Nr. 1 (13231)

2019-01-03

„Alytaus naujienų“ numeryje 1 (13231) skaitykite:

 • Ilsėkis ramybėje, Alytų aukštinęs žmogau
 •  Kiek­vie­nas he­ro­jus yra iš kū­no ir krau­jo
 •  Kiek­vie­nas šei­mos tė­vas tu­ri bū­ti šei­mi­nin­ku sa­vo, o ne kai­my­no na­muo­se
 •  Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų Nau­jie­ji – ra­mūs ir įpras­ti, gy­ven­to­jai skel­bė aliar­mą dėl va­gių
 • Pir­mą­ją me­tų die­ną Aly­tu­je gi­mė du kū­di­kiai
 •  El­vy­ra Bi­liū­tė-Alek­na­vi­čie­nė: „Ma­no kny­go­se vis­kas tik­ra: įvy­kiai, fak­tai, žmo­nės”
 •  De­šimt me­tų ne­eksp­lo­a­tuo­ja­mai Kur­nė­nų mo­kyk­lai – ket­vir­tis mi­li­jo­no eu­rų
 •  Pir­mą nau­jų me­tų die­ną – le­di­nės mau­dy­nės vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ir tai tik pra­džia!!!
 •  Žodžiai iš šir­dies
 •  Ko­ky­bės krep­še­liai – trims sil­pnus re­zul­ta­tus ge­ne­ruo­jan­čioms Aly­taus ra­jo­no gim­na­zi­joms
 •  Tė­vys­tės ga­li­ma iš­mok­ti!
 •  Miesto sa­vi­val­dy­bės ko­mu­ni­ka­ci­ja – pir­miau­sia tai, kas nau­din­ga gy­ven­to­jams
 •  Stint­me­čio ten­den­ci­jos (3)
 •  Šven­ti­niais dra­bu­žė­liais ap­ren­gė 100 bur­bu­lų
 •  Bu­hal­te­rių aso­cia­ci­jos na­rės šven­tė­je sa­ve pa­ma­tė ki­taip
Iki sa­vi­val­dos rin­ki­mų li­ko ly­giai du mė­ne­siai. Prieš pat Nau­juo­sius, gruo­džio 28 die­ną, bai­gė­si kan­di­da­tų do­ku­men­tų tei­ki­mas į sa­vi­val­dų rin­ki­mus. Nors ofi­cia­liai jų...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­je (GMPS) bu­din­čioms bri­ga­doms per pa­rą ten­ka 16–18 iš­kvie­ti­mų, ta­čiau šven­ti­niu pe­ri­odu jų su­lau­kia­ma...
„Nau­ja­me­tė nak­tis Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­ly­gin­ti bu­vo ra­mi“, – taip si­tu­a­ci­ją api­bū­di­no Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė Eg­lė Ka­čins­kie­nė....
PRO MEMORIA Romualdas Vytautas Maksimavičius 1939 06 02–2019 01 01
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.