Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų Nau­jie­ji – ra­mūs ir įpras­ti, gy­ven­to­jai skel­bė aliar­mą dėl va­gių

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (0)
2019 Sausis 3
automobilis
Pasak Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vės Eg­lės Ka­čins­kie­nės, šis nau­ja­me­tis lai­ko­tar­pis, ga­li­ma sa­ky­ti, be­veik ne­si­sky­rė nuo įpras­tų die­nų. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
„Nau­ja­me­tė nak­tis Aly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pa­ly­gin­ti bu­vo ra­mi“, – taip si­tu­a­ci­ją api­bū­di­no Aly­taus po­li­ci­jos at­sto­vė Eg­lė Ka­čins­kie­nė. Nau­ja­me­ti­niu lai­ko­tar­piu so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se gy­ven­to­jai da­li­jo­si in­for­ma­ci­ja apie Aly­tu­je siau­čian­čius va­gis, tik­ri­nan­čius bu­tų du­ris. O vie­nai Nau­jų­jų su­ti­ki­mo lau­ku­siai se­no­lei bai­mės įva­rė vė­ly­vą va­ka­rą du­ris ati­da­ry­ti rei­ka­la­vęs po­li­ci­jos pa­rei­gū­no uni­for­mą vil­kė­jęs vy­ras.

Nu­ken­tė­jo nuo pe­tar­dos

Iš vi­so nuo gruo­džio 31 die­nos 14 val. ir vi­są sau­sio 1 die­ną bu­vo už­re­gist­ruo­ti 32 įvy­kiai. „Ne­įvy­ko nie­ko ypa­tin­go, tik pa­rei­gū­nams te­ko tram­dy­ti vie­nas Prie­nuo­se ki­lu­sias muš­ty­nes. Šis nau­ja­me­tis lai­ko­tar­pis, ga­li­ma sa­ky­ti, be­veik ne­si­sky­rė nuo įpras­tų die­nų“, – sa­kė at­sto­vė.

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te gruo­džio 31 die­ną pra­dė­ti trys iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl va­gys­čių ir 4 iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ar ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo.

Pa­sak E.Ka­čins­kie­nės, la­biau iš­si­sky­rė iki­teis­mi­niai ty­ri­mai dėl va­gys­čių. Vie­nu at­ve­ju Aly­taus ra­jo­ne gy­ve­nan­ti mo­te­ris į po­li­ci­ją krei­pė­si teig­da­ma, kad te­le­fo­ni­nis suk­čius, pri­sis­ta­tęs Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ty­rė­ju, bet var­do ir pa­var­dės ne­nu­ro­dė, iš jos Ita­li­jo­je gy­ve­nan­čios duk­ros ap­gau­lės bū­du iš­vi­lio­jo elek­tro­ni­nės ban­ki­nin­kys­tės pri­si­jun­gi­mo duo­me­nis ir taip pa­si­sa­vi­no be­veik 10 tūkst. eu­rų. Jis per du kar­tus į ne­ži­no­mą ban­ko są­skai­tą per­ve­dė po 4,9 tūkst. eu­rų.

An­tru at­ve­ju bu­vo įvyk­dy­ta va­gys­tė Prie­nų ra­jo­ne, kur per rū­sį bu­vo įsi­lauž­ta į gy­ve­na­mą­jį na­mą ir iš jo pa­vog­ta ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris, pa­puo­ša­lai, pi­ni­gų. Pa­tir­ta ben­dra pa­da­ry­tos ža­los su­ma taip pat sie­kia 10 tūkst. eu­rų.

Gruo­džio 31 die­ną iš kie­me sto­vė­ju­sio už­ra­kin­to au­to­mo­bi­lio Aly­tu­je bu­vo pa­vog­ta mag­ne­to­la ir do­ku­men­tai, o sau­sio 1 die­ną il­ga­pirš­čiai pa­vo­gė au­to­mo­bi­lį.

Pir­mo­ji 2019 me­tų die­na, pa­sak E.Ka­čins­kie­nės, la­biau pa­si­žy­mė­jo fi­zi­nio smur­to at­ve­jais. Dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ir ne­žy­mių svei­ka­tos su­trik­dy­mų bu­vo pra­dė­ta 10 iki­teis­mi­nių ty­ri­mų ir 2 dėl va­gys­čių.

Ne­iš­veng­ta nau­ja­me­tės nak­ties dan­gų nu­švie­čian­čių fe­jer­ver­kų ir pe­tar­dų su­kel­tų pa­sek­mių. Sau­sio 1 die­ną, 20 mi­nu­čių po vi­dur­nak­čio, Aly­taus ra­jo­ne, na­mo kie­me, 43 me­tų vy­rui, ran­ko­je lai­kiu­siam pe­tar­dą, ši spro­go. Jam bu­vo su­ža­lo­ti de­ši­nės ran­kos pirš­tai, vie­nas jų lū­žo, o ki­to pirš­to su­žeis­tas na­gas. Vy­rui sku­biai iš­kvies­ti me­di­kai ir jis iš­vež­tas į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bios pa­gal­bos sky­rių.

„Dau­giau su pe­tar­do­mis su­si­ju­sių skau­džių at­ve­jų po­li­ci­jai pra­neš­ta ne­bu­vo“, – tei­gė E.Ka­čins­kie­nė.

Per­spė­ji­mai so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se

So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se prieš­nau­ja­me­ti­niu lai­ko­tar­piu žmo­nės da­li­jo­si in­for­ma­ci­ja apie tai, kad Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­ne siau­tė­ja va­gi­šiai, ku­rie tik­ri­na bu­tų du­ris ir per­spė­jo vie­ni ki­tus ne­pa­mirš­ti jų už­si­ra­kin­ti, nes to­kiu bū­du bet koks leng­vai pa­sie­kia­mas tur­tas ga­li tap­ti jų gro­biu. E.Ka­čins­kie­nė tvir­ti­no, kad to­kio po­bū­džio pra­ne­ši­mų po­li­ci­ja ne­ga­vo.

Sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si ir gar­baus am­žiaus aly­tiš­kė, ku­ri pa­sa­ko­jo, kad vė­lų gruo­džio 31-osios va­ka­rą, apie 23 val., į du­ris kaž­kas pa­skam­bi­no, pa­žiū­rė­ju­si pro du­rų aku­tę, ji pa­ste­bė­jo vy­riš­kį, vil­kin­tį po­li­ci­jos pa­rei­gū­no uni­for­mą, o ran­ko­je šis lai­kė plan­še­ti­nį kom­piu­te­rį.

„Pa­ma­niau, kad ne­su nie­ko blo­go pa­da­riu­si, kad bi­jau įsi­leis­ti ne­pa­žįs­ta­mą vy­rą ir dar prieš ke­le­tą die­nų bu­vau gir­dė­ju­si apie siau­tė­jan­čius suk­čius, ap­si­me­ti­nė­jan­čius po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais, tad nu­spren­džiau du­rų ne­ati­da­ry­ti. Ta­da tas vy­ras pra­dė­jo in­ten­sy­viai kle­ben­ti du­rų ran­ke­ną ir šauk­ti, kad ati­da­ry­čiau ir kad jis yra po­li­ci­jos pa­rei­gū­nas. Dar kiek prie du­rų pa­lū­ku­ria­vęs, jis at­si­trau­kė. Bet ta­da va­ka­ras man jau bu­vo ne­ra­mus, vi­sas kū­nas iš bai­mės dre­bė­jo“, – pa­sa­ko­jo Sta­ty­bi­nin­kų gat­vės gy­ven­to­ja.

E.Ka­čins­kie­nė to­kį se­no­lės po­el­gį pa­va­di­no pro­tin­gu ir kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai to­kiu vė­ly­vu me­tu, ypač šven­ti­niu lai­ko­tar­piu, pas gy­ven­to­jus ne­si­lan­ko. Pa­sak jos, to­kiais at­ve­jais žmo­nės ne­dels­da­mi tu­rė­tų ben­druo­ju pa­gal­bos cen­tro te­le­fo­nu kvies­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Taip pat ji pa­ti­ki­no, kad ir dėl to­kių at­ve­jų iš gy­ven­to­jų pra­ne­ši­mų nau­ja­me­tę nak­tį ne­bu­vo.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.