Viliojanti mero kėdės trauka

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.lt
Komentarai (9)
2019 Sausis 3
rinkimai
Iki sa­vi­val­dos rin­ki­mų li­ko ly­giai du mė­ne­siai. Prieš pat Nau­juo­sius, gruo­džio 28 die­ną, bai­gė­si kan­di­da­tų do­ku­men­tų tei­ki­mas į sa­vi­val­dų rin­ki­mus. Nors ofi­cia­liai jų są­ra­šai bus skel­bia­mi tik sau­sio ant­ro­je pu­sė­je, ta­čiau pir­mi­niai duo­me­nys apie vi­sus kan­di­da­tus į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus jau iš­lin­do į die­nos švie­są. Tie­sa, tam, kad ga­lu­ti­nai bū­tų pa­tvir­tin­tos kan­di­da­tū­ros, jiems dar teks su­rink­ti rei­kia­mą skai­čių gy­ven­to­jų pa­ra­šų ir duo­me­nis apie juos tik­rins Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

Trys mo­te­rys ir sep­ty­ni vy­rai

Kai ku­rių par­ti­jų ir ko­mi­te­tų iš­kel­ti kan­di­da­tai į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus bu­vo aiš­kūs dar prieš di­dži­ą­sias me­tų šven­tes. Tar­puš­ven­čiu gal­vas iš­ki­šo ir dar ke­li Aly­taus mies­to kan­di­da­tai, dėl ku­rių da­ly­va­vi­mo me­ro rin­ki­muo­se po­li­ti­niuo­se už­ku­li­siuo­se bu­vo šnabž­da­ma­si ir anks­čiau.

Pa­si­bai­gus do­ku­men­tų tei­ki­mo į sa­vi­val­dų rin­ki­mus lai­ko­tar­piui, sa­vo kan­di­da­tę į Aly­taus mies­to me­ro pos­tą iš­kė­lė vi­suo­me­ni­nis rin­ki­mų ko­mi­te­tas „Aly­taus pi­lie­čiai“. Tai Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė, ku­ri dau­giau kaip pu­sę ka­den­ci­jos ėjo me­ro pa­ta­rė­jos pa­rei­gas, vė­liau, at­si­sa­kiu­si šio pos­to, ta­po ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja, o pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je pa­si­pra­šė bū­ti at­lei­džia­ma ir iš šių pa­rei­gų. Ją at­leis­ti nu­ma­ty­ta nuo sau­sio vi­du­rio. 

Ju­dė­ji­mo „Už Aly­tų“ at­sto­vai taip pat iš­kė­lė kan­di­da­tą į Aly­taus mies­to me­rus. Tai ver­sli­nin­kas Ge­di­mi­nas Dauk­šys, anks­tes­nė­se ka­den­ci­jo­se bu­vęs ta­ry­bos na­riu ir ėjęs vi­ce­me­ro pa­rei­gas.

Me­ro pos­to siek­ti ap­si­spren­dė ir bu­vęs po­li­ti­kas, mies­to va­do­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la, ku­ris į po­li­ti­nį rin­gą ei­na su vi­suo­me­ni­niu rin­ki­mų ko­mi­te­tu „Ži­nau ir ga­liu – Čes­lo­vas Dau­gė­la“.

Į mies­to me­ro pos­tą pre­ten­duo­ja ir Aly­taus kon­ser­va­to­rių iš­kel­tas kan­di­da­tas ver­sli­nin­kas Ša­rū­nas Klė­ge­ris.

Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dos va­do­vo pos­to sieks ne­se­niai so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­riu ta­pęs ir vie­tos kan­di­da­tų į me­ro pos­tą rin­ki­mus lai­mė­jęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­li­ti­kas Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Šiuo me­tu Aly­taus ko­le­gi­jo­je jis ei­na Mar­ke­tin­go cen­tro va­do­vo pa­rei­gas.

Tap­ti mies­to me­ru no­rą pa­reiš­kė ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo pa­dė­jė­jas aly­tiš­kis Al­vy­das Sa­ka­vi­čius, ku­ris į rin­ki­mus ei­na kaip Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­jos iš­kel­tas kan­di­da­tas.

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys, bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ąžuo­las mies­to me­ro pos­to sieks kar­tu su Dar­bo par­ti­jos ben­dra­žy­giais.

Va­do­vau­ti Aly­taus mies­tui sieks ir il­ga­me­tė po­li­ti­kė, Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė, bu­vu­si mies­to me­ro pa­va­duo­to­ja Ni­jo­lė Makš­tu­tie­nė. Jos kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis.

Kan­di­da­tų į mies­to me­rus pa­dan­gė­je šmės­te­lė­jo ir po­li­ti­kos nau­jo­kas, verslininkas Sau­lius Bi­ti­nas, ku­rio kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Šis kan­di­da­tas į rin­ki­mus žen­gia kaip ne­par­ti­nis.

Ženg­ti į po­li­ti­kos van­de­nis ir tap­ti mies­to me­re už­si­mo­jo ir Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, par­la­men­ta­ro Nag­lio Pu­tei­kio pa­dė­jė­ja, bu­vu­si Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė. Ji į rin­ki­mus ei­na kaip Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tė.

 

Ra­jo­ne – sep­ty­ni kan­di­da­tai

Aly­taus ra­jo­ne kan­di­da­tų į me­rus – kiek ma­žiau. Da­bar­ti­nis il­ga­me­tis Aly­taus ra­jo­no me­ras kon­ser­va­to­rius Al­gir­das Vrub­liaus­kas už­leis­ti sa­vo po­zi­ci­jų ne­ke­ti­na, to­dėl jis vėl da­ly­vaus tie­sio­giai gy­ven­to­jų ren­ka­mo me­ro rin­ki­muo­se.

Į ra­jo­no me­ro kė­dę tai­ko­si ir il­ga­me­tis Aly­taus ra­jo­no po­li­ti­kas, šiuo me­tu opo­zi­ci­jos ly­de­ris ta­ry­bo­je Au­ri­mas Trun­cė. Jo kan­di­da­tū­rą re­mia Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ta­čiau šis po­li­ti­kas me­ro rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja kaip ne­par­ti­nis kan­di­da­tas.

Kan­di­da­tū­rą į me­rus iš­kė­lė ir Dar­bo par­ti­ja, ku­rios są­ra­šą ves bu­vęs Sei­mo na­rys Rai­mun­das Mar­kaus­kas. Šiuo me­tu jis ei­na Aly­taus pa­tai­sos na­mų di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas.

Aly­taus ra­jo­no me­rės pos­to siek­ti ap­si­spren­dė ir šou pa­sau­lio at­sto­vė, at­li­kė­ja Ag­nė Pet­ra­vi­čie­nė, bu­vu­si Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė, šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ji ei­na di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos pa­rei­gas.

Aly­taus ra­jo­no so­cial­de­mok­ra­tai taip pat iš­kė­lė sa­vo kan­di­da­tę į me­ro pos­tą. Tai Ri­ma Ku­ca­vi­čie­nė, AB „Snaigė“ gamybos padalinio vadovė.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis kan­di­da­tu į me­rus siū­lo Ra­mū­ną Bie­le­vi­čių, da­bar­ti­nį Aly­taus ra­jo­no me­ro pa­ta­rė­ją, bu­vu­sį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rį.

Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų dar­bo par­ti­ja iš­kė­lė ver­sli­nin­ko Juo­zo Skes­te­nio, ka­dai­se me­tus ėju­sio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas, bu­vu­sio Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio, kan­di­da­tū­rą.

Kan­di­da­tų į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no me­rus są­ra­šai po sau­sio vi­du­rio ga­li ir su­trum­pė­ti, mat iki sau­sio 17 die­nos kiek­vie­nas jų tu­ri su­rink­ti ir Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­teik­ti nu­ma­ty­tą rin­kė­jų pa­ra­šų skai­čių: Aly­taus mies­te – po 370, ra­jo­ne – po 220. Be to, kan­di­da­tų tin­ka­mu­mą da­ly­vau­ti me­rų rin­ki­muo­se dar tu­ri pa­tvir­tin­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

Sa­vi­val­dos rin­ki­mai vyks ko­vo 3 die­ną.