Nau­jų­jų me­tų nak­tis Aly­tu­je bu­vo ga­na ra­mi, bet iš­kvie­ti­mų gau­sa kas­dien ve­ja­mės Kau­ną

Sau­lė Pin­ke­vi­čie­nė
Komentarai (0)
2019 Sausis 3
moterys
34-erius me­tus GMP sto­ty­je dir­ban­ti Ire­na La­bu­kie­nė ir vyr. slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė Ri­ta Pa­vi­lo­ny­tė ne kar­tą yra pa­ty­ru­sios, ką reiš­kia bu­dė­ji­mai šven­ti­nė­mis nak­ti­mis. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­je (GMPS) bu­din­čioms bri­ga­doms per pa­rą ten­ka 16–18 iš­kvie­ti­mų, ta­čiau šven­ti­niu pe­ri­odu jų su­lau­kia­ma dau­giau ir šis skai­čius per­li­pa 20.

Pa­sak Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės GMPS vyr. slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rės Ri­tos Pa­vi­lo­ny­tės, Nau­jų­jų me­tų nak­tis šie­met ne­bu­vo la­bai iš­skir­ti­nė. Dau­giau­sia iš­kvie­ti­mų su­lauk­ta dėl muš­ty­nių, trims as­me­nims ran­ko­se spro­go pe­tar­dos. Vie­nas at­ve­jis už­fik­suo­tas Aly­taus ra­jo­ne, ki­ti du – Aly­tu­je, Ge­di­mi­no ir Aukš­ta­kal­nio gat­vė­je.

Nau­ja­me­tę nak­tį bu­dė­ju­si R.Pa­vi­lo­ny­tė pa­ste­bi, kad pa­grin­di­nė to­kių „šven­ti­nių“ trau­mų prie­žas­tis yra vie­na – al­ko­ho­lis. Ap­skri­tai GMPS me­di­kams dar­bo jun­ta­mai pa­gau­sė­jo nuo gruo­džio 25 die­nos, gir­tiems lau­ke gu­lin­tiems as­me­nims pra­ei­viai kvie­čia grei­tą­sias, aso­cia­lūs as­me­nys įsi­gud­ri­na pra­šy­tis pa­ve­ža­mi į Nak­vy­nės na­mus. Su­lau­kia­ma skam­bu­čių ir iš ne­adek­va­čių as­me­nų.

Ge­ra nau­jie­na gal­būt ga­li­ma va­din­ti tai, kad iš­kvie­ti­mų šie­met ne­su­lauk­ta prie eg­lu­tės Ro­tu­šės aikš­tė­je, nors šiaip jau, me­di­kų pa­ste­bė­ji­mu, to­kie ma­si­niai su­si­bū­ri­mai Nau­jų­jų me­tų nak­tį yra la­bai ne­sau­gūs.

„Tur­būt no­rė­tų­si pa­lin­kė­ti vi­siems aly­tiš­kiams bū­ti ge­ra­no­riš­kes­niems ir... daž­niau ap­si­lan­ky­ti pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­jus, o jiems – ma­žes­nių krū­vių, kad ga­lė­tų dau­giau pa­ben­drau­ti su pa­cien­tais ir šie ne­skam­bin­tų grei­ta­jai pa­gal­bai, pra­šy­da­mi pa­kon­sul­tuo­ti, kaip re­gu­liuo­ti pa­ki­lu­sį krau­jo spau­di­mą“, – sa­ko R.Pa­vi­lo­ny­tė.

Nuo 2018 me­tų lie­pos 1 die­nos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės GMPS ne­be­li­ko dis­pe­če­rių, jie skam­bu­čius da­bar pri­ima Kau­ne ir nu­krei­pia mū­sų mies­te bu­din­čias grei­tą­sias ten, kur rei­kia pa­gal­bos. Po šios per­tvar­kos dar­bo grei­to­sios me­di­kams mū­sų mies­te dar pa­gau­sė­jo.

Aly­tu­je nuo­lat bu­di 5 ir dar 2 grei­to­sios pa­gal­bos bri­ga­dos Laz­di­juo­se. Jų skai­čius yra „pri­riš­tas“ prie gy­ven­to­jų, ta­čiau iš­kvie­ti­mų gau­sa Aly­tus šiuo me­tu jau ve­ja­si Kau­ną. Pa­tys GMPS me­di­kai svars­to, kad taip yra dėl sens­tan­čios mū­sų vi­suo­me­nės.

Vis dar su­lau­kia­ma dau­gy­bės vy­res­nio am­žiaus žmo­nių skam­bu­čių, ku­rie no­ri tie­siog pa­si­kon­sul­tuo­ti. Me­di­kų pa­ste­bė­ji­mu, šis įpro­tis at­ėjęs dar iš so­viet­me­čio, ypač gar­baus am­žiaus žmo­nės nie­kaip ne­no­ri su­pras­ti, kad grei­to­ji pa­gal­ba skir­ta ūmios būk­lės čia ir da­bar at­ve­ju.

Di­džio­sios žie­mos šven­tės – ne pats leng­viau­sias pe­ri­odas GMP sto­ty­je, nes dar­bas ir taip yra emo­ciš­kai sun­kus, at­sa­kin­gas, o šiuo lai­ku pa­ū­mė­ja lė­ti­nės šir­dies krau­ja­gys­lių, psi­chi­nės li­gos, dėl sli­daus ke­lio – dau­giau trau­mų. Sta­tis­ti­ka ir me­di­kų pa­ste­bė­ji­mai liu­di­ja, kad šiuo me­tu už­fik­suo­ja­ma ir dau­giau mir­čių.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.