rių čia bu­vo 160. Va­do­vau­jan­tis Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mu, šiai ben­dro­vei ban­kro­to pro­ce­dū­ros pra­dė­tos vyk­dy­ti ne teis­mo spren­di­mu, o pa­čių įmo­nės kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mo nu­ta­ri­mu.

Pa­grin­di­nis pro­duk­ci­jos pir­kė­jas su­si­dū­rė su par­da­vi­mo bė­do­mis

Ben­dro­vės „S-Form“ kre­di­to­rių su­si­rin­ki­me jos ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­riu­mi pa­skir­tas ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­rius Arū­nas Ge­dei­kis.

Nuo ban­kro­to pro­ce­dū­rų vyk­dy­mo ne teis­mo tvar­ka pra­džios ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­rius tam­pa fak­ti­niu įmo­nės va­do­vu, tu­rin­čiu pa­rei­gą ir tei­sę at­leis­ti dar­buo­to­jus, įvyk­dy­ti įmo­nės ban­kro­to pro­ce­dū­ras.

Kaip sa­kė A.Ge­dei­kis, šios de­vy­nio­li­ka me­tų Aly­tu­je vei­kian­čios, lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo ben­dro­vės pa­grin­di­nis, iš es­mės vie­nin­te­lis ga­mi­na­mos pro­duk­ci­jos – minkš­tų­jų bal­dų už­sa­ko­vas yra vie­nos šei­mos val­do­ma pre­ky­bos ir ga­my­bos įmo­nė Vo­kie­ti­jo­je.

„Iš sa­vo part­ne­rių Vo­kie­ti­jo­je „S-Form“ gau­da­vo kai ku­rias ža­lia­vas ir kai ku­rią do­ku­men­ta­ci­ją minkš­tie­siems bal­dams ga­min­ti. Ge­gu­žės mė­ne­sį ben­dro­vės part­ne­ris Vo­kie­ti­jo­je su­si­dū­rė su pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo bė­do­mis, jos už­sa­ky­mai iš Aly­tu­je vei­kian­čios ben­dro­vės su­ma­žė­jo še­šis kar­tus, tad vien ge­gu­žės mė­ne­sį dėl ga­my­bos pra­sto­vų „S-Form“ pa­ty­rė 200 tūks­tan­čių eurų nuos­to­lių. Pa­gal Vo­kie­ti­jo­je ga­lio­jan­čius ne­mo­ku­mo įsta­ty­mus „S-Form“ part­ne­riams bu­vo pri­tai­ky­ti lai­ki­ni veik­los ap­ri­bo­ji­mai. Tad Aly­taus ben­dro­vės kre­di­to­riai, ku­rių pa­grin­di­niai – pre­kes ir pa­slau­gas tei­kian­čios įmo­nės, tu­rė­jo spręs­ti dėl to­les­nės „S-Form“ veik­los“, – tvir­ti­no pas­ta­ro­sios ben­dro­vės ne­mo­ku­mo ad­mi­nist­ra­to­rius.

Dar­buo­to­jus vi­lio­ja ki­ti darb­da­viai

Va­kar, rug­pjū­čio 28-ąją, dėl vyk­do­mų ban­kro­to pro­ce­dū­rų at­leis­ti vi­si 160 ben­dro­vės „S-Form“ dar­buo­to­jų.

Už­im­tu­mo tar­ny­bos skel­bia­mais duo­me­ni­mis, tai di­džiau­sias ša­ly­je at­lei­džia­mos iš dar­bo gru­pės dar­buo­to­jų skai­čius iš vie­nos įmo­nės šiais me­tais. Ne­dar­bo ly­giui Aly­tu­je toks at­lei­džia­mų dar­buo­to­jų skai­čius iš „S-Form“ taip pat at­si­lieps ne­igia­mai.

A.Ge­dei­kio tei­gi­mu, iš­ei­ti iš to­kios si­tu­a­ci­jos pa­de­da Už­im­tu­mo tar­ny­bos Aly­taus sky­rius, ieš­ko­da­mas nau­jų darb­da­vių at­lei­džia­miems dar­buo­to­jams: „Kre­di­to­rių su­si­rin­ki­mas nu­ta­ri­mą ben­dro­vei vyk­dy­ti ban­kro­to pro­ce­dū­ras pri­ėmė lie­pos pa­bai­go­je ir nuo tai lai­ko iki šiol vy­ko pen­ki ar še­ši „S-Form“ dar­buo­to­jų su­si­ti­ki­mai su ki­tais darb­da­viais. Jie siū­lo re­a­lius dar­bus. Ma­nau, kad ne­ma­žai ban­kru­tuo­jan­čios įmo­nės dar­buo­to­jų su­si­ras dar­bą to­kią pat ar pa­na­šią veik­lą vyk­dan­čio­se įmo­nė­se.“

Ju­ri­di­nių as­me­nų ne­mo­ku­mo įsta­ty­mas su­tei­kia ga­li­my­bes kre­di­to­riams ir ad­mi­nist­ra­to­riui ne tik įvyk­dy­ti įmo­nės ban­kro­to ar lik­vi­da­vi­mo pro­ce­dū­ras, bet ir įmo­nę gel­bė­ti, per­ei­nant į re­struk­tū­ri­za­vi­mo pro­ce­dū­rą, ar tai­kos su­tar­ties su kre­di­to­riais su­da­ry­mą, nu­trau­kiant ne­mo­ku­mo pro­ce­są.

Ar „S-Form“ tu­ri ga­li­my­bę to­liau veik­ti, gal­būt ki­tu pa­va­di­ni­mu? A.Ge­dei­kis į šį klau­si­mą at­sa­kė, pa­reikš­da­mas, kad tai pri­klau­sys nuo jos ben­dra­dar­bia­vi­mo part­ne­rio Vo­kie­ti­jo­je eko­no­mi­nės ir fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos bei ki­tų eko­no­mi­nių veiks­nių.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Jei visur esantys pramonės parkai/lez net perkrauti strateginiais investuotojais, Alytuj atvirkščiai. Pas vienintelius pustuščiai pramonės parko ir aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemių. Kadangi Alytuj davę priesaikas laikytis įstatymų politikai ir teisėsauga net priešiški miesto interesai. Todėl ir dabar į Akmenės lez iki 2025 metų eina iki 0,5 milijardo investicijų į baldų sritį. Jau sikurta 300 gerai apmokamų darbo virtų. Ir dar papildomai kuria 200 darbo vietų. O Alytuj tingi, nedrysta ar.. net pasidomėt, kur per rinkimus mero reklamuoti Kauno grūdai 32 milijonai investicijų. Kad dangi realiai ne pilietiški, apsileidę valdyme, dzin miesto interesai. Nors į išorę vaizduoja mandriausius.

Kiti straipsniai