Kiau­liš­ki nu­ti­ki­mai Aly­tu­je (2)

Aly­taus mies­to fo­to­gra­fi­ja 1926 me­tais. Dzū­kų bi­zū­nas. 1926, Nr. 2. p. 9.
Aly­taus mies­to fo­to­gra­fi­ja 1926 me­tais. Dzū­kų bi­zū­nas. 1926, Nr. 2. p. 9.
Ar­che­o­lo­gi­niai ty­ri­nė­ji­mai Aly­taus pi­lia­kal­nio su gy­ven­vie­te te­ri­to­ri­jo­je vy­ko 2016 me­tais. Po me­tų jų re­zul­ta­tai ir ra­di­niai bu­vo ap­ra­šy­ti. Ras­ta me­ta­li­nių, tit­na­go, kau­li­nių dir­bi­nių, pa­puo­ša­lų de­ta­lių, ke­ra­mi­kos šu­kių, gy­vū­nų kau­lų frag­men­tų (žin­duo­lių, paukš­čių ir žu­vų). Kai kas in­tri­guo­ja: „Di­džiau­sią da­lį (81,1 proc.) su­da­ro na­mi­nių gy­vū­nų kau­lai, lau­ki­nių ap­tik­ta 18,9 proc. Dau­giau­sia ras­ta gal­vi­jų, avių / ož­kų, kiau­lės, ar­klių, el­nių kau­lų. Taip pat ras­ta šuns, tau­ro / stumb­ro, brie­džio, stir­nos, šer­no, meš­kos, beb­ro, kiš­kio kau­lų. At­ski­rai pa­mi­nė­ti­nas ka­tės skruos­ti­kau­lio frag­men­tas, ku­ris ga­li bū­ti anks­ty­viau­sios Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je ras­tos ka­tės lie­ka­nos.“ Juo­kais (o gal vi­sai rim­tai) ga­li­me pa­ban­dy­ti iš­kel­ti hi­po­te­zę: gal­būt vi­sos lie­tu­viš­kos ka­tės ki­lu­sios iš Aly­taus? Kol ne­įro­dy­ta ki­taip... Ta­čiau Aly­tus ne­ta­po ka­čių mies­tu. Įvai­riuo­se do­ku­men­tuo­se ir iš­ki­lių as­me­ny­bių pri­si­mi­ni­muo­se vis „pra­si­muš­da­vo“ kiau­lės.

Mo­ky­to­jams bran­giai at­sė­jo mo­ky­mas

1767 me­tų spa­lį Aly­tu­je kun­ku­lia­vo aist­ros kiau­liš­ku klau­si­mu. Kle­bo­no jurz­dzi­kos ad­mi­nist­ra­to­rius Jo­nas Ja­sio­nis mies­te ra­do ne­gy­vą sa­vo kiau­lę. (Ju­ris­di­ka (dar ju­riz­di­ka, jurz­di­ka, ju­riz­di­kas, jurz­di­kas) – fe­o­da­liz­mo lai­kų mies­to že­mių ar­ba pa­ties mies­to da­lis, pa­ves­ta val­dy­ti ne ma­gist­ra­tui, o ku­riam nors fe­o­da­li­niam sa­vi­nin­kui, daž­niau­siai baž­ny­ti­niam.) Pra­džio­je ban­dė ieš­ko­ti už­ke­rė­ji­mų, bur­tų, pra­kei­ki­mų ga­lių. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, jog vi­sa tai čia nie­kuo dė­ta. Ap­žiū­rė­jus kiau­lę ta­po aiš­ku, kad ji už­muš­ta. Bu­vo ras­ti ir kal­ti­nin­kai, ku­rie tu­rė­jo su­mo­kė­ti mil­ži­niš­ką su­mą už kiau­lę, – 13 auk­si­nų. Nu­ro­dė ir kiau­lės žū­ties prie­žas­tį. Ši laks­tė po mies­tą lais­va ir knai­sio­jo, kur už­si­gei­du­si. Ne vi­si kie­mai ir dar­žai bu­vo ap­tver­ti, tad pa­bo­do mies­tie­čiams toks įžū­lu­mas, su­sior­ga­ni­za­vo gru­pe­lė vy­rų ir sa­vaip iš­aiš­ki­no kiau­lei vaikš­čio­ji­mo po mies­tą tai­syk­les. Tie­sa, tie moks­lai mo­ky­to­jams bran­giai at­si­ė­jo.

 

Pa­svei­ki­no suo­mių ra­šy­to­ją

Suo­mių ra­šy­to­ja Mai­la Tal­vio su vy­ru tuo­me­ti­nė­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, ku­rią bu­vo už­gro­bu­si ca­ri­nė Ru­si­ja, ke­lia­vo 1894 ir 1895 me­tais. Do­mė­jo­si tau­to­sa­ka, mo­kė­si lie­tu­vių kal­bos. Ke­lio­nės me­tu ap­lan­kė ir Aly­tų. Mies­te pir­mo­ji pa­žin­ti bu­vo su vie­ti­niu ve­ži­ku, ant­ro­ji – su vie­ti­ne kiau­le. Vė­liau sa­vo įspū­džius ap­ra­šė kny­go­je „Dvi mei­lės“ ir tai ne­bu­vo pri­si­pa­ži­ni­mas mei­lė­je nei Aly­taus ve­ži­kui, nei Aly­taus kiau­lei... Be­je, vė­liau Mai­la Tal­vio ta­po žy­mia ra­šy­to­ja: tris kar­tus (1937, 1939, 1947 me­tais) bu­vo no­mi­nuo­ta No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jai.

Jos įspū­džiai iš Aly­taus: „Jis (čia Mai­la Tal­vio kal­ba apie ve­ži­ką) kal­ba len­kiš­kai, nes ma­no, kad mes esa­me po­nai. Aly­tu­je vieš­bu­tį ra­si daž­niau, vi­si jei žy­dų ran­ko­se, iš­sky­rus vie­ną, ku­rį lai­ko ka­ta­li­kas. To­dėl jis pa­su­ka sa­vo ar­klį dul­kė­to­mis, ne­šva­rio­mis gat­vė­mis, ku­rių pa­kraš­čiais šiau­di­niais sto­gais, ne­da­žy­ti su­tre­šę na­mai mąs­tė, nuo ko­kios vie­tos bū­tų ge­riau­siai pra­dė­ti griū­ti.

Šis na­mas, prie ku­rio su­sto­jo­me mes, ne­si­ski­ria nuo ki­tų. Iš prie­an­gio mums prie­šais iš­ei­na kiau­lė, o ne­tru­kus pas­kui ją ir šei­mi­nin­kė, ku­ri ati­da­ro mums du­ris į kam­ba­rį. Tai pa­pras­ta lie­tu­viš­ka smuk­lė, že­mas, tam­sus kam­ba­rys, ku­rio di­de­lė da­lis pa­skir­ta bu­te­liams ir sta­ti­nėms. Tirš­ta mu­sių ma­sė su­ka­si ore ir den­gia sie­nas lyg vu­a­lis. Pro jų zir­zi­mą gir­dė­ti gir­tų vy­rų juo­kas ir kal­bos. Nuo sie­nos že­myn žvel­gia šven­ti pa­veiks­lai – Pa­ne­lė Ma­ri­ja su ka­rū­na ant gal­vos ir Kris­tus su avi­nė­liu glė­by­je. Pa­klau­sia­me lie­tu­viš­kai, ar ga­lė­tu­me ko nors gau­ti pa­val­gy­ti. Šei­mi­nin­kė tei­kia­si pri­min­ti, jog mo­kan­ti len­kiš­kai ir mums at­sa­ko len­kiš­kai. Ji mums at­ne­ša di­de­lį juo­dą ke­pa­lą duo­nos, ku­ri bu­vo pus­ža­lė, ga­ba­lą gels­vai ža­lios kiau­lie­nos ir bu­te­lį alaus. Pie­no ne­su­ra­do, taip pat ir van­dens, o alus bu­vo vi­siš­kai šil­tas. Kiau­lie­nos taip pat ne­pa­no­ro­me pa­im­ti į ran­kas, o duo­na ir­gi ga­lė­jo bū­ti pa­vo­jin­ga svei­ka­tai.“

 

Kiau­lės tar­pu­ka­rio Aly­tu­je

XX am­žiaus tre­čio­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je ir vi­du­ry­je mies­tie­čiai rū­pi­no­si na­mų nu­me­rių ir gat­vių pa­va­di­ni­mų len­te­lių ka­bi­ni­mu, kad šios bū­tų vie­no­dos, gra­žios ir su­pran­ta­mos. Mat se­nų­jų len­te­lių pa­va­di­ni­mus ne­la­bai per­skai­ty­da­vo gau­siai ir daž­niau­siai bū­riais gat­vė­mis ti­pe­nan­čios... kiau­lės. Mies­tie­čiai ak­ty­viai pa­tys prie to pri­sė­dė­jo. Aly­tu­je prie gy­ve­na­mų­jų na­mų ne­bu­vo iš­kas­tų spe­cia­lių duo­bių pa­maz­goms ir ki­tiems ne­šva­ru­mams pil­ti – vi­sa tai bu­vo ver­čia­ma tie­siog į gat­vę. To­dėl kiau­lės su di­džiu ma­lo­nu­mu ras­da­vo ką pa­kni­si­nė­ti ir pa­kni­bi­nė­ti to­se gat­vė­se. „Dzū­kų bi­zū­nas“ 1926 me­tais ne­ap­si­ken­tę įdė­jo mies­to pieš­ti­nę „fo­to­gra­fi­ją“, ku­rios pir­ma­me pla­ne pui­ka­vo­si kiau­lės.

Ir pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai pra­ne­šė, kad „Bur­mist­ras su po­li­ci­ja šau­kia kon­fe­ren­ci­ją iš­spręs­ti klau­si­mams: 1) ar kiau­lės tu­ri tei­sę vaikš­ti­nė­ti ir Vil­niaus g–ve, ar tik Užuo­lan­kos, 2) ar iš an­tro aukš­to pa­maz­gas ant pra­ei­vių gal­vų ga­li­ma pil­ti iš vied­ro, ar tik iš bliū­do, 3) kaip su­pras­ti žo­dį „ne­šva­ru­mas“: ar jis tu­ri reikš­mę kon­kre­čią, ar abst­rak­čią ir ben­drai ar jis tu­ri ko­kią nors reikš­mę?“. Po dar po­ros klau­si­mų ir pa­šmaikš­ta­vi­mų, pa­tei­kia­mi ne ką pras­tes­ni at­sa­ky­mai: „1) kiau­lėms leis­ti vaikš­čio­ti tik tro­tu­a­rais vi­so­mis gat­vė­mis, 2) pa­maz­gas pa­vė­lyt pil­ti tik ant nuo­va­dos vėr­ši­nin­ko gal­vos (reik­tų pa­žy­mė­ti, jog pa­maz­gų pro­ble­ma iš­li­ko ir po ke­lių me­tų, nes laik­raš­tis „Aly­taus Dzy­vas“ sky­re­ly­je „En­cik­lo­pe­di­ja“ ne­už­mir­šo įtrauk­ti jų, api­bū­di­nant kaip „skys­tą ele­men­tą, ku­ris po­li­ci­jai ne­ma­tant tin­ka gat­vėms pa­lais­ty­ti“), 3) žo­džio „ne­šva­ru­mas“ reikš­mės vi­sai ne­svars­ty­ti, o pa­vest iš­si­aiš­kint pa­čiam gu­ber­na­to­riui ar mi­nis­te­ri­jai“. Mies­tie­čiai tą per­skai­tę sma­giai kva­to­jo, val­džia už­si­ga­vo. O kiau­liš­kas klau­si­mas ir pro­ble­ma me­tams už­si­mir­šo. Po me­tų ją pri­mi­nė „Dzū­kas“: „Aly­tu­je kiau­lių vaikš­ti­nė­ji­mas gat­vė­mis dar te­bė­ra ma­do­je. Ar ga­li­ma bū­tų tą ma­dą iš­gy­ven­din­ti?“ Dar 1927 me­tais bu­vo iš­ki­lęs toks pat klau­si­mas. Ne­ap­si­ken­tę laks­tan­čių kiau­lių gat­vė­mis po­li­ci­nin­kai jas su­va­ry­da­vo sa­vo ži­nion, ta­čiau ne­bu­vo aiš­ku, ką to­liau ga­li­ma su jo­mis da­ry­ti: lai­ky­ti be­na­miais gy­vū­nais ar tie­siog tai­ky­ti tai­syk­les pa­si­kly­du­siems gy­vū­nams. Pa­siun­tus už­klau­są Vals­ty­bės gy­nė­jui (tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je vals­ty­bės gy­nė­jo ins­ti­tu­ci­ja 1933 me­tų Teis­mų san­tvar­kos įsta­ty­mu bu­vo pa­va­din­ta Pro­ku­ra­tū­ra) apie gat­vė­se sa­vi­va­liau­jan­čia kiau­les, šis pa­aiš­ki­no, jog tai yra tur­tas ne­tu­rin­tis sa­vi­nin­ko ir jis pri­klau­so vals­ty­bei, to­dėl su juo ga­li­ma elg­tis sa­vo nuo­žiū­ra. Tai su­ži­no­ję mies­tie­čiai trum­pam su­gau­dė sa­vo kiau­les ir už­da­rė tvar­tuos­na. Ta­čiau ne­il­gam... Prie kiau­liš­ko klau­si­mo grįž­ta 1930 me­tais. Kai pra­trū­ko ner­vai šau­nia­jai Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jai. Bir­že­lio 9 die­ną ji pa­siun­tė Aly­taus ap­skri­ties vir­ši­nin­kui raš­tą, ku­ria­me dės­tė: „Mies­to par­ke miš­ke­ly ir ant gat­vių nau­jo Aly­taus mies­to nuo­la­tos ga­no­si pi­lie­čių kar­vės, par­šai ir ki­ti gy­vu­liai“. To­liau raš­te bė­do­ja­ma, jog po­li­ci­ja prieš to­kią gy­vu­liš­ką sa­vi­va­lę yra be­jė­gė ir ne­ga­li im­tis jo­kių prie­mo­nių, nes... nė­ra „tai drau­džian­čio pa­rė­dy­mo ar įsa­ky­mo“.

 

Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė

Mu­zie­ji­nin­kė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ar tarpukario laikais kiaules Alytuje ar dabar visur sabakstynas ir furos vazineja po miesta ir lauzo gatves tersia ora ir niekam niekas nesvarbu o milicininkai tupi pulko gatveje su trikojais o kad furos vazineja tai nieko baisaus kad niokoja miesto gatves

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.