Viliojanti mero kėdės trauka

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (9)
2019 Sausis 3
rinkimai
Iki sa­vi­val­dos rin­ki­mų li­ko ly­giai du mė­ne­siai. Prieš pat Nau­juo­sius, gruo­džio 28 die­ną, bai­gė­si kan­di­da­tų do­ku­men­tų tei­ki­mas į sa­vi­val­dų rin­ki­mus. Nors ofi­cia­liai jų są­ra­šai bus skel­bia­mi tik sau­sio ant­ro­je pu­sė­je, ta­čiau pir­mi­niai duo­me­nys apie vi­sus kan­di­da­tus į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus jau iš­lin­do į die­nos švie­są. Tie­sa, tam, kad ga­lu­ti­nai bū­tų pa­tvir­tin­tos kan­di­da­tū­ros, jiems dar teks su­rink­ti rei­kia­mą skai­čių gy­ven­to­jų pa­ra­šų ir duo­me­nis apie juos tik­rins Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

Trys mo­te­rys ir sep­ty­ni vy­rai

Kai ku­rių par­ti­jų ir ko­mi­te­tų iš­kel­ti kan­di­da­tai į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus bu­vo aiš­kūs dar prieš di­dži­ą­sias me­tų šven­tes. Tar­puš­ven­čiu gal­vas iš­ki­šo ir dar ke­li Aly­taus mies­to kan­di­da­tai, dėl ku­rių da­ly­va­vi­mo me­ro rin­ki­muo­se po­li­ti­niuo­se už­ku­li­siuo­se bu­vo šnabž­da­ma­si ir anks­čiau.

Pa­si­bai­gus do­ku­men­tų tei­ki­mo į sa­vi­val­dų rin­ki­mus lai­ko­tar­piui, sa­vo kan­di­da­tę į Aly­taus mies­to me­ro pos­tą iš­kė­lė vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Aly­taus pi­lie­čiai“. Tai Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė, ku­ri dau­giau kaip pu­sę ka­den­ci­jos ėjo me­ro pa­ta­rė­jos pa­rei­gas, vė­liau, at­si­sa­kiu­si šio pos­to, ta­po ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, o pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­si­pra­šė bū­ti at­lei­džia­ma ir iš šių pa­rei­gų. Ją at­leis­ti nu­ma­ty­ta nuo sau­sio vi­du­rio. 

Ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai taip pat iš­kė­lė kan­di­da­tą į Aly­taus mies­to me­rus. Tai ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Dauk­šys, anks­tes­nė­se ka­den­ci­jo­se bu­vęs ta­ry­bos na­riu ir ėjęs vi­ce­me­ro pa­rei­gas.

Me­ro pos­to siek­ti ap­si­spren­dė ir bu­vęs po­li­ti­kas, mies­to va­do­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la, ku­ris į po­li­ti­nį rin­gą ei­na su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“.

Į mies­to me­ro pos­tą pre­ten­duo­ja ir Aly­taus kon­ser­va­to­rių iš­kel­tas kan­di­da­tas ver­sli­nin­kas Ša­rū­nas Klė­ge­ris.

Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dos va­do­vo pos­to sieks ne­se­niai so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riu ta­pęs ir vie­tos kan­di­da­tų į me­ro pos­tą rin­ki­mus lai­mė­jęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­li­ti­kas Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Šiuo me­tu Aly­taus ko­le­gi­jo­je jis ei­na Mar­ke­tin­go cen­tro va­do­vo pa­rei­gas.

Tap­ti mies­to me­ru no­rą pa­reiš­kė ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo pa­dė­jė­jas aly­tiš­kis Al­vy­das Sa­ka­vi­čius, ku­ris į rin­ki­mus ei­na kaip Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos iš­kel­tas kan­di­da­tas.

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys, bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ąžuo­las mies­to me­ro pos­to sieks kar­tu su Dar­bo par­ti­jos ben­dra­žy­giais.

Va­do­vau­ti Aly­taus mies­tui sieks ir il­ga­me­tė po­li­ti­kė, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė, bu­vu­si mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė. Jos kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis.

Kan­di­da­tų į mies­to me­rus pa­dan­gė­je šmės­te­lė­jo ir po­li­ti­kos nau­jo­kas, verslininkas Sau­lius Bi­ti­nas, ku­rio kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Šis kan­di­da­tas į rin­ki­mus žen­gia kaip ne­par­ti­nis.

Ženg­ti į po­li­ti­kos van­de­nis ir tap­ti mies­to me­re už­si­mo­jo ir Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, par­la­men­ta­ro Nag­lio Pu­tei­kio pa­dė­jė­ja, bu­vu­si Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė. Ji į rin­ki­mus ei­na kaip Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tė.

 

Ra­jo­ne – sep­ty­ni kan­di­da­tai

Aly­taus ra­jo­ne kan­di­da­tų į me­rus – kiek ma­žiau. Da­bar­ti­nis il­ga­me­tis Aly­taus ra­jo­no me­ras kon­ser­va­to­rius Al­gir­das Vrub­liaus­kas už­leis­ti sa­vo po­zi­ci­jų ne­ke­ti­na, to­dėl jis vėl da­ly­vaus tie­sio­giai gy­ven­to­jų ren­ka­mo me­ro rin­ki­muo­se.

Į ra­jo­no me­ro kė­dę tai­ko­si ir il­ga­me­tis Aly­taus ra­jo­no po­li­ti­kas, šiuo me­tu opo­zi­ci­jos ly­de­ris ta­ry­bo­je Au­ri­mas Trun­cė. Jo kan­di­da­tū­rą re­mia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ta­čiau šis po­li­ti­kas me­ro rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja kaip ne­par­ti­nis kan­di­da­tas.

Kan­di­da­tū­rą į me­rus iš­kė­lė ir Dar­bo par­ti­ja, ku­rios są­ra­šą ves bu­vęs Sei­mo na­rys Rai­mun­das Mar­kaus­kas. Šiuo me­tu jis ei­na Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

Aly­taus ra­jo­no me­rės pos­to siek­ti ap­si­spren­dė ir šou pa­sau­lio at­sto­vė, at­li­kė­ja Ag­nė Pet­ra­vi­čie­nė, bu­vu­si Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė, šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ji ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas.

Aly­taus ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai taip pat iš­kė­lė sa­vo kan­di­da­tę į me­ro pos­tą. Tai Ri­ma Ku­ca­vi­čie­nė, AB „Snaigė“ gamybos padalinio vadovė.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis kan­di­da­tu į me­rus siū­lo Ra­mū­ną Bie­le­vi­čių, da­bar­ti­nį Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­ta­rė­ją, bu­vu­sį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja iš­kė­lė ver­sli­nin­ko Juo­zo Skes­te­nio, ka­dai­se me­tus ėju­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas, bu­vu­sio Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio, kan­di­da­tū­rą.

Kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus są­ra­šai po sau­sio vi­du­rio ga­li ir su­trum­pė­ti, mat iki sau­sio 17 die­nos kiek­vie­nas jų tu­ri su­rink­ti ir Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­teik­ti nu­ma­ty­tą rin­kė­jų pa­ra­šų skai­čių: Aly­taus mies­te – po 370, ra­jo­ne – po 220. Be to, kan­di­da­tų tin­ka­mu­mą da­ly­vau­ti me­rų rin­ki­muo­se dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

Sa­vi­val­dos rin­ki­mai vyks ko­vo 3 die­ną.

  Komentaras

  Visi savanaudžiai jei bus išrinkti susodins savus, tik ne dėl Alytaus jie nori posto. Praeityje kiekvieno juodos dėmės. Pirma savo gyvenimus turi issimezti, per daug žinome apie juos kaip apie blogus zmones

  Komentaras

  Visi savanaudžiai jei bus išrinkti susodins savus, tik ne dėl Alytaus jie nori posto. Praeityje kiekvieno juodos dėmės. Pirma savo gyvenimus turi issimezti, per daug žinome apie juos kaip apie blogus zmones

  Komentaras

  Visi savanaudžiai jei bus išrinkti susodins savus, tik ne dėl Alytaus jie nori posto. Praeityje kiekvieno juodos dėmės. Pirma savo gyvenimus turi issimezti, per daug žinome apie juos kaip apie blogus zmones

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.