Že­mės nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fai ne­pa­keis­ti, bet mo­kė­ti teks bran­giau (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Aly­taus ra­jo­ne ne auk­cio­no bū­du iš vi­so nuo­mo­ja­mas 2 tūkst. 980 hek­ta­rų vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas. Iš pas­ta­ro­jo plo­to dau­giau­sia yra že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės – be­veik 2 tūkst. 500 hek­ta­rų.
Aly­taus ra­jo­ne ne auk­cio­no bū­du iš vi­so nuo­mo­ja­mas 2 tūkst. 980 hek­ta­rų vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas. Iš pas­ta­ro­jo plo­to dau­giau­sia yra že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės – be­veik 2 tūkst. 500 hek­ta­rų.
Rug­pjū­čio 29-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­sta­ty­ti šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čios vals­ty­bi­nės že­mės, iš­nuo­mo­tos ne auk­cio­no bū­du, nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fai. Jie pa­lik­ti to­kie pat kaip per­nai ar dar ke­liais anks­tes­niais me­tais. Ta­čiau vals­ty­bi­nės že­mės ra­jo­ne nuo­mi­nin­kams teks mo­kė­ti bran­giau, nes vals­ty­bės įmo­nė Re­gist­rų cen­tras yra nu­sta­tęs di­des­nę jos rin­kos ver­tę, o at­si­žvel­giant į tai, nu­sta­to­mi nuo­mos ta­ri­fai.

Ra­jo­ne nuo­mo­ja­ma be­veik 3 tūkst. hek­ta­rų že­mės

Aly­taus ra­jo­ne ne auk­cio­no bū­du iš vi­so nuo­mo­ja­mas 2 tūkst. 980 hek­ta­rų vals­ty­bi­nės že­mės plo­tas. Iš pas­ta­ro­jo plo­to dau­giau­sia yra že­mės ūkio pa­skir­ties že­mės – be­veik 2 tūkst. 500 hek­ta­rų.

Pa­vyz­džiui, nuo­mo­ja­mi gy­ve­na­mų­jų val­dų ar­ba gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų skly­pai su­da­ro 96, ko­mer­ci­niai skly­pai – 89 , pra­mo­nės ir san­dė­lia­vi­mo skly­pai – 45 hek­ta­rus.

Per­nai že­mės nuo­mos mo­kes­čius Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei mo­kė­jo 1 tūkst. 417 fi­zi­nių ir ju­ri­di­nių as­me­nų, dau­gu­ma jų – fi­zi­niai as­me­nys.

Mi­nė­tas mo­kes­tis pa­ten­ka į ra­jo­no biu­dže­tą ir kas­met su­da­ro apie 70 tūkst. eu­rų.

 

Di­džiau­sia skly­pų ver­tė – Dau­guo­se ir Mik­lu­sė­nuo­se

Vals­ty­bės įmo­nė Re­gist­rų cen­tras kas­met, at­si­žvel­giant į že­mės skly­pų ge­og­ra­fi­nę pa­dė­tį, jų par­da­vi­mo kai­nas, nu­sta­to vi­du­ti­nę rin­kos ver­tę, ku­ri tu­ri įta­kos sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų nu­sta­to­miems vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fams.

Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais Aly­taus ra­jo­ne skly­pų vi­du­ti­nė rin­kos ver­tė bran­giau­sio­se zo­no­se pa­di­dė­jo apie 470 eu­rų, ki­to­se zo­no­se – apie 260 – 290 eu­rų už hek­ta­rą. Po­ky­tis pa­ly­gin­ti su 2022-ai­siais – maž­daug 17 proc.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais Aly­taus ra­jo­ne di­džiau­sia že­mės ver­tė yra Dau­guo­se – 6 tūkst. 80 eu­rų už hek­ta­rą ir prie­mies­ti­nė­je Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė­je – 4 tūkst. 230 eu­rų už hek­ta­rą.

At­si­žvel­giant į te­ri­to­ri­jų ge­og­ra­fi­nę pa­dė­tį, par­duo­da­mų skly­pų di­dė­jan­čias kai­nas, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais bran­giau teks mo­kė­ti už ne auk­cio­no tvar­ka nuo­mo­ja­mus vals­ty­bi­nės že­mės skly­pus pa­čio­je Pu­nio­je, su Dau­gų mies­tu ir Di­džiu­lio eže­ru be­si­ri­bo­jan­čių Doš­ko­nių, Bu­kau­čiš­kės II kai­mų da­ly­se, Sa­los, Dvar­čė­nų, Ri­mė­nų, Kar­liš­kės ir Dau­gų kai­muo­se, taip pat Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­jo­je, be­si­ri­bo­jan­čio­je su Ne­mu­no upe.

 

Kiek kon­kre­čiai pa­brangs nuo­mo­ja­ma že­mė?

Rug­pjū­čio 29-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­sta­tė nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fus ne auk­cio­no tvar­ka nuo­mo­ja­mai že­mei. Jie pa­lik­ti to­kie pat kaip per­nai ar dar ke­liais anks­tes­niais me­tais.

Pa­vyz­džiui, pra­mo­nės ir san­dė­lia­vi­mo, ga­ra­žų ben­dri­jų ar jų sa­vi­nin­kų nau­do­ja­mai že­mei – po 2 proc., ko­mer­ci­nei že­mei – 1 proc., že­mės ūkio pa­skir­ties že­mei – 0,85 proc., gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų že­mei – 0,6 proc. šių pa­skir­čių že­mių ver­čių. O ap­leis­tai ir ne­nau­do­jai že­mei nu­sta­ty­tas 4 proc. jos ver­tės ta­ri­fas.

Įsta­ty­miš­kai sa­vi­val­dy­bėms su­teik­ta tei­sė pa­tvir­tin­ti vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos mo­kes­čio ta­ri­fus nuo 0,1 iki 4 proc. jos fik­suo­tos ver­tės.

Kaip pa­ste­bi Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus spe­cia­lis­tai, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais už nuo­mo­ja­mos že­mės ūkio pa­skir­ties hek­ta­rą teks mo­kė­ti maž­daug 4 eu­rais ar­ba 17 proc. dau­giau, pra­mo­nės ir san­dė­lia­vi­mo pa­skir­ties nuo­mo­ja­ma že­mė ra­jo­ne pa­bran­go 10 proc. ar­ba 12 eu­rų aras, ko­mer­ci­nės pa­skir­ties že­mė – 26 proc. ar­ba 49 eu­rais aras, gy­ve­na­mų­jų te­ri­to­ri­jų nuo­mo­ja­ma že­mė – 8 proc. ar­ba 0,6 eu­ro aras.

Že­mės nuo­mos mo­kes­tį pri­va­lu su­mo­kė­ti iki lap­kri­čio 15-osios. Pla­nuo­ja­ma, kad šiais me­tais Aly­taus ra­jo­no biu­dže­tas iš že­mės nuo­mos mo­kes­čio gaus be­veik 80 tūkst. eu­rų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.