Prieš pus­šim­tį me­tų pa­sta­ty­tas ir ne­vei­kian­tis fon­ta­nas bus lik­vi­duo­ja­mas (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Fontanas prie Jaunimo entro
Alytaus miesto savivaldybės tarybos nuspręstas likviduoti fontanas šiandien atrodo apgailėtinai. Jo duobės be­to­nuo­tas dug­nas – su­skel­dė­jęs, ran­da vie­tų pra­si­skverb­ti žo­lės ir net­gi krū­mai, čia pa­ma­ty­si ir įvai­rių šiukš­lių.
Bu­vu­sio Sta­ty­bos tres­to ini­cia­ty­va prie jo cen­tri­nio pa­sta­to Nau­jo­jo­je gat­vė­je 1974-aisiais bu­vo pa­sta­ty­tas fon­ta­nas. Jis vei­kė prak­tiš­kai tik šios, tuo­met gar­sios Aly­taus sta­ty­bos or­ga­ni­za­ci­jos gy­va­vi­mo laikotarpiu. Tres­tą pri­va­ti­za­vus, fon­ta­nas maž­daug prieš tris­de­šimt me­tų nu­sto­jo veik­ti ir ėmė mer­dė­ti. Da­bar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą fon­ta­ną lik­vi­duo­ti.

Ne­to­li Aly­taus cen­tro, Nau­jo­jo­je gat­vė­je, prie bu­vu­sio cen­tri­nio Sta­ty­bos tres­to pa­sta­to fon­ta­no duo­bė šian­dien at­ro­do ap­gai­lė­ti­nai. Jos be­to­nuo­tas dug­nas – su­skel­dė­jęs, ran­da vie­tų pra­si­skverb­ti žo­lės ir net­gi krū­mai, čia pa­ma­ty­si ir įvai­rių šiukš­lių.

Ka­dan­gi fon­ta­nas yra Jau­ni­mo cen­tro kai­my­nys­tė­je, at­si­ran­da grės­mė, kad vai­kai, bė­gio­da­mi tuš­čiu fon­ta­nu, ga­li su­si­žeis­ti.

Šis fon­ta­nas teis­mo spren­di­mu bu­vo pri­pa­žin­tas be­šei­mi­nin­kiu ir per­duo­tas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos nuo­sa­vy­bėn. Jo li­ku­ti­nė ver­tė – be­veik 8 tūkst. 500 eu­rų.

Tad vie­ti­nei val­džiai te­ko spręs­ti, ar jį re­mon­tuo­ti, kad ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti, ar nu­ra­šy­ti ir lik­vi­duo­ti.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­si­rin­ko pas­ta­rą­jį ke­lią – nu­spręs­ta fon­ta­ną lik­vi­duo­ti.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to sky­riaus tu­ri­mais duo­me­ni­mis, fon­ta­ną mi­nė­to­je vie­to­je at­sta­ty­ti kai­nuo­tų iki 100 tūkst. eu­rų, lik­vi­duo­ti – iki 20 tūkst. eu­rų. Kon­kre­ti fon­ta­no nu­grio­vi­mo kai­na pa­aiš­kės po sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos įvyk­dy­ti kon­kur­so šiam dar­bui at­lik­ti.

Fon­ta­nas yra 27 arų sa­vi­val­dy­bės pa­nau­dos tei­se val­do­ma­me že­mės skly­pe, kol kas dar neap­si­spręs­ta dėl to­les­nio šio skly­po pa­nau­do­ji­mo.

Kaip in­for­ma­vo Tur­to sky­riaus spe­cia­lis­tai, šiuo me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vei­kia aš­tuo­ni sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tys fon­ta­nai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  yra lengviausia bet ka nors padaryt Alytuje yra labai sudetinga net furu nesugeba suvaldyt vaziuoja skersai isilgai ir visiems dzin nors zenklai stovi kad eismas draudziamas bet milicininku Alytuje neliko tik tie kur pasislepe krumuose saugo trikojus arba tie kur su masinomis vazinejasi po Alytu bet furu nemato nes nenesioja akiniu vaziuoja paskui vos neatsimusa bet nemato

  Komentaras

  atsiras nors vienas žurnaliūga, kuris ar kuri pasakytų apie mero Cesiulio planą - Cesiulis susiplanavo panaikinti fontaną, panaikinti skverą ir jo vietoj susikombinuoti privatų sklypą, tą sklypą užstatyti.

Kiti straipsniai